Dato for udgivelse
01 Jul 2014 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. maj 2014
SKM-nummer
SKM2014.484.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6388108
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Restricted Cash Awards, eventualretter, beskatningstidspunkt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at konvertering af henholdsvis betingede aktietildelingsretter og betingede aktieoptioner til betingede bonustildelingsretter, ikke medfører afståelsesbeskatning. De betingede bonustildelingsretter vil være underlagt samme betingelser for retserhvervelse, som de konverterede aktietildelingsretter og aktieoptioner, bortset fra, at indfrielse ikke længere kan ske mod levering af aktier, men alene kontant. Aktieoptionerne vil dog ikke kunne beskattes efter reglerne i LL § 7H, når der sker opfyldelse af optionerne ved kontantafregning og ikke ved levering af aktier.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4 og ligningslovens §§ 7H og 16

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.A.5.17.4

Spørgsmål       

  1. Vil beskatningstidspunktet af betingede aktietildelingsretter (Restricted Stock Units - RSU'er), som en medarbejder har modtaget af Selskabet som vederlag under et ansættelsesforhold, fortsat kunne anses for at være udskudt til vesting tidspunktet iht. RSU-planens suspensive betingelser, hvis medarbejderens RSU'er som følge af en virksomhedsoverdragelse konverteres til betingede bonustildelingsretter (Restricted Cash Awards - RCA'er), når vilkårene for vesting og dermed endelig retserhvervelse af RCA'erne er uændrede i forhold til betingelserne for endelig retserhvervelse af de konverterede RSU'er?
  2. Vil beskatningstidspunktet for LL § 7H aktieoptionsordninger kunne anses for udskudt til udløbet af en båndlægningsperiode for en portion RCA´er (Restricted Cash Awards), som § 7H aktieoptionerne er konverteret til - under forudsætning af, at medarbejderen ikke har mulighed for at råde over RCA´erne i en aftalt båndlægningsperiode for RCA´erne, når denne båndlægningsperiode afspejler en tilsvarende resterende vestingperiode, som LL § 7H aktieoptionerne ville have været underlagt?
  3. Såfremt der svares nej til spørgsmål 1, er Skatterådet da enigt i, at beskatningen af værdien af RCA'er skal foretages på samme vis, som havde der været tale om en kontant bonusordning med suspensive betingelser - dvs. at beskatning skal ske som almindelig løn (A-indkomst) på udbetalingstidspunktet eller senest 6 måneder efter retserhvervelse - og ikke på konverteringstidspunktet?
  4. Såfremt der svares nej til spørgsmål 2, er Skatterådet da enigt i, at der kan anmodes om henstand med betalingen af den skat, der opstår som følge af konverteringen til RCA'er, ved analog anvendelse af reglerne i kildeskattelovens § 73 E?

Svar

  1. Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse
  2. Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse
  3. Bortfalder
  4. Bortfalder 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Konverteringen af RSU'er samt aktieoptioner omfattet af den nu ophævede bestemmelse i LL § 7H, der på konverteringstidspunktet ikke kan anses for endeligt retserhvervet, til RCA'er skyldes, at Selskabet skifter ejer.

Den nye ejer vil privatisere og afnotere selskabet fra NASDAQ Stock Exhange, hvilket er årsagen til, at konverteringen til RCA'er foretages, da der efter afnoteringen ikke vil eksistere aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Som følge heraf - og som konsekvens af medarbejdernes ret til køb- og/eller tildeling aktier i Selskabet - vil medarbejderne blive kompenseret ved, at Selskabet konverterer RSU'er og § 7H aktieoptioner til RCA'er. RCA'erne er underlagt eksakt samme tidsmæssige betingelser for retserhvervelse, som var gældende for de konverterede aktietegningsretter og aktieoptioner.

Fysiske aktier, der allerede er retserhvervet af medarbejdere - eller af øvrige aktionærer - vil blive købt af den nye ejer af Selskabet til en aftalt pris.

Spørgsmål 1: Restricted Stock Units - RSU'er

RCA'erne vil være omfattet af samme betingelser for endelig retserhvervelse, som de konverterede RSU'er - bortset fra, at indfrielse ikke længere kan ske mod levering af aktier, men alene kontant. Endelig retserhvervelse udskydes efter samme betingelser som RSU'erne til det tidspunkt, hvor vesting i henhold til RSU-planen finder sted.

