Dato for udgivelse
13 May 2014 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Apr 2014 12:03
SKM-nummer
SKM2014.342.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5576189
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, udland, begrænset skattepligt, arbejdsudleje, integreret, virksomhed,
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at servicekontrakt indgået mellem spørgers virksomhed i udlandet og en dansk kunde ikke anses for arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, da arbejdet udføres i udlandet.

Skatterådet kan bekræfte, at indledende research og salgsopsøgende arbejde i Danmark, udført af en af spørgers ansatte fra udlandet, ikke anses som arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Dette begrundes i, at spørger har en dansk filial, der udfør et fast driftssted. Spørger anses derfor for begrænset skattepligtig efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Den begrænsede skattepligt for det udenlandske selskabs aktiviteter i Danmark omfatter indkomster, der vedrører filialen. Hvis en ansat fra udlandet udfører salgsopsøgende arbejde i Danmark, og dette vedrører filialens aktiviteter, bliver den ansatte skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Beskatning efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, udelukker begrænset skattepligt efter arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7/12 2010 (kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1 og 3.

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.3.1.4.1.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at servicekontrakt indgået mellem spørger og en dansk kunde ikke anses som skattemæssig arbejdsudleje, når arbejdet udføres i udlandet? 
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at indledende research (herunder indledende forståelse af krav og specifikationer til projektet) og salgsopsøgende arbejde, af en ansat fra spørgers udenlandske selskab, ikke anses som skattemæssig arbejdsudleje?

Svar 

  1. Ja 
  2. Ja, se dog begrundelsen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers virksomhed er placeret i x-land og leverer en bred vifte af IT-løsninger, der omfatter programmering, support, general outsourcing af IT mv. Selskabet har etableret en række fast driftssteder i hele verden, herunder en filial i Danmark til at udføre lokalt konsulentarbejde.

Forretningsgrundlaget er baseret på, at IT-konsulenter, der skal udføre deres arbejde i Danmark, bliver ansat i den danske filial, hvorefter de bor og arbejder i Danmark. De ansatte i den danske filial aflønnes af filialen og betaler skat i Danmark af deres løn.

Ansatte i moderselskabet i x-land udfører en del af arbejdet på de kontrakter, der indgås af den danske filial. Dette arbejde foregår på arbejdspladsen i x-land. Dvs. at programmering, support mv. foretages på IT-systemer placeret i x-land.

Det typiske arbejde i Danmark er baseret på servicekontrakter. Disse servicekontrakter danner grundlaget for faktureringen og arbejdsfordelingen mellem filialen og moderselskabet i x-land. Størstedelen af kontrakterne er baseret på, at de tilknyttede personer i kontrakten faktureres på timebasis.

En service/udviklingskontrakt kan være sammensat af følgende:

Et antal personer "onsite" i Danmark. Disse personer er ansat i filialen i Danmark og bor og arbejder i Danmark, aflønnes af filialen og betaler skat i Danmark.

Et antal personer "offsite" i moderselskabet i x-land. Disse personer udfører udelukkende deres arbejde fra deres arbejdsplads i x-land. De er ansat af moderselskabet i x-land. Deres arbejdsopgaver fx programmering, support mv. foretages på IT-systemer placeret i x-land.

I opstartsfasen af en ny kontrakt sker det fra tid til anden, at en ansat fra moderselskabet i x-land kommer til Danmark og foretager research og salgsopsøgende arbejde, herunder indledende forståelse af krav og specifikationer mv. i projektfasen.

Researcharbejdet varer typisk mellem 4-8 uger, alt afhængig af arbejdets omfang. Hvis arbejdet efterfølgende udmunder i en servicekontrakt, vil det udførte arbejde blive faktureret fra moderselskabet i x-land til den danske filial. Det er dog ikke givet, at alle projekter bliver til noget, og dermed bliver faktureret.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ikke anført noget til dette punkt i anmodningen om bindende svar.

