Dato for udgivelse
17 Jan 2014 13:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Oct 2013 10:01
SKM-nummer
SKM2014.47.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0189987
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Erstatning, præmiefritagelse, skattepligt
Resumé

Ved erstatning for mistet forsikringsdækning, er erstatning for mistet ret til præmiefritagelse for en del anset skattefri.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven §§ 2, 8, 18, 19 og 20

Henvisning

SKATs juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.1.3.2

Sagen vedrører, hvorvidt et beløb betalt som erstatning for mistet ret til præmiefritagelse er skattepligtigt.

Landsskatterettens afgørelse
Klageren har anmodet SKAT om bindende svar. Klageren har stillet følgende spørgsmål:

"Er kompensationen for den mistede ret til præmiefritagelse på kr. 320.000 forbundet med beskatning?"

Skatteankenævnet har besvaret spørgsmålet bekræftende.

Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse, idet det kun er 304.000 kr. af erstatningen for mistet ret til præmiefritagelse, der er skattepligtig. Den resterende del på 16.000 kr. er skattefri.

Sagens oplysninger
Klageren har været ansat som administrationschef i et større firma. I den forbindelse har hun haft en pensionsordning med tilknyttede dækninger ved sygdom, død og erhvervsudygtighed.

I forbindelse med klagerens arbejdsgivers overførelse af medarbejdernes pensionsordning til et andet pensionsselskab har arbejdsgiveren over for det nye pensionsselskab tilkendegivet, at alle medarbejdere var ved godt helbred og fuldt arbejdsdygtige, på trods af at klageren på tidspunktet for overførelsen var delvist sygemeldt på grund af en kræftdiagnose.

Klagerens forsikringsdækning er blevet annulleret med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for indtræden i ordningen. Herved har klageren mistet alle de forsikringsdækninger, som hun ellers havde haft krav på i form af invalideydelser, præmiefritagelse, livsforsikring og sundhedsforsikring. 

Klageren er i 2010 blevet tilbudt et forlig med en kompensation på 3.000.000 kr. som kompensation for de annullerede og dermed mistede forsikringsdækninger. Forliget er opgjort ud fra, hvad der ville være blevet udbetalt fra G1, hvis forsikringerne ikke var blevet overflyttet til G2. Følgende fremgår af udkastet til forliget:

"... A anerkender som et led i forliget, at hun ikke har krav på forsikringsdækning i form af - men ikke begrænset til - invalideydelse, præmiefritagelse, livsforsikring, og sundhedsforsikring under den af H1 hos G2 etablerede pensions- og livsforsikringsordning..."

Kompensationen er opgjort på følgende måde:

Gruppelivsforsikring, der ville være udbetalt ved død

600.000 kr.

Invaliditetsydelse: 60 % af månedslønnen 43.500 kr. i 6 år

1.900.000 kr.

Præmiefritagelse: 4.412 kr. månedligt i 6 år

320.000 kr.

Sundhedsdækning: 6 år à 30.000 kr.

180.000 kr.

Forsikringsdækningerne har haft en restløbetid på 15 år, men restløbetiden er i forhold til forliget nedjusteret til seks år. Nedjusteringen er en følge af en række forskellige faktorer, herunder risikoen for død inden forsikringsperiodens udløb, kapitaliseringsværdi og udvikling i sygdommen.

Følgende fremgår af en årlig meddelelse fra februar 2006 vedrørende klagerens firmapension hos G1:

"Depotoversigt
Depotets størrelse er forsikringens værdi. Depotet danner udgangspunkt for beregning af evt. genkøbs- og fripoliceværdi.

I bilaget "Bonus m.v." kan du læse mere om depotet og depotrenten.

Depot pr. 1.1.2005

167.763 kr.

+ indbetaling

65.336 kr.

- arbejdsmarkedsbidrag

4.403 kr.

- betaling for risikodækning

10.435 kr.

- omkostninger

2.595 kr.

+ rentetilskrivning

9.121 kr.

Depot pr. 31.12.2005

224.789 kr.

Forventet depot

 

Forventet samlet depot den 1.9.2025

1.815 615 kr.

- i nutidskroner

1.234.014 kr.

Indbetaling

 

Samlet pensionsbidrag

4.691,17 kr.

Bidraget udgør

11,00%

af din årlige pensionsgivende løn på

511.764,00 kr.

Skattemæssig opdeling at præmien:

 

Pensionsordning med løbende udbetalinger

575,73 kr.

Rateforsikring i pensionsøjemed

3.525,59 kr.

Livsforsikring uden fradragsret

222,92 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

366,93 kr.

Månedlig præmie i alt

4.691,17 kr.

"

Følgende fremgår endvidere af den årlige meddelelse fra februar 2006:

"Præmiefritagelse
Hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst halvdelen, bliver du efter 3 måneder fritaget for at betale præmien.

Samtidig fortsætter forsikringen, som om du stadig betaler den aktuelle præmie.

Præmiefritagelsen opretholdes, så længe erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen, dog længst til 1.9.2025.

Eventuelle særlige bestemmelser om nedsat erhvervsevne fremgår af din dækningsoversigt og gælder fortsat."

Repræsentanten har oplyst, at forliget nu er indgået.

Skatteankenævnets afgørelse
Skatteankenævnet har besvaret spørgsmålet bekræftende.

De forhold, der skal tilgodeses af en præmiefritagelse, dvs. uændret forsikringsdækning uden præmiebetaling, har klageren opnået ved den foreliggende forligsaftale. Klageren har derfor ikke lidt et tab.

