Dato for udgivelse
19 Jun 2014 10:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 May 2014 14:18
SKM-nummer
SKM2014.436.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0245569
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Finansiel ydelse, lån, leasing, sale and lease back, biydelse
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en sale and lease back transaktion, hvor A, England overdrager biografudstyr, der befinder sig i Danmark, til B, England, som derefter leaser udstyret tilbage til A, kan karakteriseres som en finansiel ydelse, der er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 4
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra a
Momsloven § 14

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.11.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.11.4.5.

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at en sale and lease back transaktion, hvor A, England overdrager biografudstyr, der befinder sig i Danmark, til B, England, som derefter leaser udstyret tilbage til A, kan karakteriseres som en finansiel ydelse, der er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a?

Svar:

 1. Nej

Baggrundsoplysninger

Repræsentanten anmoder i begæring af 31. juli 2013 på vegne af 

 • A, England, og 
 • B, England

om bindende svar vedrørende kvalificeringen af selskabernes påtænkte sale and lease back transaktioner.

Det fremgik ikke klart af begæringen, hvem der var spørger(e), og SKAT anmodede derfor repræsentanten om fuldmagt fra spørger(e) til at anmode om bindende svar. Repræsentanten har den 23. oktober 2013 sendt fuldmagter fra henholdsvis A, England og B, USA, der har en afdeling i England. Selskaberne giver X, senior manager hos repræsentanten, England fuldmagt til at repræsentere selskaberne i forhold til Skatterådet og "a lease transaction" mellem selskaberne. Begge fuldmagter udløber den 6. december 2013. Sædvanligvis antages bl.a. statsautoriserede og registrerede revisorer at have den fornødne bemyndigelse til at repræsentere spørgere, uden at der foreligger en egentlig skriftlig fuldmagt. Selvom de foreliggende fuldmagter gives til en konkret person hos repræsentanten, England og i øvrigt er udløbet på nuværende tidspunkt, lægger SKAT derfor til grund, at repræsentanten, Danmark har den fornødne bemyndigelse til at repræsentere spørgerne i denne anmodning om bindende svar.

Beskrivelse af de faktiske forhold

C er en japansk bank, og koncernen leverer en bred vifte af finansielle tjenesteydelser med fokus på bankvirksomhed. C er samtidig involveret i leasing, værdipapirer, kreditkort, investering, realkredit, risikovillig kapital og andre relaterede virksomheder.

B er en filial af det amerikanske selskab D, der er involveret i leasingaktiviteter. D er et af C's datterselskaber.

E er en japansk producent af lyd, video, kommunikations- og informationsteknologi til forbrugere og professionelle markeder.

A er et engelsk datterselskab af E, og A er etableret med en filial i Danmark, F (Denmark) (cvr-nr. X).

Navnene for de to spørgende selskaber forkortes i det følgende til henholdsvis A og B.

Parterne har indgået en kontrakt, hvorefter A som led i en sale and lease back transaktion overdrager biografudstyr (som befinder sig i Danmark) til B.

Der er samtidig hermed indgået en finansiel leasingaftale, hvorefter B leaser de omhandlede aktiver tilbage til A. Aktiverne har en anslået værdi på X euro.

Repræsentanten har efter indgivelse af anmodningen om bindende svar henholdsvis den 23. oktober og den 13. november 2013 oplyst følgende:

Parterne har ikke på nuværende tidspunkt udfærdiget kontrakt for henholdsvis overdragelse af biografudstyret og efterfølgende leasing af biografudstyret. Der foreligger alene en Euro Master Lease Agreement (MLA), som er udtryk for de generelle leasingbetingelser mellem parterne, og den efterfølgende leasingaftale vil blive indgået som et tillæg til nævnte MLA.

Repræsentanten har fremlagt eksempler på den påtænkte overdragelsesaftale (Bill af sale) og den påtænkte leasingaftale (Lease Schedule), som begge indgår i Euro Master Lease Agreement. Det fremgår af eksemplerne, at A og B er parter i begge aftaler, men de nærmere vilkår for de påtænkte transaktioner, herunder salgspris for aktiverne og leasingydelsens størrelse, fremgår ikke klart af eksemplerne.

Formålet med den påtænkte sale and lease back transaktion er, at A overdrager de omhandlede aktiver til B. I forlængelse af overdragelsen af aktiverne leaser B aktiverne til A som operationel leasing, og A opnår hermed en frigivelse af likviditet, der tidligere var bundet i aktiverne.

