Dato for udgivelse
08 Jan 2014 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Nov 2013 08:57
SKM-nummer
SKM2014.9.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-3946234
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, fri telefon, fri computer, fri datakommunikationsforbindelse
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet, der er stillet til rådighed på baggrund af et arbejdsmæssigt behov i skattemæssig henseende kan anses skattefri, uanset at iPad/tablet'en også kan anvendes til telefoni og gå på internettet.

Skatterådet bekræfter videre, at skattefriheden også gælder når internetadgangen etableres i form af arbejdsgiverbetalt SIM-kort, arbejdsgiverbetalt mobilt bredbånd, arbejdsgiverbetalt ADSL eller medarbejdernes egne forbindelser.

Skatterådet finder dog, at såfremt der er tale om arbejdsgiverbetalt SIM-kort, der tillige kan anvendes til privat telefoni i medarbejdernes egne mobiltelefoner, vil SIM-kortet skulle beskattes som fri telefon. Dette gælder imidlertid ikke, såfremt medarbejderne underskriver en tro- og loveerklæring på, at SIM-kortet alene anvendes til erhvervsmæssige opkald, bortset fra enkeltstående private opkald, og at arbejdsgiveren fører kontrol hermed.

Skatterådet bekræfter videre, at arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse ikke beskattes, når der er i en konkret situation er adgang til samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen.

Skatterådet finder dog, at såfremt medarbejderne alene vil kunne anvende deres tablets med allerede downloadet materiale og derudover kun har adgang til deres arbejdsmail og kalender, gælder skattefriheden ikke.

Skatterådet kan derudover bekræfte, at en arbejdsgiverbetalt tablet, der alene anvendes på arbejdspladsen, til møder ude i byen og på tjenesterejser og ikke tages med hjem ikke er skattepligtig.

Hjemmel

Ligningsloven § 16, stk. 12,
Ligningsloven § 16, stk. 13

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12,
Ligningsloven § 16, stk. 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.A.5.2.

Spørgsmål:

1. Kan det bekræftes, at en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet, der på baggrund af et arbejdsmæssigt behov som led i ansættelsesforholdet er stillet til rådighed for den ansatte, herunder til brug for at arbejde hjemmefra, i skattemæssig henseende anses som en computer og dermed som skattefri, uanset at medarbejdere også kan telefonere og gå på internettet fra den?

2: Hvis svaret er ja til spørgsmål 1, gælder skattefriheden stadig, uanset om internetadgangen/datakommunikationsforbindelsen i iPad'en/tabletten etableres ved arbejdsgiverbetalt mobildata via SIM-kort?

2a.  Hvis svaret er ja til spørgsmål 1, gælder skattefriheden stadig, uanset om internetadgangen/datakommunikationsforbindelsen i iPad'en/tabletten etableres ved arbejdsgiverbetalt mobildata via arbejdsgiverbetalt mobilt bredbånd?

2b.  Hvis svaret er ja til spørgsmål 1, gælder skattefriheden stadig, uanset om internetadgangen/datakommunikationsforbindelsen i iPad'en/tabletten etableres ved arbejdsgiverbetalt ADSL eller anden fastnetforbindelse hjemme hos den ansatte?

2c.  Hvis svaret er ja til spørgsmål 1, gælder skattefriheden stadig, uanset om internetadgangen/datakommunikationsforbindelsen i iPad'en/tabletten etableres ved at den ansatte går på offentligt tilgængelige netværk (fx wi-fi?)?

3.  Hvis svaret er nej til et eller flere af spørgsmål 1 og/eller under spørgsmål 2, vil medarbejderne opnå skattefrihed af den arbejdsgiverbetalte iPad/tablet, der på baggrund af et arbejdsmæssigt behov er stillet til rådighed for medarbejderen, hvis iPad'en/tablettens adgang til internettet alene muliggøres ved internetforbindelser, der ikke betales/stilles til rådighed af arbejdsgiveren, fx offentligt/gratis wi-fi, medarbejdernes private internetforbindelse i hjemme, medarbejderens private Sim-kort eller mobile bredbånd mv.?

4.  Hvis iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. den valgte datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil de ansatte blive skattepligtig, uanset at den ansatte via iPad/tabletløsningen kan tilgå arbejdspladsens netværk og/eller dokumenter via download via en portal placeret på en server ved arbejdsgiver?

4a.  Hvis iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil omhandlede ansatte blive skattepligtige, uanset at disse via iPad/tabletløsningen kan tilgå arbejdspladsens netværk og/eller dokumenter via en webbaseret portal, hvorefter de ansatte kan downloade mødepakken på iPad, og via programmet/applikationen "IAnnotate" kunne forberede sig til møderne ved at læse, redigere, highlite og kommentere i noterne - akkurat som man er vant til at gøre på papir - dog nu elektronisk direkte på en iPad.

4b.  Hvis iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil den ansatte blive skattepligtig, uanset at den ansatte via iPad/tabletløsningen kan tilgå arbejdspladsens netværk og/eller dokumenter via en såkaldt g-on eller nøgle/klient, der muliggør, at en microsoftbaseret tablet kan tilgå samtlige af afdelingens sagsbehandlingssystemer ved at gå ind på arbejdsgivers domæne?

5.  Hvis iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil den ansatte blive skattepligtig, hvis den ansatte får stillet iPad/tabletten til rådighed som redskab til at kunne arbejde hjemmefra - dog alene i form af dels at gå på internettet for at søge praksis, kilder mv. til brug for sit arbejde og dels ved at gå på sin arbejdsmail og arbejdskalender?

6.  Kan det bekræftes, at en arbejdsgiverbetalt, udleveret iPad/tablet, der alene bruges på arbejdspladsen, til møder ude i byen, tjenesterejser mv., og dermed ikke tages med hjem, ikke er skattepligtig?

7.  Skal der føres kontrol med, at iPad/tablets, der alene er stillet til rådighed til brug på arbejdspladsen, tjenesterejser mv. ikke tages med hjem, herunder anbefales det, at der skal indgå tro- og loveerklæringer herom?

Svar:

Ad. Spørgsmål 1: Ja, se dog SKATs indstilling

Ad. Spørgsmål 2: Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Ad. Spørgsmål 2a og 2b: Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Ad. Spørgsmål 2c. Ja

Ad. Spørgsmål 3. Ja

Ad. Spørgsmål 4. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Ad. Spørgsmål 4a. Nej

Ad. Spørgsmål 4b. Nej

Ad. Spørgsmål 5: Ja

Ad. Spørgsmål 6: Ja

Ad. Spørgsmål 7: Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved en arbejdsgiver, er der flere underafdelinger, der er ved at anskaffe sig iPads/tablets til arbejdsmæssig brug. I nogle tilfælde anvendes iPads/tablets'ene alene ved bestemte arbejdsopgaver på arbejdspladsen eller i forbindelse med mødedeltagelse under tjenesterejse. I andre tilfælde er der et arbejdsmæssigt behov for at kunne tage iPaden/tabletten med hjem for at arbejde hjemmefra, dels med mødeforberedelse, sagsbehandling mv.

I en del tilfælde, hvor man ønsker at indføre en digital sagsbehandling via iPads/tablets, har der indtil nu været primært papirbaseret sagsbehandling:

Som et eksempel kan nævnes, at en underafdeling til sine ugentlige møder sender dagsorden og bilag (med indstillinger udarbejdet af underafdelingens sekretariat) til mødedeltagerne. Der er tale om ganske omfattende mængder af papir, i runde tal 1.000 ark papir pr. udsendelse til denne type medarbejder, der ved en digital løsning vil kunne spare papir, kopiering, porto, fragt og ikke mindst arbejdstid. Ligeledes vil en digital tablet-løsning medføre en væsentlig fleksibilitet for denne type mødedeltagere, hvoraf nogle bor i nogle timers rejse fra afdelingen, i forhold til forberedelse og transport til møderne.

Som et andet eksempel kan nævnes, at der ved enkelte underafdelinger er ved at blive indført digital sagsbehandling. I dag samles en sags dokumenter i ringbind, der skal sendes til samtlige aktører/medarbejdergrupper i en sag. I store sager kan der være flere tusinde siders bilag. Afdelingens medarbejdere skal i dag bære de fysiske papirsager med hjem, når de skal forberede møder, skrive afgørelser mv. Med den digitale sag hentes de relevante dokumenter til en sag ned fra en webbaseret portal på den enkelte medarbejders iPad/tablet, som denne dels benytter under møderne, men også med fordel kan tage med hjem, når der skal arbejdes med sagen hjemmefra. Med redigeringsprogrammet iAnnotate vil medarbejderen kunne redigere, markere, kommentere og søge i dokumenterne og gemme ændringerne på webportalen til senere brug. Den digitale sagsbehandling giver besparelser for afdelingerne, herunder for flere medarbejdergrupper. Desuden viser erfaringerne, at mødernes længde forkortes, og at medarbejderne anvender kortere tid på forberedelse og afgørelsesskrivning.

Også i andre afdelinger tester man en digital gennemførelse af en sagsbehandling. Ved udkørende sagsbehandling vurderes det som værende en stor fordel, at medarbejderne kan tilgå sagens dokumenter via en tablet ude på lokationen, hvor arbejdet foregår.

Ikke alle ansatte eller afdelinger kører digitale sager (endnu). For disse medarbejdere vil anvendelse af iPad/tablets ske på kontoret, ved lokationen (for at kunne tilgå internettet under sagens behandling, for at foretage litteratursøgninger, finde praksis, kilder mv.), men også hjemme ved forberedelse af sager i form af søgning af praksis og kildesøgning på internettet (litteratursøgning mv.) og ved at kunne tilgå arbejdsmail og- kalender.

Som medarbejder udgør læsning af praksis og kilder en væsentlig del af arbejdsfunktionen, ligesom læsning af mails og tilrettelæggelse af møder i kalenderen udgør en del af arbejdet for alle ansatte ved de pågældende afdelinger.

En medarbejder vil dermed kunne gennemse, bearbejde samt skrive afgørelse i en sag og som noget nyt kunne tilgå samtlige sagens dokumenter via iPad'en/tabletten. Sagsbehandlingssystemerne indeholder kun afdelingens egne dokumenter. Ved at indscanne også øvrige bilag på den webbaserede portal, er der således tale om en udvidet mulighed for at arbejde med kernefunktionen for denne type medarbejdere.

Det er derudover oplyst, at:

Når medarbejderen søger praksis og kilder, foregår dette på hjemmesider. Nogle hjemmesider er gratis og offentligt tilgængelige. Andre kan tilgås, fordi der er indgået en licensaftale for at medarbejderne dels på arbejde - men også hjemmefra via en personlig brugeradgang - kan tilgå en hjemmeside med fx kommenteret kilder og praksis.

Der er ikke tale om nogen direkte adgang til sagsbehandlingssystemerne i denne situation, men adgang til sagens dokumenter, der er blevet indscannet og downloadet på iPad'en/tabletten.

Medarbejderen kan dog gemme relevant materiale på sin tablet og herved tilgå dem senere uden at være online. Nogle medarbejdere opretter mapper på deres tablets indeholdende særlige emner, som de kan tilgå, når de har en lignende sag inden for samme emne. Det relevante materiale kan herefter genbruges nemt, idet den ansatte kan nøjes med at se, om der er kommet yderligere praksis, som skal tilføjes. Mappen kan endvidere suppleres med den pågældende afdelings eget materiale i tilsvarende sager. Disse afgørelser sendes elektronisk (pr. mail) rundt til alle medarbejdere ved den enkelte afdeling, når afgørelsen er modtaget. Medarbejderne kan desuden i forbindelse med søgningen af praksis mv. benytte skriveprogrammer på tablets, fx Pages, som er Apples svar på Word, for at notere resultater af deres søgninger. De skrevne noter mv. kan senere indarbejdes i sagsbehandlingen.

Adgangen til arbejdsmail- og arbejdskalender foregår via arbejdsgivers Exchangeserver, der på tabletten giver medarbejderen adgang til arbejdsmails og arbejdskalender (herunder overblik over møder mv.)

Der er/påtænkes anskaffet både iPads og andre tablets (fx microsoftbaserede tablets).

Er der tale om en microsoftbaseret tablet, kan afdelingens sagsbehandlingssystemer ud over at kunne hente sagens dokumenter ned via den webbaserede portal også tilgås via en såkaldt g-on-nøgle eller en g-client, der giver adgang til arbejdsgivers servere og dermed arbejdsgivers sagsbehandlingssystemer.

Den såkaldte g-on/klientnøgle giver adgang til arbejdsgivers systemer, når man har en internetforbindelse. Systemerne indeholder dog i modsætning til løsningen under pkt. 4 ikke alle dokumenter i en sag, men kun afdelingens egne dokumenter som eksempelvis breve.

Denne løsning bruges i dag ude på de udkørende sagsbehandlinger, således at medarbejderne kan tilgå sagssystemerne og dermed sagsbehandle på stedet. Uden tabletløsningen (med internetforbindelse og g-on/nøgleklient), ville medarbejderne skulle notere på papir og først skrive afgørelse i systemet, når de er tilbage på kontoret.

Endelig kan løsningen ved den microsoftbaserede tablet også anvendes til den i situation 4 beskrevne løsning, som dog ikke stiller krav om en g-on/nøgleklient. Dette er ikke muligt via iPads. Derudover er der forskellige behov alt afhængig af, om man som ansat beskæftiger sig med en sag og skal arbejde i systemet, hvor den i situation 4b beskrevne fremgangsmåde er fyldestgørende, eller om man skal arbejde med en anden type sag, hvor man i stedet for at arbejde med fysiske ringbind nu ved hjælp af løsning 4 kan få indscannet alle dokumenter i sin tablet/iPad.

Spørger har derudover oplyst, at det omhandlede SIM-kort ikke er integreret i iPad'en/tabletten og dermed kan tages ud, ligesom det er oplyst, at det er muligt at anvende simkortet til telefoni i egne private telefoner og/eller i egne private iPads/tabletter.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad. Spørgsmål 1:

Ja, så længe iPaden/tabletten stilles til rådighed til brug for arbejdet. Det fremgår af SKATs hjemmeside, at "Tablet, fx iPad, Folio 100 eller Galaxy Tab, anes for at være en computer, uanset du også kan telefonere og gå på internettet fra den". Det fremgår endvidere af Den juridiske vejlednings afsnit C.A.5.2.4.2. vedrørende reglerne for en computer, at det afgørende er, hvilken hovedfunktion multimediet har. Fx vil en iPad som udgangspunkt være en computer. Der foreligger desuden afgørelser, hvoraf det kan udledes, at en iPad eller Samsung Galaxy er en computer i ligningslovens § 16, stk. 13's forstand (jf. bl.a. SKM2011.607 og SKM2011.352.SR).

Ad. Spørgsmål 2:

Formentligt ja, jf. svar på spm. 1.

Ad. Spørgsmål 2a:

Nej, medmindre det mobile bredbånd kun kan benyttes sammen med den arbejdsgiverbetalte iPad/tablet, der er udleveret til den ansatte pga. et arbejdsmæssigt behov, eller den ansatte har adgang til funktioner/dokumenter, således at der er tale om en arbejdsplads (adgang til arbejdsgiverens netværk) - se spm. 4.

Ad. Spørgsmål 2b:

Nej, idet en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er skattepligtig, medmindre den ansatte har adgang til funktioner/dokumenter, således at der er tale om en arbejdsplads (adgang til arbejdsgiverens netværk) - se spm. 4.

Ad. Spørgsmål 2c:

Ja, idet der ikke er tale om nogen arbejdsgiverbetalt internetforbindelse.

Ad. Spørgsmål 3:

Ja, idet iPad/tabletten i sig selv anses som en computer i ligningslovens § 12, stk. 13's forstand, og fordi internetadgangen ikke etableres ved en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse.

Ad. Spørgsmål 4:

Nej. Uanset at medarbejderen ikke kan tilgå arbejdsgivers sagsbehandlingssystemer, er den nævnte iPad/tablet løsning (hvorved en sags dokumenter downloades på iPad/tabletten fra en webbaseret portal og arbejdes med via programmet IAnnotate - og efter endt arbejde gemmes på portalen igen) en afløser for en besværlig og i større sager omkostningstung papirbaseret arbejdsproces, hvor afdelingens aktører alle skal have sagens ringbind til gennemsyn/i kopi. I de større sager vurderes det, at der kan opnås en 30 %'s besparelse i form af sparet kopiering, porto og medarbejderressourcer, idet opslag i ringbind er langsommeligt mod opslag på iPaden/tabletten.

Samtidig er løsningen en reel afløser for papirbaseret behandling, idet brugerne på pædagogisk og intuitiv måde kan tilgå dokumenterne både med kommentarer, highlighting mv. via touchskærmen og IAnnotate. Endelig bemærkes, at arbejdet med sagerne, herunder forberedelse af møder og skrivning, udgør en væsentlig del af denne type medarbejders arbejde.

Der er således tale om en udvidet mulighed for at kunne arbejde med kernefunktionen for en medarbejder ved ovenstående løsning, der kun delvist er muligt ved en direkte adgang til afdelingens sagsbehandlingssystemer. Afdelingens sagsbehandlingssystemer indeholder kun afdelingens egne dokumenter og ikke øvrige bilag af sagen, der kan være ganske afgørende ved forberedelsen af sagerne.

Der henvises i øvrigt til støtte for svaret til SKM2012.488.SR.

Ad. Spørgsmål 4a:

Nej. Omhandlede mødedeltageres kernefunktion er at træffe afgørelser i sager. Der afholdes ugentlige møder på baggrund af notater med bilag udarbejdet af underafdelingens sekretariat. Sagsforberedelsen har hidtil været papirbaseret, og mødedeltagerne forbereder møderne ved at gennemlæse, markere og kommentere på indstillingerne. Den nævnte iPad/tablet-løsning vil som ovenfor under spm. 4 kunne afløse den papirbaserede behandling af sagerne.

Der henvises i øvrigt til støtte for svaret til SKM2012.488.SR.

Ad. Spørgsmål 4b:

Nej. Der er fuld adgang til arbejdsgivers sagsbehandlingssystemer, hvorfor medarbejderen kan skrive afgørelsen direkte i systemerne på stedet/den fysiske location, hvor sagsbehandlingen foregår.

Ad. Spørgsmål 5:

Ja. Det er ikke nok til at opfylde betingelsen om adgang til arbejdsgiverens netværk (adgang til funktioner/dokumenter således, at man med mening kan tale om en arbejdsplads), at medarbejderen alene har adgang til kilder, praksis mv. via internettet eller adgang til at læse og afsende mails og kalenderfunktion. Jf. også svar på spm. 31 til Skatteudvalget den 6. december 2011.

Ad. Spørgsmål 6:

Det fremgår af Den juridiske vejledning C.A.5.2.7, at hverken stationær eller bærbar computer, eller datakommunikationsforbindelse stillet til rådighed for medarbejderen på arbejdspladsen, udløser beskatning. Det fremgår videre, at arbejdsgiveren ikke skal føre kontrol med brugen af computeren hhv. internetforbindelsen.

Ad. Spørgsmål 7:

Nej. Se svar på spm. 5.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet, der på baggrund af et arbejdsmæssigt behov som led i ansættelsesforholdet er stillet til rådighed for den ansatte, herunder til brug for at arbejde hjemmefra, i skattemæssig henseende anses som en computer og dermed som skattefri, uanset at medarbejdere også kan telefonere og gå på internettet fra den.

