Dato for udgivelse
04 Jul 2014 13:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2014 14:26
SKM-nummer
SKM2014.497.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0558702
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger alene ville være begrænset skattepligtig her til landet i tre forskellige situationer. Begrundelsen herfor var, at spørgeren, som havde bolig til rådighed her i landet, hvor hans hustru og børn boede, siden 5. juli 2012 i sin egenskab af bestyrelsesformand havde deltaget i bestyrelsesmøder her i landet i et omfang svarende til 6 bestyrelsesmøder årligt, i alt 12 møder. Den fulde skattepligt var således indtrådt for spørger den 5. juli 2012 som følge af bestyrelsesarbejdet.

Hjemmel

KSL §§ 1 og 7

Reference(r)

KSL §§ 1 og 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.1.2.2

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger fortsat har status som begrænset skattepligtig fra den 1. januar 2014, idet opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og idet spørger alene varetager arbejdsopgaver i Danmark med en sammenlagt varighed på ca. 2 dage om måneden?
 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger fortsat har status som begrænset skattepligtig, idet opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og idet spørger alene varetager arbejdsopgaver i Danmark for selskabet D i 1-2 dage om måneden?
 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger fortsat har status som begrænset skattepligtig, hvis opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og spørger ikke vil udføre nogen arbejdsopgaver under disse ophold?

Svar

 1. Nej
 1. Nej
 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers repræsentant har oplyst følgende:

Spørgsmål 1

Spørger A arbejdede i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2005 i B-land, og spørgers familie (hustru og 2 sønner) boede i B-land sammen med spørger i denne periode. Den danske helårsbolig var udlejet uopsigeligt i 3 år under spørgers udlandsophold.

Spørger har i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2013 arbejdet i C-land. Spørgers familie flyttede tilbage til Danmark den 1. januar 2006, og familien har siden boet her i landet. Spørger har pendlet mellem Danmark og C-land, og han har været hjemme hos familien i Danmark i weekenderne.

SKAT har ved afgørelse fra sommeren 2011 fundet, at spørgers fulde danske skattepligt er ophævet ved fraflytningen til B-land, og at spørger herefter har været begrænset skattepligtig til Danmark siden.

Den 1. januar 2014 påbegyndte spørgers ansættelsesforhold hos selskabet D, E-land, jf. udkast til ansættelseskontrakt. Spørger flyttede således direkte fra C-land til E-land og altså ikke tilbage til Danmark, hvor familien fortsat bor.

Spørger har herefter fortsat status som begrænset skattepligtig i Danmark. 

Spørger har pr. 1. januar 2014 status som tax resident i E-land.

Spørger forventer at besøge familien i Danmark i weekender og ferier, og hans ophold i Danmark vil være kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Spørgers ophold i Danmark vil være under den i retspraksis godkendte grænse dvs. opholdene i Danmark vil være mindre end et uafbrudt ophold på 3 måneder, og de samlede ophold vil være mindre end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder.

Spørger forventer at arbejde under opholdene i Danmark i mindre omfang, idet han vil besvare e-mails, afholde telefonmøder med udenlandske kollegaer og udføre andet almindeligt kontorarbejde for selskabet D. Arbejdet for selskabet D har ikke nogen særlig tilknytning til Danmark.

Spørger er endvidere bestyrelsesformand i den danske virksomhed F, og deltager i virksomhedens bestyrelsesmøder i Danmark, der afholdes hver anden måned.

Spørgers hovedformål med opholdene her i landet vil fortsat være ferie eller lignende, herunder samværet med ægtefællen og børnene.  

Omfanget af arbejdet i Danmark forventes at være sammenlagt på ca. 2 dage om måneden.

Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 ønskes besvaret under forudsætning af, at spørger er fratrådt som bestyrelsesformand og således ikke deltager i bestyrelsesmøder i Danmark.

Spørger forventer under opholdene i Danmark at udføre arbejde for selskabet D i mindre omfang (1-2 dage om måneden), idet han vil besvare e-mails, afholde telefonmøder med udenlandske kollegaer og udføre andet almindeligt kontorarbejde. Arbejdet for selskabet D har ikke nogen særlig tilknytning til Danmark.

Spørgsmål 3

Spørger vil besøge familien i weekender og ferie, og hans ophold i Danmark vil være mindre end et uafbrudt ophold på tre måneder ligesom de samlede ophold vil være mindre end 180 dage indenfor en 12 måneders periode. Spørger vil under opholdene i Danmark ikke udføre arbejde, herunder ikke deltage i bestyrelsesmøder og ikke udføre arbejde for selskabet D.

Spørgers repræsentant har den 28. april 2014 oplyst følgende:

Spørger startede som bestyrelsesformand for virksomheden F den 1. juli 2012. Spørger har i 2014 deltaget i 2 bestyrelsesmøder i Danmark som bestyrelsesformand i F - henholdsvis den 18. februar og 25. april 2014.

