Dato for udgivelse
07 Jan 2014 10:03
SKM-nummer
SKM2014.4.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0212851
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Billetrestance, kompetence, lønindeholdelse
Resumé

Klage over lønindeholdelse til dækning af gæld, vedrørende gebyr i forbindelse med en billetrestance, skulle indbringes for fogedretten.

Reference(r)

Inddrivelsesloven § 17, stk. 1, 1. pkt.
Inddrivelsesloven § 18, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning

-

Klagen vedrører lønindeholdelse for gebyrer, der er pålagt klagerens billetrestance til G1.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT Inddrivelsescentret har iværksat lønindeholdelse vedrørende klagerens billetrestance og gebyrer.

Landsskatteretten afviser klagen.

Sagens oplysninger
Klageren har oplyst, at hun fik en bøde af G1, efter at hun på grund af en manglende/fejlinformation fra togrevisoren kun klippede én gang på et 2-zoners kort, som rettelig skulle være klippet to gange.

I april 2012 overtog SKAT Inddrivelsescentret klagerens gæld til G1. Restancen var på 750 kr. I forbindelse med overdragelsen til SKAT blev der pålagt et oprettelsesgebyr på 100 kr.

Den 23. maj 2012 blev klageren orienteret om overdragelsen og anmodet om at indfri gælden.

Den 1. juni 2012 meddelte klageren SKAT Inddrivelsescentret, at hun hverken ville betale gælden eller gebyrer. Hun anmodede om at få sagen sat i bero og tilbagesendt til G1.

Ved brev af 19. juni 2012 anmodede SKAT Inddrivelsescentret klageren om at indbetale gælden på i alt 850 kr. den 1. juli 2012. Klageren skulle betale hele gælden, da en ydelse fastsat ud fra klagerens årsindkomst, der blev opgjort til 147.180 kr., ville overstige restgælden. Ved udsendelse af girokort blev gælden tillagt et gebyr på 10 kr.

Den 11. juli 2012 oversendte SKAT Inddrivelsescentret klagerens indsigelser til G1 med anmodning om, at G1 besvarede henvendelsen.

Den 16. juli 2012 fastholdt G1 kravet.

SKAT Inddrivelsescentret varslede ved breve af 18. september 2012 almindelig lønindeholdelse og særskilt lønindeholdelse på henholdsvis 5 og 4 % for klagerens gæld vedrørende billetrestance, der blev opgjort til 860 kr.

SKAT Inddrivelsescentrets afgørelse
SKAT Inddrivelsescentret har iværksat almindelig lønindeholdelse og særskilt lønindeholdelse i overensstemmelse med varslerne herom.

Begge afgørelser er pålagt gebyr på 200 kr., og gælden er således opgjort til 1.260 kr.

I afgørelserne er der givet klagevejledning til fogedretten.

SKAT Inddrivelsescentret har ved genvurdering af sagen i forbindelse med klagen til Landsskatteretten fastholdt afgørelsen om, at der kan tilskrives gebyrer.

Gebyrerne er opkrævet i henhold til bekendtgørelse nr. 1366 af 2012 om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer.

Klagerens påstand og argumenter
Klageren har fremsat påstand om, at gebyrer på i alt 510 kr. slettes.

Da klageren i sin tid modtog bøden, fastholdt hun sin uskyld og nægtede at betale bøden. G1 fastholdt kravet. Klageren var rasende, og i situationen forekom det klageren mere acceptabelt at betale pengene til SKAT Inddrivelsescentret i stedet for direkte til G1. Klageren blev imidlertid ikke informeret om, at beløbet ville stige med yderligere 100 kr. i opkrævning.

Klageren modtog et brev fra SKAT Inddrivelsescentret, hvor hun til sin ærgrelse kunne se, at hun blev opkrævet yderligere 100 kr. Klageren modtog derefter breve dateret den 17. oktober 2012, hvor gælden var steget til 1.260 kr.

Klageren er forundret. Efter at have snakket med en medarbejder i SKAT Inddrivelsescentret er klageren informeret om, at der er sendt en opkrævning, som ikke er overholdt.

Klageren har ikke modtaget denne opkrævning. Der sker til tider forvekslinger med brevfordelingen i ejendommen, hvor klageren bor.

Klageren ønsker som minimum gebyrerne slettet og allerhelst det fulde beløb. Klageren er forundret over, at G1 kan slippe af sted med deres opførsel.

Sagens videre forløb
Landsskatteretten har under sagens behandling anmodet om SKATs bemærkninger til, at det er Landsskatterettens opfattelse, at retten ikke kan behandle klagen, da fogedretten i det hele er klageinstans for indsigelser vedrørende billetrestancer, jf. inddrivelseslovens § 18, stk. 1.

SKAT har fastholdt, at Landsskatteretten er rette klageinstans.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Ifølge § 17, stk. 1, 1. pkt., i inddrivelsesloven (lov nr. 1333 om inddrivelse af gæld til det offentlige af 19. december 2008), kan klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, indbringes for Landsskatteretten.

Det fremgår af inddrivelseslovens § 18, stk. 1, 1. pkt., at fogedretten efter begæring træffer afgørelse om indsigelser vedrørende kontrolafgifter for overtrædelse af bestemmelserne i færdselsloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jernbaneloven og lov om trafikselskaber, som skyldneren fremsætter over for restanceinddrivelsesmyndigheden om dels kravets berettigelse, dels berettigelsen af en afgørelse om lønindeholdelse og om en gennemført modregning.

Klagen vedrører lønindeholdelse til dækning af klagerens gæld vedrørende gebyrer pålagt af SKAT Inddrivelsescentret i forbindelse med inddrivelse af en billetrestance til G1.

Hverken lovens ordlyd eller forarbejderne hertil har taget stilling til, om en sådan klage skal indbringes for Landsskatteretten eller fogedretten.

Efter Landsskatterettens opfattelse må en sådan klage efter forholdets natur skulle indbringes for fogedretten.

Der er således tale om gebyrer pålagt en billetrestance, og i de tilfælde, hvor en klage vedrører både billetrestance og gebyrer, er kompetencen til at behandle klagen i det hele tillagt fogedretten.

For så vidt angår rette klageinstans ses der ikke at være grundlag for at sondre mellem de situationer, hvor klagen både vedrører en billetrestance og pålagte gebyrer, og de situationer, hvor klagen alene vedrører pålagte gebyrer.

Landsskatteretten afviser derfor klagen.