Dato for udgivelse
10 Jan 2014 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2013 13:52
SKM-nummer
SKM2014.38.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-4112317
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligt, tilflytning
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørger bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark som følge af, at spørger anskaffer en bolig og tager fast arbejde i Danmark. Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at spørgers ægtefælle bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark, når ægtefællen har bolig til rådighed og udfører arbejde i Danmark

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål:

 1. Bliver spørger omfattet af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 hvis spørger anskaffer bolig og tager ophold som beskrevet under de faktiske forhold til spørgsmål 1?
 2. Bliver spørger omfattet af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 hvis spørger anskaffer bolig og tager ophold som beskrevet under de faktiske forhold til spørgsmål 2?
 3. Bliver spørger omfattet af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 hvis spørger anskaffer bolig og tager ophold som beskrevet under de faktiske forhold til spørgsmål 3?
 4. Bliver spørger omfattet af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 hvis spørger anskaffer bolig og tager ophold som beskrevet under de faktiske forhold til spørgsmål 4?
 5. Hvis spørgers ægtefælle i nogle af de 4 scenarier i spørgsmål 1 - 4, får tilladelse til at fjern-arbejde for sin udenlandske arbejdsgiver, for eksempel 1 uge om måneden mens han opholder sig hos spørger i Danmark, vil spørger da blive fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, jr. § 1, stk. 1?
 6. Bliver spørgers ægtefælle omfattet af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, såfremt han har bolig til rådighed og tager ophold som beskrevet under faktiske forhold til spørgsmål 6?

Svar:

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja
 5. Ja
 6. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er dansk statsborger og har boet sammen med sin nuværende ægtefælle i A-land siden 1995. Spørgers ægtefælle er ikke dansk statsborger, men har boet og arbejdet i A-land siden 1979. Ægteparret blev gift i A-land i 1998.

Spørger har to voksne sønner, som efter at have boet hos spørger i A-land i henholdsvis 6 og 15 år er taget tilbage til Danmark.

Spørgers ægtefælle har to voksne døtre. De er begge opvokset i A-land og har boet hos spørger og ægtefællen fra tid til anden. Begge døtre bor og arbejder nu i A-land.

Spørger oplyser, at spørger og ægtefællen købte et hus i A-land i 2002, hvor ægtefællerne har boet siden. Spørgers yngste søn har også boet der.

Spørger har overvejende haft konsulentarbejde uden for A-land. Spørger har tænkt på at finde et arbejde i Danmark i et eller et par år.

Spørger har ikke noget konkret arbejdstilbud på nuværende tidspunkt. Spørger oplyser videre, at spørger vil søge "hvad man kan få" - det er ikke vigtigt for spørger, hvorvidt der er tale om en midlertidig eller mere permanent ansættelse. I alle tilfælde vil der være tale om en ansættelse hos en arbejdsgiver i Danmark.

Til spørgsmål 1 oplyser spørger, at det vedrører den situation hvor spørger tager et arbejde af begrænset varighed (under 1 år) i Danmark og lejer en 3-4 værelses lejlighed, så længe opholdet varer. Spørger vil tage hjem til A-land i de fleste weekender.

Til spørgsmål 2 oplyser spørger, at det vedrører den situation, hvor spørger tager et arbejde af begrænset varighed (under 1 år) i Danmark og lejer en 3-4 værelses lejlighed, så længe opholdet varer. Spørger oplyser at ægtefællen kommer på feriebesøg hver weekend eller 1 uge om måneden.

Til spørgsmål 3 oplyser spørger, at det vedrører den situation, hvor spørger tager et arbejde i 1 - 3 år i Danmark og lejer en 3-4 værelses lejlighed, så længe opholdet varer.

Til spørgsmål 4 oplyser spørger, at det vedrører den situation hvor spørger tager et arbejde i 1 - 3 år i Danmark og lejer en 3-4 værelses lejlighed, så længe opholdet varer, og ægtefællen kommer på feriebesøg hver weekend eller 1 uge om måneden.

Til spørgsmål 5 oplyser spørger, at det vedrører den situation, hvor ægtefællen får tilladelse til at fjernarbejde i f.eks. 1 uge om måneden, mens han opholder sig hos spørger i Danmark.

