Dato for udgivelse
09 Jul 2014 15:26
Til
Importører, speditører m.fl.
Sagsnummer
14-3417916
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Ved Rådets forordning (EU) Nr. 692/2014 af 23. juni 2014 er der indført forbud på import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol. Forbuddet gælder fra den 25. juni 2014.


Som en reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol har Rådet for den Europæiske Union vedtaget forordning (EU) Nr. 692/2014 af 23. juni 2014 om restriktioner på import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol. Forordningen finder anvendelse fra den 25. juni 2014.

Efter forordningens artikel 2 er det herefter forbudt, at

  1. importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til Den Europæiske Union, og/eller
  2. direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af de under 1. omhandlede varer.

Ved "oprindelse" i denne forordning forstås: varer, som er fuldt ud fremstillet på Krim eller i Sevastopol, eller som har undergået den sidste væsentlige bearbejdning på Krim eller i Sevastopol, idet artikel 23 og 24 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober om indførelse af en EF-toldkodeks finder tilsvarende anvendelse.

Efter forordningens artikel 4 er det forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå de ovennævnte forbud.

Overtrædelse af forbuddene kan efter straffelovens § 110 c straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelsen medføre fængselsstraf i op til fire år. 

Efter forordningens artikel 5 medfører handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i forordningen.

Forordningen giver adgang til undtagelse fra forbuddene, ligesom den indfører en overgangsperiode, idet det af forordningens artikel fremgår at de omhandlede forbud i artikel 2 ikke finder anvendelse på:

  • gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter. Det er dog en forudsætning, at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen for gennemførelsen af kontrakten giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret. I Danmark skal meddelelsen indgives til Erhvervsstyrelsen.
  • varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

Det kan oplyses, at Kommissionen har integreret importforbuddet for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol ved en fodnote TN701 i den elektroniske toldtarif (TARIC).