Dato for udgivelse
30 Jun 2014 11:34
Til
Selskaber
Sagsnummer
.
Resumé

Der er med virkning 1. august 2014 indført pligt til at indberette selskabsselvangivelsen digitalt. Det betyder, at der som udgangspunkt, ikke kan indsendes en selvangivelsesblanket for indkomståret 2014.

SKAT arbejder på at etablere en ny og forbedret digital løsning til indberetning af selskabsselvangivelsen, der forventes idriftsat i marts 2015.


Der er med virkning fra 1. august 2014 indført pligt til at indberette selskabsselvangivelsen digitalt. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan indsendes en selvangivelsesblanket for indkomståret 2014.

SKATs TastSelv-løsning til indberetning af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 vil imidlertid ikke - på sædvanlig måde - blive åben for indberetning i august 2014.

SKAT arbejder på at etablere en ny og forbedret digital løsning til indberetning af selskabsselvangivelsen, der forventes idriftsat i marts 2015. SKAT vil informere nærmere herom i løbet af efteråret.

Selskabs- og fondsselvangivelsen for indkomståret 2014 kan således først indberettes til SKAT, når det nye TastSelv Selskabsskat er åbent for indberetning. I det nye TastSelv Selskabsskat skal selskaber m.v. også registrere fremførselsberettigede historiske restunderskud m.m. SKAT forventer, at engangsregistreringen af de fremførselsberettigede restunderskud m.m. kan foretages fra den 1. oktober 2014.

Selskaber, foreninger og fonde, der efter skattekontrollovens § 4, stk. 2, skal indgive selvangivelse i perioden fra 1. oktober til den 31. juli efter indkomstårets udløb, har ved lov nr. 528 af 28. maj 2014 fået forlænget fristen til at indgive selvangivelse til den 1. august 2015.

Pligten til at selvangive digitalt omfatter ikke andelsbeskattede selskaber m.v., ligesom indkomst omfattet af kulbrinteskattelovens § 4, stk. 1 og 2 er undtaget. I disse situationer skal selskabet m.v. fortsat indsende en selvangivelsesblanket til SKAT.

Selskaber m.v., der ophører i perioden frem til idriftsættelsen af det nye TastSelv Selskabsskat, skal fortsat indsende anmeldelse til SKAT med opgørelse af indkomsten for den afsluttende ansættelse på sædvanlig måde. I den forbindelse kan selskabet m.v. anvende selvangivelsesblanketten for det foregående indkomstår og rette indkomståret manuelt.