Til spørgsmål 6 oplyser spørger, at det vedrører den situation, hvor ægtefællen får tilladelse til at fjern-arbejde i for eksempel 1 uge om måneden, mens han opholder sig hos spørger i Danmark.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener at spørgsmålene 1 - 4 skal besvares med "nej", fordi spørger bevarer sit hovedhjem og tilknytningen til A-land. Spørger vil kun opholde sig i Danmark, på grund af, at der er for langt at rejse til og fra arbejde hver dag. Hvis spørger kunne finde et arbejde i omegnen af boligen i A-land i rimelig afstand, ville spørger tage frem og tilbage på arbejde hver dag fra sit hjem i A-land.

Spørger mener, at spørgsmålene 5 - 6 skal besvares med "nej" på grund af tilknytningsprincippet. Spørger har forstået det sådan, at der for nylig har været en lignende sag, der handlede om Statsministerens mands skattepligt til Danmark, når han arbejdede i udlandet og kun var på besøg i Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1-5

Det ønskes bekræftet, at spørger ikke bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark, hvis spørger anskaffer en bolig og tager ophold i Danmark som beskrevet under de faktiske forhold til spørgsmål 1-5.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1:

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1:

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.F.1.2.2.

Om kortvarigt ophold

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Se skd. 1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tog ophold her. Se kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, hvis ophold i landet har et overvejende feriemæssigt præg.

Det er videre en betingelse, at opholdet her ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, f.eks. deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdende i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende".

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

Fuld skattepligt medfører at spørger bliver omfattet af globalindkomstprincippet, jf. statsskattelovens § 4. Globalindkomstprincippet betyder, at spørger skal medregne alle indtægter spørger har, uanset hvorfra i verden de stammer, på sin danske selvangivelse.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Spørger oplyser, at spørger vil anskaffe en 3- 4 værelses lejlighed i Danmark, hvorfor det lægges til grund ved besvarelsen, at spørger har anskaffet en bopæl i Danmark.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold vil i almindelighed kunne accepteres, når der er tale om personer, hvis ophold har et overvejende feriemæssigt præg.

Såfremt opholdet i Danmark er nødvendiggjort af løbende, regelmæssig og personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv, vil der indtræde fuld skattepligt til Danmark fra det tidspunkt hvor arbejdet påbegyndes.

Spørger oplyser, at fælles for alle spørgsmål er, at spørger vil leje en 3 - 4 værelses lejlighed, samt at spørger påtænker at tage ansættelse hos en arbejdsgiver og udføre arbejde i Danmark under sit ophold.

Det er SKATs opfattelse, at allerede fordi spørger lejer en bolig, samt at opholdet i Danmark efterfølgende er nødvendiggjort af, at spørger skal varetage personlig indtægtsgivende hverv, da vil spørgers ophold i Danmark ikke være kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, hvorfor der indtræder fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1 fra det tidspunkt hvor spørger starter arbejde.

Forhold som at spørger tager til A-land i weekenderne, at ægtefællen kommer på besøg i weekenderne eller 1 uge om måneden, tillægges ikke betydning ved besvarelsen af spørgsmål 1 - 5, fordi indtræden af fuld skattepligt er afhængig af, at spørgers ophold i Danmark er erhvervsmæssigt begrundet, og ikke på grund af ferie eller lignende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 - 5 besvares med "Ja".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at spørgers ægtefælle under ophold hos spørger i Danmark, ved samme forudsætninger som i spørgsmål 1 - 5, ikke bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark, hvis han får tilladelse til at fjern-arbejde for sin arbejdsgiver en uge om måneden.

Lovgrundlag

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 - 5.

Praksis

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 - 5.

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

Fuld skattepligt medfører at ægtefællen bliver omfattet af globalindkomstprincippet, jf. statsskattelovens § 4. Globalindkomstprincippet betyder, at ægtefællen skal medregne alle indtægter han har, uanset hvorfra i verden de stammer, på den danske selvangivelse.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Spørger oplyser, at spørger vil anskaffe en 3- 4 værelses lejlighed i Danmark, hvorfor det lægges til grund ved besvarelsen, at ægtefællen også har rådighed over en helårsbolig i Danmark.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold vil i almindelighed kunne accepteres, når der er tale om personer, hvis ophold har et overvejende feriemæssigt præg.

Såfremt opholdet i Danmark er nødvendiggjort af løbende, regelmæssig og personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv, vil der indtræde fuld skattepligt til Danmark fra det tidspunkt hvor arbejdet påbegyndes.

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Når ægtefællen får tilladelse af sin arbejdsgiver, til at udføre fjern-arbejde i f.eks. 1 uge om måneden, vil det være at sidestille med regelmæssig og løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv, hvorfor der vil indtræde fuld skattepligt til Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.