Værdien af RCA'erne vil være den eksakt samme som værdien af RSU'erne på tidspunktet for konvertering. Konverteringen til RCA'er vil dog - som følge af manglen på en referencemarkedskurs på underlæggende aktier - betyde, at RCA'ernes værdi er statisk efter konverteringen, da der ikke efterfølgende selskabets afnotering findes en aktie optaget til handel på et registreret marked, som værdien af RCA'erne kan spejles i.

Spørgsmål 2: § 7H-aktier

RCA'erne vil være omfattet af samme betingelser om båndlægningsperiode, og har samme betingelser for endelig retserhvervelse, som de oprindelige § 7H aktieoptioner - bortset fra, at udnyttelse ikke længere kan ske mod levering af aktier, men alene mod kontantomregning efter udløb af båndlæggelsesperioden.

Værdien af RCA'erne vil være et spejlbillede af værdien af § 7H aktieoptionerne på tidspunktet for konvertering.

Den endelige retserhvervelse til RCA'erne udskydes efter samme kriterier som § 7H aktieoptionerne - til det tidspunkt, hvor det kan konstateres, at de oprindelige båndlæggelsesbetingelser er opfyldt.

Dispositionen påtænktes gennemført i løbet af perioden 4. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014.

Rådgiver har efterfølgende oplyst, at spørgsmål 2 går på, om beskatningstidspunktet kan anses for udskudt til udløbet af båndlægningsperioden for RCA´erne, ligesom beskatning ville have været udskudt til tidspunktet for udnyttelse af optionerne. Ergo; at der først sker beskatning af værdien af værdien af RCA´erne på det tidspunkt, hvor båndlægningsperioden ophører - frem for på konverteringstidspunktet, hvor medarbejderne mangler likviditet til at finansiere skatten af værdien af RCA´erne.

I spørgsmålet skulle gerne implicit ligge, at frigivelsen (udløbet af båndlægningsperioden) af RCA´erne naturligvis skal sidestilles med salg af 7H aktier (der tildeles i forbindelse med udnyttelse af 7H-optionerne), idet der jo netop er tale om Cash Awards - kontant udbetaling - og altså ingen fysiske aktier.

Spørger er helt enig i, at gevinst omfattet af LL § 7H beskattes når aktierne sælges (og ikke på udnyttelsestidspunktet) - men selve udløbet af båndlægningsperioden af RCA´erne skal i nærværende bindende svar netop anses som dét "salg af aktier", der ville udløse beskatning.

Spørger er endvidere klar over, at det er et vilkår for anvendelse af LL § 7H, at køberetterne opfyldes ved levering af aktier. Det er netop derfor spørger i denne helt særegne situation anmoder SKAT i et bindende svar, om at der kan gøres en undtagelse til denne regel - altså om udløb af båndlæggelsesperioden for RCA´er i den beskrevne situation skattemæssigt kan sidestilles med udnyttelse af LL § 7H-optioner og samtidigt salg af aktierne - velvidende at et vilkår om opfyldelse ved tildeling af aktier ikke opfyldes, da Selskabet er blevet afnoteret fra børsen. Såfremt vilkåret om opfyldelse med aktier kunne opfyldes i praksis, ville spørger ikke have grund til at søge et bindende svar.                                                                                                                                                                                   

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at konverteringen foretages uden at stille hverken medarbejder eller arbejdsgiver anderledes på konverteringstidspunktet.

Konverteringen sker som et led i privatiseringen og afnoteringen af selskabet, der er registreret på NASDAQ Stock Exchange.

Årsagen til konverteringen skyldes ikke et ønske om at forkorte eller på anden vis ændre på de betingelser og forudsætninger, der eksisterer i de oprindelige aktieaflønningsaftaler. Konverteringen skal ses som en konsekvens af, at der efter privatiseringen af selskabet ikke længere eksisterer de underliggende aktier, som medarbejderne med betingede tildelingsretter eller optioner skulle/kunne have modtaget/anskaffet.

Da betingelserne for endelig retserhvervelse af værdien af henholdsvis § 7H aktieoptionerne samt RSU'erne ikke ændrer sig i forbindelse med konverteringen af disse til RCA'er, anser vi ikke dette som en ændring, der er væsentlig nok til, at der skal ske beskatning på konverteringstidspunktet.