Lovgrundlag

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

Skattepligten omfatter således også tillæg til arbejdsindkomst i form af naturalier, såkaldte personalegoder.

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Efter ligningslovens § 16 skal personalegoder som udgangspunkt værdiansættes til markedsværdien, men der er i bestemmelsen gjort en række undtagelser herfra, nemlig rådighed over bil, multimedier, sommerbolig og lystbåde til privat brug, samt køb af virksomhedens produkter.

Ligningslovens § 16, stk. 12 har følgende indhold:

Den skattepligtige værdi af en fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere m.v. som nævnt i stk. 1 for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau). Den skattepligtige værdi nedsættes svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed i indkomståret. Værdien af en fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer, herunder engangsudgiften til etablering, beskattes dog ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk. Hvis to ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, begge er omfattet af 1. pkt. en del af eller hele indkomståret, nedsættes den skattepligtige værdi af fri telefon, herunder datakommunikationsforbindelse, for hver ægtefælle med 25 pct. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 3.300 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene i 1. og 5. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20

§ 16, stk. 13, affattes således:

"... Værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, beskattes ikke. Skattefriheden efter 1. pkt. gælder dog ikke, hvis arbejdstageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren m.v. for at få stillet udstyret til rådighed. Har arbejdstageren kompenseret arbejdsgiveren som nævnt i 2. pkt., medregnes et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Har udstyret kun været til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori udstyret ikke har været til rådighed.

Af Juridisk Vejledning 2013-2, afsnit C.A. 5.2.1 fremgår bl.a. følgende:

"Fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012) er reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse ændret, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011. De nye regler kan i hovedtræk beskrives således:

Medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. om året (2012), jf. LL § 16, stk. 12. 1. pkt.

Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes, jf. LL § 16, stk. 13.

En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk, jf. LL § 16, stk. 12, 3. pkt..."

Lovændringen har til formål at ophæve multimediebeskatningen og genindføre beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i de regler, som gjaldt før Forårspakke 2.0 med de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig beskatning af multimedierne. Loven skal skabe mulighed for, at der igen kan etableres hjemmearbejdspladser, og at en arbejdstager fremover kan tage en bærbar computer med hjem for at arbejde, uden at dette udløser beskatning. Internetforbindelser, der giver adgang til arbejdsgiverens netværk, vil således heller ikke udløse beskatning, ligesom arbejdsmobiltelefoner, der er nødvendige for udførelsen af arbejdet, ikke beskattes i samme omfang som hidtil

Fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012) beskattes en arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk, jf. LL § 16, stk. 12, 3. pkt.

Afgrænsningen af hvad en datakommunikationsforbindelse er, svarer til den hidtidige afgrænsning i forhold til multimediebeskatningen. Ved en datakommunikationsforbindelse forstås:

En adgang til og brug af Internet, eksempelvis en ISDN- en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Det er således ikke afgørende, hvilket teknisk løsning der er valgt. Internetforbindelse omfatter også mobile bredbåndsforbindelser.

Forarbejder

L 31 fremsat 21/11 2011 og vedtaget som lov nr. 1382 af 28. december 2011. Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjob-ordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check mv.

Loven medfører følgende:
a) Den gældende multimediebeskatning afskaffes. Fremover bliver en computer, som anvendes arbejdsmæssigt, og internet med adgang til arbejdsgiverens netværk skattefri. Fri telefon beskattes med 2.500 kr. årligt pr. person, dog nedsat med 25 pct. til 1.875 kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon.

Praksis

SKM2012.719.SR

Skatterådet bekræfter videre, at en bredbåndsforbindelse, der er stillet til rådighed af arbejdsgiver og hvor der er tilknyttet en netværksopkobling, vil være skattefri for medarbejderne, når der er adgang til stort set de samme funktioner som på arbejdspladsen. Skatterådet bekræfter videre, at bredbåndsforbindelsen, hvor der er adgang til stort set de samme funktioner som på arbejdspladsen, vil være skattefri for medarbejderne, uagtet at bredbåndsforbindelsen samtidig indeholder et integreret fastnet telefonabonnement, når opkald mv. faktureres til medarbejderne selv.

Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at bredbåndsforbindelsen, hvor der er adgang til stort set de samme funktioner som på arbejdspladsen, vil være skattefri for medarbejderne, når bredbåndsforbindelsen samtidig indeholder et integreret fastnet telefonabonnement mv., der betales af arbejdsgiver. Der er i denne situation ikke tale om en mindre tillægsydelse indeholdt i abonnementet, da udgiften hertil ikke kan anses at være en "gratis tillægsydelse" som omhandlet i bemærkninger til L199 af 22. april 2009, indførelse af multimedieskatten, og L 31 fra 2011, afskaffelse af multimedieskatten og genindførelsen fri telefon og fri computer mv.

Skatterådet kan derudover bekræfte, at en bredbåndsforbindelse kan stilles skattefrit til rådighed for medarbejderen, når der er adgang til stort set de samme funktioner som på arbejdspladsen, uagtet at der samtidig indgås aftale om lønomlægning ved helt eller delvis kompensation af arbejdsgiver for rådigheden heraf, idet der ikke gælder en formodningsregel ved lønomlægning ved fri datakommunikationsforbindelse.

SKM2012.488.SR

Skatterådet bekræfter, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i X Kommune ikke skal beskattes af fri computer og fri internetforbindelse, når de har adgang til samme funktioner og dokumenter som tidligere, hvor de havde en direkte opkobling til kommunen, men hvor adgangen nu i stedet sker via en webløsning som kommunen har købt sig adgang til.

SKM2011.607.SR

Skatterådet bekræfter, at en tablet, som en iPad er en ny type multimedie, der kan omfattes af multimediebeskatningen. Videre bekræfter Skatterådet, at en arbejdsgiver kan stille såvel en bærbar computer som en iPad til rådighed for en ansat, når der foreligger en arbejdsmæssig begrundelse herfor.

