Dato for udgivelse
20 Mar 2014 13:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jan 2014 11:18
SKM-nummer
SKM2014.197.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Helsingør, BS 1-1915/2010, BS 1-1988/2010 og BS 1-1989/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Køretøj, efteropkrævning, hæftelse, forhandlervirksomhed, god tro
Resumé

Der er tale om tre sager i det sagskompleks, som er behandlet af Højesteret i en pilotsag i SKM2013.447.HR. Byretten fandt i to af sagerne, at sagsøgeren havde været i ond tro om den manglende betaling af registreringsafgift. I den tredje sag fik sagsøgeren medhold i, at han havde været i god tro om den manglende betaling af afgift, og at han der derfor i henhold til SKATs praksis omtalt i den nævnte højesteretsdom ikke var forpligtet til at efterbetale registreringsafgift af det omhandlede køretøj.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 19, stk. 2 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 E.A.8.1.10

Parter

A,

B

og

C
(advokat Phillipp Quedens for alle)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Mads Pedersen)

Afsagt af byretsdommer

Niels Østergaard

Dommen vedrører 3 sager, der er behandlet sammen. A (BS 1-1915/2010), B (BS 1-1988/2010) og C (BS 1-1989/2010) mod Skatteministeriet.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmål, om sagsøgerne som købere af parallelimporterede biler har været i god tro med hensyn til, hvorvidt importøren har betalt registreringsafgift. Der er enighed om, at såfremt dette er tilfældet, hæfter de ikke for betaling af registreringsafgift efter den administrative praksis, som SKAT har fulgt.

Sagsøger A´s påstand er, at SKAT tilpligtes at anerkende ikke at være berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift med kr. 711.701,00 vedr. bilen ...1.

Sagsøger B´s påstand er, at SKAT tilpligtes at anerkende ikke at være berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift med kr. 461.005,00 vedr. bilen ...2.

Sagsøger C´s påstand er, at SKAT tilpligtes at anerkende ikke at være berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift med kr. 646.890,00 vedr. bilen ...3.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

B

B købte først en Audi 4. Bilen opfyldte ikke købers kvalitetskrav og det blev derfor aftalt, at sælger tog den i bytte ved køb af en anden bil.

Ifølge en håndskreven kvittering dateret 5. november 2006 bekræfter sælger, OF, at bilen tages i bytte til en værdi af 515.000 kr. ved køb af en anden Audi.

For den første bil betaltes 475.000 kr. kontant og en bil blev taget i bytte til en værdi af 70.000 kr. dvs. i alt 545.000 kr. Prisen for den anden bil var således reelt 545.000 kr. (incl. en byttebil til en anslået værdi af 70.000 kr.)

Ifølge en falsk faktura er bilen købt af importøren G1 ApS v/OF til 11.400 Euro. Denne faktura er af OF forevist SKAT til brug for beregning af registreringsafgift.

Bilen, en Audi A 4 ... årgang 2007, er af importøren retteligt købt af sælger firmaet G2, Tyskland ved en faktura af 28. december 2006 til 36.700 Euro.

Ifølge den af OF faktisk foretagne anmeldelse til SKAT er bilen angivet som en Audi A4 ... med km stand 1.000. Beregningen af registreringsafgift er følgende:

Indkøbspris 11.400 Euro á 7,43

84.702 kr.

Med tillæg af avance 9 % og moms

 

Forhandlerpris

115.406 kr.

Fradrag for radio, ABS bremser m.v.

 

Afgiftspligtig værdi

103.121 kr.

Registreringsafgift er herefter beregnet til   

137.467 kr.

Ifølge SKATs beregningsskema ved parallelimport burde registreringsafgift være beregnet således:

Indkøbspris 

 272.681 kr.

 

 

Avance min 9 %

24.541 kr.

Forhandlerpris eks. moms

297.222 kr.

moms 25 %

74.306 kr.

Forhandlerpris inkl. moms ekskl. registreringsafgift  

371.528 kr.

Fradrag i værdi (overstreget)

 

Afgiftspligtig værdi

359.943 kr.

Beregning af registreringsafgift

 

105 % af 65.900

69.195 kr.

180 % af resten 294.043

529.277 kr.

