Dato for udgivelse
08 Sep 2014 14:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Apr 2014 11:01
SKM-nummer
SKM2014.619.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-4935542
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Transfer pricing
Emneord
Transfer pricing, transfer pricing dokumentation, afvisning
Resumé

Skatterådet afviste at tage stilling til, om de fastsatte priser og vilkår var fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2, idet spørgsmålet ikke var tilstrækkeligt oplyst.

Hjemmel

Ligningsloven § 2
Skattekontrolloven § 3 B,
Skatteforvaltningsloven § 24

Reference(r)

Ligningsloven § 2
Skattekontrolloven § 3 B,
Skatteforvaltningsloven § 24

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.D.11.4.

Spørgsmål

Kan A Aps ratificere en indgået aftale om en Cost Plus model, hvor samtlige omkostninger refuseres af det tyske moderselskab med et tillæg på 5%?

Svar

Skatterådet afviser spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 24.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har oplyst følgende:

Det tyske moderselskab, B GmbH stiftede den 1. januar 2012 et dansk datterselskab, A Aps, med henblik på ordreoptagelse i Danmark for den tyske koncern, jfr. kopi af vedhæftede stiftelsesdokument.

Moderselskabet er et tysk fabrikations- og distributionsselskab af elektroniske produkter, hovedsagelig indenfor detektorer. Koncernomsætningen estimeres i 2013 til ca. 50 mio. Euros. Omsætningen generes af det tyske moderselskab og 11 datterselskaber.

Datterselskaberne udenfor Tyskland optræder som agenter i de respektive lande, og de modtager en provision for indsatsen.

Provisionen kalkuleres efter en såkaldt - Cost Plus model - således at alle omkostninger refuseres og der herudover tillægges en profitmargin på 5%.

Det danske selskab optager ordrerne og videregiver disse til det tyske moderselskab, der opererer med eet centrallager for hele koncernen og hvorfra varerne afskibes og faktureres direkte til kunderne rundt omkring i verden, herunder Danmark, jfr. vedhæftede beskrivelse fra moderselskabets CEO.

I løbet af året 2012/13 er der blevet ansat 5 personer i det danske selskab, A Aps. Grundet kommunikationsproblemer med selskabets danske rådgivere, herunder revisor, har koncernen aflagt et regnskab for 2012 for A Aps, udvisende et driftsunderskud på kr. 3.575.675. Den manglende kommunikation og måske tidnød har medført, at revisor har taget forbehold, hvori ikke løste forhold beskrives.

Den tyske koncern ønsker disse forhold for 2012 løst inden udgangen af 2013, ligesom de ønsker at have sikkerhed for driften i det danske selskab fremadrettet, så der ikke opstår kapitalproblemer, herunder going-concern problemer, og således at det danske selskab til fulde efterkommer og opfylder et dansk regelsæt. Derfor nærværende anmodning om bindende svar.

Regnskab for året 2012 vedhæftes til orientering.

Der foreligger en aftale om omkostningsrefusion, arbejdsdeling, rettigheder og pligter mellem det danske selskab og det tyske moderselskab, herunder at alle salgskontrakter og ethvert salg varetages af det tyske moderselskab som kontraktspartner overfor kunden, og at det danske selskab således ikke bliver part i eller vil være bundet af nogen salgskontrakt, jfr. vedhæftede kopi af "Vereinbarung/Agreement".

I tillæg til nævnte kontrakt vedlægges dokumentation for kalkulation af transfer pricing og et kutymemæssigt gevinsttillæg på 5%, jfr. vedhæftede bilag.

Repræsentanten har vedlagt bilag 1-5: 

 1. Stiftelsesdokument for A ApS. 
 2. "Current business structure of B"- uddrag af brev fra GM i B. 
 3. Årsrapport for A ApS for 2011/12. 
 4. Aftale mellem B GMBH og A ApS. 
 5. Transfer Pricing dokumentation. 

Af de fremlagte bilag fremgår blandt andet:

Ad bilag 1.