Spørgsmål 3: Beskatningstidspunkt

Beskatningen af værdien af RCA'er skal efter spørgers opfattelse ske på samme vis, som hvis der havde været tale om en kontant bonus ordning med suspensive betingelser, hvor endelig retserhvervelse udskydes til retserhvervelsestidspunktet - hvilket kan sidestilles med tidspunktet for udbetaling af værdien af RCA'erne.

En kontant bonus vil i så fald skulle beskattes som A-indkomst på udbetalingstidspunktet - eller senest 6 måneder efter endelig retserhvervelse.

Som følge af ordningens suspensive betingelser er det spørgers opfattelse, at beskatning af RCA'er skal ske på tidspunktet for den faktiske kontante udbetaling af værdien RCA'erne.

Spørgsmål 4: Henstand med betaling af skatten

Da der endnu ikke er sket egentlig udnyttelse af § 7H aktieoptionen, men konvertering til en bonusordning på samme vilkår - og da værdien af optionen først kommer medarbejderen til gode efter udløbet af den oprindelige båndlægningsperiode - er det spørgers opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt for medarbejdere at kunne anmode om henstand med betalingen af skatten i henhold til analog anvendelse af reglerne i kildeskattelovens § 73 E, som anvendes i fraflytningssituationer.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at beskatningstidspunktet af betingede aktietildelingsretter (RSU'er), som en medarbejder har modtaget af Selskabet som vederlag under et ansættelsesforhold, fortsat kan anses for at være udskudt til vestingtidspunktet i henhold til RSU-planens suspensive betingelser, hvis medarbejderens RSU'er som følge af en virksomhedsoverdragelse konverteres til betingede bonustildelingsretter (RCA'er), når vilkårene for vesting og dermed endelig retserhvervelse af RCA'erne er uændrede i forhold til betingelserne for endelig retserhvervelse af de konverterede RSU'er.

Lovgrundlag

Lov nr. 149 af 10/04/1922 (Statsskatteloven) § 4, stk. 1:

"Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.:

...

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning,.."

BEK nr. 1159 af 03/12/2012 (Kildeskattebekendtgørelsen) § 20:

"Stk. 1 Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse, samt A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, jf. dog stk. 2 og 3. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt, jf. dog stk. 4-8..."

Praksis

SKM2010.542.SR

Skatterådet fastslår, at der ikke er hjemmel til fraflytningsbeskatning af såkaldte eventualretter, det vil sige aktieoptioner, medarbejderen ikke har erhvervet endelig ret til.

Skatterådet udtalte følgende: "... en aftale om tildeling af ikke-retserhvervede optioner udgør ikke en finansiel kontrakt eller en tegningsret omfattet af henholdsvis kursgevinstlovens § 1, nr. 3 og aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 4. Der er herefter ikke hjemmel til fraflytningsbeskatning af de såkaldte eventualretter til optioner efter henholdsvis kursgevinstlovens § 37 og aktieavancebeskatningslovens § 38."

SKM2011.337.SR

Selskabet og indehaverne af tegningsretter var enige om, at ikke vestede tegningsretter skulle kunne udnyttes i tilfælde af exit, og at dette ved en fejl ikke var kommet til udtryk i tegningsretsaftalen. Derfor ønsker man at ændre aftalen i overensstemmelse hermed.

Der er tale om en ændring af en tegningsretsaftale, hvor ændringen alene vil have virkning for ikke modnede tegningsretter, det vil sige for endnu ikke retserhvervede tegningsretter.

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse, hvor Skatteministeriet henviser til SKM2010.542.SR og udtaler: "Det er Skatteministeriets opfattelse, efter en konkret vurdering af det bagvedliggende aftalegrundlag, at en tilføjelse af en udnyttelsesperiode i endnu ikke retserhvervede tegningsretter ikke medfører, at tegningsretterne anses for afståede og en ny aftale indgået."

SKM2013.626.SR

Justering, som gennemføres i forhold til allerede tildelte optioner, som følge af en ekstraordinær kontant engangsudbetaling til eksisterende aktionærer i moderselskabet, med henblik på at bevare værdien af optionerne uændret, anses ikke for en skattemæssig afståelse af de tidligere tildelte optioner for medarbejderne i det danske datterselskab.