De i sagen omhandlede aktiver består af digitale biografprojektorer og tilhørende udstyr til brug for opbevaring og håndtering af digitale medier med henblik på fremvisning i biografer. Aktiverne befinder sig forud for, under og efter leasingaftalens ophør i Danmark, og aktiverne er installeret i biografer beliggende i X, Y og Z.

Det er parternes hensigt, at det omhandlede biografudstyr skal indgå som en separat leasingaftale i henhold til MLA's generelle betingelser. Såvel overdragelsen fra A til B og den efterfølgende leasingaftale mellem parterne er for nuværende planlagt til at begynde enten i december 2013 eller i marts 2014.

Leasingperioden er fastsat til 7 år fra aftalens indgåelse med efterfølgende mulighed for forlængelse. Vilkårene for en eventuel forlængelse aftales nærmere i forbindelse hermed.

A vil i henhold til den indgåede leasingaftale betale kvartalsvise leasingydelser til B. A bærer som leasingtager risikoen for leasingaktiverne i leasingaftalens samlede løbetid.

Ved leasingaftalens ophør har A som leasingtager 3 muligheder for at råde over leasingaktiverne i henhold til MLA's betingelser. Det fremgår heraf, at A har en købsoption vedrørende leasingaktiverne, herudover har A mulighed for at forlænge leasingaftalen, og endeligt kan A sælge/vælge at anvise leasingaktiverne til en tredjepart.

Spørgernes opfattelse og begrundelse

Det er spørgernes opfattelse, at den i sagen omhandlede sale and lease back transaktion er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a.

Det følger af bestemmelsen, at finansielle aktiviteter i form af "långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån" er fritaget for afgift.

Det er parternes opfattelse, at de to indgåede transaktioner samlet set skal anses for at udgøre en samlet ydelse, der i et momsmæssigt perspektiv skal anses for en finansiel ydelse omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a.

Parterne lægger vægt på, at formålet med de indgåede kontrakter er, at A herved opnår en øget likviditet svarende til et lån. Kontrakterne er indgået, således at B opnår sikkerhed i form af aktiverne.

Det bemærkes endvidere, at transaktionerne ikke berettiger B til at råde over aktiverne, idet råderetten overgår til A som leasingtager.

Den indgåede sale and lease back transaktion skal på denne baggrund opfattes som en biydelse til det bagvedliggende formål i form af øget likviditet gennem et lån fra B til A.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en sale and lease back transaktion, hvor A overdrager biografudstyr, der befinder sig i Danmark, til B, som derefter leaser udstyret tilbage til A, kan karakteriseres som en finansiel ydelse, der er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a?

Lovgrundlag

 • Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om merværdiafgift med senere ændringer 
 • Momssystemdirektivet, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med senere ændringer.

Momsloven

"§ 1. Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig efter denne lov. Afgiftspligtig er ligeledes erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra steder uden for EU. Afgift efter loven betales til staten.

§ 4.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Stk. 2. Gas, vand, elektricitet, varme, kulde og lign. anses som varer.

Stk. 3. Som levering af en vare anses endvidere:

1) Overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg.

2) Faktisk overdragelse af en vare i henhold til en kontrakt, som vedrører udlejning af en vare for et bestemt tidsrum eller salg på kredit, med en klausul om, at ejendomsretten under normale forhold overgår til lejeren eller køberen senest ved betaling af det sidste lejebeløb eller afdrag.

Stk. 4. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

§ 13.

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

11) Følgende finansielle aktiviteter:

a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.

(...).

§ 14.

Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1) Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet. (...)."

Momssystemdirektivet

"Artikel 14

1. Ved »levering af varer« forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode.

2. Ud over den i stk. 1 omhandlede transaktion anses følgende transaktioner for at være levering af varer:

a) overdragelse af ejendomsretten til en vare mod betaling af en erstatningsydelse i henhold til pålæg fra det offentlige eller på dettes vegne eller ifølge loven

b) faktisk overdragelse af en vare i henhold til en kontrakt, som vedrører udlejning af en vare for et bestemt tidsrum eller salg af en vare på afbetaling, med den klausul, at ejendomsretten under normale forhold erhverves senest ved betaling af det sidste afdrag

c) overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg.

3. Medlemsstaterne kan anse aflevering af visse byggearbejder som levering af varer.

Artikel 135

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

b) ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån ved den

person, som har ydet lånene (...)."

Praksis

C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe

Retten til som ejer at råde over et materielt gode må anses for levering af en vare, selvom der ikke foreligger overdragelse af den retlige ejendomsret til godet.

