Dato for udgivelse
04 Sep 2014 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Aug 2014 11:27
SKM-nummer
SKM2014.606.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-2580445
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Leveringssted - grænsehandel - fjernsalg
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at en tysk virksomhed kan sælge bl.a. protein- og kosttilskud til danske kunder fra sin hjemmeside alene med tysk moms, såfremt kunderne selv skal sørge for afhentning i Tyskland

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at det samme vil være tilfældet, såfremt Spørgeren udvirker købsprocessen således, at Spørgers hjemmeside automatisk videresender oplysninger til fragtmanden om afhentningsadresse, leveringsadresse, faktureringsadresse og prisen på fragten. Spørger organiserer herved reelt transporten af varerne sammen med transportørerne, idet køberen blot skal godkende en på forhånd udarbejdet transportaftale - en transportaftale, som er sammenstykket af sælgeren og transportøren i fællesskab. I dette tilfælde skal varerne faktureres med dansk moms.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.6.1.6.

Spørgsmål:

 1. Kan SKAT bekræfte, at en tysk virksomhed kan sælge bl.a. protein- og kosttilskud til danske kunder fra sin hjemmeside alene med tysk moms, såfremt kunderne selv skal sørge for afhentning i Tyskland? 
 2. Kan SKAT bekræfte, at den tyske virksomhed samtidig kan henvise til en uafhængig transportør til transport af de købte varer fra virksomhedens lager i Tyskland til kundens adresse i Danmark, uden at der pålægges dansk moms, når bestilling/betaling af varer og fragt sker i separate transaktioner med henholdsvis den tyske virksomhed og den valgte fragtmand?
 3. Kan SKAT bekræfte, at det forhold at der anvendes en allerede etableret online betalingsløsning tilbudt af tredjemand til "parallelbetaling" af virksomhedens og fragtmandens faktura samtidig, hvor kunden indtaster sine betalingsoplysninger én gang på tredjemands hjemmeside, ikke medfører, at der pålægges dansk moms? 

Svar:

 1.  Ja 
 2. Nej 
 3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at etablere en onlineforretning med salg af bl.a. protein- og kosttilskud fra Tyskland til danske kunder.

Spørgers forretningsmodel har følgende karakteristika:

 • Spørger er etableret som et tysk selskab, der driver et website på dansk med den beskrevne onlineforretning med salg af bl.a. protein- og kosttilskud 
 • Varerne befinder sig fysisk i Tyskland 
 • Kunden køber til eget privat forbrug 
 • Kunden har mulighed for enten at afhente varerne på Spørgers adresse i Tyskland eller at bestille uafhængig transport af varerne til Danmark. 
 • Spørger gør på sin hjemmeside kunden opmærksom på flere forskellige fragtmænd. Kunden har også mulighed for selv at vælge en fragtmand, som ikke fremgår af hjemmesiden. 
 • Bestilling af fragt sker via fragtmandens egen hjemmeside, hvor kunden indgår et separat aftaleforhold med den valgte fragtmand. Der udstedes en separat faktura for henholdsvis varer og fragt. 
 • Som udgangspunkt sker betaling i separate transaktioner med først Spørger og derefter den valgte fragtmand. 

Det påtænkes yderligere at implementere en ekstern betalingsløsning ("parallelbetaling"/parallelbetalingsløsning") fra tredjemand ("PayPal"). Dette forudsætter, at den valgte fragtmand understøtter betalingsløsningen.

Spørger har oplyst, at transaktionen her vil blive gennemført på følgende måde:

Trin 1

Efter kunden har valgt sine varer på Spørgers hjemmeside, bliver han sendt til bestillingssiden. Her udfylder kunden sin betalingsadresse, og accepterer handelsvilkårene.

Kunden skal samtidig vælge en leveringsmetode. Det oplyses her, at kunden kan vælge at afhente varerne selv eller få varerne leveret til døren af en uafhængig fragtmand. Såfremt kunden ønsker at få leveret varerne til døren kan der indgås en aftale med en uafhængig fragtmand, og der kan i denne forbindelse vælges mellem "X GmbH, Postdanmark 2-4 hverdage, 83DKK" eller "Y, GLS Pakkeshop, 2 hverdage, 73DKK".

Kunden har her ikke mulighed for at udfylde en leveringsadresse, da kunden ikke kan få leveret pakken af Spørger.

Såfremt kunden vælger at afhente pakken på det tyske lager, vil han blive ført direkte til betalingssiden. Efter betalingen er fuldført, får kunden tilsendt en faktura af Spørger, samt vejvisning til hvor og hvornår kunden kan afhente sin pakke.

Såfremt kunden vælger en af de eksterne fragtmand, bliver kunden ikke ført til betalingssiden. Kunden bliver i stedet videresendt til den valgte separate fragtmands hjemmeside i Trin 2.

Trin 2:

Kunden har nu forladt Spørgers hjemmeside, og er ankommet til fragtmandens egen hjemmeside, på et separat internet-domæne og webserver. Fragtmandens CVR-, adresse og kontaktinformationer fremgår på hjemmesiden.

Informationerne med kundens navn er blevet kommunikeret til fragtmanden fra Spørger, så fragtmandens system automatisk kan udfylde detaljer om navn og adresse. Da kunden indgår en separat aftale med fragtmanden skal der her indtastes både bestillings- og betalingsadresse.

Betalingsadressen er den adresse hvortil fakturaen udstedes, og bestillingsadressen er den adresse hvortil pakken skal sendes. Derudover fremgår Spørgers adresse, som afhentningsadressen, hvor fragtmanden skal afhente kundens pakke.

Det fremgår tydeligt på fragtmandens hjemmeside, at kunden nu indgår aftale med et andet firma, og der er indgås en separat aftale.

Kunden skal på fragtmandens hjemmeside acceptere handelsvilkårene og bekræfte de korrekte informationer ved at klikke på godkend. Herefter bliver han ført til PayPals betalingsside i Trin 3.

Trin 3:

Kunden bliver nu ført til betalingssiden på Paypal.com. Paypal har modtaget informationer om de to separate ordrer fra hhv. Spørger og fragtmand, og kan på baggrund af dette opstille et betalingsgrundlag.

På siden fremgår det tydeligt at kunden er ved at indgå aftale med 2 separate virksomheder, samt hvor meget kunden skal betale til hver virksomhed. Herudover står det samlede beløb, som kunden ved at indtaste sine kreditkortinformationer betaler.

Når kunden har betalt, vil der fremgå to separate betalinger på hans kontooversigt hos banken. Efter betalingen er gennemført modtager kunden to separate ordrebekræftelser med fakturaer fra hhv. Spørger og fragtmand, som kan afstemmes med posteringerne på hans netbank.

Herefter anses begge ordrer og bestillingsforløbet for værende afsluttet.

Spørger ønsker at indarbejde denne funktionalitet, så man på den ene side yder den bedst mulige service over for kunderne og letter betalingstransaktionen, men på den anden side ikke omfattes af reglerne om fjernsalg med krav om afregning af dansk moms for så vidt angår disse handler.

Anvendelse af den påtænkte parallelbetalingsløsning forudsætter, at der indgås en aftale om dataudveksling mellem Spørger, transportøren og PayPal. Der er imidlertid udelukkende tale om en aftale om udveksling af information om transaktionen med henblik på at lette transaktionsbyrden for kunden. Spørger har derudover intet at gøre med selve fragtaftalen, som indgås fuldt ud mellem kunden og fragtmanden.

Det bemærkes desuden, at der ikke er tale om, at Spørger modtager betaling på vegne af fragtmanden. Betalingen sker samlet til PayPal, som sender betaling for varer og fragt separat videre til henholdsvis Spørger og fragtmand.

Spørger har derfor ikke nogen økonomisk fordel ud af den valgte løsning, ud over at man kan tilbyde kunden en forsimplet betalingsproces.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Skatteministeriet har i styresignalet SKM2011.217.SKAT skærpet praksis for, hvornår der kan siges at være tale om "fjernsalg", når en udenlandsk webshop tilbyder muligheden for at vælge samtidig transport med fragtmand til en adresse i Danmark. Dette styresignal ophæver samtidig en stor del af den retspraksis, der hidtil har været at finde på området.

Skatterådet har imidlertid i et efterfølgende bindende svar, SKM 2013.720SR, taget stilling til muligheden for anvendelse af en model som den i spørgsmål 1 og 2 beskrevne. Dette bindende svar understøtter efter Spørgers opfattelse fuldt ud, at Spørger kan anvende den i spørgsmål 1 og 2 beskrevne forretningsmodel.

Valget af en løsning der tilbyder simultan betaling af varer og fragt hos tredjemand bør heller ikke medføre, at der er tale om fjernsalg, da ingen af de i SKATs hidtidige praksis nævnte betingelser herfor anses for opfyldt. Yderligere bør en sådan løsning ikke ud fra en helhedsvurdering medføre, at der er tale om fjernsalg.

Ad Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge protein- og kosttilskud fra sit lager i Tyskland til danske forbrugere via sin danske hjemmeside uden pålæg af dansk moms, såfremt den danske køber selv forestår afhentning i Tyskland uden om Spørger.