Ændringerne i udnyttelseskursen er sket inden endelig retserhvervelse, hvorfor justeringerne ikke har skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Hertil kommer, at den konkrete ændring i udnyttelseskursen er indeholdt i aktieincitamentsprogrammet, hvorfor der, også af denne grund, ikke er tale om væsentlige ændringer af aftalen, som kan medføre afståelsesbeskatning.

Begrundelse

Betingede aktietildelingsretter (RSU'er) påtænkes konverteret til betingende bonustildelingsretter (Restricted Cash Awards - RCA'er). Efter det oplyste vil RCA'erne være omfattet af de samme betingelser for endelig retserhvervelse, som de konverterede RSU'er - bortset fra, at indfrielse ikke længere kan ske mod levering af aktier, men alene kontant. Spørger har oplyst, at den endelige retserhvervelse af RSU'erne i henhold til RSU-planen, er udskudt til det tidspunkt, hvor vesting ifølge RSU-planen finder sted.

I SKM2010.542.SR konkluderer Skatterådet, at der ikke er hjemmel til at statuere afståelsesbeskatning for så vidt angår en aftale om tildeling af ikke-retserhvervede optioner.

Det er SKATs vurdering, at betingede aktier skattemæssigt skal behandles på samme måde som betingede optioner, hvorfor der ej heller er hjemmel til at statuere afståelsesbeskatning, når ikke-retserhvervede aktier erstattes med betingede bonustildelingsretter, RCA'er.

Det bemærkes, at SKAT ikke har vurderet de konkrete vilkår for tildelte RSU'er og RCA'er, herunder hvornår der rent faktisk sker retserhvervelse.

Medarbejdernes kontantbonus skal beskattes som almindelig løn og medtages i indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, dog senest på det tidspunkt, hvor der er forløbet seks måneder efter retserhvervelsen, jf. § 20 i kildeskattebekendtgørelsen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse."

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at beskatningstidspunktet for LL § 7H aktieoptionsordninger kan anses for udskudt til udløbet af en båndlægningsperiode for en portion RCA´er (Restricted Cash Awards), som § 7H aktieoptionerne er konverteret til - under forudsætning af, at medarbejderen ikke har mulighed for at råde over RCA´erne i en aftalt båndlægningsperiode for RCA´erne, når denne båndlægningsperiode afspejler en tilsvarende resterende vestingperiode, som LL § 7H aktieoptionerne ville have været underlagt.

Lovgrundlag

Lbk. nr. 1017 af 28/10 2011 (Ligningsloven) § 7H:

"Stk. 1. Personer, der som led i et ansættelsesforhold modtager vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, skal ikke medregne værdien heraf ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

...

 Stk. 2. Skattefriheden efter stk. 1 af et vederlag er betinget af:

...

6) At modtagne købe- og tegningsretter ikke overdrages. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.

7) At modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.

...

Stk. 8. Hvis en køberet, der er omfattet af reglerne i stk. 1-7, udnyttes ved kontant udbetaling til den ansatte af køberettens værdi (differenceafregning), finder reglerne i § 28 anvendelse. Er betingelsen i § 28, stk. 1, 5. pkt., ikke opfyldt, finder reglerne i § 16, jf. statsskattelovens § 4, dog anvendelse. Endvidere finder reglerne i § 28 anvendelse for købe- og tegningsretter omfattet af reglerne i stk. 1-7, såfremt den ansattes skattepligt her til landet ophører, jf. § 28, stk. 4 og 5.

..."

Lov nr. 149 af 10/04/1922 (Statsskatteloven) § 4, stk. 1:

"Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

...

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning,.."

BEK nr. 1159 af 03/12/2012 (Kildeskattebekendtgørelsen) § 20:

"Stk. 1 Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse, samt A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, jf. dog stk. 2 og 3. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt, jf. dog stk. 4-8..."

Forarbejder

Formålet med at opstille betingelser i LL § 7H, stk. 2, nr. 6 og 7 fremgår af bemærkningerne i L 67 af 6. november 2002 Forslag til lovændring af ligningsloven og forskellige andre love (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger):

"Derimod finder bestemmelsen ikke anvendelse, såfremt købe- eller tegningsretten afstås eller hvor en køberet udnyttes ved differenceafregning, dvs. hvor forskellen mellem aktiernes markedskurs og den aftalte kurs i henhold til køberetten udbetales kontant.

