Dato for udgivelse
18 Jun 2014 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 May 2014 10:38
SKM-nummer
SKM2014.433.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0101549
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Afgift af vand fra egen boring - golfbane - regn- og drænvand
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en golfbane skal betale afgift efter vandafgiftslovens § 4, stk. 2, af vand fra egen boring, selvom golfbanen samtidigt modtager vand fra et alment vandværk. Skatterådet bekræfter også, at der ikke skal svares afgift efter vandafgiftsloven, når en golfbane anvender opsamlet regnvand og drænvand til vanding af golfbane.

Hjemmel

Vandafgiftsloven § 4, stk. 2

Reference(r)

Vandafgiftsloven § 4, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.5.6.2.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.5.4.

Spørgsmål

  1. Skal spørger betale vandafgift af forbrug fra egen boring, når der i forvejen sker forsyning fra og betaling til alment vandværk?
  2. Skal spørger betale vandafgift af dræn - og regnvand, der påtænkes opsamlet i et bassin eller lignende?

Svar

  1. Ja, se dog indstilling og begrundelse 
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en foreningsdrevet klub, der selv ejer klubhus og dele af jorden, hertil kommer jord, der er lejet. Der er indlagt vand fra vandværk (almen forsyning) til brug i klubhus og restaurant m.v., og der betales særskilt for forbrug og afgift til vandværket.

Herudover er spørger registreret hos SKAT og betaler vandafgift for forbrug af klubbens egen boring, hvor vandet alene bruges til vanding af græsarealer på golfbanen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Der skal ikke betales afgift af forbrug fra egen boring, når der tillige er forsyning og betaling til et alment vandværk.

Der skal i den forbindelse henvises til SKATs vejledning om Lokale boringer/brønde E.A.7.5.6.2.3 samt vandafgiftslovens § 2, stk. 2.

Spørger har også kendskab til, at en anden golfbane har fået et bindende svar fra SKAT, hvorefter golfbanen afgiftsfrit kan anvende vand fra egen boring, når golfbanen samtidigt modtager vand fra et alment vandværk.

Endvidere fremgår det af § 1 i vandafgiftsloven samt SKATs vejledning E.A.7.5.3, at der ikke skal betales afgift af dræn- og regnvand, når det opsamles i bassiner eller lignende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Skal spørger betale vandafgift af forbrug fra egen boring, når der i forvejen sker forsyning fra og betaling til et alment vandværk?

Lovgrundlag

Afgift af ledningsført vand

"§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet.

§ 2. Afgift betales af registrerede virksomheder.

Stk. 2.

Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom, der forsynes med ledningsført vand, men ikke får leveret vand fra et alment vandforsyningsanlæg.

(...)

§ 4. (...)

Stk. 2.

Virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyningsanlæg, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, såfremt det nævnte vandforbrug overstiger 1.000 m3 årligt.

(...)

§ 7. (...)

Stk.5.

Den afgiftspligtige mængde for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, er den del af dette forbrug, der overstiger 1000 m³ årligt.

(...)

§ 9. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få tilbagebetalt afgiften efter nærværende lov af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand.

Stk.2.

Afgiften tilbagebetales efter stk. 1 i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift af vand. (...).

§ 14. (...)

Stk. 2.

For virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af § 13, stk. 1, i merværdiafgiftsloven, forhøjes afgiftsbeløbet for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, i forbindelse med leveringen af disse varer og ydelser med 25 pct."

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 5

"Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold"

Forarbejder

Afgiften på ledningsført vand er indført ved lov nr. 492 af 30. juni 1993.

Bemærkninger til § 2 (L 303 af 19. maj 1993)

"(...)

Desuden påhviler afgiftspligten ejere af ejendomme, der ikke får leveret vand fra almene vandværker, men som forsynes med ledningsført vand på anden måde, f.eks. fra enkelt boringer. Regnvand opsamlet i bassiner o.lign. er ikke omfattet af afgiftspligten, selv om det føres til huset gennem en ledning."

§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 2 (nu stk. 5) blev indsat ved ændringsforslag til L 303.

Af bemærkningerne fremgår følgende:

"(...)