Spørgers repræsentant har den 5. maj 2014 oplyst følgende:

Spørger har deltaget i følgende bestyrelsesmøder. Hvert møde har max. taget 2 timer.

2012

4 møder a 2 timer, i alt 8 timers møde i Danmark i 2012.

Den 5/7, 31/8, 26/10 og 21/12.

2013

6 møder a 2 timer, i alt 12 timers møde i Danmark i 2013

Den 22/2, 12/4, 14/6, 13/9, 1/11 og 20/12.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 bør besvares med Ja.

Det forhold, at spørgers ægtefælle har varigt ophold og bopæl her i landet medfører ikke i sig selv, at den fulde danske skattepligt indtræder for spørger, idet ægtefællerne hver især skal opfylde betingelserne for indtræden af skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1. Der henvises til afgørelserne gengivet i SKM2012.311.LSR og SKM2007.353SR.

Som følge af, at spørgers ophold i Danmark ikke overstiger de 3 måneder/180 dage indtræder den fulde skattepligt ikke for spørger, selvom helårsboligen benyttes af ægtefællen og børnene. Det fremgår således af retspraksis, at så længe spørger holder sig under grænsen for et ophold, der har karakter af "ferie eller lignende", indtræder den fulde skattepligt ikke.

For så vidt angår spørgers arbejde i Danmark for selskabet D, E-land, og virksomheden F skal der ifølge retspraksis foretages en konkret vurdering af, om spørgers ophold i Danmark fortsat har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Det er vores opfattelse, at spørgers arbejde i Danmark er i overensstemmelse med den retspraksis, som foreligger om arbejdsopgaver, som kan udføres, uden der indtræder fuld dansk skattepligt. Det er således vores vurdering, at spørgers udførelse af de beskrevne arbejdsopgaver i Danmark i ca. 2 dage om måneden ikke fratager opholdet karakter af et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Det bemærkes i den forbindelse, at retspraksis under visse betingelser godkender, at der ikke indtræder fuld skattepligt, selv om arbejdsopgaverne tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Se f.eks. SKM2002.252.LR.

Det er vores vurdering, at spørgers arbejdsopgaver i Danmark ikke vil have karakter af et fast mønster. Der vil således ikke være tale om, at arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

For så vidt angår retspraksis på området henvises der endvidere til beskrivelse heraf i SKATs juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2 om "Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning".

Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 ønskes besvaret under forudsætning af, at spørger er fratrådt som bestyrelsesformand og således ikke deltager i bestyrelsesmøder i Danmark.

Spørger forventer under opholdene i Danmark at udføre arbejde for selskabet D i mindre omfang (1-2 dage om måneden), idet han vil besvare e-mails, afholde telefonmøder med udenlandske kollegaer og udføre andet almindeligt kontorarbejde. Arbejdet for selskabet D har ikke nogen særlig tilknytning til Danmark.

Det er vores opfattelse, at de omhandlede arbejdsopgaver i Danmark ikke vil have karakter af et fast mønster, idet A normalt ikke udfører arbejde her i landet således, at det er ekstraordinært, at han arbejder i Danmark. Der vil således ikke være tale om, at arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Spørgsmål 3

Det bemærkes, at spørgers ophold i Danmark i denne situation udelukkende har karakter af ferie eller lignende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger fortsat har status som begrænset skattepligtig fra den 1. januar 2014, idet opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og idet spørger alene varetager arbejdsopgaver i Danmark med en sammenlagt varighed på ca. 2 dage om måneden.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Afgørelser, der fører til skattepligt på grund af arbejde:

 • I SKM2012.311.LSR stadfæstede Landsskatteretten Skatterådets afgørelse SKM2011.300.SR. Skattepligten ville indtræde for en virksomhedsejer og direktør, selvom den pågældende i videst muligt omfang ville begrænse sit arbejde under sit ophold her i landet. Skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt), og kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.
 • I SKM2009.813.LSR ville klageren opholde sig i Danmark i alt 4-8 uger på årsbasis, og i forbindelse hermed deltage i ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år i selskabet G1 Holding A/S, samt deltage i kurser og workshops af 1-2 dages varighed. Det var Landsskatterettens vurdering, at de ophold her i landet, hvori klageren ville deltage i bestyrelsesmøder, ikke kunne anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, men at bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde. Det var Landsskatterettens opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark under de oplyste omstændigheder ville have en sådan karakter, at de udgjorde en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.
 • SKM2006.41.SR omhandlede A, som havde bopæl til rådighed i Danmark. Det var oplyst, at i perioden 1. oktober 2005 til 28. februar 2006 ville A opholde sig i København i forbindelse med tjenesterejser i ca. 16 dage. Omfanget af tjenesterejser i Danmark havde samme niveau som tjenesterejser til København inden for det seneste 1½ år. Overnatning ved tjenesterejser i Danmark skete oftest på hotel. Skatterådet fandt, at de nævnte tjenesterejser til København, hvor A boede på hotel, måtte betragtes som kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her. Bestemmelsen om, at kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, der ikke medfører, at fuld skattepligt indtræder i medfør af KSL § 7, stk. 1, omfatter ikke kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her. Skatterådet fandt derfor, at A's fulde skattepligt til Danmark var genindtrådt på det tidspunkt efter marts 2005, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1.
 • SKM2002.252.LR, hvor skattepligten ville indtræde, hvis den pågældende i sin sommerferie tog arbejde hos en dansk arbejdsgiver af en måneds varighed. 