Af stiftelsesrapporten fremgår, at A ApS er stiftet med virkning fra 1. januar 2012, som et 100 procent ejet datterselskab af det tyske selskab, B GmbH. For perioden til selskabets første årlige generalforsamling består selskabets direktion af XX. Stiftelsesdokumentet er ikke dateret. XX har underskrevet på vegne af begge selskaber.

Ad bilag 2.

Bilag 2 er ikke dateret. Bilag 2 er gengivet i sin helhed nedenfor:

"Current business structure of B

B is a German manufacturer/distributor of electronic products, mainly presence and motion detectors.

Sales in 2013 will be about 50 Mio EURO.

The turnover is generated by 11 subsidiaries, including Germany.

The subsidiaries outside of Germany are acting as agents in the corresponding countries, i.e. they generate a turnover and get a commission for the turnover.

The commission is calculated so that all the cost are covered and a small profit is left.

The orders are received by the local subsidiary and given to the mother company in Germany. Since here the central warehouse is located shipments of the products Will be done from Germany and also invoicing will be done from Germany in the name of B GmbH.

Since the commission is a variable depending on the salesfigure we changed in some of the subsidiaries from commission to invoicing on a monthly basis all the costs incurred like salaries, rents for office and cars, phone etc.

By means of this we never get an undercoverage of costs.

This system I want to implement in DK as well. Initially when establishing the company I was told by YY from ZZ at the Danish-German chamber of commerce that this construction could be realized in DK.

Due to internal reasons we changed the accounting company since almost 1,5 years from ZZ in Copenhagen to ÆÆ in Kolding. But this accountant told us, that it would not be possible.

This is the reason why by recommendation of ØØ I contacted you in order to help clarifying the situation.

Please contact the Danish fiscal authorities by a binding request as soon as possible.

Best regards

XX, GM

B GmbH"

Ad bilag 3:

Regnskabet er udarbejdet af revisor den 30. maj 2013. Den fremlagte kopi af regnskabet er ikke underskrevet, men undertegnet af ÅÅ, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Af revisors påtegning af regnskabet fremgår blandt andet:

"Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette regnskab på grundlag af udførelsen af en revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. På grund af det forhold, der er beskrevet i grundlag for manglende konklusion, har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion.

Forbehold

Grundlag for manglende konklusion

Selskabets første regnskabsår er fra 1. december 2011 - 31. december 2012 og vi blev valgt som selskabets revisor efter den 31. december 2012 og har derfor ikke haft mulighed for at konstatere samt afhjælpe på følgende områder, hvorpå der er væsentlige bemærkninger.

Som følge af at selskabets forretningsorden/samarbejdsaftale med det tyske moderselskab ikke er endelig aftalt og effektueret pr. underskriftsdato har selskabet i regnskabsåret ikke modtaget nogen form for indtægter fra moderselskabet på det i Danmark gennemførte salg. Hele den genererede omsætning er faktureret fra det tyske moderselskab og der er ikke i Danmark modtaget nogen form for provision eller anden salgsafhængig fee. Som følge af, at den manglende forretningsorden/samarbejdsaftale ikke er afklaret pr. statusdag samt at der efterfølgende indtil underskriftsdato, ikke er opnået bevis for størrelsen af indtægten vedrørende regnskabsåret, er der forbehold med hensyn til det retvisende billede af omsætningen.

Det har ikke været muligt at fremskaffe en gældende opgørelse af selskabets mellemregning med det tyske moderselskab pr. 31. december 2012. Der er usikkerhed med hensyn bogføringen af omkostninger betalt af det tyske selskab. Disse omkostninger er ikke belastet det danske pr. statusdag, idet der som følge af den manglende forretningsorden/samarbejdsaftale ikke er klarlagt, om disse omkostninger efterfølgende skal belastes selskabet. Det har ikke været muligt på anden vis at opnå bevis om en eventuel størrelse på disse omkostninger.

Manglende konklusion

På grund af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Selskabet er finansielt afdækket af moderselskabet i Tyskland.

Erklæringer i forhold til anden lovgivning og øvrig lovgivning

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har tabt over halvdelen af anpartskapitalen. I strid med selskabslovens § 119 er der ikke indkaldt til generalforsamling indenfor lovens tidsfrist på 6 måneder efter at det er konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede anpartskapital, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Som det fremgår af den manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi har ikke gennemlæst ledelsesberetningen for at konstatere, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi kan derfor ikke udtale os om ledelsesberetningen."

Af regnskabets side 8 fremgår blandt andet:

"Resultatopgørelse 1. december - 31. december

Note   2011/12
  Bruttotab

 -1.304.298

   
1 Personaleomkostninger

  -2.219.024

  Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

 -51.386

    -3.574.708
2 Andre finansielle indtægter

46

  Andre finansielle omkostninger

 -1.013

  Resultat før skat -3.575.675
   
  Skat af årets resultat 0
  Årets resultat -3.575.675

"

Ad bilag 4:

Bilag 4 indeholder parternes aftale. Aftalen er underskrevet i december 2011 af XX, der har underskrevet på vegne af begge selskaber.

Af aftalen fremgår blandt andet:

"This agreement is made and entered into between B GMBH, a corporation, ......"A" and A ApS....."B".

...

Whereas, it is the intention of "A" to development the Danish market for its electronic products, products and to establish and maintain a customer base.

Whereas, "A" incorporated "B" for the aforementioned purpose.

Therefore, in consideration of the mutual covenants herein contained and other good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, the Parties agree as follows 

 1. "B" shall be responsible to develop the Danish market and create and establish a customer base for "A" products in Denmark. This includes the entire Danish territory.
 2. "B" is working on behalf of the client with the consequence that any and all danish customers and accounts are customers of and attributed to "A". 

Any and all sales contracts and product shipments resulting therefrom are considered contracts executed between "A" and customer. "B" does not become a party to or will be bound by any sales contract.

3. "A" shall reimburse "B" for all costs incurred in the fulfillment of its obligations under this contract, specifically: 

 • personel costs 
 • materiel cost 
 • banking wire and other transactional charges 
 • miscellaneous expenses 

The parties shall settle their financial obligations on a regular and timely basis, however, at least once a year in accordance with danish Laws. All obligations are to be settled in EURO.

...

4.

5.

6.

7. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all previous agreements, promises, representations, understandings, and negotiations, whether written or oral.

..."

Ad bilag 5.

Af bilag 5 fremgår:

"Transfer Price Documentation

Nature and Scope of business Relationship

Organisation of the market entry in Denmark and Acquisation of new customers.

Function and Risk Analysis

Low function and low risk Company. The contractor has only a very low business risk.

Method: cost plus method

Costs: total cost approach

Profit margin (for routine tasks) 5-10 %

Discount: because of low risk 50 %

Remaining 2,5-7,5 %

Average 5 %

Sum of the costs

Usual profit margin

Appropriate transfer price 5 %"

SKAT har spurgt repræsentanten om A ApS er undtaget fra dokumentationsforpligtelsen, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 6. Repræsentanten og selskabet har oplyst, at koncernen har en årlig omsætning på over 250 mio. DKK og en årlig balance på mere end 125 mio. DKK.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Vi mener, at det stillede spørgsmål skal besvares med et "ja" ud fra følgende begrundelse:

Det danske selskab er primært stiftet for at håndtere lønudbetaling til danske ansatte, der agerer som agenter/ordreroptagere for det tyske moderselskab.

Moderselskabet er kontrakts partner med kunden og varetager alle risici og ekspeditioner, herunder fakturering, debitorrisiko, betaling, administration m.v.

I løbet af 2012/13 er der blevet ansat 5 personer/agenter.

Hvis det danske selskab - her hypotetisk - havde været et "full risk" og et sædvanligt salgsselskab med lokal lagerføring m.v., måtte det påregnes, at selskabet sandsynligvis i en lang periode ville blive drevet med driftsunderskud og dermed skattemæssige underskud, samt løbende praktiske problemer med kapitaltab m.v.

Ved den aftalte "cost plus" model er det danske datterselskab fra start overskudsgivende, og således uafhængig af hvor lang tid det måtte tag at bringe driften i Danmark i "break-even".

SKAT har i lignende sager kunnet godkende en "cost plus model" som aftalegrundlag indenfor en koncern.

I nærværende tilfælde mener vi, at modellen er særlig acceptabel, da det danske selskab optræder som agenter/"repræsentationskontor".

Særlige bemærkninger:

Når et bindende svar foreligger godkendt, vil aftalerne blive ratificeret fra stiftelsesdagen 1. januar 2012 i regnskabet for 2013, således at aktivitet og refusion vil kunne afregnes normalt fra 1. januar 2014, og 2013 vil således afspejle både 2012 og 2013.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at B ApS kan ratificere en indgået aftale om en afregningsaftale, hvorefter selskabet får refunderet alle omkostninger med et tillæg af 5 %, som betaling for de ydelser, som det danske selskab udfører for det tyske moderselskab.

SKAT kan ikke tage stilling til, om det danske selskab kan indgå en sådan aftale.

SKAT kan - såfremt selskabet havde fremlagt tilstrækkelige oplysninger - tage stilling til, om de aftalte priser og vilkår er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 2:

Skattepligtige,

1)hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2)der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,

3)der er koncernforbundet med en juridisk person,

4)der har et fast driftssted beliggende i udlandet,

5)der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller

6)der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4,

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Stk. 2...."

Skattekontrollovens § 3 B:

Skattepligtige,

1)hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2)der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,

3)der er koncernforbundet med en juridisk person,

4)der har et fast driftssted beliggende i udlandet,

5)der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller

6)der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4,

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner). Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. § 1, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk.2. ...

Stk. 3....

Stk. 4...

Stk.5. De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner, jf. dog stk. 6. Den skriftlige dokumentation skal på told- og skatteforvaltningens begæring forelægges denne og skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser skal alene udarbejdes, såfremt told- og skatteforvaltningen anmoder herom, og med en frist på minimum 60 dage. Der skal ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for indholdet af den skriftlige dokumentation. De fastsatte regler skal godkendes af Skatterådet.

Stk.6. Skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, jf. stk. 7, har under 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr., skal, idet stk. 5, 2.-5. pkt. finder tilsvarende anvendelse, alene udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for

1) kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS,

2) kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS, og

3) kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Danmark, forudsat at den skattepligtige, jf. stk. 1, nr. 5, er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS.

Stk.7. Ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i stk. 6 medregnes juridiske personer, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Ved opgørelse af den samlede balance bortses dog fra gæld og fordringer mellem den skattepligtige og koncernforbundne juridiske personer samt kapitalandele i koncernforbundne juridiske personer ejet af den skattepligtige og omvendt. Ved opgørelse af omsætningsgrænsen bortses fra omsætning mellem den skattepligtige og koncernforbundne juridiske personer.

Stk.8. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge virksomheder omfattet af stk. 1 eller 6 at indsende en erklæring som nævnt i revisorlovens § 1, stk. 2, om dokumentationen som nævnt ovenfor i stk. 5, 2. pkt. Det er en betingelse for erklæringspålægget, at virksomheden har haft kontrollerede transaktioner med fysiske eller juridiske personer i lande uden for EU eller EØS, med hvilke Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller at virksomheden ifølge virksomhedens årsrapporter har haft gennemsnitligt driftsmæssigt underskud i 4 på hinanden følgende indkomstår, hvoraf det seneste er det indkomstår, for hvilket erklæringspålægget gives, målt som resultat af primær drift før finansiering, ekstraordinære poster og skat. Dog anvendes for forsikringsvirksomheder forsikringsteknisk resultat som driftsresultatmål. For øvrige finansielle virksomheder anvendes resultat før skat som driftsresultatmål. Det er endvidere en betingelse, at det for kontrollen af virksomhedens skattemæssige forhold er hensigtsmæssigt og relevant for told- og skatteforvaltningen at indhente erklæringen. Fristen for indsendelse af erklæringen er mindst 90 dage regnet fra pålæggets datering. Pålægget kan tidligst gives 7 dage efter modtagelsen af dokumentationen efter stk. 5, 2. pkt. Told- og skatteforvaltningens afgørelse om indhentelse af en revisorerklæring kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelsen påklages til Landsskatteretten, hvis told- og skatteforvaltningen henlægger sagen uden at gennemføre en ændring af virksomhedens selvangivne indkomst foretaget på baggrund af den indkaldte dokumentation, eller hvis forvaltningen gennemfører en nedsættelse af den selvangivne indkomst foretaget på baggrund af den indkaldte dokumentation. Klagefristen er i de tilfælde 3 måneder regnet fra forvaltningens underretning til virksomheden om henlæggelsen eller nedsættelsen. Endvidere kan afgørelsen prøves i forbindelse med en klage over en ændring af virksomhedens selvangivne indkomst foretaget på baggrund af den indkaldte dokumentation. Ved klage efter denne bestemmelses 9. og 11. pkt. finder skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3 og 5, §§ 35 c-35 e og 35 g tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om erklæringens indhold og afgivelse samt fristen for indsendelse af erklæringen.

Stk.9. Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 5 eller 6 eller indsendt erklæring efter stk. 8, finder § 5, stk. 3, anvendelse, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner."

Skatteforvaltningslovens § 24:

"En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk.2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk.3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt."

"Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.

I medfør af § 3 B, stk. 5, 5. pkt. i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, og efter bemyndigelse samt efter godkendelse af Skatterådet den 24. januar 2006, fastsættes:

§ 1. Omfattede af bekendtgørelsen er de skattepligtige, som ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med forbundne parter (kontrollerede transaktioner), som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1, og som skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for disse kontrollerede transaktioner, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 5.

Stk. 2. I skattekontrollovens § 3 B, stk. 6, er angivet, at skattepligtige, som falder under visse størrelsesgrænser, kun skal udarbejde dokumentation for visse kontrollerede transaktioner. Andre undtagelser for dokumentationspligten er beskrevet i skattekontrollovens § 3 B, stk. 9.

§ 2. En dokumentation skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter og indeholde de beskrivelser og analyser, som er beskrevet i §§ 4-8. Det er ikke en betingelse, at dokumentationen følger strukturen i §§ 4-8.

Stk. 2. Omfanget af de i §§ 4-8 nævnte beskrivelser, analyser mv., afhænger af omfanget og kompleksiteten af virksomheden og de kontrollerede transaktioner.

Stk. 3. Dokumentationen kan udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Stk. 4. Dokumentationen skal på begæring fremsendes til told- og skatteforvaltningen inden 60 dage.

§ 3. For uvæsentlige kontrollerede transaktioner skal alene angives de typer af transaktioner, som den skattepligtige har vurderet som uvæsentlige.

Stk. 2. Transaktioner anses for uvæsentlige, når der er tale om enkeltstående transaktioner af et beskedent økonomisk omfang.

§ 4. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse, som giver told- og skatteforvaltningen et overblik over koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter.

Stk. 2. Beskrivelsen skal indeholde:

1) En beskrivelse af koncernens juridiske struktur, herunder angivelse af koncernenhedernes geografiske placering.

2) En beskrivelse af den organisatoriske struktur, herunder angivelse af den primære forretningsmæssige aktivitet for den skattepligtige og for de forbundne parter, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med.

3) En oversigt der viser de seneste 3 års omsætning og resultat af den primære drift for den skattepligtige og for de forbundne parter, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med.

4) En kort historisk beskrivelse af koncernen og virksomheden, en beskrivelse af eventuelle omstruktureringer og skift i væsentlige funktioner og risici, samt en forklaring på eventuelle underskud.

5) En kort beskrivelse af branchemæssige forhold for koncernen, herunder angivelse af de væsentligste konkurrencemæssige parametre.

§ 5. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner.

Stk. 2. Flere transaktioner kan beskrives under et (aggregeret). Det skal beskrives, hvilke transaktioner som er aggregeret.

