Dato for udgivelse
17 Feb 2014 14:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jan 2014 14:16
SKM-nummer
SKM2014.135.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0245390
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Arbejdsudleje, kursusophold
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke er tale om arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, i forholdet mellem spørger og udenlandske medarbejdere under deres ophold i Danmark i ca. 4 uger, i forbindelse med et kursusforløb og herefter et praktikophold.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.F.3.1.4.1.

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke er tale om arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, i forholdet mellem spørger og udenlandske medarbejdere under ophold i Danmark i den beskrevne situation?

 Svar:

  1.  Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en it-virksomhed, der forhandler produktet X. X er et databehandlingsprogram, som kan håndtere kundeoplysninger og andre data, som spørgers kunder kan trække ud til brug i forskellige sammenhænge.

Produktet anvendes af spørgers forskellige kunder, som også køber konsulentbistand fra spørger, når produktet løbende anvendes i drift. Det kan være konsulentbistand til at udføre specifikke dataudtræk samt driftsmæssig konsulentbistand. Spørger udfører denne type opgaver for sine kunder både i Danmark og i udlandet.

For at kunne levere it-ydelserne i takt med at flere ordrer tilflyder spørger, er det nødvendigt at nogle af opgaverne kan løses af en underleverandør i udlandet. Underleverandøren er et selskab i Polen, hvor de udenlandske medarbejdere er lønansat.

Arbejdet i Danmark foregår ved, at underleverandøren sender et antal medarbejdere til oplæring i Danmark. Oplæringen foregår typisk ved, at de udenlandske medarbejdere kommer til Danmark og deltager i et kursus af en varighed på ca. 4 uger. Herefter vil de udenlandske medarbejdere være tilknyttet en af spørgers danske medarbejdere i en kortere periode på f.eks. en uge, og følge denne med ud til konkrete kunder, for at lære hvorledes opgaverne skal løses i praksis.

Det kan i visse tilfælde være muligt, at de udenlandske medarbejdere løser små opgaver ude hos kunderne under praktikforløbet, i det omfang det er muligt og de udenlandske medarbejdere har opnået de fornødne kompetencer hertil. Men det primære formål med at komme ud til konkrete kunder er, at den udenlandske medarbejder oplæres til de specifikke opgaver som senere skal løses fra Polen, og det kan lægges til grund, at der ikke udføres reelt arbejde for spørger under kursus- og praktikopholdet i Danmark.

Opholdet i Danmark indebærer også en oplæring i hvorledes der opereres i spørgers interne systemer omkring tidsregistrering af arbejdsopgaverne mv.

Under kursus- og praktikopholdene i Danmark betaler spørger fuld faktisk kostpris for medarbejderen til den polske underleverandør. Det er Spørger der har instruktionsbeføjelsen af de udenlandske medarbejdere når de er i Danmark under deres oplæringsophold. Spørger kan således eksempelvis opsige de udenlandske medarbejdere når de er i Danmark. Videre er det spørger, der på baggrund af tal fra salgsafdelingen, beslutter hvor mange medarbejdere der skal anvendes fra den polske underleverandør, til de opgaver spørger har fået ordre på.

Efter opholdet i Danmark, er det hensigten, at de udenlandske medarbejdere er blevet i stand til at løse opgaver for spørger hos underleverandøren i Polen. Det er således kun under selve oplæringen af de udenlandske medarbejdere, at et fysisk ophold i Danmark er nødvendigt. Herefter skal opgaverne kunne løses af medarbejderen, der fysisk befinder sig i Polen.

Spørger forventer at det kun bliver nødvendigt med et enkelt kursus- og praktikophold i Danmark for de udenlandske medarbejdere, dog kan det ikke udelukkes at der kan komme nye opgaver, der kræver endnu et kursus- og praktikophold i Danmark.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ikke oplyst om deres opfattelse af besvarelsen af spørgsmålet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke er tale om arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, i forholdet mellem spørger og de udenlandske medarbejdere, når medarbejderne opholder sig i Danmark i den beskrevne situation.

Lovgrundlag 

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3

Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler personer, der ikke er omfattet af § 1, for så vidt de pågældende personer: 

(...)

Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det er uden betydning, hvilken form vederlaget udbetales i.

Praksis

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.F.3.1.4.1 om udlejning af arbejdskraft

Det følger af den juridiske vejledning, at der foreligger arbejdsudleje, når en udenlandsk person, der har bevaret sit formelle ansættelsesforhold til sin oprindelige udenlandske arbejdsgiver, udfører arbejde for en dansk virksomhed, hvis arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

Det er således afgørende at få fastslået, om arbejdet er integreret i virksomheden eller arbejdet ligger udenfor det område, som virksomheden beskæftiger sig med. Den skatteretlige afgørelse er ikke bundet af, hvad parterne gennem aftaler formelt og kontraktligt har forpligtet sig til.

SKM2008.357.SR, hvor et dansk selskab i en international koncern ikke var indeholdelsespligtig for A-skat og AM-bidrag af løn udbetalt til udenlandske medarbejdere, der var på kursus/træningsophold i Danmark idet der ikke var tale om et ansættelsesforhold eller arbejdsudleje.

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at allerede fordi der ikke i nærværende sag er tale om, at de udenlandske medarbejdere udfører reelt arbejde for spørger i Danmark, vil der ikke foreligge arbejdsudleje i relation til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Dette underbygges med, at de udenlandske medarbejdere ikke står til rådighed for at udføre arbejde der udgør en integreret del af spørgers virksomhed.

Der er ved afgørelsen heraf, lagt afgørende vægt på, at de udenlandske medarbejdere skal gennemgå et kursusforløb på ca. 4 uger, og herefter et praktikophold, hvor det primære formål er at indføre de udenlandske medarbejdere i den praktiske udførelse af opgaverne, samt introduktion til spørgers interne it-systemer omkring tidsregistrering af arbejdsopgaver m.v. til brug ved udførelse af det reelle arbejde i Polen.

SKAT henviser også til SKM2008.357.SR, hvor et dansk selskab i en international koncern var ikke indeholdelsespligtig for A-skat og AM-bidrag af løn udbetalt til udenlandske medarbejdere der var på kursus/træningsophold i Danmark, idet der ikke var tale om et ansættelsesforhold eller arbejdsudleje.

SKAT svarer på denne baggrund ja til spørgsmålet.

Det skal afsluttende bemærkes, at SKAT ikke med dette bindende svar, har taget stilling til hvorvidt uddannelsesudgifterne er fradragsberettigede for spørger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.