Repræsentantens bemærkninger til udkast til bindende svar

Repræsentanten har til det første udkast ønsket en uddybning af om en salgsopsøgende ansat fra det udenlandske moderselskab altid bliver omfattet af begrænset skattepligt ved salgsopsøgende aktiviteter i Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at servicekontrakt indgået mellem spørger og en dansk kunde ikke anses som skattemæssig arbejdsudleje, når arbejdet udføres i udlandet.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og stk. 9, nr. 2, 2. pkt.

"Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler personer, der ikke er omfattet af § 1, for så vidt de pågældende personer:

1) Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet. (...) Vedrører en indkomst som nævnt i pkt. 4 arbejde udført såvel i som uden for Danmark, omfatter skattepligten kun den del, der forholdsmæssigt kan henføres til arbejde udført i Danmark.

(...)

3) Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i.

(...)

Stk. 9. En indkomst omfattes ikke af stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 10-29, når den udbetales af:

2) En fysisk eller juridisk person, der ikke har hjemting her i landet, medmindre indkomsten optjenes af en person, der opholder sig her i landet i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-periode. Hvis den, for hvis regning udbetalingen foretages ikke har hjemting her i landet, men udbetalingen foretages af en fysisk eller juridisk person, som er skattepligtig efter stk. 1, nr. 4, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, omfattes indkomsten dog af stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 10-29."

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger mv. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de

a) udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 6. (...). Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. (...) Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed. (...)"

Lovforarbejder

Lov nr. 921 af 18/9 2012 (L195 2012/2013) § 2, nr. 1

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 fik sin nuværende ordlyd ved denne ændringslov. Bestemmelsen har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra og med 20. september 2012. Af lovforslagets bemærkninger fremgår bl.a. følgende:

"(...) 2.4. Beskatning ved arbejdsudleje (...)

En lovændring vil samtidig betyde nye anvisninger for sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise til erstatning for de anvisninger, der fulgte med forarbejderne til kildeskattelovens oprindelige regler om beskatning ved arbejdsudleje fra 1982. (...).

3.4.2. Lovforslaget (...)

Forslaget går ud på at sikre beskatning i de situationer, hvor udenlandsk arbejdskraft modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det kan være arbejde, som udgør virksomhedens kerneydelser, eller arbejde, som udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, f.eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift. (...)

Praksis

Den juridiske vejledning 2014:1, afsnit C.F.3.1.4.1

(...)

Anvendelsesområde

(...)

Reglen om arbejdsudleje finder ikke anvendelse, når udlejeren er en dansk virksomhed, eller når den udenlandske virksomhed er skattepligtig her i landet, hvilket i praksis vil sige, at udlejeren har fast driftssted her i landet i henhold til en DBO med et andet land. I disse situationer påhviler pligten til at indeholde kildeskat på de ansattes arbejdsvederlag den danske eller udenlandske udlejer.

SKM2014.39.SR

Skatterådet finder, at A AB (spørger) har fast driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a og DBO Norden, artikel 5. Spørger har rådighed over kontorlokaler. Som følge af kontorlokalernes anvendelse, anses disse for at udgøre et fast forretningssted gennem hvilket, spørger anses for at udøve sin forretningsvirksomhed. Skatterådet finder endvidere, at det svenske monteringspersonale, som arbejder på danske byggeprojekter for spørger er begrænset skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, og stk. 9, nr. 2, da spørger har fast driftssted i Danmark. Danmark har ret til at beskatte det svenske monteringspersonales lønindkomst for arbejde udført i Danmark for det faste driftssted, jf. artikel 15.

SKM2013.206.SR

Skatterådet kunne bl.a. bekræfte, at arbejdsydelser leveret via kontrakter, som spørger indgik med udenlandske underleverandører, jf. eksempel kontrakt 3028, ikke var omfattet af reglerne om arbejdsudleje i kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3, da arbejdsydelserne ikke var udført her i landet.

