Dato for udgivelse
25 Jul 2014 08:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2014 12:52
SKM-nummer
SKM2014.522.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-3060-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Lokalplan, grundskyld, grundværdi, etageareal
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for forelæggelse for Skatterådet af den omberegnede grundværdi for 2001 for appellantens ejendom med henblik på ekstraordinær genoptagelse af grundværdiansættelsen i medfør af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Der var vedtaget en ny lokalplan i december 2001 for det område, som appellantens ejendom lå i. Til brug for opkrævningen af grundskyld for 2003 havde vurderingsmyndigheden derfor foretaget en omberegning af grundværdien for 2001 med hjemmel i vurderingslovens § 33, stk. 17.

Appellanten gjorde under sagen gældende, at omberegningen var udtryk for en myndighedsfejl, da lokalplanen efter appellantens opfattelse ikke gav grundlag for at foretage en omberegning.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, hvor Skatteministeriet blev frifundet, idet landsretten var enig i byrettens begrundelse, hvori det var anført, at vurderingsmyndighederne som følge af den ændrede lokalplan med rette havde foretaget en omberegning af appellantens ejendom, hvor vurderingsmyndighederne var overgået til at anvende etagearealprincippet, og at Landsskatterettens afslag på forelæggelse for Skatterådet i øvrigt var begrundet i relevante og saglige hensyn. Landsretten fremhævede endvidere det lange tidsrum, der var gået fra appellanten var blevet bekendt med den omberegnede grundværdi, til appellanten anmodede om ekstraordinær genoptagelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.8.4.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.8.4.3

Parter

H1.1 ApS v/ H1 A/S
(Hans Elgaard v/advokat Anne Bache)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Clara Trolle)

Afsagt af landsdommerne

Karen-Anke Tørring, Mikael Sjöberg og Janni Christoffersen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 17. september 2013 (BS 43C-5832/2012) er anket af H1.1 ApS v/H1 A/S med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at den omberegnede grundværdi pr. 1. januar 2002 af ejendommen beliggende ...1, ...2, ejd.nr. ..., skal forelægges Skatterådet i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat.

Appellanten, der siden 2002 har haft kendskab til den omberegnede grundværdi, har heller ikke over for landsretten påvist myndighedsfejl eller på anden måde anført omstændigheder, der kan føre til en ekstraordinær genoptagelse af vurderingen.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Henset til sagens udfald, omfang og værdi skal H1.1 ApS betale sagsomkostninger for landsretten med i alt 35.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1.1 ApS betale 35.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.