Dato for udgivelse
11 Feb 2014 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 15:27
SKM-nummer
SKM2014.125.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0146323
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Vægtafgift, motorkøretøj, totalvægt, registreringsafgift
Resumé

En ejer af en varebil skulle for en periode indtil den 11. oktober 2011 betale vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, II, A, totalvægt 2001-2500 kg, og ikke totalvægt 1001-2000 kg, idet ændring af bilens totalvægt først var registreret i køretøjsregistret den 11. oktober 2011.

Reference(r)

Dagældende vægtafgiftslov § 4, stk. 1
Registreringsbekendtgørelsen §§ 38, 41-57
Vægtafgiftsloven § 2, stk. 1
Vægtafgiftsloven § 2a, stk. 1
Vægtafgiftsloven § 8, stk. 1 og 2
Vægtafgiftsloven § 9, stk. 2

Henvisning

-

Klagen skyldes, at klageren for perioden fra og med den 15. juni 2011 til den 11. oktober 2011 er anset for pligtig til at betale vægtafgift af motorkøretøjet, reg.nr. nummerplade A, efter vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, II, A, totalvægt 2.001-2.500 kg og ikke totalvægt 1.001 - 2.000 kg, idet ændring af motorkøretøjets totalvægt først er registreret i Køretøjsregisteret den 11. oktober 2011.

Landsskatterettens afgørelse
SKATs afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger
Det fremgår, at klageren er registreret som indehaver af en varebil af mærke og model Peugeot Partner 1,9 D, som har reg.nr. nummerplade A. Varebilen blev første gang indregistreret her til landet den 11. april 2000. Varebilens egenvægt og tilladte totalvægt var henholdsvis 1.100 kg og 2.025 kg.

Den 15. juni 2011 henvendte klageren sig til en bilsynsvirksomhed i Y1 med henblik på at få nedsat varebilens tilladte totalvægt. Ved synet blev ændringen af varebilens tilladte totalvægt godkendt, og klageren blev henvist til SKAT, jf. blanket nr. 21.068 om anmeldelse til syn og/eller registrering, som blev udfyldt og underskrevet den 15. juni 2011 af både synsvirksomheden og klageren.

Medbringende den udfyldte blanket 21.068 henvendte klageren sig herefter samme dag til SKAT i Y2, hvor han udfyldte, underskrev og afleverede en anmeldelse om berigtigelse af registreringsafgift af køretøjet som følge af nedvejningen.

Den 10. oktober 2011 traf SKAT afgørelse om værdifastsættelse af varebilen, hvorved differencen i registreringsafgiften som følge af nedvejningen blev fastsat til 1.684 kr.

Klageren betalte straks differencen og henvendte sig den 11. oktober 2011 på ny til SKAT, som bl.a. tog imod og udfyldte blanket nr. 21.068, som klageren og synsvirksomheden havde underskrevet den 15. juni 2011. I den forbindelse noterede SKAT på blanket nr. 21.068, at registreringsdatoen var den 11. oktober 2011.

Ved brev af 11. oktober 2011 adviserede SKAT klageren om refusion af overskydende vægtafgift for perioden fra den 11. oktober 2011 til den 31. marts 2012 svarende til et beløb på i alt 4.283,06 kr. I brevet er det angivet, at tilbagebetalingen sker som følge af en teknisk ændring den 11. oktober 2011.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om tilbagebetaling af vægtafgift for perioden fra den 15. juni 2011 til den 11. oktober 2011.

Der er herved bl.a. henvist til, at vægtafgift, herunder udlignings- og privatbenyttelsesafgift, for den omhandlede bil opkræves i henhold til § 4, stk. 1, II, A i vægtafgiftsloven. Af samme lovs § 9, stk. 2, fremgår det, at den afgiftspligtige straks skal afgive anmeldelse til told- og skattemyndigheden om enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning. Efter lovens § 6, stk. 1, 2. pkt., svares der afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.