Begrundelse

Den begrænsede skattepligt for personer efter arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, omfatter indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det følger heraf, at skattepligten kun omfatter vederlag for arbejde udført her i landet. Se SKM2013.206.SR, spørgsmål 2.

Det stillede spørgsmål omfatter en situation, hvor det udenlandske moderselskabs ansatte skal udføre arbejde som del af en servicekontrakt indgået mellem en dansk kunde og det udenlandske moderselskabs danske filial. De udenlandske ansattes arbejde udføres ikke i Danmark.

Allerede som følge af, at arbejdet udføres uden for Danmark, foreligger der ikke begrænset skattepligt efter arbejdsudlejereglen i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at indledende research (herunder indledende forståelse af krav og specifikationer til projektet) og salgsopsøgende arbejde i Danmark, af en ansat fra moderselskabet i udlandet, ikke anses som skattemæssig arbejdsudleje.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Det stillede spørgsmål vedrører opstartsfasen af en ny servicekontrakt, hvor en ansat fra moderselskabet i x-land kommer til Danmark og foretager research og salgsopsøgende arbejde mv. i 4-8 uger.

Det er SKATs vurdering, at hvis en ansat fra moderselskabet i x-land udfører salgsopsøgende arbejde i Danmark hos en dansk kunde, og dette arbejde vedrører en servicekontrakt som påtænkes indgået mellem den danske filial og den danske kunde, vil den ansatte fra moderselskabet i x-land blive anset for omfattet af den begrænsede skattepligt i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Den begrænsede skattepligt omfatter det salgsopsøgende arbejde selvom arbejdet alene vedrører den del af kontrakten, som moderselskabet i x-land skal udføre, hvis der indgås en servicekontrakt mellem den danske kunde og den danske filial. Arbejdet må anses for at blive udført for filialen, som også efterfølgende faktureres for det udførte arbejde, hvis servicekontrakten bliver indgået. Det skal hertil bemærkes, at beskatning efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, udelukker begrænset skattepligt efter arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Den begrænsede skattepligt for personer efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, omfatter løn for arbejde udført i Danmark. Når lønnen udbetales af en virksomhed uden hjemting i Danmark, omfatter skattepligten efter denne bestemmelse personer, der udfører arbejde for en udenlandsk virksomhed, hvis virksomheden er begrænset skattepligtig som følge af fast driftssted i Danmark. Se kildeskattelovens § 2, stk. 9, nr. 2, og SKM2014.39.SR.

Spørger har en filial i Danmark. Som følge af det oplyste om filialens faste forretningssted med faste og løbende aktiviteter i Danmark og varigheden heraf, er det SKATs opfattelse, at filialen udgør et fast driftssted. Spørger anses derfor for begrænset skattepligtig til Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Den begrænsede skattepligt for moderselskabets aktiviteter i Danmark omfatter alene indkomster, der vedrører filialen/et fast driftssted dvs. i det omfang at den pågældende indkomst kan henføres til de aktiviteter, som filialen/et fast driftssted tager del i. Der skal således ikke henføres indkomst til filialen/et fast driftssted alene fordi, den pågældende indkomst hidrører fra Danmark, hvor filialen/et fast driftssted er placeret.

Hvis den udenlandske ansattes salgsopsøgende arbejde i Danmark ikke vedrører aktiviteter, der vedkommer filialen eller et andet fast driftssted i Danmark, bliver den ansatte først skattepligtig til Danmark efter 183 dages ophold inden for enhver 12-måneders periode, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 9, nr. 2.

Det skal bemærkes, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt det udenlandske moderselskab ved eventuelle selvstændige aktiviteter får fast driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Dette beror på en konkret vurdering af det udenlandske moderselskabs samlede og eventuelt tilbagevendende aktiviteter i Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja, se dog begrundelsen".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.