Dato for udgivelse
25 Feb 2014 08:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Nov 2011 14:11
SKM-nummer
SKM2014.149.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-03593
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavancebeskatning
Resumé

Betingelser i Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A, stk. 2, 2. pkt., ansås opfyldt i et tilfælde, hvor ansættelsesændringen var sket på begæring af den skattepligtige.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven §§ 6A og 8  
Forretningsorden for Landsskatteretten § 17, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, C.H.2.1.11.2

Klagen vedrører, hvorvidt der kan ske genanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genanbringelse af ejendomsavance i nyopført bygning i indkomståret 2008, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6C, jf. 6A, idet betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 2, 2. pkt. ikke anses for opfyldt.

Landsskatteretten giver klageren medhold i, at betingelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., er opfyldt. Det overlades til SKAT herefter at efterprøve, om de øvrige betingelser for genanbringelser er opfyldt, jf. § 17, stk. 2, i forretningsorden for Landsskatteretten.

Sagens oplysninger
Klageren solgte den 17. december 2008 matrikel Y1, som er en del af ejendomsnummer X. Avancen er opgjort til 140.834 kr.

Klageren opførte i 2008 en ny bygning (halmlænge) på ejendommen beliggende Y2. Anskaffelsesprisen for bygningen var 1.510.765 kr.

I forbindelse med udarbejdelse af den skattepligtige indkomst for 2009 blev klageren opmærksom på, at der allerede i 2008 var afhændet en skovparcel som delsalg. Klageren anmodede den 20. juli 2010 herefter om genoptagelse af 2008 og indsendte derefter en beregning af ejendomsavancen i forbindelse med delsalget.

Klageren anmodede ligeledes om genanbringelse af avancen ved brevet af 20. juli 2010.

Den 10. august 2010 ændrede SKAT klagerens skatteansættelse for indkomståret 2008.

Den 22. september 2010 anmodede klageren på ny om genanbringelse.

Den 21. september 2011 meddelte SKAT, at man ikke ville imødekomme klagerens anmodning om genanbringelse.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6C, idet SKAT ikke finder, at klageren har opfyldt betingelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt.

Der er henset til, at ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., alene omfatter de ændringer af ansættelser vedrørende salg af fast ejendom, som SKAT af egen drift foretager i forbindelse med gennemgang af regnskaber m.v. Modtager SKAT en anmodning om ændring af ansættelsen vedrørende salg af fast ejendom finder denne bestemmelse ikke anvendelse.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren opfylder betingelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt.

Til støtte herfor har repræsentanten bl.a. gjort gældende, at 3 måneders fristen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., anses for opfyldt, idet SKAT ændrede klagerens skatteansættelse den 10. august 2010 og anmodningen om genanbringelse blev indsendt den 22. september 2010.

Det er således repræsentantens opfattelse, at SKATs afgørelse er forkert og ikke i overensstemmelse med forarbejderne til loven. Af Folketingstidende 1997/98, tillæg A, Spalte 2579, fremgår følgende:

"Den manglende dispensationsadgang er blevet kritiseret. Der er bl.a. gjort opmærksom på, at tidsfristen for genanskaffelse og/eller muligheder for at begære genanbringelsesreglen anvendt også burde omfatte de tilfælde, hvor der sker ligningsmæssige ændringer i forhold til det selvangivne."

Det konkluderes herefter i forarbejderne, at:
"En skatteyder bør kunne påberåbe sig de nævnte regler, når der efterfølgende opstår en ejendomsavance, fordi skattemyndighederne har ændret ansættelsen."

I litteraturen kan der henvises til SR-Skat 5/2007. I artiklen henvises til Landsskatteretskendelse af 29. september 2003 med jour. nr. X. KM har anført følgende:
"Med virkning for fortjeneste på fast ejendom, der afstås 1. januar 2000 eller senere, blev der indført den regel, at hvis skattemyndighederne ændrede ansættelsen vedrørende afståelse af fast ejendom, kunne den skattepligtige begære reglen om genanbringelse anvendt. Begæringen skal fremsættes 3 måneder efter, at meddelelse om ansættelsesændringen er modtaget."

"3 måneders fristen for genanbringelse af ejendomsavancen gælder uanset jf. ovennævnte afgørelse, om det er skattemyndighederne, der tager initiativet til ændringen af ejendomsavanceopgørelsen, eller ændringen foretages på anmodning fra skatteyder."

"I begge tilfælde er det da også myndighederne, der foretager ændringen. Skatteyder kan ikke selv ændre en ansættelse, men kun højst anmode skattemyndighederne om at foretage ændringen. Derfor gælder 3 mdr.´s reglen for alle ændringer."

"Som anført i ovennævnte sag kan 3 måneders reglen også anvendes i det tilfælde, hvor der slet ikke oprindeligt var genanbragt en ejendomsavance."

I forbindelse med afsigelsen af Landsretsdom af 23. november 2009 (TfS 2010.169) er det nu afklaret, at det er genanbringelsesåret, der afgørende for, hvornår selvangivelsen skal være indgivet rettidigt.

SKATs efterfølgende udtalelse overfor Landsskatteretten.
SKAT har revurderet den tidligere opfattelse og er nu af den opfattelse, at bestemmelsen ejendomsbeskatningsloven § 6A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. også finder anvendelse i tilfælde, hvor ansættelsesændringen er sket på begæring fra den skattepligtige.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Såfremt den skattepligtige ombygger, tilbygger eller nybygger på en ejendom, der er omfattet af § 6 A, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst vælge at nedsætte anskaffelsessummen for ombygningen, tilbygningen eller nybygningen med fortjenesten. Reglerne i §§ 6 A og 6 B finder tilsvarende anvendelse, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C.

Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af lovens § 8, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1.

Nedsættelse af anskaffelsessummen er dog efter § 6A, stk. 2, nr. 2, bl.a. betinget af, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer reglen i stk. 1 anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen i stk. 1 anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret. Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse vedrørende afståelse af fast ejendom, kan den skattepligtige begære reglen i stk. 1 anvendt, dog senest 3 måneder efter, at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget.

3 måneders fristen blev indsat ved lovforslag nr. 434 af 26. juni 1998. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår bl.a.:

"Lovforslaget indeholder yderligere forslag om at udvide reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven om mulighed for at udskyde beskatning af en ejendomsavance til en senere ejendomsafståelse, til også at omfatte de tilfælde, hvor der efter indkomstårets udløb som følge af en ansættelsesændring fremkommer en ejendomsavance."

Det lægges til grund, at klageren for indkomstårene 2008 indgav rettidig selvangivelse. Klageren indsendte i 2010 anmodning om genoptagelse og fremlagde en avanceopgørelse på 140.834 kr. vedrørende salg af matrikel Y1.

Det lægges ligeledes til grund, at klageren den 10. august 2010 fik ændret sin skatteansættelse for indkomståret 2008, og at klageren den 22. september 2010 anmodede om genanbringelse.

På baggrund af ordlyden og formålet med bestemmelsen, finder Landsskatteretten, at klageren herefter opfylder 3 måneders betingelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt.

Landsskatteretten giver herefter klageren medhold.

Der er ved afgørelsen ikke taget stilling til, hvorvidt klageren opfylder de øvrige betingelser i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C, jf. 6 A. Det overlades derfor til SKAT at efterprøve betingelserne herfor, jf. § 17, stk. 2, i forretningsorden for Landsskatteretten.

Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndighederne.