Dette afsnit handler om Skatteankestyrelsens opgaver.

Skatteankestyrelsens opgaver

Skatteankestyrelsen har følgende opgaver:

 • Modtagelse af klager
 • Visitering af klager
 • Træffe afgørelse i visse sagstyper
 • Udøve sekretariatsbistand

Modtagelse af  klager

Skatteankeforvaltningen modtager klager, som skal afgøres af

 • Skatteankestyrelsen
 • skatteankenævn
 • vurderingsankenævn
 • motorankenævn
 • Landsskatteretten

Se SFL § 4 a.

Klage over afgørelser truffet af

 • SKAT
 • Skatterådet
 • andre myndigheder, og som efter anden lovgivning er henlagt til afgørelse i Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

skal således indgives til Skatteankestyrelsen, medmindre skatteministeren har bestemt andet efter SFL § 14, stk. 2.

Visitering af klager

Skatteankestyrelsen foretager visitering af klager.

Hovedregel

En klage over en afgørelse omfattet af

afgøres af henholdsvis et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn

Øvrige afgørelser træffes af Landsskatteretten

Se SFL § 35 b

Undtagelse

 Hvis en afgørelse 

 • vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige
 • svaret vedrører store økonomiske værdier
 • svaret angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen
 • der ved besvarelsen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde
 • sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

skal klagen dog afgøres af Landsskatteretten.

Se SFL § 35 b og SFL § 21, stk. 5.

Endvidere kan en klage afgøres af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der verserer ved Landsskatteretten

Se SFL § 35 b, stk. 1.

Undtagelse

Klageren kan vælge, at en sag, som er visiteret til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn, skal behandles af Landsskatteretten. Klagerens valg skal være meddelt Skatteankestyrelsen, senest 4 uger efter at klageren har modtaget meddelelse om, at klagen er visiteret til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn. Skatteankestyrelsen kan se bort fra en overskridelse af fristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Se SFL § 35 b, stk. 5.

Træffe afgørelse i visse sagstyper

Den ledende retsformand kan efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet skal afgøres af Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 35 b, stk. 3 og BEK nr. 1 af 02/01/2014.

Udøve sekretariatsbistand

Skatteankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten.

Se SFL § 4 a, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om Skatteankestyrelsens behandling af klager i BEK nr. 1516 af 13/12/2013.

Se også afsnit A.A.1.6, afsnit A.A.10.2.3.2 og afsnit A.A.10.2.3.3.

Klagers møde med Skatteankestyrelsen

En klager har ret til at udtale sig mundtligt over for Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 35 e.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2015.801.BR

►Under hensyn til sagsforløbet, samt det forhold, at et konkret møde blev aflyst ved klagerens fremmøde, fandt retten, at Skatteankestyrelsen ikke burde have truffet afgørelse om afvisning af klagen, før klageren havde fået mulighed for at udtale sig personligt. ◄