Stk. 3. De kontrollerede transaktioner skal identificeres med hensyn til, hvor meget der er overdraget og mellem hvilke forbundne parter.

Stk. 4. De kontrollerede transaktioner skal endvidere beskrives i forhold til:

1) Produkters (varer, tjenesteydelser, aktiver, immaterielle aktiver mv.) egenskaber.

2) En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici.)

3) Kontraktsvilkår.

4) Økonomiske omstændigheder.

5) Forretningsstrategier.

Stk. 5. Eventuelle omkostningsfordelingsaftaler skal beskrives.

Stk. 6. Eventuelle andre forhold, som konkret vurderes af betydning for en armslængdevurdering, skal beskrives.

§ 6. Dokumentationen skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse, som sammen med beskrivelserne i §§ 4-5 kan danne grundlag for en vurdering af, om principperne for prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Analysen skal indeholde en beskrivelse af prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner. Analysen skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvorfor prisfastsættelsen vurderes at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet, herunder en redegørelse for anvendte sammenlignelige uafhængige transaktioner og begrundelse for valg af metode.

Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 2 skal anvendes den skattepligtiges egne transaktioner med uafhængige parter, samt transaktioner mellem uafhængige parter og herunder andre forbundne parters transaktioner med uafhængige parter. Endvidere skal angives hvilke mulige sammenlignelige uafhængige transaktioner, som virksomheden har fravalgt, samt begrundelse for fravalget.

Stk. 4. Den skattepligtige er ikke forpligtet til at udarbejde databaseundersøgelser, jf. dog § 10. Hvis databaseundersøgelser alligevel er udarbejdet, skal disse vedlægges dokumentationen.

§ 7. Dokumentationen skal indeholde en overordnet redegørelse for implementeringen af principperne for prisfastsættelsen.

Stk. 2. Redegørelsen skal endvidere specificere, i hvilket omfang den skattepligtige eller forbundne parter har foretaget efterfølgende justeringer af priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner i Danmark eller i udlandet. Specifikationen skal indeholde oplysninger om, i hvilket omfang disse efterfølgende reguleringer er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

§ 8. Dokumentationen skal indeholde en liste over eventuelle skriftlige aftaler vedrørende de kontrollerede transaktioner.

Stk. 2. Dokumentationen skal endvidere indeholde kopi af eventuelle skriftlige aftaler, som den skattepligtige eller forbundne parter har indgået med myndigheder i andre lande vedrørende kontrollerede transaktioner. Dette gælder både aftaler med bagudrettet og fremadrettet virkning. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse for skriftlige aftaler som de danske skattemyndigheder er part i.

§ 9. Told- og skatteforvaltningen kan i løbet af en skattekontrol anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder at der udarbejdes supplerende materiale. Der kan anmodes om oplysninger og materiale, som må anses som relevant for en armslængdevurdering, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de i §§ 4-8 og § 10 nævnte beskrivelser, analyser mv. § 2, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Told- og skatteforvaltningen kan anmode den skattepligtige om at udarbejde databaseundersøgelse for en eller flere kontrollerede transaktioner. En anmodning om udarbejdelse af databaseundersøgelse kan alene fremsættes under en skattekontrol.

Stk. 2. Ved en databaseundersøgelse forstås en søgning efter sammenligningsgrundlag, som kan anvendes til brug for prisfastsættelse samt vurdering af, om prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner sker på armslængdevilkår. Søgningen sker i offentligt tilgængelige databaser, herunder eventuelt mod betaling.

Stk. 3. Databaseundersøgelsen skal indeholde:

1) Identifikation af transaktion(er) der testes og anvendt prisfastsættelsesmetode.

2) Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.

3) Forklaring for brug af justeringer og interval.

4) Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal give den skattepligtige en frist på mellem 60 og 90 dage til at udarbejde databaseundersøgelsen.

