Dato for udgivelse
28 Jan 2014 13:31
Til
Virksomheder registreret for vægtbaseret emballageafgift, momsregistrerede virksomheder, der anmoder om delvis godtgørelse af energiafgifter og elafgift og momsregistrerede små og mellemstore virksomheder
Sagsnummer
13-6643709
Resumé

Nyhedsbrevet indeholder ændringer af afgiftssatsen for energiafgifter på brændsler til proces, ændring af satsen for godtgørelse af elafgiften for forbrug af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift pr. 1. januar 2014 samt forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder


Folketinget har den 28. januar 2014 vedtaget forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).

I dette nyhedsbrev gennemgås følgende ændringer:

  • Lempelser af virksomhedernes afgift på brændsler til proces pr. 1. januar 2014
  • Ændring af sats for godtgørelse af elektricitet til opvarmning hos momsregistrerede virksomheder mv.
  • Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift pr. 1. januar 2014
  • Forhøjet omsætningsgrænse for små og mellemstore momsregistrerede virksomheder.

Den vedtagne lov kan ses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk (se lovforslag nr. 103 af 20. december 2013).


Lempelser af virksomhedernes afgift på brændsler til proces pr. 1. januar 2014

Ændring

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse for en del af energiafgifterne for energi, som bruges til proces. Godtgørelsen sker som en nedsættelse af den fulde afgift. Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 er det vedtaget, at nedsættelsen af den fulde afgift skulle øges af to omgange henholdsvis i 2014 og 2015. Loven vedtaget den 28. januar 2014 fremrykker lempelsen for 2015 til 1. januar 2014.

Ændringen har betydning både for virksomheder, der nettoafregner (forbrugsregistrerede virksomheder), og virksomheder, som får godtgørelse via momsangivelsen.

Ændringen omfatter alene brændsler og energi, som er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, gasafgiftsloven eller kulafgiftsloven. Der er ingen ændringer for elektricitet til proces.

Virkningstidspunkt

Ændringen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2014.

Satser pr. 1. januar 2014

Pr. 1. januar 2014 er godtgørelsen energiafgiften på brændsler nedsat med 4,5 kr./GJ. Nedsættelsen svarer til en reduktion af den fulde energiafgift på 6,27 pct. i 2014 og 6,16 pct. i 2015.

Nedsættelsen vedrører energi brugt til proces efter den 1. januar 2014.

Hvis en virksomhed anvender en afregningsperiode, som er begyndt inden den 1. januar 2014 og afsluttes efter den 1. januar 2014, skal der laves en forholdsmæssig fordeling.

Satserne vil også fremgå af en hjælpetekst ved godtgørelsesfeltet på momsangivelsen.


Ændring af sats for godtgørelse af elektricitet til opvarmning hos momsregistrerede virksomheder mv.

Ændring

Momsregistrerede virksomheder m.fl. kan få delvis godtgørelse af elafgiften for forbrug af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Godtgørelsen gælder også for virksomheder, der er omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (eksempelvis advokater, revisorer, virksomheder med forlystelser mv.).

Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev satserne for elafgiften ændret, men satserne for godtgørelse af elafgiften ved brug af elektricitet i virksomheder til rumvarme mv. blev ikke konsekvensændret. Loven vedtaget den 28. januar 2014 ændrer satserne for godtgørelse af elafgiften ved virksomheders brug af elektricitet til rumvarme mv.

Ændringen har betydning for virksomheder, som nettoafregner eller får godtgørelse for elektricitet til rumvarme mv., og satsen anvendes for forbruget af elektricitet fra den 1. januar 2014.

Virkningstidspunkt

Ændringen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen af den vedtagne lov i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2014.

Satser pr. 1. januar 2014

Satserne for godtgørelse er pr. 1. januar 2014 42,1 øre pr. kWh og pr. 1. januar 2015 42,8 øre pr. kWh.


Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift pr. 1. januar 2014

Ændring

Den vægtbaserede emballageafgift omfatter emballager til flere produkter, fx eddike, spiseolie, forskellige rengøringsmidler, bekæmpelsesmidler og maling.

Ved lov nr. 789 af 28. juni 2013 er den vægtbaserede emballageafgift afskaffet fra den 1. januar 2015. Loven vedtaget den 28. januar 2014 fremrykker afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift, og den vægtbaserede emballageafgift afskaffes allerede med virkning fra den 1. januar 2014. Ændringen har derfor betydning for emballager, hvor afgiftspligten er indtrådt efter den 1. januar 2014.

Ændringen har betydning for

  • virksomheder, som påfylder emballager omfattet af den vægtbaserede afgift (oplagshavere),
  • virksomheder, som har valgt at lade sig registrere for mellemhandel (grossist virksomhed) af påfyldte emballager omfattet af den vægtbaserede emballageafgift (oplagshavere)
  • virksomheder og andre, som importerer påfyldte emballager omfattet af den vægtbaserede emballageafgift (varemodtagere).

Ingen ændringer i den volumenbaserede afgift mv.

Det er alene den vægtbaserede emballageafgift, som afskaffes.

Der er ikke sket ændringer i afgiften på emballager til øl, vin, mineralvand mv.(den volumenbaserede emballageafgift), afgiften på poser, pvc-folier til levnedsmidler og engangsservice.

Virkningstidspunkt

Ændringen træder i kraft den 31. januar 2014 og har virkning fra den 1. januar 2014.

Afgift, der er forfalden den 1. januar 2014 eller inden den 1. januar 2014, skal fortsat angives og indbetales. Dette omfatter eksempelvis varer udleveret i december 2013.