Ved præmiefritagelse svarer det til, at forsikringsselskabet indskyder præmier, som er skattepligtige for modtageren, modsætningsvis er der fradrag for indskuddet ifølge pensionsbeskatningsloven.

I herværende sag kan det samme opnås ved at indskyde det udbetalte beløb på en pensionsordning.

Klagerens påstand og argumenter
Der er nedlagt påstand om, at der ikke er grundlag for anse hele den del af erstatningen, der er angivet til at vedrøre mistet ret til præmiefritagelse, for skattepligtig.

En modtagen erstatning skal som udgangspunkt behandles som det tab, erstatningen ydes for. Hvis erstatningen ikke dækker tab af et omsætteligt aktiv, vil det afgørende være, om der er tale om erstatning for en mistet skattepligtig indtægt eller dækning af en fradragsberettiget udgift, jf. ligningsvejledningens afsnit E.A.l.3.3.

Den foreliggende sag angår den del af den samlede erstatning, der er henført til den præmiefritagelse, som klageren ville have opnået i dækningsperioden.

Klageren ville ikke have været skattepligtig af den præmiefritagelse, der var fastsat i forsikringsaftalen, jf. ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.C.3.3.l.5, hvor nedenstående er anført:

"I en kollektiv gruppeulykkesforsikring indgik en særskilt tillægsdækning, der bl.a. omfattede præmiefritagelse ved mindst 50 pct.'s uarbejdsdygtighed. Ligningsrådet fandt ikke, at præmiefritagelsen var indkomstskattepligtig."

Repræsentanten har ligeledes henvist til, at det af Skatterådets bindende svar gengivet i SKM2011.714.SR fremgår, at opnåelse af præmiefritagelse fra forsikringsordningen ikke er skattepligtig.

Præmiefritagelsen ville ikke have været skattepligtig for klageren. Det er præmiefritagelseserstatningen derfor heller ikke. Det er følgelig med urette, at SKAT i sit bindende svar har anset præmiefritagelseserstatningen for at være skattepligtig.

Måtte Landsskatteretten ikke give medhold på baggrund af det ovenanførte, gøres det subsidiært gældende, at en forholdsmæssig andel af præmiefritagelseserstatningen er skattefri.

Det gøres gældende, at den forholdsmæssige andel, der er skattefri, kan opgøres som forholdet mellem den del af erstatningen, som SKAT har anset for skattefri og den samlede erstatning ekskl. præmiefritagelseserstatningen, dvs. 780.000 kr. divideret med 2.690.000 gange 320.000 kr., hvilket svarer til 93.134.

Repræsentanten har efterfølgende anført, at det beløb, som klageren har modtaget som erstatning for præmiefritagelse, ikke dækker et tab vedrørende præmiefritagelse. Det er derfor kun en forholdsmæssig del af beløbet, der er skattepligtigt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
En erstatningssum skal i skattemæssig sammenhæng behandles som det tab, erstatningen ydes for. Er der tale om erstatning for en mistet skattepligtig indtægt, er erstatningen skattepligtig.

Det må lægges til grund, at den del af den samlede erstatningssum, som i forbindelse med udarbejdelsen af forliget er opgjort til dækning af klagerens mistede ret til præmiefritagelse, reelt dækker mistet ret til præmiefritagelse.

Klageren har været forsikret igennem sin arbejdsgiver. På baggrund af den fremlagte årlige meddelelse fra G1 fra februar 2006 må det lægges til grund, at indbetalte præmier har vedrørt en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring i pensionsøjemed og en livsforsikring uden fradragsret.

Pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer i pensionsøjemed er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 2 og 8. En ejer af en sådan ordning kan fradrage præmier efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 18, og en arbejdsgivers indbetalinger til disse ordninger medregnes ikke ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens § 19. Til gengæld bliver udbetalinger fra ordningerne beskattet. Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 20.

En forsikringsejer, der opnår ret til præmiefritagelse, skal ikke medregne præmiefritagelsesbeløbet under præmiefritagelsesperioden i sin skattepligtige indkomst. Der er dog ikke fradrag for de præmier, der er omfattet af præmiefritagelsen under præmiefritagelsesperioden. Det fremgår af SKATs juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.1.3.2.

Ved en præmiefritagelse for en pensionsordning med løbende udbetalinger og en rateforsikring vil der således ikke være fradrag for præmier, der er omfattet af præmiefritagelsen. Udbetalinger fra ordningerne vil dog være skattepligtige.

Erstatningen for den mistede ret til præmiefritagelse er derfor skattepligtig i det omfang, den vedrører en pensionsordning med løbende udbetalinger og en rateforsikring i pensionsøjemed.

I det omfang erstatningen dækker mistet ret til præmiefritagelse for livsforsikring uden fradragsret er erstatningsbeløbet skattefrit. Ifølge årlig meddelelse fra G1 fra februar 2006 vedrører 222,92 kr. af den månedlige præmie en livsforsikring uden fradragsret.  Denne del udgør 5 % af den opgjorte månedlige mistede ret til præmiefritagelse på 4.412 kr. Erstatningen for mistet ret til præmiefritagelse for livsforsikring svarer således til 5 % af det aftalte erstatningsbeløb på 320.000 kr., hvilket er 16.000 kr.

Landsskatteretten ændrer herefter skatteankenævnets afgørelse, således at 304.000 kr. af erstatningen vedrørende præmiefritagelse er skattepligtig, og 16.000 kr. af erstatningen er skattefri.