Dato for udgivelse
20 Jan 2014 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 May 2013 13:07
SKM-nummer
SKM2014.58.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-639-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
USA, konkursbegæring, I/S
Resumé

I sagen havde SKAT indgivet konkursbegæring mod et interessentskab alene. Interessentskabet bestod af to fysiske personer, som begge var registreret som udrejst af Danmark. Interessenterne havde til folkeregistreret alene angivet en postboksadresse i USA, og skattemyndighederne var ikke bekendt med interessenternes faktiske bopæl. Interessenterne havde således ikke konkursværneting i Danmark i medfør af konkurslovens § 3, og der blev derfor alene indgivet konkursbegæring mod interessentskabet.

Der havde under sagen været kontakt med mindst en af interessenterne via e-mail. Interessenterne undlod imidlertid at besvare flere opfordringer til at oplyse om deres bopælsmæssige og økonomiske forhold.

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling afviste SKATs konkursbegæring, idet skifteretten bemærkede, at interessentskabet ikke kunne tages under konkursbehandling, da interessenterne ikke allerede var eller senest samtidigt med behandlingen af konkursbegæringen over interessentskabet blev taget under konkursbehandling.

Østre Landsret ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Landsretten fandt, at der konkret forelå sådanne særlige omstændigheder, at udgangspunktet om, at der ikke kan afsiges konkursdekret over et interessentskab, medmindre samtlige interessenter er under konkursbehandling, måtte fraviges.

Reference(r)

Konkursloven § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 G.A.3.4.1.2

Østre Landsrets kendelse af 29. maj 2013, 1. afdeling nr. B-639-13

Parter  

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokat (Allan Vistisen)

mod 

H1 I/S

Afsagt af landsdommerne

Olaf Tingleff, Jan Uffe Rasmussen og Mette Frimodt Hansen (kst.)

.............................................

Skifterettens kendelse af 28. januar 2013, nr. K 1125/12-J 

Ingen var mødt eller tilsagt.

Der fremlagdes

-

konkursbegæring modtaget den 29. maj 2012 fra Kammeradvokaten for SKAT.

-

breve modtaget den 12. juli, 10. december 2012 og 7. januar 2013 fra Kammeradvokaten for SKAT

Sagens baggrund

Kammeradvokaten for SKAT har ved begæring modtaget den 29. maj 2012 anmodet Sø- og Handelsretten om, at H1 I/S (cvr nr. ...) tages under konkursbehandling.

Det er oplyst, at interessentskabet består af følgende interessenter:

A og B (begge USA)

Interessentskabets registrerede forretningsadresse er ...1 i Danmark. Postvæsnet har returneret breve sendt fra rekvirenten med oplysning om, at virksomheden er ukendt på adressen. Interessentskabet er efter rekvirentens oplysninger fortsat i drift. Rekvirenten har oplyst, at oplysningen blandt andet bygger på, at interessenterne ikke har afmeldt virksomheden og ikke har indsendt angivelser til SKAT.

Interessentskabet er registreret hos SKAT i henhold til merværdiafgiftsloven. Gælden udgør pr. 10. maj 2012 425.335 kr.

Det er oplyst, at SKAT den 18. oktober 2011 har truffet afgørelse om, at nulstille interessentskabets angivelse af købsmoms og elafgifter, idet SKAT ikke modtog dokumentation for angivelserne. Interessenterne har påklaget afgørelsen til Landsskatteretten. Klagen er ikke tillagt opsættende virkning.

Virksomhedens seneste angivelser vedrørte 2. kvartal 2011. Virksomheden har den 19. juni og 27. juni 2011 foretaget elektronisk angivelse. Den aktuelle restance til SKAT er baseret på SKATs foreløbige (nul-)angivelser. Interessenterne har ikke efterfølgende foretaget angivelser. Samtlige aktuelle som forventede fremtidige restancer er baseret på skønsmæssige ansættelser.

Interessenterne er udrejst af Danmark pr. 1. august 2009. Der er ikke oplysninger om interessenternes faktiske bopæl. Interessenterne er således alene kendt med en postboks i USA. Interessenterne har i e-mails overfor rekvirenten nægtet at give oplysninger om bopæl.

Påstande 

Rekvirenten har til støtte for begæringen blandt andet anført, at interessenterne må antages at have bopæl udenfor Danmark, og idet dels interessentskabet fortsat er i drift, og dels da interessenterne nægter at medvirke til sagens belysning, er det muligt at indlede konkursbehandling af interessentskabet selvom ikke samtlige interessenter samtidigt er, eller vil blive undergivet konkursbehandling. Såfremt det fastholdes at interessenterne tillige skal undergives konkursbehandling, vil konkursrekvirenten være henvist til at eftersøge disse på et ukendt sted i udlandet i forsøget på at fastslå, hvor interessenterne har hjemting. Hvis skifteretten nægter at fremme konkursbegæringen mod interessentskabet, vil den umiddelbare konsekvens være, at interessentskabet de facto er immunt for så vidt angår insolvensbehandling i Danmark, selvom interessentskabet driver virksomhed her, og løbende stifter gæld i Danmark overfor rekvirenten som er tvangskreditor.

