Dato for udgivelse
20 Jun 2014 11:35
SKM-nummer
SKM2014.442.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
13-2265116
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Moms, fritagelse, renter
Resumé

Anmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt moms blev imødekommet. Betalingsfristen var overskredet med 9 dage, hvoraf en stor del lå i forbindelse med helligdagene omkring påsken. Der var endvidere tale om et førstegangstilfælde.

Reference(r)

Opkrævningsloven §§ 7 og 8

Henvisning

-

Sagens emne
SKAT har ikke imødekommet jeres anmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt moms for februar 2013.

Skatteankestyrelsen ændrer SKATs afgørelse, således at jeres anmodning om fritagelse for betaling af renter imødekommes.

Faktiske oplysninger
I angav moms for februar 2013 den 20. marts 2013. Af kvitteringsbillede for indberetningen fremgik blandt andet:

"[...]

Identifikationslinje

X

Betalingsfrist

25-03-2013

[...]"

SKAT modtog jeres betaling af moms for februar 2013 den 3. april 2013.

Da jeres betaling af moms for februar 2013 ikke var modtaget rettidigt, pålagde SKAT jer at betale i alt 412.792 kr. i renter for marts og april 2013.

Ved brev af 17. april 2013 anmodede I om fritagelse for betaling af renter. Følgende fremgik blandt andet af anmodningen:

"[...]

Vi står uforstående overfor at betalingen af moms for perioden 01.02.2013 til 28.02.2013 ikke som vanlig skete via PBS - Leverandørservice. Beløbet blev ikke hævet på vor konto i F1-bank på forfaldsdagen.

Aftalen med PBS - Leverandørservice blev indgået 31-10-2007, og har indtil betalingen for februar virket upåklageligt. Jeg har undersøgt via vor bank F1-bank og PBS Leverandørservice om de har registreret ændringen - det havde de ikke.

Vi føler, at vi er uforskyldt i den sene indbetaling af moms, og beder Dem derfor tilbagekalde opkrævningen på DKK 412.792.

[...]"

SKAT traf den 24. maj 2013 afgørelse om ikke at imødekomme jeres anmodning om fritagelse for betaling af renter (den påklagede afgørelse).

Ved brev af 29. maj 2013 anmodede I på ny om fritagelse for betaling af renter. Følgende fremgik blandt andet af anmodningen:

"[...]

Deres begrundelse for at afvise vor anmodning om fritagelse for at betale 412.92 kr. i renter af for sent betalt moms for februar 2013 kan vi ikke godtage.

  1. H A/S har været tilmeldt PBS siden 31.10.2007, og vi så derfor heller ingen grund til at betalingen ikke blev foretaget for februar måned - indberettet den 20. marts - som alle de foregående år - der er altså opstået en pludselig hændelse i PBS. Indberetningen for de følgende måneder - marts og april - blev som vanlig - betalt gennem PBS.
  1. Betalingen, som forfaldt den 25. marts, blev indbetalt den 3. april 2013. Ved afstemning af vor bankkonto fandt vi ud af at momsen ikke var betalt rettidigt, og foranledigede betalingen.

De anfører at betalingen skulle være sket efter få dage (efter praksis op til 6 dage).  Vi gør opmærksom på, at den 25. marts var mandag før påske, og at der var lukket for bankforretninger i perioden torsdag den 28. marts til tirsdag den 2. april, og betalingen blev gennemført gennem vor bankforbindelse F1-bank den 3. april til modtagelse hos Skat den 4. april. Vi holder os derfor indenfor de nævnte 6 dage.

Vi beder Dem endnu en gang gennemgå vores anmodning.

[...]"

SKAT fastholdt ved brev af 7. juni 2013 afgørelsen af 24. maj 2013. Af brevet fremgik blandt andet:

"[...]

I mener, at der ved indberetningen den 20. marts af moms for februar er sket en pludselig hændelse i PBS.

At virksomheden ikke har valgt betaling via PBS som sædvanlig anses ikke for en pludselig hændelse. Med en sådan hændelse tænkes at der ved angivelses- og betalingsfristen f. eks. sker kabelbrud eller EDB-nedbrud, som virksomheden ikke har haft indflydelse på eller kunnet forudse.

Af indsendt kvittering af indberetningen fremgår, at der er valgt betaling via netbank, hvilket kan skyldes, at I ikke har trykket videre frem til billedet med godkendelse af betaling via PBS eller, at I efterfølgende har været inde på betalingsbilledet igen for at kigge/rette - her skal PBS stadig godkendes. Vil man blot se angivelsen igen bør det ske under Tidligere indberetninger.

I anfører at overskridelsen holdes inden for 6 dage bankdage/hverdage.

Af landsskatterettens afgørelser fremgår at få dage er 6 kalenderdage.

Jeres indsigelse har ikke givet nye oplysninger, som der ikke er taget højde for i afgørelsen.

[...]"

Følgende fremgår af "Indberet moms (guide) - html version" på SKATs hjemmeside (www.skat.dk):

"[...]

Godkend knappen

[...]

Du kan godkende indberetningen ved at klikke på knappen Godkend.

Kvittering

Du får nu en kvittering for den indberettede moms, med de oplysninger der er indberettet.

[...]

Fortsæt-knap til PBS

[...]

Hvis du vil betale via netbank skal du bruge "Identifikationslinje til Netbank". Du skal selv indlægge betalingen i din Netbank. Hvis du er tilmeldt PBS kan du gå videre til PBS-betaling ved at klikke på knappen Fortsæt.

[...]

Betaling af moms via PBS - Godkend-knappen

Her skal du godkende din betaling af moms via PBS med knappen Godkend.

[...]

PBS-kvittering

Efter du har godkendt PBS-betalingen, får du en PBS-kvittering med teksten:

Din PBS-betaling er nu registreret sammen med en oversigt der viser de registrerede oplysninger.

[...]"

SKATs afgørelse
Jeres anmodning om fritagelse for betaling af renter er ikke imødekommet.

SKAT modtog jeres betaling af moms den 3. april 2013. Betalingen er derfor ikke modtaget rettidigt.

SKAT kan fritage en virksomhed for betaling af gebyr og renter, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes en pludseligt opstået hændelse, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret.

I opfylder ikke betingelserne, fordi I ikke har betalt for sent på grund af en pludseligt opstået hændelse.

SKAT kan endvidere fritage en virksomhed for betaling af gebyr og renter, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde, og/eller der foreligger undskyldelige forhold.

Selvom der er tale om et førstegangstilfælde, opfylder I ikke betingelserne, fordi I ikke betalte moms efter få dage. Der er endvidere ikke tale om undskyldelige forhold.

Det er jeres ansvar at betale rettidigt.

Kvitteringen for indberetning viser, at I ikke har valgt "PBS betaling". Kvitteringen er derfor forsynet med en betalingslinje til brug for betaling i netbank.

Hvis I skulle betale via PBS, skulle betalingsbilledet være kommet frem, hvorefter I ville kunne godkende betalingen via PBS. I skal godkende dette hver gang, da SKAT ikke kan hæve direkte på jeres konto.

I er derfor ikke omfattet af fritagelsesbestemmelserne i opkrævningslovens § 8, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010.

Jeres opfattelse
Jeres revisor har fremsat påstand om, at jeres anmodning om fritagelse for betaling af renter imødekommes.

Der er tale om et forhold, der er omfattet af fritagelsesmulighederne i opkrævningslovens § 8 samt bekendtgørelsens § 4.

Momsen for februar 2013 blev angivet rettidigt. Imidlertid skete der en fejl ved indberetningen, og betalingen skete ikke som forventet.

I blev selv opmærksomme på fejlen, og fejlen blev uden ugrundet ophold berigtiget. SKAT modtog betalingen den 3. april 2013.