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3.

Ved fjernsalg forstås salg af varer fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Efter Skatterådets nyere praksis, bl.a. i SKM2013.720.SR, skal det imidlertid ikke anses for "fjernsalg" i momslovens forstand, såfremt kunden selv afhenter varerne i Tyskland eller på egen hånd indgår en særskilt aftale om selvstændig transport fra Spørgers lager til kundens adresse.

Det er på baggrund af ovenstående spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 bør besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger på sin hjemmeside kan henvise til et udvalg af fragtmænd til transport af de købte varer fra Spørgers lager til kundens adresse i Danmark, uden at der skal pålægges dansk moms.

Skatteministeriet anfører i SKM2011.217.SKAT følgende eksempler på, hvad der kan indgå i vurderingen af, om der er tale om "fjernsalg" eller ej (vores fremhævninger):

"Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om fjernsalg, når sælgeren som led i en helhedsløsning eksempelvis på sin hjemmeside oplister navnene på en eller flere fragtmænd, og det på baggrund af en konkret helhedsbedømmelse kan konstateres, at sælgeren reelt organiserer transporten i samarbejde med transportøren.

Når der skal foretages en samlet helhedsbedømmelse af hvem der er involveret i transportopgaven vil følgende forhold tale for, at der er tale om fjernsalg: 

 • de nærmere vilkår for transporten aftales mellem sælgeren og transportøren 
 • sælgeren har aftalt rabat med transportøren, som kommer kunderne til gode 
 • risikoen for varens beskadigelse eller bortkomst under transporten påhviler sælgeren således, at kundens eventuelle krav skal rettes mod sælgeren 
 • sælgeren og transportøren er koncernforbundne eller har et lignende interessefællesskab 
 • sælgeren modtager provision fra transportøren for at anvise kunderne 
 • sælgeren betaler vederlag til transportøren for, at denne påtager sig transporten" 

Vurderet ud fra ovenstående kriterier falder Spørgers forretningsmodel uden for fjernsalgsreglerne, da ingen af de ovenstående kriterier må anses for opfyldt.

Dette understøttes af Skatterådets svar i SKM2013.720.SR, hvor en lignende model ikke ansås for at være "fjernsalg" i momslovens forstand og derfor ikke skulle pålægges dansk moms. Da den i SKM2013.720.SR beskrevne løsning materielt svarer til den af Spørger påtænkte model, bør der ikke være tale om, at der efter en konkret helhedsbedømmelse kan statueres, at der er tale om "fjernsalg".

Transporten bestilles særskilt for varekøbet og på transportørens hjemmeside. Spørger oplyser om flere forskellige muligheder for valg af fragtmand, men har derudover ikke økonomiske eller andre interesser tilfælles med de oplistede transportører. Spørger modtager hverken provision fra eller yder vederlag til de pågældende fragtmænd, eller påtager sig risikoen for varen under transport.

De fragtfirmaer, som oplistes, forestår ikke selv fragten, men er derimod mellemænd, der selv giver mulighed for at vælge en fragtløsning med eksterne fragtfirmaer som fx Postdanmark, GLS mv.

Med hensyn til overførslen af oplysninger fra Spørgers hjemmeside til fragtfirmaernes hjemmeside har Spørger henvist til SKM2011.207.SR, hvoraf det fremgår, at det ikke i sig selv medfører fjernsalgsstatus, at der teknisk gives mulighed for overførelse af data for fragten fra sælgers hjemmeside til den transportør, som kunden måtte vælge at benytte sig af.

Spørger har efterfølgende oplyst, at transportørernes leveringspriser og leveringstider ikke længere vil fremgå af Spørgeres hjemmeside.

Det er på baggrund af ovenstående spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 bør besvares med "ja".

Ad spørgsmål 3

Det ønskes i spørgsmål 3 bekræftet, at en betalingsløsning hvor betaling for varer og fragt kan ske som én betaling til tredjemand ikke medfører, at der pålægges dansk moms.

Det er ikke et krav, at den af kunden valgte fragtmand skal understøtte parallelbetalingsløsningen. Betalingen vil i så fald blot ske i to omgange, som beskrevet i spørgsmål 2. En sådan forretningsmodel bør efter Spørgers opfattelse ikke kunne klassificeres som værende fjernsalg, jf. praksis som nævnt ovenfor.

Som udgangspunkt bør implementering af den påtænkte betalingsløsning dog ikke gøre, at en eller flere af de ovennævnte eksempler på, hvad der indgår i SKATs vurdering anses opfyldt og at der derfor er tale om fjernsalg. SKAT gør dog opmærksom på, at der ud fra en "konkret helhedsvurdering" kan statueres fjernsalg, underforstået uanset at få eller ingen af ovenstående betingelser må anses for opfyldt.