Rettens afgørelse og begrundelse

Skifteretten har ved breve af 31. august 2012 skrevet til interessenterne og blandt andet anmodet dem om at oplyse navne og bopælsadresser på samtlige interessenter og give oplysninger om hvorvidt en eller flere af interessenterne er under konkursbehandling. Brevene er ubesvarede.

Rekvirenten har samtykket i at skifteretten træffer afgørelse på skriftligt grundlag.

Skifteretten afsagde sålydende kendelse:

Da interessenterne A og B efter det oplyste ikke allerede er, eller senest samtidigt med behandlingen af konkursbegæringen over interessentskabet H1 I/S, er taget under konkursbehandling, kan interessentskabet, der ikke er et selvstændigt retssubjekt, som udgangspunkt ikke tages under særskilt konkursbehandling, jf. herved U 1909.385, U 2013.258 V og Konkurslovens med kommentarer af Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, 11. udgave, side 103 og 316. Det af konkursrekvirenten kan ikke føre til andet resultat,

Hvorfor bestemmes

Konkursbegæringen afvises.

...............................................

Østre Landsrets kendelse af 29. maj 2013, 1. afdeling nr. B-639-13

Ingen var mødt eller indkaldt

Der fremlagdes CVR-udskrift af 27. maj 2013 for H1 I/S. De modtagne og tidligere fremlagte bilag var til stede.

Sagens oplysninger 

Landsretten har skrevet til interessenterne på adressen ... i USA, og fastsat frist til interessenternes eventuelle bemærkninger. Interessenterne har ikke besvaret henvendelsen.

Skifteretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Interessentskabets restance til SKAT er pr. den 6. februar 2013 opgjort til 489.296 kr.

Landsskatteretten har afsagt kendelse den 16. november 2012. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om, at indgående moms, der af interessentskabet er selvangivet med 327.403 kr., er nedsat til 0 kr. Interessentskabet har ikke indbragt kendelsen for domstolene.

Kammeradvokaten har i en e-mail af 12. april 2012 til A blandt andet skrevet følgende:

"...

Til brug for mit arbejde med inddrivelse af SKATs tilgodehavende hos interessentskabet beder jeg Dem venligst oplyse følgende:

1.  

Deres bopælsadresse, herunder adresse hvor eventuel forkyndelse kan ske.

  

2.

Oplysninger om Deres aktiver, herunder Deres ejerskab til fast ejendom, selskaber og kapitalandele, tilgodehavender og øvrige formueaktiver.

  

3.

Oplysninger om Deres økonomi i øvrigt, herunder oplysninger om Deres passiver og i den forbindelse tillige, hvorvidt De har givet en eller flere kreditorer pant i ovennævnte aktiver.

..."

A bekræftede den 16. april 2012, at hun havde modtaget e-mailen af 12. april 2012, og hun oplyste, at hun ville finde alle materialer frem i den kommende weekend, når hun var tilbage i USA.

I en efterfølgende e-mailkorrespondance mellem kammeradvokaten og A har kammeradvokaten anmodet om svar på spørgsmålene i e-mail af 12. april 2012 flere gange. A har besvaret kammeradvokatens henvendelser ved e-mails af 5. maj 2012 og 29. maj 2012, men hun har ikke besvaret kammeradvokatens spørgsmål.

Det fremgår af As e-mails, at H1 I/S ikke længere har adresse i ...1 i Danmark, men i ...2 i Danmark. Hun har ikke oplyst adressen i ...2, og adressen er heller ikke registreret i CVR-registreret pr. den 27. maj 2013.

I skifterettens brev af 31. august 2012 til interessenterne står der blandt andet:

"...

Til brug for behandlingen af sagen skal skifteretten venligst anmode Dem at oplyse følgende:

-

Navne og bopælsadresser på samtlige interessenter

-

Oplysning om hvorvidt en eller flere af interessenterne er under konkursbehandling

-

Beskrivelse af interessentskabets aktiviteter

-

Oplysning om selskabets aktiver og passiver, herunder om interessentskabet er insolvent

-

Deres bemærkninger til kravet fra SKAT

..."

Rettens afgørelse og begrundelse

Efter votering afsagdes kendelse:

Interessenterne, A og B har efter talrige henvendelser fra kammeradvokaten og skifteretten ikke oplyst deres bopælsadresser eller interessentskabets nye adresse i ...2, ligesom de ikke har afgivet oplysninger om hverken interessentskabets eller egne økonomiske forhold. Interessentskabets seneste momsangivelse vedrører 2. kvartal 2011. Landsretten finder derfor, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at udgangspunktet om, at der ikke kan afsiges konkursdekret over et interessentskab, medmindre samtlige interessenter er under konkursbehandling, må fraviges. Interessentskabet kan derfor undergives konkursbehandling, selvom A og B ikke enten er eller samtidigt hermed tillige bliver undergivet konkursbehandling.

På den baggrund ophæves skifterettens kendelse, og sagen hjemvises til skifteretten til fortsat behandling, således at skifteretten skal tage stilling til, om betingelserne for fremme af konkursbegæringen i øvrigt er opfyldt.

Thi bestemmes 

Skifterettens kendelse ophæves. Sagen hjemvises til fortsat behandling i skifteretten.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.