Beregnet registreringsafgift

598.472 kr.

Efter henvendelse til den autoriserede importør, G3, er foretaget en beregning af bilens udsalgspris såvidt ses beregnet under forudsætning af, at registreringsafgift var beregnet efter bilens standardværdi. Beregningen er opgjort som selve bilens udsalgspris 675.851 kr. med tillæg af ekstraudstyr (inkl. registreringsafgift af samme) 311.050 kr. eller en samlet udsalgspris på i alt 986.901 kr.

SKAT har den 26. august 2009 truffet afgørelse og afkrævet B:

Afgift betalt

137.467 kr.

Afgift beregnet af faktisk købspris i Tyskland (de 36.700 Euro)  

598.472 kr.

Herved unddraget afgift

461.005 kr.

Landsskatteretten har ved afgørelse af 19. august 2000 stadfæstet SKATs afgørelse.

Af Landsskatterettens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

"...

Efter administrativ praksis opkræves der imidlertid ikke efterbetaling af afgift hos en køber, som i god tro har købt et køretøj, som ikke er korrekt afgiftsberigtiget, hos en forhandler.

Det er en forudsætning for at kunne anses som forhandler i den forstand, som omfattes af praksis, at sælger af bilen i et eller andet omfang udadtil har fremstået som forhandler af biler, idet det afgørende for Told- og Skatteforvaltningens praksis har været hensynet til omsætningssikkerheden.

G4 har ikke haft egen udstilling af biler, hjemmeside eller lignende, som overfor omverdenen har tilkendegivet, at virksomheden handlede med biler og kontakten til virksomheden(s ejer) er alene sket via en bekendt. G4 kan dermed ikke anses som en forhandler i den forstand som er omfattet af praksis.

Klageren anses iøvrigt ikke at have været i begrundet god tro vedrørende afgiftsberigtigelsen ved købet af den første bil, idet klageren burde have undersøgt forholdene omkring G4 nærmere, herunder virksomhedens registreringsforhold, ved modtagelsen af "salgsslutsedlen", som hverken angiver CVR-nr. eller dato, og som angiver momsen til 0 kr.

..."

Ifølge udskrift fra CVR-registret af 3. november 2010 er:

-

G4 v/OM angivet med startdato 31. august 2006 og ophørsdato 31. august 2006.

-

G1 ApS er angivet med startdato 2. oktober 2006. Firmaet er oplyst at være under konkurs. Branche er angivet som: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

C

Ifølge slutseddel af 23. januar 2007 har G1 ApS til C solgt en Audi for 1.230.000 kr. I slutsedlen er angivet + evnt. moms 0 kr. og ifølge teksten afholder sælger samtlige omkostninger til registreringsafgift samt øvrige skatter og afgifter herunder, men ikke begrænset hertil moms og told.

Ifølge en falsk faktura af 31. januar 2007 er bilen, en Audi  med km stand 1.300 købt af firmaet G5 i Lichtenstein for 19.200 Euro.

Ifølge den ægte faktura af 24. januar 2007 har G1 ApS købt bilen af firmaet G6 i Tyskland for 57.000 Euro.

Ifølge den af OF faktisk foretagne anmeldelse til SKAT er bilen angivet som en Audi med km stand 1.500. Beregningen af registreringsafgift er følgende:

Indkøbspris 19.200 Euro a 7,45

143.040 kr.

Med tillæg af avance 9 % og moms

 

Kalkuleret salgspris

204.726 kr.

Fradrag for radio, ABS bremser m.v.

 

Afgiftspligtig værdi

189.141 kr.

Registreringsafgift er herefter beregnet til 

  291.028 kr.

Efter henvendelse til den autoriserede importør, G3, er foretaget en beregning af bilens udsalgspris såvidt ses beregnet under forudsætning af, at registreringsafgift var beregnet efter bilens standardværdi.

Beregningen er opgjort som selve bilens udsalgspris 988.945 kr. med tillæg af ekstraudstyr (inkl. registreringsafgift af samme) 512.288 kr. eller en samlet udsalgspris på i alt 1.501.233 kr.

SKAT har den 12. august 2009 truffet afgørelse og afkrævet C:

Afgift betalt

291.028 kr.