Det foreslås, at virksomheder og institutioner, der får vand fra lokale boringer, og som ikke er berettiget til at få tilbagebetalt afgiften af deres forbrug af vand (virksomheder omfattet af bilaget til loven og momsfri virksomheder og institutioner) skal anmelde sig til registrering og betale afgift, ligesom hvis virksomheden havde fået leveret vand fra almene værker.

Af administrative grunde foreslås det dog, at registrering først skal ske, hvis virksomheder m.v. har et årligt forbrug fra lokale boringer på over 1000 m3 i forbindelse med deres levering af momsfri ydelser eller ydelser omfattet af bilaget til loven. Der kan f.eks. være tale om golfbaner, forlystelsesparker eller offentlige institutioner, der forsynes fra egen boring.

(...)

Den afgiftspligtige mængde for disse virksomheder mv. udgøres af den mængde, der forbruges i virksomheden, og som overstiger 1000 m3 årligt. Hvis der er en boligenhed på ejendommen, skal der uafhængigt heraf betales afgift af et standard forbrug for boligenheden, jf. bestemmelsens stk. 4. Dette forbrug indgår ikke i de 1000 m3."

§ 7, stk. 5 (nu 7, stk. 7) og § 14, stk. 5 (nu § 14, stk. 2) blev også indsat ved ændringsforslag til L 303.

Af bemærkningerne fremgår følgende:

"(...) Ejendomme, der forsynes med vand fra egen boring eller en boring, der højst forsynes 9 ejendomme, skal betale en afgift efter et standardforbrug pr. boligenhed. (...)

Endelig foreslås det, at den afgift, der skal betales af momsfri virksomhed og institutioner m.v., der får leveret vand fra lokale boringer, forhøjes med 25 pct. svarende til momsen. (...).

Praksis

Den juridiske Vejledning E.A.7.5.6.2.3 Lokale Boringer/brønde

"Ejere af ejendomme, der bliver forsynet fra lokale boringer/brønde skal betale afgift efter et standardforbrug på 170 m3 om året pr. helårsboligenhed og 70 m3 for andre boliger eller efter et målerregistreret forbrug afhængig af de enkelte kommunes bestemmelser for området. Se VANDAL § 2, stk. 2. (...).

Der skal dog kun betales afgift, hvis der er tale om ledningsført vand. Er der fx tale om egen boring/brønd, der ligger uden for boligenheden, skal der ikke betales afgift, hvis vandet ikke føres ind i boligenheden via en ledning. (...).

Boligenheder i tilknytning til momspligtige virksomheder, fx landbrugsvirksomheder, skal afregne afgift til kommunen af privatforbruget af ledningsført vand fra egen boring/brønd.

Ejendomme, der bliver forsynet med ledningsført vand fra et alment vandværk, skal ikke også betale afgift af et eventuelt forbrug fra en lokal boring/brønd. Dette kan fx være ejendomme, der bliver forsynet med vand fra et vandværk, og som samtidig har etableret en lokal boring til havevanding.

Hvis ejendommen bliver forsynet fra egen boring/brønd, mens der samtidig kan hentes vand fra en vandhane udenfor ejendommen, fx til drikkevand, skal kommunen alligevel opkræve afgift af vandet fra egen boring/brønd.

(...)"

Begrundelse

Efter § 1 i vandafgiftsloven, skal der betales afgift af ledningsført vand, som forbruges her i landet.

Spørger har egen vandboring. Vandet herfra forbruges til vanding af golfbaner. Det lægges til grund, at spørger har momsfritagne aktiviteter omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Virksomheder, der leverer varer eller ydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, og som i den forbindelse forbruger vand fra andre anlæg end almene vandforsyningsanlæg, skal registreres efter vandafgiftsloven, jf. § 4, stk. 2. Den afgiftspligtige mængde er den mængde af vand, som overstiger 1.000 m3 årligt, jf. § 7, stk. 5.

Det er SKATs vurdering, at der er tale om forbrug af ledningsført vand efter vandafgiftsloven. Spørgers brug af vand fra egen boring til vanding af golfbaner medfører, at spørger er registreringspligtig efter vandafgiftslovens § 4, stk. 2, afgiftspligtig efter § 2, stk. 1, og at den afgiftspligtige mængde skal opgøres efter vandafgiftslovens 7, stk. 5 med tillæg efter § 14, stk. 2.