Afgørelser, der accepterer en vis form for erhvervsmæssig aktivitet, uden at det fører til indtræden af fuld skattepligt:

 • SKM2014.158.LSR: En direktør i et dansk selskabs kinesiske datterselskab, som bor og arbejder i Kina, men har en helårsbolig til rådighed i Danmark, ville ikke blive fuldt skattepligtig her til landet, hvis han under ophold her i landet deltog i et bestyrelsesmøde i moderselskabet. Direktøren var ikke medlem af bestyrelsen, men ville deltage i bestyrelsesmødet for at afrapportere om forholdene i det kinesiske datterselskab, han er direktør for. Skattepligten ville ikke indtræde, hvis direktøren deltog i ét møde inden for en 12-måneders-periode.
 • Af SKM2011.673.SKAT følger, at en sådan begrænset erhvervsmæssig aktivitet efter omstændighederne vil foreligge i forbindelse med besvarelse af sporadiske telefonopkald, e-mails og sms, der vedrører arbejde og deltagelse i enkeltstående møder, uden at skattepligten indtræder af den grund, hvis formålet med opholdet her i landet er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn. Der er mulighed for sporadisk besvarelse af e-mails og telefonopkald under ferie og lignende i Danmark. Enkeltstående arbejdsmæssige opgaver kan således håndteres uden at fratage det kortvarige ophold sin karakter af "ferie eller lignende".
 • SKM2002.252.LR, hvor skattepligten ikke ville indtræde som følge af, at den pågældende under sit ferieophold Danmark i 14 dage ville udføre arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz.
 • Se TfS1997,590 LSR, hvor en i udlandet bosat operasangerinde ikke ville blive fuldt skattepligtig som følge af et enkeltstående arrangement, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her i landet.

Helt grundlæggende er for de 2 sidstnævnte afgørelser, at det pågældende arbejde er meget minimalt og afgrænset i forhold til et konkret ophold. Det drejer sig i det ene tilfælde om afholdelse af en koncert i et år, i det andet om forberedelse af undervisning, medens den pågældende afholdt ferie i 14 dage i en andelsbolig i Danmark.

Af styresignalet SKM2013.715.SKAT fremgår bl.a. følgende:

"Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet, indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

"kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder, uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. SKM2002.252.LR.
 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR.
 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.
 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.
 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS1992.198.LR.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Eksempel

 • En model udførte 7 dagslange fotosessions inden for en 12 måneders periode. Se SKM2012.732.ØLR og Skatteministeriets kommentar SKM2013.316.DEP.
 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS1997.590.LSR.
 • 14 dages forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.
 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS1990.163LSR.

Enkeltstående arbejde

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Eksempel

I SKM2002.252.LR indtræder skattepligten ikke for en person, der anvender 14 dage af sin sommerferie til forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz . Forberedelsen ansås at udgøre en så lille del af personens hovedbeskæftigelse, som var undervisning i Schweiz, at det ikke havde den fornødne karakter af regelmæssig, løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Længden af den enkelte arbejdsdag er uden betydning, når blot arbejdet har karakter af egentlig erhvervsudøvelse. En person kan fx ikke i samme periode arbejde 14 halve dage, uden at skattepligten indtræder.

Enkeltstående møder tæller for en arbejdsdag, uanset mødets varighed.

Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Det gælder fx, når arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

Se også SKM2009.813.LSR og SKM2006.41.SR.

I SKM2009.813.LSR, ville en person under de konkrete omstændigheder blive anset for fuld skattepligtig, hvis han lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab var medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

I SKM2006.41.SR blev en person, der havde bopæl til rådighed i Danmark, anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark.

Grænsen for egentligt arbejde på 10 dage inden for en 12 måneders periode gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

Eksempel

En operasangerindes enkeltstående koncertarrangementer her i landet retter sig ikke specifikt mod Danmark, hvis den pågældende er fast engageret i et andet land eller i øvrigt har koncertarrangementer i mange lande.