Ingen angivelse og indbetaling for januar 2014

Afgiftspligtige virksomheder skal ikke angive og indbetale afgiften for emballager, hvor afgiftspligten er indtrådt efter den 1. januar 2014. Dette gælder både for oplagshavere og varemodtagere.

Virksomheder, som ikke har været registreret som varemodtager for den vægtbaserede emballageafgift, som har modtaget afgiftspligtige varer og indbetalt afgift i løbet af januar 2014 for emballager, hvor afgiftspligten er indtruffet efter den 1. januar 2014, vil få afgiften tilbagebetalt via virksomhedens skattekonto.

Returvarer

Afgiften af emballager omfattet af den vægtbaserede emballageafgift, der returneres til registrerede oplagshavere efter den 1. januar 2014, kan ikke fraskrives i angivelsen og betalingen for december 2013 eller angivelsen og betalingen for tidligere perioder. Returnerede emballager omfattet af den vægtbaserede emballageafgift kan heller ikke modregnes ved fx opgørelse af den afgiftspligtige mængde for emballager omfattet af den volumenbaserede emballageafgift, poser mv.

Ingen godtgørelse af lagerbeholdninger

Afgift, der er forfalden inden den 1. januar 2014, godtgøres ikke. Dvs. at virksomheder, som har haft emballager på lager pr. 1. januar 2014, hvoraf der er betalt emballageafgift efter den vægtbaserede emballageafgift, ikke kan få godtgørelse.

Eksport inden den 31. januar 2014

Virksomheder, som har eksporteret afgiftsberigtigede emballager i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. januar 2014, kan få betalt afgift godtgjort. Der er alene tale om, at den gældende ordning for godtgørelse af betalt afgift ved eksport af emballager, der er omfattet af den vægtbaserede emballageafgift, videreføres indtil den 31. januar 2014.

Afgiften godtgøres ikke for emballager, som eksporteres efter den 31. januar 2014.

Frist for anmodning om godtgørelse for emballager eksporteret i perioden 1. januar 2014 til 31. januar 2014

Blanket 29.002 skal anvendes til ansøgningen om godtgørelse, og den skal være SKAT i hænde senest den 1. april 2014, for godtgørelse for emballager eksporteret i perioden 1. januar 2014 til 31. januar 2014.

Afmeldelse af registrerede virksomheder

SKAT vil afmelde registrerede virksomheder, så virksomhederne ikke skal angive og indbetale den vægtbaserede emballageafgift for januar 2014 og efterfølgende afgiftsperioder. Virksomhederne vil modtage et nyt registreringsbevis fra SKAT.

Emballager til vand med smag m.v.

Inden den 1. januar 2014 kunne en virksomhed vælge at angive afgiften for emballager lavet af sekundært plastmateriale (undtagen eps og pvc) til vand med smag mv. efter den vægtbaserede emballageafgift i stedet for den volumenbaserede afgift.

Vand med smag er mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare og uden kulsyre (emballageafgiftslovens § 1, nr. 2, litra e). Det er også et krav, at emballagerne indgår i pant- og retursystemet.

Virksomheder, som hidtil har angivet afgift efter den vægtbaserede emballageafgift af disse emballager, skal med virkning fra den 1. januar 2014 angive afgiften på angivelsen for den volumenbaserede afgift med en afgiftssats, der er nedsat med 50 pct.

Angivelsen vil indeholde særskilte felter til disse emballager.


Forhøjet omsætningsgrænse for små og mellemstore momsregistrerede virksomheder

De samlede ændringer pr. 1. januar 2014 af omsætningsgrænser og kredittider for moms vises i hovedtræk i dette skema:

Store Store Mellem Mellem Små Små
Før Efter Før Efter Før Efter
Afgiftsperiode Måned Måned Kvartal Kvartal Halvår Halvår
Omsætnings-
grænse
Over 15 mio. kr. året Over 50 mio. kr. året 1-15 mio. kr. året 5-50 mio. kr. året Ikke over 1 mio. kr. året Ikke over 5 mio. kr. året
Frist for at angive og betale moms Den 25. i måned efter afgifts-
periode
Den 25. i måned efter afgifts-
periode
Den 10. i 2. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode


Overgangsregel for at forblive på en kortere afgiftsperiode

Virksomheder, der går fra kvartal til halvår som afgiftsperiode, vil i perioden indtil medio februar 2014 modtage en afgørelse fra SKAT herom.

Efter gældende regler kan en virksomhed, der omregistreres til en længere afgiftsperiode, ansøge om en kortere afgiftsperiode. Ansøgningen skal sendes til SKAT senest 1 måned, før ændringen ønskes iværksat, og virksomheden kan herefter ikke ansøge om at få ændret afgiftsperioden inden for de følgende to år.

Fremrykningen af forhøjede omsætningsgrænser har tilbagevirkende kraft for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014. For at give virksomhederne tid til at ansøge om en kortere afgiftsperiode, skal ansøgning herom være fremsat senest den 1. marts 2014 for at få virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014. Hermed har virksomhederne mindst 14 dage til at ansøge om en kortere afgiftsperiode.

På grund af det korte tidsrum for at få ansøgt og iværksat de kortere afgiftsperiode udsteder SKAT ikke en manuel tilladelse til de virksomheder, der får imødekommet ansøgning om en kortere afgiftsperiode pr. 1. januar 2014. Disse virksomheder vil kun få et ajourført registreringsbevis, hvor den kortere afgiftsperiode vil fremgå og det er fastsat, at virksomheden ikke kan søge om ændret afgiftsperiode i de følgende to år. Samtidig vil SKAT sørge for, at virksomheden bliver omregistreret maskinelt til den relevante kortere afgiftsperiode.