Afgift beregnet af faktisk købspris i Tyskland (de 57.000 Euro)  

1.016.726 kr.

Herved unddraget afgift

725.968 kr.

Landsskatteretten har ved afgørelse af 11. oktober 2000 stadfæstet SKATs afgørelse. Af Landsskatterettens afgørelse fremgår bl.a., at den faktiske pris ifølge original faktura var på 57.000 Euro svarende til 424.650 kr. Dette beløb er omregnet til afgiftspligtig værdi og afgiften heraf udgør de 1.016.726 kr. Det fremgår endvidere, at C har betalt med en check på 68.500 Euro til afhentning af bilen og en check på 720.223 kr. til dækning af afgift.

Landsskatteretten har ved en ny afgørelse af 30. marts 2011 nedsat den skyldige afgift til 646.890 kr. Begrundelsen er følgende: "Afgiftsberigtigelsen for et nyt køretøj kan ikke ske på et lavere grundlag end indkøbsprisen + 9 % i avance + moms (mindstebeskatningsprisen), jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, medmindre den afgiftspligtige værdi herved bliver højere end listeprisen ifølge standardanmeldelsen, hvilket er tilfældet her. I et sådan tilfælde kan afgiftsberigtigelsen ske på baggrund af den anmeldte listepris, idet det lægges til grund, at bilen ikke indeholder udstyr udover det som fremgår af standardprisanmeldelsen for den pågældende model."

Afgiften var ved den første afgørelse beregnet på grundlag af den originale faktura opgjort til en beregnet forhandlerpris på 607.780 kr. men blev ved den nye afgørelse således beregnet på grundlag af den anmeldte listepris 564.109 kr.

A

Ifølge udateret slutseddel har G1 ApS til A solgt en Audi for 955.000 kr. I slutsedlen er angivet + evnt. moms 0 kr. og ifølge teksten afholder sælger samtlige omkostninger til registreringsafgift samt øvrige skatter og afgifter herunder, men ikke begrænset hertil moms og told.

Ifølge en falsk faktura er bilen købt af G1 ApS v/OF til 18.100 Euro. Denne faktura er af OF forevist SKAT til brug for beregning af registreringsafgift.

Af Landsskatterettens senere afgørelse fremgår, at den retteligt er købt for 57.000 Euro.

Efter henvendelse til den autoriserede importør, G3, er foretaget en beregning af bilens udsalgspris såvidt ses beregnet under forudsætning af, at registreringsafgift var beregnet efter bilens standardværdi. Beregningen er opgjort som selve bilens udsalgspris 988.945 kr. med tillæg af ekstraudstyr (inkl. registreringsafgift af samme) 389.621 kr. eller en samlet udsalgspris på i alt 1.378.566 kr.

SKAT har den 12. august 2009 truffet afgørelse og afkrævet A:

Afgift betalt

260.088 kr.

Afgift beregnet på grundlag af faktisk købspris i Tyskland
(de 57.000 Euro svarende til 425.220 kr. + 9 % forhandleravance + moms    
med fradrag for bl.a. ABS bremser i alt afgiftspligtig værdi 567.077 kr.)
Afgift heraf udgør

971.789 kr.

Herved unddraget afgift

711.701 kr.

Landsskatteretten har ved afgørelse af 27. juli 2010 stadfæstet SKATs afgørelse. Af Landsskatterettens afgørelse fremgår bl.a., at den faktiske pris ifølge original faktura var på 57.000 Euro. Det fremgår endvidere, at klager overfor SKAT har oplyst, at han var med i Tyskland og betalte 57.000 Euro. Dagen efter betalte han 430.000 kr. til OF ved check til dækning af afgiften.

Af en avisnotits fremlagt i sagen fremgår, at anklagemyndigheden har valgt ikke at rejse tiltale mod købere i de tilfælde, hvor rabatten hos G1 ApS har været under 25 % af bilens vejledende udsalgspris.

I Østre Landsrets dom af 11. september 2012 (12. afd. B-3632-10) er citeret en instruks fra SKAT af 24. november 2006, hvorefter der bør sendes kopi af sagen til Økokrim, såfremt der er en forskel på ca. 20 % mellem den fakturerede pris og mindsteprisen.