§ 11. Den skattepligtige kan vælge at udarbejde dokumentationen som en EU transfer pricing-dokumentation. De i §§ 4-8 nævnte beskrivelser og analyser skal være indeholdt i enten fællesdokumentationen eller den landespecifikke dokumentation. §§ 2-3 og §§ 9-10 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den skattepligtige kan vælge at udarbejde dokumentationen efter fælles retningslinjer om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, som er indgået mellem stater, som ikke er medlem af den Europæiske Union. Det bekendtgøres, hvilke fælles retningslinjer, jf. 1. pkt., der kan finde anvendelse.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. februar 2006 og har virkning for kontrollerede transaktioner foretaget i indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2006 eller senere. Skattekontrollovens § 17, stk. 3, anvendes først for kontrollerede transaktioner foretaget i indkomstår der påbegyndes den 2. april 2006 eller senere.

Stk. 2. § 11, stk. 1, om adgangen til at udarbejde dokumentation som en EU transfer pricing-dokumentation, får virkning fra tidspunktet for godkendelsen i EU's Ministerråd."

Forarbejder

"Kravene til dokumentationen i forbindelse med en anmodning om bindende ligningssvar om transfer pricing-forhold er de samme som kravene til den dokumentation, det påhviler skatteydere at udarbejde i forbindelse med indgivelse af selvangivelse efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 4. Ved påtænkte dispositioner vil der være øget fokus på de forudsætninger, der ligger til grund for de foreslåede afregningsprincipper."

Jf. L 170 (2003-2004), Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og dødsboskatteloven (Bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionærer m.v.). Reglerne om dokumentationspligt er i dag indeholdt i skattekontrollovens § 3 B, stk. 5.

Praksis

Reglerne om dokumentationspligt er nærmere beskrevet i Juridisk Vejledning, afsnit C.D.11.4. Dette afsnit er på grund af omfanget ikke gengivet, men kan findes på skats hjemmeside, www.skat.dk.

"Begrundelse

A ApS har givet en kort beskrivelse for baggrunden for anmodningen og har vedlagt fem bilag.

Den fremlagte dokumentation er imidlertid ikke tilstrækkelig til, at SKAT kan tage stilling til, om de fastsatte priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2.

Det skal hertil bemærkes, at det danske selskab efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 5, skal udfærdige og opbevare dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for selskabets kontrollerede transaktioner, med mindre selskabet er undtaget efter § 3 B, stk. 6.

Det er oplyst, at selskabet ikke er omfattet af undtagelsen i skattekontrollovens § 3 B, stk. 6. SKAT lægger derfor til grund, at selskabet er omfattet af pligten til at udarbejde transfer pricing dokumentation.

I forbindelse med at der blev indført mulighed for at selskaber kunne få bindende svar om påtænkte dispositioner var det særligt om bindende svar vedrørende transfer pricing forhold angivet:

"Kravene til dokumentationen i forbindelse med en anmodning om bindende ligningssvar om transfer pricing-forhold er de samme som kravene til den dokumentation, det påhviler skatteydere at udarbejde i forbindelse med indgivelse af selvangivelse efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 4. Ved påtænkte dispositioner vil der være øget fokus på de forudsætninger, der ligger til grund for de foreslåede afregningsprincipper."

Jf. L 170 (2003-2004), Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og dødsboskatteloven (Bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionærer m.v.).

De nærmere krav til en transfer pricing dokumentation fremgår af bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006. Se tillige Juridisk Vejledning afsnit C.D.11.4. om dokumentationsforpligtelsen efter skattekontrolloven. De fremlagte bilag indeholder ikke de oplysninger, som er nødvendige for at SKAT kan vurdere om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med ligningslovens § 2. Som eksempler på oplysninger, der mangler, kan nævnes oplysninger om koncernen og omsætning i de koncernforbundne selskaber, jf. § 4 i bekendtgørelsen samt en sammenlignelighedsanalyse, jf. § 6 i bekendtgørelsen.

SKAT indstiller at spørgsmålet afvises, idet det ikke er tilstrækkeligt oplyst, jf. skatteforvaltningslovens § 24.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 afvises, idet det ikke er tilstrækkeligt oplyst.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet afviser spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 24.