Der er således alene tale om for sen betaling og ikke både for sen indberetning og for sen betaling. Dette indikerer også, at der er sket en uforudset fejl, således at betalingen ikke har fundet sted rettidigt.

Betalingen af momstilsvaret burde være sket mandag den 25. marts 2013, og der gik således kun 8 hverdage og helligdage, inden momsen blev betalt. Heraf er der kun 4 hverdage, hvor de 2 dage er dagene inden påske, som mange steder er fri-/lukkedag. Dette taget i betragtning har I reageret hurtigt, da det ikke kan forventes, at fejlen opdages i helligdage, hvor stort set alle virksomheder holder lukket. Hvis det antages, at fejlen var opdaget i påskedagene, ville det først være muligt at overføre pengene til SKATs konto den 2. april 2013 pga. bankernes lukkedage i påsken. Således har SKAT ikke modtaget betaling væsentligt før end den 3. april 2013 - uanset om fejlen var opdaget før.

Henset til fejlens opståen er der en del undskyldende momenter, der bevirker, at det er åbenlyst urimeligt at opkræve renter i det aktuelle tilfælde.

I har siden 2007 indberettet via PBS, der kan anses som det "sikre valg" for at få momsen betalt til tiden. Dette har kørt upåklageligt siden da, og der er således uomtvisteligt tale om et førstegangstilfælde og et helt enestående tilfælde. Fejlen opstod ved, at der skete en indberetningsfejl i forbindelse med selve betalingen. I har således utvetydigt haft intentioner om at betale rettidigt. Dette understøttes af, at momstilsvaret er indberettet rettidigt, og at I vitterligt havde forsøgt at betale momsen og har haft det klare indtryk, at momsen var betalt. Der var således ikke tale om en forglemmelse, men en systematisk fejl omkring en godkendelsesprocedure. Alligevel opdagede I fejlen inden for meget kort tid ved gennemgang af betalinger, og det viser også jeres omhu for ikke at begå fejl, herunder at få indberettet og betalt moms til tiden.

SKATs kategoriske afvisning af at frafalde rentekravet virker således yderst firkantet, og dette ses også i lyset af, at SKAT reelt har mulighed for at imødekomme kravet.

I henhold til opkrævningslovens § 8 kan SKAT fritage virksomheder for betaling af renter, hvis det efter særlige omstændigheder findes rimeligt.

Skatteministeriet har i bekendtgørelsen herom tilkendegivet deres fortolkning af, hvad der er rimeligt. Her er der mulighed for at fritage virksomheder for renter, hvis den sene betaling kun omfatter få dage og kun ved førstegangstilfælde, eller hvis der er tale om undskyldelige forhold.

Henset til ovenstående er der efter en konkret vurdering tale om ganske særlige omstændigheder, hvor der på grund af helligdagene omkring påsken reelt kun har været få arbejdsdage til at opdage og rette fejlen.

Endvidere har SKAT ikke udsendt en rykker, således at I kunne have en mulighed for at berigtige fejlen inden påske, således at I kun ville blive opkrævet renter for en måned i stedet for to måneder.

Landsskatteretten har i en afgørelse, der er offentliggjort som SKM2012.268.LSR, taget stilling til, om et selskab kunne fritages for betaling af renter ved for sen indbetaling af A-skat og AM-bidrag. Her var der tale om for sen betaling gennem 13 måneder, hvor selskabet automatisk var overgået fra at afregne som en lille virksomhed til at afregne som en stor virksomhed. Landsskatteretten fandt, at selskabet havde pligt til at undersøge reglerne og afregne skatter til tiden. Hvorvidt selskabet var underrettet om ændringerne, fritog ikke selskabet for dette ansvar. Her er der således tale om en lang række betalingsfrister, som blev overskredet. I jeres tilfælde er der alene tale om et enkelt tilfælde, og her er der ikke tale om, at der er regler, som I har overset eller glemt, men blot været uheldige.

