Dato for udgivelse
17 Jan 2014 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jan 2014 13:22
SKM-nummer
SKM2014.46.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-5762221
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Dødsboer (skat)
Emneord
Skattefritagelse, dødsboer, beløbsgrænser, genoptagelse
Resumé

Beløbsgrænse for skattefritagelse ved skifte af uskiftet bo i længstlevende ægtefælles levende live eller ved dennes død.

Reference(r)

Dødsboskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.E.3.1.5.1.4 og C.E.4.4.1.1.2

I styresignal SKM2012.724.SKAT anviste SKAT fremgangsmåden for afgørelsen af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle skulle fritages for beskatning.

SKAT oplyste videre om betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for dødsboer, der i medfør af landsskatterettens kendelse SKM2012.524.LSR ikke kunne anses for at have aktiver og nettoformue, der oversteg beløbsgrænsen for skattefritagelse i DBSL § 6, stk. 1.

Med dette styresignal skal SKAT præcisere, at styresignalet SKM2012.724.SKAT gælder for alle boer med en længstlevende ægtefælle, hvor skiftet enten sker i umiddelbar forbindelse med førstafdødes dødsfald  eller ved et efterfølgende skifte af et uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live eller ved den længstlevende ægtefælles død.

Et uskiftet bo, der skiftes mens den længstlevende ægtefælle er i live eller ved den længstlevendes død, er derfor skattefritaget, hvis henholdsvis 50 procent af aktiverne og af nettoformuen i boopgørelsen hver især ikke overstiger beløbsgrænsen for skattefritagelse i dødsboskattelovens § 6.

Frister for genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for boer, hvor der efterfølgende er skiftet

  • ved den længstlevendes død i 2009 eller senere eller
  • i den længstlevende ægtefælles levende live, og hvor begæringen om skifte af det uskiftede bo er modtaget af skifteretten i 2009 eller senere,

skal fremsættes inden 6 måneder fra tidspunktet for offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside. Der henvises til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

En genoptagelse har til forudsætning, at boet er søgt genoptaget i skifteretten, og at skifteretten har imødekommet ansøgningen.

Styresignalets virkning

Styresignalet træder i kraft ved offentliggørelsen.

Ophævelse

Dette styresignal vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2014-2 og ophæves derfor med virkning fra 1. august 2014.