SKM2011.352.SR

Skatterådet bekræfter, at en tablet, som fx en iPad eller en Samsung Galaxy er en ny type multimedie, der kan omfattes af multimediebeskatningen

SKM2010.854.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der skal betales multimedieskat af mobiltelefoner uden SIM-kort, der midlertidigt udleveres til låns til visse af spørgers medarbejdere

SKM2010.355.SR

Skatterådet fandt, at den situation, hvor arbejdsgiveren stiller et SIM-kort til rådighed for den ansatte og dermed betaler forbrugsudgifterne og abonnementsudgifterne, skal behandles på samme måde, som når arbejdsgiveren stiller en mobiltelefon til rådighed. Skatterådet bekræftede dog, at spørgers medarbejder alligevel ikke vil være omfattet af multimediebeskatning, når arbejdsgiveren alene stiller et SIM-kort til rådighed for medarbejderne til erhvervsmæssigt brug, da medarbejderen underskriver en tro- og loveerklæring, og arbejdsgiveren fører kontrol med, at SIM-kortet rent faktisk kun benyttes erhvervsmæssigt. Dette forudsætter dog, at det er nødvendigt for arbejdet, at SIM-kortet tages med hjem.

SKM2010.117.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers medarbejdere kunne undgå multimediebeskatning af en mobiltelefon ved underskrift af en tro og loveerklæring, såfremt arbejdsgiveren fører kontrol med at den mobile vagttelefon udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, da det er nødvendigt for arbejdet, at den hjemtages.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at det vil være muligt også at undgå multimediebeskatning af en internetopkobling/mobilt bredbånd, der også skal bruges i forbindelse med vagt udenfor foreningens normale åbningstid.

Begrundelse

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.2.4.1 er det om computer til rådighed bl.a. anført at:

..." Hvis en arbejdsgiver stiller en computer med tilbehør til rådighed for en arbejdstager til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf fra 1. januar 2012 (indkomståret 2013) ikke beskattes. Se ligningslovens § 16, stk. 13.

En arbejdstager vil derfor uden beskatning kunne tage en computer med hjem til brug for arbejdet eller få etableret en hjemmearbejdsplads på sin bopæl.

Reglerne svarer på dette punkt til den skattemæssige behandling af computere med tilbehør til arbejdsmæssig brug, som var gældende før indførelsen af multimediebeskatningen i 2010. Efter den dagældende praksis skulle der ikke så meget til for at opfylde kravet om et arbejdsmæssigt behov for en computer med tilbehør. Denne praksis føres videre..."

I afsnit C.A.5.2.4.2 anføres bl.a. videre, at:

..." Afgrænsningen af hvad en computer er og hvilket udstyr, der er skattefrihed for svarer til de indtil 2010 gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug for arbejdet samt afgrænsningen af godet under multimediebeskatningen.

Computer med sædvanligt tilbehør er omfattet af skattefriheden - dvs. computer inklusive sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Det afgørende er, hvilken hovedfunktionen multimediet har. Fx vil en iPad som udgangspunkt være en computer..."

Som således beskrevet i ovennævnte vejledning er en iPad at anse som en computer, og er dermed omfattet af skattefriheden for en arbejdsmæssigt begrundet computer, som omhandlet i ligningslovens § 16, stk. 13. Der skal derfor ikke ske beskatning af fri computer i den anførte situation.

Dette er tillige anført i afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2011.352.SR, hvori Skatterådet bekræftede, at en tablet, som fx en iPad eller en Samsung Galaxy er en ny type multimedie, der kan omfattes af multimediebeskatningen.

Såfremt der er adgang til privat telefoni via arbejdsgiverbetalt SIM-kort, skal denne adgang beskattes som fri telefon, jf. besvarelsen af spørgsmål 2.

For så vidt angår det anførte om, at iPad'en også kan anvendes til internet henvises til besvarelsen af de øvrige spørgsmål.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja, se dog SKATs indstilling.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at hvis svaret er ja til spørgsmål 1, om skattefriheden stadig gælder, uanset om internetadgangen/datakommunikationsforbindelsen i iPad'en/tabletten etableres ved arbejdsgiverbetalt mobildata via Sim-kort.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Forarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Som nævnt under spørgsmål 1, skal værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, ikke beskattes.

En arbejdstager vil derfor uden beskatning kunne tage en computer med hjem til brug for arbejdet eller få etableret en hjemmearbejdsplads på sin bopæl.

Computer med sædvanligt tilbehør er omfattet af skattefriheden - dvs. computer inklusive sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Det afgørende er, hvilken hovedfunktionen multimediet har. Fx vil en iPad som udgangspunkt være en computer...".

Dette er tillige anført i afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2011.352.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en tablet, som fx en iPad eller en Samsung Galaxy er en ny type multimedie, der kan omfattes af multimediebeskatningen.

Som således beskrevet i ovennævnte vejledning samt afgørelse fra Skatterådet, er en iPad at anse som en computer, og er dermed omfattet af skattefriheden for en arbejdsmæssigt begrundet computer, jf. ligningslovens § 16, stk. 13. Der skal derfor ikke ske beskatning af fri computer i den anførte situation.

For så vidt angår det arbejdsgiverbetalte SIM-kort til telefoni, har Skatterådet i afgørelse, gengivet som SKM2010.355.SR fundet, at den situation, hvor arbejdsgiveren stiller et SIM-kort til rådighed for den ansatte og dermed betaler forbrugsudgifterne og abonnementsudgifterne, skal behandles på samme måde, som når arbejdsgiveren stiller en mobiltelefon til rådighed.

Af SKATs juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.2.3.2 om fri telefon fremgår det derfor bl.a., at:

..." Desuden har Skatterådet udtalt, at et SIM-kort stillet til rådighed af arbejdsgiveren skal behandles på samme måde, som når arbejdsgiveren stiller en mobiltelefon til rådighed for medarbejderen...."

Når medarbejderne således har mulighed for at anvende Sim-kortet til privat benyttelse skal der ske beskatning af værdi af fri telefon, der pt. udgør 2.500 kr. årligt.

Det betyder, at uagtet at SIM-kortet i nærværende sag stilles til rådighed i forbindelse med en iPad/tablet, der skattemæssigt er, at anse som en computer, og uagtet om der stort set vil være adgang til de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen, vil SIM-kortet, efter det oplyste, kunne anvendes til privat telefoni i medarbejderenes egne mobiltelefoner. Der bliver derfor tale om et skattepligtigt gode, der, jf. ovenstående, skal beskattes som værdi af fri telefon.

Det fremgår imidlertid af Den juridiske vejledning, 2013-2, afsnit C.A.5.2.3.4, at:

"... Hvis en medarbejder tager en mobiltelefon med hjem fra arbejdspladsen, har medarbejderen som udgangspunkt privat rådighed over mobiltelefonen og skal beskattes af fri telefon. Medarbejderen skal dog ikke beskattes, hvis medarbejderen og arbejdsgiveren opfylder alle de følgende særlige betingelser:

  • Medarbejderens brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
  • Medarbejderen har afgivet en tro og love-erklæring til arbejdsgiveren om kun at bruge telefonen erhvervsmæssigt.
  • Arbejdsgiveren fører kontrol med, at medarbejderen kun anvender telefonen erhvervsmæssigt.
  • Telefonen må dog gerne anvendes til enkeltstående private opkald til og fra telefonen..."