SKAT traf den 11. oktober 2011 afgørelse i sagen om registreringsafgift, og samme dag indleverede klageren registreringsgrundlaget for nedvejningen på nummerpladeekspeditionen i Y2. Her er samtidig betalt den beregnede registreringsafgift.

Under sagens behandling i Landsskatteretten har SKAT afgivet følgende bemærkninger til klagen:

"Sagen rejser spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt der ved nedvejninger af køretøjer skal betales den lavere vægtafgift, som nedvejningen af køretøjet måtte føre til. Fra det tidspunkt, hvor ansøgningen om afgiftsberigtigelse af nedvejningen indleveres (som angivet af klager) eller fra og med det tidspunkt, hvor der sker anmeldelse, registrering og godkendelse af nedvejningen med dertil hørende ændringer af den oprindelige registrering, som nedvejningen fører til. (efter SKATs praksis på området).

SKATs praksis tager afsæt i følgende proces ved behandlingen af nedvejningssagerne:

Hvis en person ønsker at nedveje sit køretøj, enten af hensyn til den tilladte totalvægt ved kørsel med anhænger eller campingvogn eller af hensyn til at spare privatbenyttelsesafgiften, henvender personen sig hos en synsvirksomhed.

Synsvirksomheden fortager syn af køretøjer med henblik på at fastslå, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand og opfylder lovgivningens tekniske krav.

Af registreringsafgiftslovens § 1 a, fremgår det, at et køretøj, som op- eller nedvejes hen over en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der er lagt til grund ved den oprindelige afgiftsberigtigelse, skal afgiftsberigtiges på ny efter reglerne for brugte køretøjer i § 4 eller § 5.

Borgeren skal altså anmelde nedvejningen til afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftslovens bestemmelser.

Et af de fire motorcentre vil herefter foretage en værdiansættelse af bilen og beregne den af nedvejningen følgende registreringsafgiftsbetaling.

Når borgeren har betalt registreringsafgiften, har borgeren det grundlag, som er nødvendigt for herefter at henvende sig til en af SKATs nummerpladeekspeditioner med henblik på ændring af registreringen, hvorefter/hvorved opdateringen af registreringen i Centralregisteret foretages.

Nedvejningen anses hermed for anmeldt, registreret og godkendt fra den dag, hvor borgeren henvender sig til en af SKATs nummerpladeekspeditioner med henblik på opdatering af registreringen af køretøjet.

Det er den i forrige afsnit omtalte anmeldelse til nummerpladeekspeditionen, som omtales i § 2 i bekendtgørelse nr. 1570 af 20. december 2007 om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.. Det følger således af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at "afgiften beregnes på grundlag af de ved registreringen eller ved senere anmeldelser tilvejebragte oplysninger om køretøjets art, afgiftspligtige vægt, indretning og anvendelse, herunder om køretøjet benytter benzin som drivkraft eller anden drivkraft."

Videre følger det af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at "hvis der efter køretøjets registrering sker ændringer med køretøjet, som er af betydning for afgiftens beregning, påhviler det ejeren (brugeren) straks at gøre anmeldelse herom til et motorkontor. Ændringerne har afgiftsmæssig virkning fra og med anmeldelsesdatoen."

Sammenholdes bekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2, følger det alt andet lige, at senere ændringer med køretøjet, der har vægtafgiftsmæssig betydning (f.eks. nedvejninger) har afgiftsmæssig virkning fra og med den dag, hvor borgeren anmelder ændringerne af totalvægten til en af SKATs nummerpladeekspeditioner. De anmeldte ændringer kan imidlertid først ske, når der er betalt registreringsafgift af køretøjet i overensstemmelse med de ændringer, som nedvejningen har afstedkommet.