Landsskatteretten nåede i SKM2010.628.LSR også frem til, at for sen betaling af A-skat og AM-bidrag ikke gav anledning til fritagelse for betaling af renter, når den sene betaling skyldtes indfasning af betalingsfristerne. Hertil skal nævnes, at denne virksomhed flere gange havde overskredet betalingsfristerne og også tidligere havde fået fritagelse for betaling af renter ved fristoverskridelse.

Landsskatteretten har i SKM2013.472.LSR taget stilling til for sen betaling af afgift på ledningsført vand. Her var der tale om, at der ikke var afregnet afgift for over et år, og at virksomheden ikke havde været registreret for denne afgift. SKAT opdagede fejlen, og virksomheden blev registreret og betalte afgiften. Dele af afgiften blev betalt over et år for sent.

Fælles for disse tre afgørelser er, at der er tale om frister, som er overskredet med mange måneder. Fristoverskridelserne skyldtes, at virksomhederne ikke var opmærksomme på ændringerne af betalingstidspunkterne eller ikke var vidende om, at der skulle betales afgift overhovedet. Ingen af disse afgørelser er identiske med nærværende sag, hvor fristoverskridelsen hverken skyldes forglemmelse eller ukendskab til reglerne.

Efter at have gennemgået ovenstående praksis står det klart, at SKATs afgørelse ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Landsskatteretten har afvist at give fritagelse for betaling af renter ved flere på hinanden følgende fristoverskridelser, hvor fejlen skyldes ukendskab til reglerne eller simple forglemmelser. Nærværende sag kan under ingen omstændigheder sammenlignes med disse sager. I har angivet momsen rettidigt, og betalingen er forsøgt gennemført i den tro, at det var sket. Der er således ikke tale om manglende omhu, forglemmelse eller ukendskab til reglerne. Der er alene tale om en lille enkeltstående fejl, der skyldes brug af systemet, eller rettere, at der alene manglede et enkelt klik med musen, for at betalingen var gennemført.

Alt dette tyder på, at SKAT ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i den aktuelle situation og lavet en konkret og rimelig vurdering af sagen.

I bør således fritages for betaling af renter, da der klart er tale om særlige omstændigheder. I reagerede og fik forholdet bragt i orden så hurtigt, som det er praktisk muligt henset til helligdagene omkring påske. Der er tale om et førstegangstilfælde samt undskyldelige forhold.

Skatteankestyrelsens afgørelse
Efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, skal der, hvis et beløb ikke betales rettidigt, betales en månedlig rente, som fastsat efter stk. 2, for hver påbegyndt måned fra den 1. i måneden, i hvilket beløbet skal betales.

Betalingen af moms for februar 2013 skulle være modtaget af SKAT den 25. marts 2013. SKAT modtog jeres betaling den 3. april 2013. Det er derfor med rette, at I er blevet pålagt renter for marts og april 2013.

Efter opkrævningslovens § 8, stk. 1, nr. 3, kan told- og skatteforvaltningen meddele fritagelse for betaling af renter pålagt efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

I § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er der fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8.

Bestemmelsen lyder således:

"§ 4. SKAT kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1) overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling, eller

2) overskridelser af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold."

På tidspunktet for jeres anmodning om fritagelse for betaling af renter fandtes denne regel i § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

I har ikke godtgjort, at I ikke har betalt rettidigt på grund af en pludseligt opstået hændelse, som I ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Det fremgik af kvitteringsbilledet ved indberetningen den 20. marts 2013, at I skulle betale momsen via identifikationslinje senest den 25. marts 2013.

Der kan således ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1.

I har efter det oplyste betalt moms 9 dage for sent. Ud fra en konkret vurdering anser Skatteankestyrelsen dette for at være en overskridelse af betalingsfristen på få dage, idet det herved bemærkes, at en stor del af overskridelsen på 9 dage er sket i forbindelse med helligdagene i påsken. Der er endvidere tale om et førstegangstilfælde.

Der kan således ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2.

Skatteankestyrelsen ændrer derfor SKATs afgørelse således, at I fritages for betaling af renter vedrørende moms for februar 2013.