Det betyder, at såfremt medarbejderne underskriver en tro og love-erklæring på, at de kun anvender det omhandlede SIM-kort til erhvervsmæssige opkald, bortset fra enkeltstående private opkald, og at arbejdsgiveren fører kontrol hermed, vil der ikke skulle ske beskatning af værdi af fri telefon, jf. i øvrigt afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2010.355.SR, som anført ovenfor.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2a og b

Det ønskes bekræftet, at skattefriheden stadig gælder, uanset om internetadgangen/datakommunikationsforbindelsen i iPad'en/tabletten etableres ved arbejdsgiverbetalt mobildata via arbejdsgiverbetalt mobilt bredbånd, arbejdsgiverbetalt ADSL eller anden fastnetforbindelse hjemme hos den ansatte.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Forarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Som nævnt under besvarelsen af spørgsmål 1, skal værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, ikke beskattes.

Værdien af en fri datakommunikationsforbindelse beskattes ligeledes ikke, hvis arbejdstageren fra sin computer, har adgang til arbejdsgivers netværk, jf. ligningslovens § 16, stk. 13.

Dette fremgår tillige af Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit 5.2.5.2., hvori bl.a. anføres, at:

..." Ved en datakommunikationsforbindelse forstås:

  • En adgang til og brug af internet, eksempelvis en ISDN- en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Det er således ikke afgørende, hvilket teknisk løsning der er valgt. Internetforbindelse omfatter også mobile bredbåndsforbindelser.
  • Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen.
  • Abonnementsudgifterne til internetadgangen dækker også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet, hvis ydelserne er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og er sædvanlige. Andre ydelser end internetadgang - eksempelvis »gratis« download af musik eller tv-kanaler er også omfattet hvis ydelserne er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og er sædvanlige.
  • Det forhold, at dataforbindelsen samtidig kan anvendes eller bliver anvendt til telefoni ændrer ikke ved skattefriheden, da dette er en integreret del af kommunikationsforbindelsen. Det er en forudsætning, at arbejdstageren har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen.

Internetforbindelse omfatter også mobile bredbåndsforbindelser, jf. SKM2010.117.SR, hvor en internetforbindelse eller en mobil bredbåndsforbindelse udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning af et forretningsudvalgsmedlem.

Adgang til arbejdsgiverens netværk skal forstås i bred forstand. Adgang kan således også ske via en web-løsning, som arbejdsgiveren har købt sig adgang til, jf. afgørelse fra Skatterådet, gengivet SKM2012.488.SR, hvor Skatterådet bekræftede at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke skulle beskattes af fri internetforbindelse, selvom adgangen til funktionerne og dokumenterne ikke længere skete via en direkte opkobling til kommunen, men via en webløsning som kommunen havde købt sig adgang til..."

I bemærkningerne til L31 fra 2011, pkt. 3.1.2.1. fremgår det bl.a. at:

"... Ved en fri datakommunikationsforbindelse forstås adgang til og brug af internet, der af en arbejdsgiver mv. er stillet til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse, eksempelvis en ISDN, en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Det er således ikke afgørende, hvilken teknisk løsning, der er valgt. Internetforbindelse omfatter også mobile bredbåndsforbindelser. Endvidere er engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen omfattet. Abonnementsudgifterne til internetadgangen dækker også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet, hvis ydelserne er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og er sædvanlige..."

"... Det forhold at, at dataforbindelsen samtidig kan anvendes eller bliver anvendt til telefoni ændrer ikke ved skattefriheden, da det er en integreret del af kommunikationsforbindelsen. Det er dog en forudsætning, at arbejdstageren har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen. Skattefriheden omfatter ikke de tilfælde, hvor en mobiltelefon eller en fastnettelefon har en datakommunikationsforbindelse, som giver adgang til arbejdsgiverens netværk. Er der tale om, at en arbejdstager har fået en fastnet- eller en mobiltelefon til rådighed, behandles telefonen og den dertil knyttede datakommunikation skattemæssigt som en fri telefon. Spørgsmålet om skattepligt vil i denne forbindelse afhænge af, om telefonen er en skattefri arbejdstelefon eller en skattepligtig fri telefon...."

Det betyder, at såfremt de ansatte i denne situation vil have adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen, vil de ikke blive beskattet af arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelser.

Har de ansatte derimod ikke adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen, vil de ansatte blive beskattet af fri datakommunikationsforbindelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 12. Værdien udgør pt. 2.500 kr.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2a og 2b bevares med Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2c

Det ønskes bekræftet, at skattefriheden stadig gælder, uanset om internetadgangen/datakommunikationsforbindelsen i iPad'en/tabletten etableres ved offentligt tilgængelige netværk (fx Wi-Fi).

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Forarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Som nævnt under besvarelsen af spørgsmål 1, skal værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, ikke beskattes.

Værdien af en fri datakommunikationsforbindelse beskattes ligeledes ikke, hvis arbejdstageren fra sin computer, har adgang til arbejdsgivers netværk, jf. ligningslovens § 16, stk. 12.

I denne situation er der imidlertid ikke tale om arbejdsgiverbetalt datakommunikation, men derimod offentligt tilgængeligt Wi-Fi, hvorfor der ikke vil skulle ske beskatning af fri datakommunikationsforbindelse.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2c bevares med Ja

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at hvis svaret er nej til et eller flere af spørgsmål 1 og/eller under spørgsmål 2, vil medarbejderne da opnå skattefrihed af den arbejdsgiverbetalte iPad/tablet, der på baggrund af et arbejdsmæssigt behov er stillet til rådighed for medarbejderen, hvis iPad'en/tablettens adgang til internettet alene muliggøres ved internetforbindelser, der ikke betales/stilles til rådighed af arbejdsgiveren, fx offentligt/gratis Wi-Fi, medarbejdernes private internetforbindelse i hjemme, medarbejderens private Sim-kort eller mobile bredbånd mv.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Lovforarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.2.4.1 er det om computer til rådighed bl.a. anført at:

..." Hvis en arbejdsgiver stiller en computer med tilbehør til rådighed for en arbejdstager til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf fra 1. januar 2012 (indkomståret 2013) ikke beskattes. Se ligningslovens § 16, stk. 13.