Det forhold at anmeldelsen til en af SKATs nummerpladeekspeditioner først kommer ind i billedet, når registreringsafgiften af nedvejningen er betalt, følger tilsvarende indirekte af registreringsafgiftslovens § 22, stk. 1, 2. pkt., der angiver, at "Ved anmeldelse til registrering af en bil til op- eller nedvejning skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift efter regler, der fastsættes af skatteministeren."

Den nuværende formulering af vægtafgiftslovens § 6, stk. 1, 2. pkt., blev indført med lov nr. 522 af 22. maj 1986. Baggrunden for indførelsen af bestemmelsen var at imødekomme et ønske om at få indført en "dag til dag" beregning af vægtafgiften. Det fremgår således af de almindelige bemærkninger til lovforslaget (LFF 1985-1986.1.179), at "Efter forslaget beregnes afgiften fra og med registreringsdatoen, eller ændringsdatoen.".

Særligt den sidste passus i uddraget fra lovforslagets bemærkninger om at afgiften beregnes fra "ændringsdatoen" støtter SKATs praksis med, at den lavere afgiftsbetaling (som følge af nedvejningen) først svares fra det tidspunkt, hvor der er sket anmeldelse til en af SKATs nummerpladeekspeditioner og godkendelse af de ændringer af den oprindelige registrering, som nedvejningen måtte give anledning til.

Sammenfattende er det SKATs opfattelse, at SKATs praksis med at opkræve den lavere vægtafgift, baseret på nedvejningen, fra den dag, hvor der sker anmeldelse og godkendelse af nedvejningen hos SKATs nummerpladeekspedition, er fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Det er således opfattelsen, at det ikke kan have været lovgivers hensigt, at "anmeldelsen", som nævnt i bekendtgørelse om vægtafgift af motorkøretøjer mv., skulle være udtryk for anmeldelsen efter registreringsafgiftsloven, som er en forudsætning for, at nedvejningen kan anmeldes, registreres og godkendes efter vægtafgiftslovens bestemmelser.

Det bemærkes i denne forbindelse, at en anmeldelse efter registreringsafgiftsloven kan annulleres, hvis bilejeren anmoder herom. En sådan annullering kan forekomme som følge af, at ejeren finder registreringsafgiftsbeløbet er for højt, og at nedvejningsprocessen således fortrydes. Denne mulighed understøtter også SKATs praksis om, at anmeldelsen til en af SKATs nummerpladeekspeditioner skal være bilagt bevis for den betalte registreringsafgift.

Det bemærkes afslutningsvist, at målet for sagsbehandlingstiden for nedvejningssager er 90 dage. Grundet en stor sagstilgang, var sagsbehandlingstiden i en periode dog lidt længere. For tiden er sagsbehandlingstiden i disse sager omkring 45 dage."

Klagerens påstand og argumenter
Klageren har nedlagt påstand om, at der for perioden fra og med den 15. juni 2011 til den 11. oktober 2011 skal betales vægtafgift af motorkøretøjet efter vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, II, A, totalvægt 1.001 - 2.000 kg.

Det er herved bl.a. anført, at ændringen har virkning fra det tidspunkt, hvor der indgives ansøgning den 15. juni 2011. Vægtafgiftsloven pålægger den afgiftspligtige straks at afgive anmeldelse og ændringer af betydning for afgiftens beregning, men den samme lov siger ingenting om, at SKAT også straks skal reagere. Den afgiftspligtige bør holdes skadesfri, når SKAT er mere end tre måneder om at behandle sagen, alt imens klageren pålægges at betale den høje vægtafgift.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Af vægtafgiftslovens § 2, stk. 1, følger det, at der for samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift, og af § 2a, stk. 1, fremgår det, at der tillige betales tillæg for bl.a. privat anvendelse for køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye sker efter den 2. juni 1998.

