DatoStyresignalTidsfristAnsvarlig styrelseBilag
02-03-23Udkast til styresignal - tilbagebetaling af energiafgifter - præcisering af praksis for idrætshaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse m.v. - skærpelse af praksis for feriehoteller, feriecentre m.v.2023-04-07 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
01-03-23Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Afgiftsfritagelse for alkohol mv. der anvendes til fremstilling af aromaer2023-03-30 07:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
09-02-23Udkast til styresignal - fastlæggelse af praksis vedr. juridisk kategorisering2023-03-09 15:00Vurderingsstyrelsen
Offentliggjort som
19-12-22Lønsumsafgift - ændring af praksis - finansiel virksomhed - opgørelsesmetode - Udkast til styresignal - genoptagelse2023-01-26 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
30-09-22Udkast til styresignal - Aktionærlån - Kreditorskifte fra datterselskab til moderselskab - Praksisændring - Genoptagelse2022-11-05 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
26-09-22Udkast til styresignal - Fastlæggelse af praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand2022-10-13 00:00Motorstyrelsen
Offentliggjort som
17-08-22Udkast til styresignal – fastlæggelse af praksis – værdiansættelse af unoterede anparter og aktier iht. TSS-cirkulære 2000-9 hvor der sker korrektion af egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-102022-09-15 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
06-07-22Udkast til styresignal - EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen - genoptagelse2022-08-25 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
25-05-22Udkast til styresignal - Ændring af praksis for beregning af vægtafgift på registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer2022-06-13 10:02Motorstyrelsen
Offentliggjort som
25-05-22Udkast til styresignal - praksisændring - kildeskattelovens §§ 48 E-F - vederlagskrav - genoptagelse2022-06-24 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
24-05-22Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver - udkast til styresignal2022-06-24 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
24-05-22Veteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5 - genoptagelse - udkast til styresignal.2022-06-22 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
29-04-22Udkast til styresignal - beregningsgrundlag for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen) - praksisændring - genoptagelse2022-06-01 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
25-04-22Udkast til styresignal – Praksisændring – Registreringsafgift – Værdifastsættelse af brugte køretøjer – klargøringsfradrag – vedligeholdelsesstand - registreringstidspunkt2022-05-23 10:26Motorstyrelsen
Offentliggjort som
05-04-22Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder2022-05-10 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
17-03-22Refusion af indeholdt udbytteskat til udenlandske investeringsinstitutter – EU-Domstolens dom i sag C-480/16 - Udkast til styresignal2022-04-19 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
16-02-22Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i varmeforsyningsselskaber - udkast til styresignal2022-03-16 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
14-02-22Udkast til styresignal - praksisændring - overgangsregler ved opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien - genoptagelse2022-03-21 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
11-02-22Udkast til styresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven2022-03-11 14:48Skattestyrelsen
Offentliggjort som
20-12-21Udkast til styresignal - Ændring af praksis OPKL § 5, stk. 1, - opkrævning af renter når en indeholdelsespligtig eller en virksomhed i visse situationer afgiver en positiv angivelse eller indberetning efter indberetnings- eller angivelsesfristens udløb2022-01-21 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
16-12-21Ændring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - udkast til styresignal2022-01-24 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
18-11-21Udkast til styresignal - præcisering af praksis - procesgodtgørelse af energiafgifter på varme og varer forbrugt i byggeri - proceslempelse for byggeri kan ydes for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser2021-12-15 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
15-11-21Afkastbeskatning - udenlandske pensionsordninger - PBL § 53 A - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal.2021-12-15 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
26-10-21Genoptagelse – ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel - udkast til styresignal2021-11-17 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
22-09-21Korttidsudlejning af to-familieshus - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal2021-10-25 14:00Skattestyrelsen
Offentliggjort som
03-09-21Ejendomsværdiskat i 2020 - kolonihavehuse på fremmed grund - udkast til styresignal2021-10-04 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
19-08-21A/B-modeller - Opgørelse af anskaffelsessum - afståelser - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal2021-09-27 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
09-07-21Praksisændring - Omvalg - SKM2020.14.HR - udkast til styresignal2021-08-29 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
18-06-21Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen – udkast til styresignal - genoptagelse2021-08-16 13:42Skattestyrelsen
Offentliggjort som
16-06-21Udkast til styresignal om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskatteloven2021-08-11 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
09-06-21Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis – udkast til styresignal2021-07-09 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
07-06-21Foreløbig fastsættelse sendt med Digital Post til afmeldte virksomheder - udkast til styresignal - genoptagelse2021-07-05 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
03-06-21Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer2021-07-02 11:24Motorstyrelsen
Offentliggjort som
