Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Skibe, luftfartøjer og tog

Regel

Med henblik på anvendelsen af artiklerne 44, 58 og 59a i momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2008/8/EF, (ML § 16 og ML § 21 c (som ændret ved lov nr. 554 af 2. juni 2014)) formodes det, hvis en leverandør af teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektronisk leverede ydelser leverer disse ydelser på et sted som f.eks. en telefonboks, en telefonkiosk, et wi-fi-hotspot, en internetcafé, en restaurant eller en hotellobby, hvor ydelsens modtagers fysiske tilstedeværelse på dette sted er nødvendig for, at den pågældende ydelse kan leveres til ham af denne leverandør, at kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted det pågældende sted, og at ydelsen rent faktisk benyttes eller udnyttes dér. Se artikel 24a, stk. 1, i gennemførelsforordning (EU) nr. 282/2011, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013, herefter momsforordningen.

Skibe, luftfartøjer og tog

Hvis det sted, der er nævnt i momsforordningens artikel 24a, stk. 1, er om bord på et skib, et luftfartøj eller et tog, som foretager personbefordring, som finder sted inden for EU i henhold til momssystemdirektivets artikler 37 og 57 (ML § 14, stk. 1, nr. 4, og ML § 21 a, stk. 2 og 3), er det land, hvor kunden er etableret, afgangslandet for personbefordringen.

Se også

 • D.A.6.1.7 Salg ombord på skib, fly eller tog ML § 14, stk. 1, nr. 4
 • D.A.6.2.4 Hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
 • D.A.6.2.5.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5
 • D.A.6.2.5.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6
 • D.A.6.2.6.11 Teleydelser ML § 21 c, stk. 1 og 4
 • D.A.6.2.6.12 Radio- og tv-spredningsydelser ML § 21 c, stk. 1 og 5
 • D.A.6.2.7.4 Restaurant og cateringydelser ML § 21 a
 • D.A.6.2.8.12 Elektroniske leverede ydelser ML § 21 c, stk. 1 og 3
 • D.A.6.2.8.13 Diverse ydelser, der leveres til kunder udenfor EU ML § 21 d.