Forklaringer

C har forklaret, at han er 51 år og arbejder med kontorartikler. Han er bror til medsagsøger A, der er 46-47 år.

Det var A og CB, der henviste ham til OF. Han var interesseret i at købe en Audi ligesom sin bror. Han undersøgte OF på nettet og konstaterede, at han var registreret som autoforhandler med CVR-nummer. Han tog ind og besøgte OF på .... Der stod 2 biler uden nummerplader i indkørslen. Han undrede sig ikke over stedet, da han før har handlet hos mindre autoforhandlere. OF virkede meget tillidsvækkende og talte flydende dansk. OF foreslog ham at gå ind på Automobile, der er den tyske version af Bilbasen.dk.

Efter besøget undersøgte han, hvad en tilsvarende bil ville koste i Danmark og fandt nogle priser lige under 1. mill. kr. + tilbehør. OF kom senere på besøg og oplyste, hvad han kunne skaffe i Tyskland. OF oplyste, at han kunne opnå rabat ved køb i Tyskland. Han har tidligere købt en Audi i Danmark og fik en rabat på 140.000 kr. i forhold til prisen på 830.000 kr., fordi det var en forhandlermodel, der havde stået til fremvisning.

OF oplyste, at han havde fundet en bil og han betalte så første rate af købesummen ved en check på 68.500 Euro (svarende til 511.263 kr.), der skulle dække prisen i Tyskland. Efter bilen var kommet til Danmark, betalte han anden rate med en check på 720.223 kr., der skulle dække registreringsafgiften. Han er bekendt med, at registreringsafgiften beregnes med 180 %, men det er kun på noget af prisen. Han talte ikke om leveringsomkostninger med OF, og han undrede sig ikke over, at der ikke stod moms angivet.

Efter at have modtaget bilen undrede han sig over, at dækkene var slidte. Han konkluderede derfor, at bilen må være en demobil, der må have haft et højere kilometertal end det, der fremgik af speedometeret. Aftalen var ellers, at det skulle være en ny bil.

CB har forklaret, at han er 61 år og selvstændig gulvsliber. Han er gift med B og det er ham, der har haft drøftelserne med OF.

De kom i kontakt med OF, fordi deres frisør, TJ, oplyste, at hun havde købt bil hos ham. De købte først en Audi. Der var nogle mangler ved bilen, og han fandt ud af, at den nok var brugt. Han ringede så til OF, der indvilligede i at tage bilen tilbage, så de kunne få en anden.

OF oplyste senere, at han havde fundet en bil og kom på besøg og viste forskellige billeder af biler på sin bærbare. Der var ingen udstyrsliste med, så de valgte ud fra billedet. Han var lidt nervøs, fordi de havde pengene fra den første bil "ude at svømme". De ville egentlig have haft en stationcar, men valget så en cabriolet. OF oplyste, at prisen i Danmark ville ligge på ca. 640.000 - 665.000 kr., men han kunne skaffe den for 515.000 kr. OF oplyste, at det var fuldt lovligt, men den lavere pris var mulig, fordi det var EU og parallelimport. Han tog med til Tyskland for at hente bilen, idet den ellers først kunne være leveret efter jul. Da A hørte han skulle til Tyskland, ville han med. Afhentningen i Tyskland foregik problemfrit, men papirerne på A´s bil var ikke færdige, så A kørte med ham hjem til Danmark. Han har rykket for en slutseddel på den anden bil men fik den aldrig.

Han har ikke før købet studeret priser i Danmark. Han har efterfølgende ringet til Audi i Danmark, der oplyste en pris på ca. 667.000 kr. for en tilsvarende bil, der heller ikke havde ekstraudstyr.

OE har forklaret, at hun har været ansat i SKAT siden 2000. I 2006-7 var hun i afdelingen i ..., der beregnede registreringsafgift, og betjente .... De var 3 grupper på i alt ca. 60 medarbejdere.

Praksis var, at der i sagen skulle ligge et toldsyn (med angivelse af hvor meget bilen havde kørt), en anmeldelse og en faktura til køber/importør i Danmark. SKAT havde lister med priser på gamle biler og oplysning om standardpriser på nye biler. Omkring 2006 begyndte der at komme sager om parallelimport.