En arbejdstager vil derfor uden beskatning kunne tage en computer med hjem til brug for arbejdet eller få etableret en hjemmearbejdsplads på sin bopæl.

Reglerne svarer på dette punkt til den skattemæssige behandling af computere med tilbehør til arbejdsmæssig brug, som var gældende før indførelsen af multimediebeskatningen i 2010. Efter den dagældende praksis skulle der ikke så meget til for at opfylde kravet om et arbejdsmæssigt behov for en computer med tilbehør. Denne praksis føres videre..."

I afsnit C.A.5.2.4.2 anføres bl.a. videre, at:

..." Afgrænsningen af hvad en computer er og hvilket udstyr, der er skattefrihed for svarer til de indtil 2010 gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug for arbejdet samt afgrænsningen af godet under multimediebeskatningen.

Computer med sædvanligt tilbehør er omfattet af skattefriheden - dvs. computer inklusive sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Det afgørende er, hvilken hovedfunktionen multimediet har. Fx vil en iPad som udgangspunkt være en computer..."

Som således beskrevet i ovennævnte vejledning, er en iPad, at anse som en computer, og er dermed omfattet af skattefriheden for en arbejdsmæssigt begrundet computer, som omhandlet i ligningslovens § 16, stk. 13. Der skal derfor ikke ske beskatning af fri computer i den anførte situation.

Dette er ligeledes anført i afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2011.352.SR, hvori Skatterådet bekræftede, at en tablet, som fx en iPad eller en Samsung Galaxy er en ny type multimedie, der kan omfattes af multimediebeskatningen.

Dette gælder, efter SKATs opfattelse, tillige i den situation, hvor iPad'en/tablettens adgang til internettet alene muliggøres ved internetforbindelser, der ikke betales/stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Den omhandlede iPad/tablet må stadig anses at være stillet til rådighed på baggrund af et arbejdsmæssigt behov, og er dermed skattefri, jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med Ja.

Spørgsmål 4

Såfremt iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. den valgte datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil de ansatte da blive skattepligtig, uanset at den ansatte via iPad/tabletløsningen kan tilgå arbejdspladsens netværk og/eller dokumenter via download via en portal placeret på en server hos arbejdsgiver.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Lovforarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Som anført i besvarelsen af spørgsmålene 1 - 3, skal den private anvendelse af en computer, der er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, ikke beskattes, jf. ligningslovens § 16, stk. 13.

Ifølge nugældende ligningslovs § 16, stk. 12 beskattes værdien af fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk Samme fremgår tillige af Skatteministeriets juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.2.5.

Ligeledes fremgår det af nugældende ligningslovs § 16, stk. 13, at hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes, jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 1.

I høringssvar til L 31, Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, fremsat den 21/11 2011 og vedtaget som Lov nr. 1382 af 28. december 2011 om afskaffelse af multimedieskatten og (gen-) indførelse af reglerne for beskatning af fri telefon og fri computer mv., blev der anført følgende om adgang til arbejdsstedets netværk:

"... En brancheforening anfører således, at forudsætningen om, at der skal være adgang til arbejdsstedets netværk, for at en datakommunikationsforbindelse kan være skattefri, bør ændres.

Ifølge pågældende brancheforening er mange funktioner flyttet fra arbejdsgiverens netværk over på eksterne servere, hvor arbejdstageren via forskellige tjenester har mulighed for at udføre arbejdet.

Efter pågældende brancheforenings opfattelse er det således ikke nødvendigvis adgangen til arbejdsgiverens netværk, der skal være afgørende, men om arbejdstageren gennem dataforbindelsen kan udføre væsentlige arbejdsfunktioner.

Pågældende brancheforening mener derfor at det bør være tilstrækkeligt, at arbejdstageren gennem dataforbindelsen kan udføre væsentlige arbejdsfunktioner..."

Skatteministeriet har hertil svaret, at:

"... Adgang via datakommunikationsforbindelse til arbejdsgiverens netværk skal forstås i bred forstand. En datakommunikationsforbindelse, der via forskellige tjenester giver adgang til eksterne servere, hvor arbejdsgiveren har købt sig adgang, sidestilles i denne forbindelse med "adgang til arbejdsgiverens netværk". Det afgørende er, at arbejdstageren har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen...."

Efter det oplyste får omhandlede medarbejdere digital adgang til de dokumenter, som er nødvendige for at udføre arbejdet. Adgangen sker dog via en portal placeret på en server hos arbejdsgiver.

Under henvisning hertil, er det SKATs opfattelse, at omhandlede medarbejdere ikke skal beskattes af fri datakommunikationsforbindelse, når de, jf. ovenfor, i tilstrækkeligt omfang af hensyn til arbejdet, har adgang til de samme funktioner og dokumenter mv. som tidligere, nu blot via en portal placeret på en server hos arbejdsgiver.

Såfremt datakommunikationsforbindelsen derimod etableres via arbejdsgiverbetalt SIM-kort, der tillige kan anvendes til privat telefoni, vil den private benyttelse skulle beskattes som fri telefon, jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 4a

Såfremt iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. den valgte datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil mødedeltagerne da blive skattepligtige, uanset at disse via iPad/tabletløsningen kan tilgå arbejdspladsens netværk og/eller dokumenter via en webbaseret portal, hvorefter mødedeltagerne kan downloade mødepakken på iPad, og via programmet/applikationen "IAnnotate" kunne forberede sig til møderne ved at læse, redigere, highlite og kommentere i noterne - akkurat som man er vant til at gøre på papir - dog nu elektronisk direkte på en iPad.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Lovforarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Som anført i nugældende ligningslovs § 16, stk. 12 beskattes værdien af fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk.

Ligeledes fremgår det af nugældende ligningslovs § 16, stk. 13, at hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes, jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 1.

Samme fremgår tillige af Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.2.5.

Af samme vejlednings afsnit C.A.5.2.2.fremgår følgende om kommunalbestyrelsesmedlemmer:

"... Beskatningen gælder også, hvis en person er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, og som en del af dette arbejde får stillet goderne til rådighed for privat brug.

I høringssvar til L 31, Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, fremsat den 21/11 2011 og vedtaget som Lov nr. 1382 af 28. december 2011 om afskaffelse af multimedieskatten og (gen-) indførelse af reglerne for beskatning af fri telefon og fri computer mv., blev der anført følgende om adgang til arbejdsstedets netværk:

"... En brancheforening anfører således, at forudsætningen om, at der skal være adgang til arbejdsstedets netværk, for at en datakommunikationsforbindelse kan være skattefri, bør ændres.