Et parallelbetalingssystem bør dog efter spørgers opfattelse ikke medføre, at der efter en konkret helhedsvurdering er tale om fjernsalg.

For så vidt angår modellen som beskrevet i spørgsmål 3 bemærkes, at betalingsstrømmene for både Spørger og en eventuel fragtmand er ens i både med og uden den påtænkte parallelbetalingsløsning. Der tilflyder således hverken Spørger eller fragtmanden økonomiske eller andre fordele ved at tilbyde den i spørgsmål 3 beskrevne parallelbetalingsløsning. Der er udelukkende tale om en simplificering af transaktionsprocessen for kunden, der dog stadig indgår i to separate aftaleforhold og modtager to separate fakturaer. Der vil fremgå to opkrævninger fra PayPal på kundens konto, som kan afstemmes med de to fakturaer.

Det er en forudsætning for anvendelse af parallelbetalingsmodellen, at både Spørger og fragtmanden har indgået en aftale med hinanden og PayPal om udveksling af data. Det bemærkes dog at det jf. SKATs hidtidige praksis ikke har været tilstrækkeligt til at statuere fjernsalgsstatus, at der teknisk gives mulighed for overførelse af data fra sælgers hjemmeside til den transportør, som kunden måtte vælge at benytte sig af. Spørger har derudover intet at gøre med selve fragtaftalen, som indgås fuldt ud mellem kunden og fragtmanden.

Det bemærkes som nævnt, at der ikke er tale om at Spørger modtager betaling på vegne af fragtmanden og videresender denne. Betalingen af de to fakturaer sker samlet til PayPal, som sender betaling for varer og fragt separat videre til henholdsvis Spørger og fragtmand.

På baggrund af ovenstående er det spørgers opfattelse, at spørgsmål 3 bør besvares med "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en Spørger kan sælge bl.a. protein- og kosttilskud til danske kunder fra sin hjemmeside alene med tysk moms, såfremt kunderne selv skal sørge for afhentning i Tyskland.

Lovgrundlag

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, har følgende ordlyd:

"§ 14. Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1. Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

2. Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

3. Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3."

Momslovens § 48, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjernsalg her til landet fra andre EU-lande, jf. § 14, nr. 3, skal uanset § 47, stk. 2, ikke registreres og betale afgift her i landet, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, og den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr."

Praksis

SKM2013.720.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger fra Tyskland kan sælge blandt andet kolonialvarer, øl, vin og sodavand via et allerede etableret online-handelskoncept til danske kunder alene med tysk moms, når kunderne selv afhenter varerne.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger kan henvise til/anbefale en dansk og/eller en tysk transportør til transport af de købte varer fra spørgers lager i Tyskland til kundens adresse i Danmark, uden at der skal pålægges dansk moms.

Skatterådet bemærker dog, at besvarelsen ikke udelukker, at SKAT efterfølgende på baggrund af yderligere tilvejebragte oplysninger om de konkret foretagne transaktioner konstaterer, at der efter en samlet helhedsbedømmelse af transaktionerne, eller eventuelt ud fra misbrugsbetragtninger, er tale om fjernsalg, og dermed skal afregnes dansk moms.

SKM2011.207.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger kan sælge træpiller fra sit tyske lager uden dansk moms via selskabets danske hjemmeside og modtage betaling herfor med betalingskort eller bankoverførsel til selskabets danske bankkonto. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger kan foretage en henvisning til en ekstern fragtmand i forbindelse med modtagelsen af bestillingen af varer, hvor kunden betaler direkte til fragtmanden, uden at dette medfører afregning af dansk moms på de solgte varer. Skatterådet bemærker dog, at besvarelsen ikke udelukker, at SKAT efterfølgende på baggrund af yderligere tilvejebragte oplysninger om de konkret foretagne transaktioner konstaterer, at der efter en samlet helhedsbedømmelse af transaktionerne, eller eventuelt ud fra misbrugsbetragtninger, er tale om fjernsalg, og dermed skal afregnes dansk moms.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers tyske filial, efter ordremodtagelse fra en dansk kunde, kan bestille træpillerne fra en polsk fabrikant til levering direkte til den danske kunde, uden fysisk at have været på den tyske filials lagerplads, uden afregning af dansk moms