Den normale fremgangsmåde var, at de sammenholdt den købspris, der fremgik af anmeldelsen med priser ifølge deres lister. Hvis der var noget mistænkeligt, eller hvis hun var i tvivl, ville hun spørge den ekspert, der var i afdelingen og/eller lægge sagen i en særlig bakke, de havde, til Økokrim.

Der var meget travlt i afdelingen og der kunne være op til 60 ventende. Det var meget få af sagerne, der vedrørte parallelimportede biler.

Hun kan ikke mindes, at hun selv har afvist en anmeldelse og mener iøvrigt, at de ikke kunne afvise en anmeldelse. Hvis hun var i tvivl, ville hun som sagt enten kontakte eksperten og/eller lægge sagen i bakken til Økokrim.

Hun har modtaget anmeldelsen (vedr. B´s bil - bilag 5 i BS 1988/2010). Tallet 137.467 er påført af hende i margenen efter beregning af afgiften, der blev foretaget maskinelt. Hun har nok set fakturaen med købsprisen på de 11.400 Euro og checket om bilens registreringsnummer på faktuaren passede med anmeldelsen. Hun har iøvrigt ingen erindring om den konkrete sag.

Der er dokumenteret fra OF´s forklaring i en anden sag gengivet i Byretsdom af 6. november 2013 (SKM2013.913.BR):

"...

OF forklarede, at han er civilingeniør. Han interesserede sig meget for biler og startede derfor G1 ApS i 2006. Hans revisor udarbejde de nødvendige papirer. Han valgte branchekoden i samarbejde med revisoren. Han har tidligere haft et mindre firma med salg af biler, samtidig med at han drev virksomhed indenfor it. I G1 ApS beskæftigede han sig med import af nye biler. Han tilbød kunderne at levere fabriksnye biler med garanti og billigere end en autoriseret importør kunne. Han fortalte, at han kunne få favorable priser som følge af parallelimport. Han afsoner p.t. en dom for at have nedskevet bilernes pris uretmæssigt....

På sine mails havde han ikke en firmasignatur. Derfor kom alle mails fra ham personligt. Han havde en hjemmeside med kontaktoplysninger og billeder af biler. "A" spurgte til firmaets cvr. nr. Han optrådte som direkøtør for G1 ApS. Firmaet har solgt 45 biler efter samme fremgangsmåde. Alle bilerne blev nedskrevet. Han har ikke haft kunder, der er sprunget fra under forhandlingsforløbet.

"A" skulle ikke betale moms og leveringsomkostninger, idet han betalte momsen, og han ville ikke kræve leveringsomkostninger. Der var tale om en samlet pris. Momsen afregnede han direkte overfor SKAT...

Mange af hans kunder var personer, der kendte hinanden, eller som kendte nogen han kendte. Han reklamerede ikke, idet det ikke var nødvendigt. Man kunne få kontakt med ham via hjemmesiden....

..."

Parternes synspunkter

Sagsøgerne har gjort gældende, at de har været i god tro. OF fremstod som forhandler. Der holdt flere biler udenfor uden nummerplader. I nutiden kan en forhandler også være en mindre internet forhandler, der markedsfører sig efter mund til mund princippet og ikke har noget traditionelt udstillingslokale og forretning. I og med hans forretning bestod i parallelimport af biler, der på forhånd var valgt af kunden i Tyskland, har der i sagens natur ikke været noget varelager eller udstilling af samme. Han var registreret i CVR-registret som forhandler. Det var ham, der som importør forestod afgiftsberigtigelsen, og sagsøgerne har ikke haft nogen mulighed for at gardere sig imod, at han foreviste SKAT falske fakturaer med en urigtig lav købspris.

Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at SKAT har udvist egen skyld. SKAT har i intet tilfælde afvist registrering og herved har SKAT reelt væltet kontrollen over på køber. OF har anmeldt bilerne til registrering med kunstigt lave priser på grundlag af falske fakturaer, og det har således været mere åbenbart for SKAT end for sagsøgerne, at der var et problem.

Der foreligger en omfattende retspraksis om spørgsmålet men det afgørende er fortsat en individuel vurdering af, hvorvidt køber har været i god tro, herunder om der er købt af en forhandler.