Dette er også i overensstemmelse med lovens forarbejder, om at golfbaner er registreringspligtige, når vand fra golfbanens egen boring anvendes til vanding.

SKAT kan vejledende oplyse, at i det omfang spørger er momsregistreret for sine sportslige aktiviteter, er spørger berettiget til godtgørelse efter vandafgiftslovens § 9, stk. 1, i samme omfang som spørger har fradragsret for momsen af vand, jf. lovens 9, stk. 2.

Vandafgiftslovens § 2, stk. 2 eller Den juridiske vejledning af snit E.A.7.5.6.2.3 Lokale boringer/brønde">E.A.7.5.6.2.3 ændrer ikke på ovenstående. Vandafgiftslovens § 2, stk. 2 og E.A.7.5.6.2.3 Lokale boringer/brønde">E.A.7.5.6.2.3 regulerer situationen, hvor en ejendom forsynes med ledningsført vand, men hvor vandet ikke kommer fra et alment vandforsyningsanlæg. Den afgiftspligtige mængde opgøres i forhold til antallet af boligenheder, jf. vandafgiftslovens § 7, stk. 6, evt. fastsat ved brug af måler. Det kan f.eks. være vand fra en boring, som alene forsyner højst 9 ejendomme med ledningsført vand.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2

Skal spørger betale vandafgift af dræn- og regnvand, der påtænkes opsamlet i et bassin eller lignende?

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Praksis

Den juridiske vejledning E.A.7.5.3 Ledningsført vand omfattet af afgiften

"(...)

Det afgiftspligtige vareområde er vand, som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde. Se VANDAL § 1. (...)

Regnvand eller drænvand opsamlet i bassiner eller lignende er ikke afgiftspligtigt, selv om det bliver ført til en ejendom gennem en ledning."

SKAT har spurgt Naturstyrelsen, om det ud fra en lovgivningsmæssig vurdering er mest nærliggende at sidestille opsamling af drænvand med opsamlingen af regnvand eller med vand fra egen boring. Naturstyrelsen har hertil svaret følgende:

"Vand fra drænledning består som udgangspunkt af regnvand, der trænger igennem de øverste jordlag og som ikke er nået ned til grundvandet. Vand fra drænledninger kan derfor bedst sammenlignes med overfladevand.

Opsamlingen af regnvand til vandingsbrug er ikke reguleret efter vandforsyningslovens regler.

Vanding med overfladevand er reguleret af vandforsyningslovens regler på lige for med vanding med grundvand, herunder vand fra egen boring.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at vand fra drænledninger, der anvendes til vanding, bedst kan sammenlignes lovgivningsmæssigt med øvrige overfladevande som nævnt ovenfor, og ikke hverken vand fra egen boring eller regnvand."

Begrundelse

Virksomheder, der leverer varer og ydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, og som i den forbindelse forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyningsanlæg skal registreres efter vandafgiftslovens jf. § 4, stk. 2, og opgøre den afgiftspligtige mængde efter § 7, stk. 5. Af forarbejderne til § 4, stk. 2 og § 7, stk. 5, fremgår, at der er tale om vand fra lokale boringer.

Naturstyrelsen har udtalt, at drænvand som udgangspunkt består af nedtrængt regnvand, og at det herefter bedst kan sammenlignes med overfladevand.

Det er SKATs vurdering, at opsamlet drænvand herefter ikke afgiftsmæssigt kan sidestilles med vand fra egen boring, hvorfor drænvandet ikke skal indgå i den afgiftspligtige mængde. Tilsvarende kan opsamlet regnvand ikke afgiftsmæssigt sidestilles med vand fra egen boring.

At vandet efterfølgende anvendes til f.eks. vanding af golfbaner ændrer ikke denne vurdering.

Denne vurdering stemmer også overens med lovens forarbejder, hvoraf det fremgår, at regnvand opsamlet i bassiner og o. lign. ikke er omfattet af afgiftspligten, selv om det føres til huset gennem en ledning.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.