Af den dagældende § 4, stk. 1, II, A, (lovbekendtgørelse nr. 837 af 1. juli 2011) i vægtafgiftsloven fremgår det bl.a., at vægtafgiften for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt 1.001 - 2.000 kg udgjorde 1.810 kr. for 12 måneder, mens den for vare- og lastbiler med tilladt totalvægt 2.001 - 2.500 kg udgjorde 3.140 kr.Af vægtafgiftslovens § 8, stk. 2, fremgår det, at et køretøjs afgiftspligtige totalvægt er den tilladte totalvægt i henhold til færdselsloven.

Det fremgår af vægtafgiftslovens § 9, stk. 2, at den afgiftspligtige straks skal afgive anmeldelse til told- og skatteforvaltningen om enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning, og af vægtafgiftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1570 af 20. december 2007) fremgår det, at ændringerne har afgiftsmæssig virkning fra og med anmeldelsesdatoen, jf. § 2, stk. 2.

Af den dagældende bekendtgørelse om registrering af køretøjer m.v. nr. 651 af 16. juni 2011 (tidligere bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010) fremgår det af § 46, stk. 2, at hvis et registreret køretøjs indretning, udstyr, art, brug eller tilkobling af køretøj ændres, og ændringen skal godkendes efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, skal ændringen anmeldes til registrering, før køretøjet tages i brug med ændringen på færdselslovens område.

Det fremgår endvidere af den dagældende registreringsbekendtgørelses § 38, at anmeldelser alene kan ske på en blanket, der er godkendt af SKAT, og at der med anmeldelsen skal følge det registreringsgrundlag, der er nævnt i §§ 41-57.

Af samme bekendtgørelses § 51 fremgår det, at der ved anmeldelse af en bil som nævnt i § 5 i registreringsafgiftsloven, der allerede er registreret i Køretøjsregisteret, til registrering af en ny tilladt totalvægt, skal fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift. Dette gælder også i et tilfælde som her, hvor der er tale om en nedvejning fra 2.025 kg. til 2.000 kg, jf. § 51, stk. 2, modsætningsvist.

Det følger af sammenhængen mellem §§ 38, 46 og 51 i den dagældende registreringsbekendtgørelse, at SKAT ved klagerens henvendelse den 15. juni 2011 var berettiget til at afvise anmeldelsen til registrering af den nye, tilladte totalvægt. Det skyldes, at klageren ikke havde betalt registreringsafgiften, og derfor ikke kunne fremlægge det fulde registreringsgrundlag, jf. §§ 38 og 51, men alene dokumentation for synsvirksomhedens godkendelse af nedvejningen den 15. juni 2011, jf. blanket nr. 21.068.

Det er derfor med rette, at SKAT først godkendte anmeldelsen til registrering af den nye, tilladte totalvægt ved klagerens henvendelse den 11. oktober 2011, hvor differencen på registreringsafgiften var betalt. Det følger af den dagældende registreringsbekendtgørelses § 46, stk. 2, at det derfor først er fra det tidspunkt, at køretøjet kan tages i brug med ændringen på færdselslovens område.

Det er derfor først fra det tidspunkt, at klageren kan og har pligt til at anmelde en ændring af den tilladte totalvægt i henhold til vægtafgiftslovens § 9, stk. 2. Dette følger af vægtafgiftslovens § 8, stk. 1. Det afgørende for beregningen af vægtafgift er således den tilladte totalvægt i henhold til færdselsloven, og en ændring af denne kunne først ske ved klagerens henvendelse til SKAT den 11. oktober 2011, jf. §§ 38, 46 og 51 i den dagældende registreringsbekendtgørelse.

Det forhold, at klagerens mulighed for at betale differencen i registreringsafgift afhang af SKATs værdifastsættelse af varebilen, og at sagsbehandlingen var knap fire måneder, kan ikke i sig selv medføre et andet resultat ved beregningen af vægtafgift.

Det er derfor med rette, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om tilbagebetaling af vægtafgift for perioden fra og med den 15. juni 2011 til den 11. oktober 2011.

Derfor stadfæstes den påklagede afgørelse.