Sagsøgte har gjort gældende, at betingelserne for afgiftsfritagelse efter SKATs praksis ikke er opfyldt.

Højesterets dom i prøvesagen (SKM2013.447.HR) må fortolkes således, at en forudsætning for afgiftsfritagelse er, at der er købt af en forhandler og at dette ikke var tilfældet for så vidt angår OF. Han har således ikke haft noget udstillingssted eller traditionel markedsføring, og kontakten mellem parterne er tilvejebragt på en lukket og usædvanlig måde. Hans forretningssted har været en villa på .... Der er ifølge købsaftalerne ikke beregnet moms, hvilket ligeledes indicerer, at det ikke er en traditionel virksomhed.

Sagsøgerne har iøvrigt ikke været i god tro. A har købt til en pris på 995.000 kr. og der er ikke i slutsedlen angivet moms. Den vejledende udsalgspris hos en forhandler ville være ca. 1,4 mill. kr. og den betalte pris ligger således ca. 31 % under. B har købt til en pris på 545.000 kr., hvilket er 45 % under den vejledende udsalgspris på 986.902 kr. og den oprindelige slutseddel angav ikke moms. C har købt til en pris på 1.230.000 kr., hvilket er 18 % under den vejledende udslagspris på 1.501.223 kr., og hans slutseddel angav heller ikke moms. Han har desuden efter sin forklaring været bekendt med udsalgsprisen i Danmark. Han har desuden fået oplyst en købspris på 68.500 Euro (svarende til ca. 511.000 kr.) i Tyskland, der blev betalt ved første rate, mens 2. rate på 720.223 kr. skulle dække registreringsafgiften.

SKAT foretager årligt afgiftsberigtigelse af ca. 200.000 biler og systemet er af ressourcemæssige årsager tilrettelagt således, at der ikke foretages en intensiv kontrol af de enkelte biler. Dette kan ifølge Højesterets dom i prøvesagen ikke anses som ansvarspådragende.

Rettens begrundelse og afgørelse

Som anført i Østre Landsrets dom, der blev stadfæstet af Højesteret i prøvesagen, ville afgiftspligten efter registreringsafgiftslovens § 19 påhvile den, i hvis navn køretøjet blev registreret. Denne ordning er ved SKATs praksis fraveget til gunst for borgerne, således at der i tilfælde, hvor en bil er erhvervet hos en bilforhandler, ikke stilles krav om efterbetaling hos en køber, der er i god tro med hensyn til, om der er betalt korrekt registreringsafgift.

(Der er her tale om køb hos en forhandler, der ikke hos SKAT er registreret som forhandler efter registreringsafgiftslovens § 14. I så fald ville det være forhandleren, der hæftede.)

Selv om retsstillingen således beror på en administrativ praksis, finder retten ikke at være bundet af SKATs fortolkning af begrebet "forhandler" eller iøvrigt af begrebet "god tro".

Retten fortolker ikke Højesterets dom i prøvesagen således, at købere hos OF pr. definition skulle være undtaget fra den nævnte praksis med den begrundelse, at han ikke var forhandler.

Da spørgsmålet om god tro relaterer sig til spørgsmålet, om forhandleren har betalt registreringsafgiften, er det efter rettens opfattelse et centralt element i spørgsmålet om god tro, hvilken pris køberen har betalt sammenholdt med den normale udsalgspris.

Det er rettens vurdering, at de forhold, der er oplyst om G1 ApS og OF ikke i sig selv kan bevirke, at køberen er i ond tro. Der var tale om en mindre forretning uden traditionelt forretningslokale og markedsføring. Slutsedler, der muligt er udleveret efter indgåelse af mundtlig aftale, angiver ikke nogen beregning af moms. Selv om momsen ifølge teksten skulle betales af forhandler, er det usædvanligt, at der ikke er indeholdt nogen beregning. Disse forhold burde samlet set give en køber anledning til skærpet opmærksomhed.

A har købt til en pris på 995.000 kr., hvilket såvidt ses er 27,8 % under den beregnede udsalgspris på 1.378.566 kr. B har købt til en pris på 545.000 kr. (incl. en byttebil værdisat til 70.000 kr.), hvilket er 44,7 % under den beregnede udsalgspris på 986.901 kr. I de nævnte udsalgspriser indgår ekstraudstyr med en ikke ubetydelig værdi og beregningen af udsalgsprisen er derfor ikke ganske enkel og entydig.