Begrundelse

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Spørger har oplyst, at de varer, som sælges til danske private kunder via Spørgers hjemmeside, befinder sig i Tyskland på tidspunktet for indgåelsen af salgsaftalen, samt at kunderne selv sørger for transporten af varerne til Danmark ved selv at afhente varerne i Tyskland.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at Spørger ved salget via Spørgers hjemmeside ikke kan anses for at være direkte eller indirekte involveret i transporten af varen, og der er derfor ikke tale om et fjernsalg, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Salget af varer via Spørgers hjemmeside har under disse forudsætninger ikke leveringssted i Danmark, og salget skal derfor ikke pålægges dansk moms.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger samtidig kan henvise til en uafhængig transportør til transport af de købte varer fra virksomhedens lager i Tyskland til kundens adresse i Danmark, uden at der pålægges dansk moms, når bestilling/betaling af varer og fragt sker i separate transaktioner med henholdsvis den tyske virksomhed og den valgte fragtmand.

Lovgrundlag

Der henvises til Spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til Spørgsmål 1.

Begrundelse

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Der er ikke er tale om fjernsalg, når sælgeren af varerne foretager en oplistning af mulige transportører på sin hjemmeside eller lignende i forbindelse med salget, såfremt denne oversigt blot er udtryk for, at sælgeren selv har undersøgt, hvilke transportører der kan tænkes at ville forestå transporten og derefter ønsker at informere sine kunder herom som en service, jf. SKM2011.217.SKAT.

Det er SKATs opfattelse, at det med baggrund i oplistningen af transportørerne hos sælger er op til køberen selv at 

 • tage kontakt til en af transportørerne 
 • oplyse, hvad der ønskes transporteret 
 • oplyse, hvorfra og hvortil det ønskes transporteret 
 • få oplyst pris 
 • få oplyst leveringstid 
 • få oplyst betingelser for afhentning og levering 

og på baggrund heraf indgå en endelig aftale med transportøren om transport af de købte varer. Såfremt sælgeren af varerne bidrager væsentligt til denne proces, vil sælgeren efter en konkret helhedsvurdering kunne anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

SKAT bemærker, at Spørgers kunder ved bestilling af varer på Spørgers hjemmeside samtidig skal vælge en leveringsmetode, samt at der herunder kan vælges mellem "X GmbH, Postdanmark 2-4 hverdage, 83DKK" eller "Y, GLS Pakkeshop, 2 hverdage, 73DKK" eller "Afhentning i Tyskland".

Såfremt der vælges en af transportørerne viderestilles man direkte til en hjemmeside under den valgte transportørs domæne, hvor oplysninger om afhentningsadresse, leveringsadresse, faktureringsadresse og samlet pris for transporten er udfyldt på forhånd på baggrund af oplysninger, som automatisk er sendt fra Spørger til transportøren.

Indgåelsen af aftalen om transport af de købte varer består herefter alene i, at kunden skal trykke på knappen "jeg accepterer handelsbetingelserne" og "godkend".

Det er SKATs opfattelse, at Spørger efter en konkret helhedsbedømmelse må anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne, og der er derfor tale om et fjernsalg, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

SKAT har herved bl.a. henset til, at Spørger på sin hjemmeside både kan oplyse om prisen for fragten samt forventet leveringstid hos den uafhængige fragtmand, ligesom Spørger automatisk videresender oplysninger til fragtmanden om afhentningsadresse, leveringsadresse, faktureringsadresse og prisen på fragten. Spørger organiserer herved reelt transporten af varerne sammen med transportørerne, idet køberen blot skal godkende en på forhånd udarbejdet transportaftale - en transportaftale, som er sammenstykket af sælgeren og transportøren i fællesskab. Herved adskiller de faktiske omstændigheder sig fra SKM2013.720.SR.

Salget af varer via Spørgers hjemmeside har under disse forudsætninger leveringssted i Danmark, og salget skal derfor pålægges dansk moms, såfremt registreringsgrænsen i momslovens § 48, stk. 3 overskrides.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at det forhold, at der anvendes en allerede etableret online betalingsløsning tilbudt af tredjemand til "parallelbetaling" af virksomhedens og fragtmandens faktura samtidig, hvor kunden indtaster sine betalingsoplysninger én gang på tredjemands hjemmeside, ikke medfører, at der pålægges dansk moms.

Lovgrundlag

Se Spørgsmål 1.

Praksis

Se Spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.

Det er SKATs opfattelse, at Spørger allerede ved den anvendte oplistning af fragtmænd er indirekte involveret i transporten af varerne.

Salget af varer via Spørgers hjemmeside har derfor leveringssted i Danmark, og salget skal derfor pålægges dansk moms, såfremt registreringsgrænsen i momslovens § 48, stk. 3 overskrides.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.