Den juridiske vejledning 2014-1

Afsnit D.A.5.11.4.2 Långivning

"(...) Långivning defineres som den situation, hvor en långiver giver en låntager ret til at disponere over et pengebeløb med pligt til at betale det lånte beløb tilbage på nærmere fastsatte vilkår."

Afsnit D.A.5.11.4.5 Bi ydelser til långivning, formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån

"(...) Hovedreglen er, at biydelser momsmæssigt skal behandles på samme måde som den hovedydelse, som biydelserne er en del af. En finansiel tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut), der leverer en momsfri hovedydelse i form af eksempelvis långivning, skal derfor ikke lægge moms på ydelser, der må anses som biydelser til den momsfri hovedydelse.

(...)

Som eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af en finansiel tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut) i tilknytning til långivning, kan nævnes:

 • Kreditvurdering af låntager og vurdering af sikkerhedsstillelser 
 • Udarbejdelse af lånetilbud 
 • Udarbejdelse af lånedokument 
 • Udbetaling af låneprovenu, indfrielse og refinansiering af lån 
 • Gennemførelse af sikringsakter 
 • Rådgivning i forbindelse med långivningen 
 • Overvågning eller gennemgang af en låntagers forhold og låneengagement 
 • Udstedelse af kreditkort eller ID-kort med henblik på, at kortholder kan udnytte kreditten 
 • Saldooplysninger 
 • Levering af soliditetsoplysninger på baggrund af kundens engagement med den finansielle tjenesteyder. Øvrig kreditoplysningsvirksomhed er momspligtig. 
 • Engagementsoversigter 
 • Indberetning til offentlige myndigheder." 

Begrundelse

Aftale om salg

Det fremgår af spørgernes oplysninger, at A agter at sælge biografudstyret til B. Endvidere at udstyret forud for, under og efter leasingaftalens ophør befinder sig i Danmark, og at aktiverne er installeret i biografer beliggende i X, Y og Z.

Leveringstedet vil dermed være i Danmark, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 1. Da spørgerne har oplyst, at der er tale om et salg, og ikke har fremlagt oplysninger, som taler herimod, lægges det til grund, at der sker en overdragelse af retten til som ejer at råde over biografudstyret. Salget vil dermed være en momspligtig transaktion, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Aftale om leasing

Det fremgår af spørgernes oplysninger, at B agter at lease biografudstyret til A. Spørgerne omtaler aftalen som både finansiel og som operationel leasing.

Spørgerne har ikke oplyst, om der er forhold, som kan bevirke, at der ved leasingaftalen sker en overdragelse af retten til som ejer at råde over biografudstyret.

Spørgerne har oplyst, at leasingperioden er fastsat til 7 år fra aftalens indgåelse med efterfølgende mulighed for forlængelse. Vilkårene for en eventuel forlængelse aftales nærmere i forbindelse hermed. Der er dermed tale om en tidsbegrænset aftale om udlejning.

Spørgerne har endvidere oplyst, at A ved leasingaftalens ophør har tre muligheder for at råde over leasingaktiverne. A har en købsoption vedrørende leasingaktiverne og har endvidere mulighed for at forlænge leasingaftalen, eller spørger kan sælge/vælge at anvise leasingaktiverne til en tredjepart. A vil ikke automatisk blive ejer af biografudstyret ved leasingaftalens ophør. Leasingaftalen vil dermed ikke være omfattet af momslovens § 4, stk. 3, nr. 2, og der vil være tale om almindelig momspligtig udlejning af biografudstyret, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Aftaler samlet set

Spørgerne lægger vægt på, at formålet med de skitserede aftaler er, at A herved opnår en øget likviditet svarende til et lån. Det er endvidere spørgernes opfattelse, at de to aftaler samlet set skal anses for at udgøre en samlet ydelse.

Selvom A vil kunne opnå en øget likviditet ved transaktionerne, er der efter SKATs opfattelse ikke tale om et lån, der er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a.

Som det fremgår af Den juridiske vejledning defineres långivning som den situation, hvor en långiver giver en låntager ret til at disponere over et pengebeløb med pligt til at betale det lånte beløb tilbage på nærmere fastsatte vilkår.

De skitserede aftaler, hvor A sælger biografudstyr til B, som derefter leaser udstyret til A, kan hverken efter den enkelte aftale, eller hvis aftalerne betragtes samlet, karakteriseret som et lån. Som det fremgår ovenfor er der tale om to aftaler om henholdsvis salg og udlejning af aktiver.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.