Det er rettens vurdering, at disse sagsøgere ved køb af en ny bil i det prisniveau må have haft en vis forestilling om, hvad prisen ville være hos en normal, autoriseret forhandler. Retten vurderer derfor, at disse sagsøgere ikke har været i begrundet god tro med hensyn til, at forhandleren ud af den betalte købesum ville eller kunne betale registreringsafgift af bilens reelle værdi.

Som anført i Højesterets dom i prøvesagen er der ikke grundlag for at statuere, at SKAT har handlet ansvarspådragende. Dette må også gælde, selv om det for SKAT ved afgiftsberegningen på grundlag af de falske fakturaer kunne synes indlysende, at noget var galt. I B´s sag er oplyst en indkøbspris på 84.702 kr. og registreringsafgift heraf er beregnet til 137.467 kr. i alt 222.169 kr. Dvs. en fabriksny Audi A4 skulle kunne sælges af en forhandler for 222.169 kr. ekskl. moms og ekskl. fortjeneste.

Sagsøgtes påstand tages derfor til følge i forhold til disse sagsøgere.

C har købt til en pris på 1.230.000 kr. ifølge slutsedlen (reelt er de 2 betalte rater på 1.231.486 kr.), hvilket er 18,0 % under den beregnede udsalgspris på 1.501.233 kr.

Som nævnt er udsalgsprisen ikke ganske enkel, da der indgår ekstraudstyr med en ikke ubetydelig værdi. Det fremgår således, at G3 har beregnet grundprisen for både C´s bil og A´s bil til 988.945 kr. Ekstraudstyr er derimod beregnet til henholdsvis 512.288 kr. og 389.621 kr.

Det fremgår ikke, om købesummens fordeling på de 2 rater blev aftalt eller oplyst før indgåelse af aftale om de 1.230.000 kr. Den første rate på 68.500 Euro (svarende til 511.263 kr.) skulle dække købspris i Tyskland, mens den anden rate på 720.233 kr. skulle dække registreringsafgiften. C var bekendt med, at registreringsafgiften beregnes med 180 %, men det er kun på en del af prisen, og der er diverse fradrag i beregningen for visse typer ekstraudstyr så som ABS bremser m.v.

Iøvrigt bemærkes det noget overraskende forhold, at prisen i Tyskland tilsyneladende har været "for høj", hvilket var baggrunden for Landskatterettens ændrede beregning: Hvis afgift berigtiges efter den anmeldte standardværdi, fører dette til en lavere afgift, end hvis afgiften beregnes af den faktisk betalte pris i Tyskland. Den rene pris uden registreringsafgift ville således have været lavere, hvis sagsøger havde købt bilen i Danmark af en autoriseret Audi forhandler.

Ifølge SKATs interne instruks udtages til kontrol tilfælde, hvor der er en prisdifference på 20 % eller derover.

Efter en samlet vurdering og navnlig under hensyntagen til, at der er betalt en pris, der er på 18 % under den beregnede udsalgspris, finder retten herefter, at C må anses at have været i god tro ved køb hos en forhandler.

Denne sagsøgers påstand tages derfor til følge.

Efter sagens udfald bør sagsøgerne B og A betale sagsomkostninger til sagsøgte, mens sagsøgte bør betale sagsomkostninger til sagsøger C. Sagsøgerne B og A findes herefter hver for sig at burde betale 50.000 kr. + moms eller 62.500 kr. til sagsøgte, mens sagsøgte bør betale 62.500 kr. + retsafgift 4.000 kr. eller 66.500 kr. til sagsøger C.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes for de af sagsøgerne, B og A, nedlagte påstande.

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes i forhold til sagsøger, C, at anerkende ikke at være berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift med kr. 646.890,00 vedr. bilen ...3.

I sagsomkostninger skal sagsøgerne, B og A, hver for sig betale 62.500 kr. til sagsøgte, Skatteministeriet.

I sagsomkostninger skal sagsøgte, Skatteministeriet, betale 66.500 kr. til sagsøger, C.

Fuldbyrdelsesfristen er 14 dage.