Begrundelsen er, at dette vil være uforeneligt med ordningens hovedprincip, hvorefter beskatningen indtræder, når de erhvervede aktier sælges. Hvis der rent faktisk sker en overdragelse eller en differenceafregning, må dette tages som udtryk for, at retten uanset den formelle udformning kunne overdrages, og at køberetten kunne opfyldes på anden måde end ved en faktisk levering af aktier, nemlig ved udbetaling af et kontantbeløb. Dermed var betingelserne ikke opfyldt på det tidspunkt, hvor den ansatte erhvervede ret til de modtagne købe- eller tegningsretter."

Praksis

SKAT henviser til praksis, der er refereret til under SKATs begrundelse for indstilling til besvarelse af spørgsmål 1.

Begrundelse

Ved besvarelse af spørgsmål 2 tager SKAT stilling til både hjemlen til beskatning, dvs. hvorvidt LL § 7H kan anvendes i det foreliggende tilfælde, og til beskatningstidspunktet.

Det følger af ordlyden i LL § 7H, at skattefriheden for værdien af køberetter er betinget af, at køberetterne ikke overdrages eller differenceafregnes.

I det foreliggende tilfælde aftaler parterne, at køberetterne konverteres til RCA'er, som er underlagt eksakt samme tidsmæssige betingelser for retserhvervelse, som er gældende for de konverterede aktieoptioner.

SKAT henviser til ovenfor citerede bemærkninger i L 67 af 6. november 2002, hvoraf fremgår, at hvis der "rent faktisk sker en overdragelse eller en differenceafregning, må dette tages som udtryk for, at retten uanset den formelle udformning kunne overdrages, og at køberetten kunne opfyldes på anden måde end ved en faktisk levering af aktier, nemlig ved udbetaling af et kontantbeløb".

Det er SKATs vurdering, at medarbejdernes betingede ret til aktieoptioner ændres til en betinget ret til kontanter. Idet aktieoptionerne ikke opfyldes ved tildeling af aktier, kan LL § 7H ikke finde anvendelse i det konkrete tilfælde.

SKAT har ikke kompetence til at gøre undtagelse fra vilkåret for anvendelse af LL § 7H, om opfyldelse af optioner ved levering af aktier.

I SKM2010.542.SR konkluderer Skatterådet, at der ikke er hjemmel til at statuere afståelsesbeskatning for så vidt angår en aftale om tildeling af ikke-retserhvervede optioner.

Efter SKATs opfattelse er der ej heller hjemmel til at statuere afståelsesbeskatning, når ikke-retserhvervede aktieoptioner erstattes med betingede bonustildelingsretter, RCA'er.

Det bemærkes, at SKAT ikke har vurderet de konkrete vilkår for tildelte aktieoptioner og RCA'er, herunder hvornår der rent faktisk sker retserhvervelse.

Medarbejdernes kontantbonus skal beskattes som almindelig løn og medtages i indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, dog senest på det tidspunkt, hvor der er forløbet seks måneder efter retserhvervelsen, jf. § 20 i kildeskattebekendtgørelsen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse."

Spørgsmål 3

Såfremt der svares nej til spørgsmål 1 ønskes det bekræftet, at Skatterådet er enigt i, at beskatningen af værdien af RCA'er skal foretages på samme vis, som havde der været tale om en kontant bonusordning med suspensive betingelser - dvs. at beskatning skal ske som almindelig løn (A-indkomst) på udbetalingstidspunktet eller senest 6 måneder efter retserhvervelse - og ikke på konverteringstidspunktet.

Begrundelse

Da spørgsmål 1 besvares med "Ja", bortfalder spørgsmål 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Bortfalder".

Spørgsmål 4

Såfremt der svares nej til spørgsmål 2 ønskes det bekræftet, at Skatterådet er enigt i, at der kan anmodes om henstand med betalingen af den skat, der opstår som følge af konverteringen til RCA'er, ved analog anvendelse af reglerne i kildeskattelovens § 73 E.

Begrundelse

Da spørgsmål 2 besvares med "Ja", bortfalder spørgsmål 4.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.