Dato for udgivelse
20 Jan 2014 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Sep 2013 13:24
SKM-nummer
SKM2014.57.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS C2-301/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Bekræftende, genmæle, rapport, syn, skøn, erklæring
Resumé

Sagen vedrører, om der i grundværdiansættelsen ved vurderingerne 2002-2006 for boligforeningens ejendom beliggende ...1 skal tages højde for jordbundens ringe beskaffenhed, og om grundværdiansættelsen bør hjemvises til vurderingsmyndighederne med henblik på fornyet beløbsmæssig opgørelse.

SKAT tog i sagen bekræftende til genmæle.

Vedrørende opgørelse af sagsomkostninger, som SKAT skulle afholde, fandt byretten ikke, at der skulle indgå udgifter til en af sagsøger efter sagsanlæg ensidigt indhentet rapport.

Reference(r)

Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 H.A.3.2

Parter

H1 Boligforening
(Advokat Bo Staal Andersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Casper Sølbeck)

Afsagt af kst. byretsdommer

Peter Ulrik Urskov

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i byretten den 24. februar 2012, har sagsøgeren, H1 Boligforening, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at der i grundværdiansættelsen ved vurderingerne 2002-2006 for ejendommen beliggende ...1 skal tages højde for jordbundens ringe beskaffenhed, og at grundværdiansættelsen hjemvises til vurderingsmyndighederne med henblik på fornyet beløbsmæssig opgørelse.

Skatteministeriet har den 6. august 2013 taget bekræftende til genmæle overfor påstanden.

Sagens oplysninger

Der har været afholdt syn og skøn, og skønsmand SJ har udarbejdet 2 skønserklæringer. Honoraret til skønsmanden er godkendt med 176.414,49 kr. inklusiv moms.

Parternes synspunkter

H1 Boligforening har anført, at sagsøgte ud over dækning af rimelige udgifter til advokatbistand skal betale udgiften til syn og skøn, udgift til Teknologisk Institut på 1.656,25 kr. inklusiv moms for fremsendelse af forslag til syns- og skønsmand, udgift på 11.500 kr. inklusiv moms til geoteknisk undersøgelse foretaget af G1, samt en udgift til G2 på 9.528,75 kr. vedrørene retablering af havearealer på den af sagen omhandlede ejendom efter skader opstået i forbindelse med udførelse af skønsmandsarbejdet, og endelig en retsafgift på 500 kr.

Skatteministeriet har anført, at udgiften vedrørende G1 angår en af H1 Boligforening ensidigt indhentet erklæring, der efter retspraksis ikke tillades fremlagt, og H1 Boligforening bør derfor selv bære udgiften til udarbejdelsen af erklæringen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand med sagsomkostninger som nedenfor anført.

Efter sagens udfald skal Skatteministeriet betale sagens omkostninger til H1 Boligforening med 200.099,49 kr. Sagsomkostningerne er fastsat således, at 500 kr. dækker retsafgiften, 12.000 kr. dækker udgiften til advokatbistand, 1.656,25 kr. dækker udgiften til indhentelse af forslag til syns- og skønsmand, 176.414,49 kr. dækker udgiften til udarbejdelse af skønserklæringer, og 9.528,75 kr. dækker udgiften til retablering af havearealer efter gennemførelse af syn og skønsarbejdet. Retten finder ikke grundlag for at tilkende H1 Boligforening dækning af udgiften på 11.500 kr. til udarbejdelse af rapport fra G1. Retten har herved lagt vægt på, at rapporten er en af H1 Boligforening efter sagsanlæg ensidigt indhentet erklæring.

Ved fastsættelse af udgiften til dækning af advokatbistand, der er eksklusiv moms, idet H1 Boligforening er momsregistreret, har retten lagt vægt på sagens karakter og omfang, at der har været gennemført syn og skøn, samt det opnåede resultat, herunder at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle efter modtagelse af den anden skønserklæring.

Skatteministeriet skal herefter betale sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at der i grundværdiansættelsen ved vurderingerne 2002-2006 for ejendommen beliggende ...1 skal tages højde for jordbundens ringe beskaffenhed, og at grundværdiansættelsen hjemvises til vurderingsmyndighederne med henblik på fornyet beløbsmæssig opgørelse.

Skatteministeriet skal inden 14 dage til H1 Boligforening betale 200.099,49 kr. i sagsomkostninger.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.