Ifølge pågældende brancheforening er mange funktioner flyttet fra arbejdsgiverens netværk over på eksterne servere, hvor arbejdstageren via forskellige tjenester har mulighed for at udføre arbejdet.

Efter pågældende brancheforenings opfattelse er det således ikke nødvendigvis adgangen til arbejdsgiverens netværk, der skal være afgørende, men om arbejdstageren gennem dataforbindelsen kan udføre væsentlige arbejdsfunktioner.

Pågældende brancheforening mener derfor at det bør være tilstrækkeligt, at arbejdstageren gennem dataforbindelsen kan udføre væsentlige arbejdsfunktioner..."

Skatteministeriet har hertil svaret, at:

"... Adgang via datakommunikationsforbindelse til arbejdsgiverens netværk skal forstås i bred forstand. En datakommunikationsforbindelse, der via forskellige tjenester giver adgang til eksterne servere, hvor arbejdsgiveren har købt sig adgang, sidestilles i denne forbindelse med "adgang til arbejdsgiverens netværk". Det afgørende er at arbejdstageren har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen...."

Efter det oplyste kan omhandlede mødedeltagere få adgang til de dokumenter, der er nødvendige for arbejdets udførelse via en webbaseret portal. Via programmet/applikationen "IAnnotate", kan medarbejderne nu downloade mødepakken og således læse, redigere, highlite og kommentere i sagerne på samme måde som de var vant til at gøre på papir.

Under henvisning hertil, er det SKATs opfattelse, at omhandlede mødedeltagere ikke skal beskattes af fri datakommunikationsforbindelse, når de har adgang til de samme funktioner og dokumenter mv. som tidligere, nu blot via en webbaseret portal hos arbejdsgiver, jf. i øvrigt afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2012.488.SR, vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Såfremt datakommunikationsforbindelsen derimod etableres via arbejdsgiverbetalt SIM-kort, der tillige kan anvendes privat, vil den private benyttelse skulle beskattes som fri telefon, jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4a besvares med nej.

Spørgsmål 4b

Såfremt iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. den datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil den ansatte da blive skattepligtig, uanset at den ansatte via iPad/tabletløsningen kan tilgå arbejdspladsens netværk og/eller dokumenter via en såkaldt g-on eller nøgle/klient, der muliggør, at en microsoftbaseret tablet kan tilgå samtlige af afdelingens sagsbehandlingssystemer ved at gå ind på arbejdsgivers domæne

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Lovforarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 4 og 4 a.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med nej.

Spørgsmål 5

Såfremt iPad/tabletløsningen anses som skattepligtig pga. datakommunikationsforbindelse, (dvs. hvis nej til et eller flere af spørgsmål 1, 2 og 3), vil den ansatte da blive skattepligtig, hvis den ansatte får stillet iPad/tabletten til rådighed som redskab til at kunne arbejde hjemmefra - dog alene i form af dels at gå på internettet for at søge praksis mv. til brug for sit arbejde og dels ved at gå på sin arbejdsmail og kalender

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Lovforarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Som anført i besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 skal en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet ikke beskattes.

For så vidt angår datakommunikationsforbindelsen, er det i Den juridiske vejledning, 2013-2, afsnit C.A.5.2.5.1 om adgang til arbejdsgivers netværk anført, at:

..." Adgang til arbejdsgiverens netværk er ligesom dengang ikke ensbetydende med, at arbejdstageren i enhver henseende skal have adgang til præcis de samme funktioner/dokumenter som på arbejdspladsen. Det kan således ikke opstille krav om, at fx en bankassistent også hjemmefra skal have adgang til kundernes konti mv. Men det er ikke tilstrækkeligt til at opfylde betingelsen, at arbejdstageren kan komme ind på virksomhedens hjemmeside eller bare har adgang til at læse eller afsende mails, se sin kalender etc. Det afgørende er, at arbejdstageren har adgang til funktioner/dokumenter således, at man med mening kan tale om en arbejdsplads...."

Efter det oplyste, er der således ikke tale om nogen direkte adgang til arbejdsgivers sagsbehandlingssystemer i denne situation, men alene adgang til praksis, der er blevet indscannet og downloadet på iPad'en/tabletten. Derudover vil medarbejderne have adgang til deres arbejdsmail- og kalender via arbejdsgivers Ex-changeservere.

Det betyder således, at medarbejderne alene vil kunne anvende deres tablets med allerede downloadet materiale, men at de ikke har en opkobling til arbejdsgivers netværk, således at man med mening kan tale om en arbejdsplads, hvorfor der skal ske beskatning af arbejdsgiverbetalt og således fri datakommunikationsforbindelse i denne situation, jf. tillige svar på spm. 31 til Skatteudvalget den 6. december 2011.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med Ja.

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at en arbejdsgiverbetalt, udleveret iPad/tablet, der alene bruges på arbejdspladsen, til møder ude i byen, tjenesterejser mv., og dermed ikke tages med hjem, ikke er skattepligtig.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Lovforarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Af Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.2.4.1 fremgår bl.a. følgende:

..." Hvis en arbejdsgiver stiller en computer med tilbehør til rådighed for en arbejdstager til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf fra 1. januar 2012 (indkomståret 2013) ikke beskattes, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og 13..."

..." I det omfang fri computer med tilbehør beskattes fx fordi den ikke er stillet til rådighed til brug for arbejdet, vil der som udgangspunkt være tale om en arbejdsmarkedsbidragsfri B-indkomst for lønmodtageren..."

I ovennævnte vejlednings afsnit C.A.5.2.7 fremgår, at; ..." Stationær eller bærbar computer på arbejdspladsen udløser ikke beskatning af medarbejderen, og arbejdsgiveren skal ikke føre kontrol med brugen af computeren..."

Den omstændighed, at iPad'en/Tablet'en eventuel måtte blive anvendt privat på selve arbejdspladsen, medfører ingen ændring heri.

Indstilling

SKAT indstiller at spørgsmål 6 besvares med Ja.

Spørgsmål 7

Det ønskes oplyst om der skal føres kontrol med, at iPad/Tablets, der alene er stillet til rådighed til brug på arbejdspladsen, tjenesterejser mv. ikke tages med hjem, herunder anbefales det, at der skal indgå tro- og loveerklæringer herom.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Lovforarbejder

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 6.

Det kan derudover tilføjes, at når en eventuel privat anvendelse af en computer mv., der er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, ikke beskattes, har eventuel kontrol af den private anvendelse ingen betydning.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 7 besvares med Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.