Arbejdet skal direkte eller indirekte have økonomisk betydning for den pågældende. Hvis det pågældende arbejde er uegennyttigt, ulønnet eller på anden måde helt uden økonomisk betydning for den pågældende person, vil arbejdet ikke føre til indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.

Eksempel

Hvis den pågældende under sit ophold her i landet fx udfører ulønnet arbejde for en almen velgørende forening, fx deltager i en indsamling, vil dette ikke i sig selv føre til indtræden af skattepligt.

Se også

Se også TfS1990.163LSR, hvor en far var ulønnet medhjælp på søns minkfarm i nogle uger om året."

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Det er oplyst, at spørger siden 2006 har haft bolig til rådighed i Danmark, hvor hans hustru og to børn bor. Spørger har således bopæl her i landet.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold vil i almindelighed kunne accepteres, når der er tale om personer, hvis ophold har et overvejende feriemæssigt præg og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende hverv under opholdet her i landet, indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Praksis er forholdsvis restriktiv med hensyn til, hvad der kan betragtes som "ferie eller lignende", idet alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for uforeneligt med "ferie eller lignende". Der henvises til den ovenfor anførte praksis, hvor der statueres skattepligt på grund af arbejde.

Spørger har oplyst, at han blandt andet er bestyrelsesformand i den danske virksomhed F, og deltager i virksomhedens bestyrelsesmøder i Danmark, der afholdes hver anden måned. Spørger skal således deltage i 6 bestyrelsesmøder årligt.  Han påbegyndte hvervet som bestyrelsesformand i F i 2012 og har i den forbindelse deltaget i bestyrelsesmøder i Danmark i følgende omfang:

2012: 4 bestyrelsesmøder

2013: 6 bestyrelsesmøder

2014: 2 bestyrelsesmøder

Det vil sige indtil videre 12 bestyrelsesmøder i Danmark.

Det fremgår af ovenstående praksis, at egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde. Der henvises blandt andet til SKM2009.813.LSR, som er refereret ovenfor. Her ville klageren opholde sig i Danmark i alt 4-8 uger på årsbasis, og i forbindelse hermed deltage i ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år i et dansk selskab. Dette ville medføre, at han blev fuldt skattepligtig her til landet.

SKAT finder, at spørgers deltagelse som bestyrelsesmedlem i 6 bestyrelsesmøder om året - et hver anden måned - i en dansk virksomhed må betegnes som et hverv, der indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

SKAT finder på baggrund af ovennævnte praksis fra Skatterådet og Landsskatteretten, at de arbejdsrelaterede aktiviteter i form af bestyrelsesmøder, spørger har foretaget og vil foretage i Danmark, må betragtes som løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Bestyrelsesmøderne er planlagte og jævnligt tilbagevendende, og deltagelsen i møderne udgør en bestemt arbejdsfunktion, der ikke kan sidestilles med sporadisk arbejde og en pludseligt opstået situation.

Bestemmelsen om, at kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, der ikke medfører, at fuld skattepligt indtræder i medfør af kildeskattelovens § 7, stk. 1, omfatter ikke kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her.

SKAT finder derfor, at spørgers fulde skattepligt allerede er indtrådt på det tidspunkt, hvor han første gang under et ophold i Danmark udførte bestyrelsesarbejde, det vil sige den 5. juli 2012, idet han på dette tidspunkt har taget ophold i Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger fortsat har status som begrænset skattepligtig, idet opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og idet spørger alene varetager arbejdsopgaver i Danmark for selskabet D i 1-2 dage om måneden?

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Som det fremgår af indstillingen til besvarelse af spørgsmål 1 er det SKATs opfattelse, at den fulde skattepligt er indtrådt for spørger den 5. juli 2012 som følge af spørgers bestyrelsesarbejde. Han har ikke efterfølgende taget skridt til at træde ud af den fulde skattepligt. Derfor er han fortsat fuldt skattepligtig til Danmark. SKAT kan derfor ikke bekræfte, at spørger har status som begrænset skattepligtig, hvis opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og idet spørger alene varetager arbejdsopgaver i Danmark for selskabet D i 1-2 dage om måneden.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørger fortsat har status som begrænset skattepligtig, hvis opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og spørger ikke vil udføre nogen arbejdsopgaver under disse ophold?

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Som det fremgår af indstillingen til besvarelse af spørgsmål 1, er det SKATs opfattelse, at den fulde skattepligt er indtrådt for spørger den 5. juli 2012 som følge af spørgers bestyrelsesarbejde. Han har ikke efterfølgende taget skridt til at træde ud af den fulde skattepligt. Derfor er han fortsat fuldt skattepligtig til Danmark. SKAT kan derfor ikke bekræfte, at spørger har status som begrænset skattepligtig, hvis opholdene i Danmark alene har karakter af ferie eller lignende, og spørger ikke vil udføre nogen arbejdsopgaver under disse ophold.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.