25-05-21Udkast til styresignal - præciserende - pensionsordninger i pensionsinstitutter i Storbritannien, som har været godkendt fradragsberettiget i Danmark inden Storbritanniens udtræden af EU/EØS2021-06-22 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
07-05-21Betingelser for at et fotografi er en kunstgenstand - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal2021-06-07 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
26-03-21Udkast til styresignal - genoptagelse - tonnageskat - nettofinansindtægter og -udgifter fra varedebitorer og varekreditorer2021-04-26 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
16-03-21Praksisændring - momspligt - ekspropriation - udkast til styresignal2021-04-05 08:05Skattestyrelsen
Offentliggjort som
12-02-21Ændring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - udkast til styresignal2021-03-12 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
11-02-21Genoptagelsesstyresignal for antenneforeninger for modtaget provision fra TV-udbyder, da anset som medlemsleverance til foreningen - udkast til styresignal2021-03-11 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
23-12-20Genoptagelse af tinglysningsafgift (procentafgift) for afløsningspantebreve vedrørende virksomhedspant og fordringspant i visse tilfælde af pantsætterskifte - Udkast til styresignal2021-02-08 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
23-12-20Master-feeder-strukturer og den momsretlige definition af begrebet ”investeringsforening”- præcisering af praksis- udkast til styresignal2021-02-01 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
21-12-20Udkast til styresignal om arbejdsgiverbetalt corona-test og arbejdsgiverbetalt mundbind - fastlæggelse af praksis2021-02-02 23:59Skattestyrelsen
Afsluttet uden
styresignal
18-12-20Skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU - primært vedrørende fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet - udkast til styresignal2021-01-29 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
18-12-20Udkast til styresignal - modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst - praksisændring2021-01-29 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
18-12-20Udkast til styresignal - Praksisændring - momsfritagelse - levering af nye transportmidler2021-01-20 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
08-12-20Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal2021-01-20 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
10-11-20Moms - transportydelser - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal2020-12-09 12:00Skattestyrelsen
Offentliggjort som
10-11-20Genoptagelse - fradrag for visse salgsomkostninger ved skattepligtig afståelse af andelsbevis i en andelsboligforening m.v. - udkast til styresignal2020-12-08 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
20-10-20Udkast til styresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer2020-11-17 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
29-09-20Udkast til styresignal - danske selskabers fradrag for endelige underskud i udenlandske faste driftssteder, i udenlandske datterselskaber og vedrørende fast ejendom i udlandet ved fravalg af international sambeskatning - praksisændring2020-10-29 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
19-08-20Udkast til styresignal - omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration - ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra d) – ændring af vurderinger2020-09-03 10:00Skattestyrelsen
Offentliggjort som
18-08-20Udkast til styresignal vedrørende omvalg i virksomhedsordningen og genoptagelse2020-09-16 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
05-06-20Udkast til styresignal - COVID-19 – præcisering af praksis vedr. fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande2020-06-26 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
05-06-20DIS-indkomst, gruppelivs-/sundhedsforsikringer - Genoptagelse - udkast til styresignal2020-06-30 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
07-05-20Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin - ændring af praksis for afgiftsfritagelse - udkast til styresignal2020-06-05 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
26-02-20Præcisering af, hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - udkast til styresignal2020-03-18 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
17-02-20Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal2020-03-13 23:59Skattestyrelsen
Afsluttet uden
styresignal
31-01-20Virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. - præcisering og praksisændring - udkast til styresignal2020-02-28 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
22-01-20Ophævelse af TSS-meddelelse TfS1999.6362020-02-12 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
13-01-20Genoptagelse som følge af praksisændring om, hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser - udkast til styresignal2020-02-03 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
20-12-19Udkast til styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning2020-01-24 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
20-12-19Fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - manglende måling - fordeling af forbrug til proces og rumvarme (blandet forbrug) - udkast til styresignal2020-01-24 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
19-12-19Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR - ”fyrer i kombination” - affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - udkast til styresignal2020-01-24 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
06-12-19Ændring af praksis for afbrydelse af forældelse ved underretning om lønindeholdelse og beregning af ny forældelsesfrist - udkast til styresignal2019-12-20 09:25Gældsstyrelsen
Offentliggjort som
05-12-19Udkast til styresignal vedrørende rådighedsbeskatning af hovedaktionærer, ved stilstandsforsikring2020-01-06 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
22-11-19El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - udkast til styresignal2020-01-10 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
18-11-19Seniormedlemskab i A-kasser - udkast til styresignal2019-12-10 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
18-11-19Genoptagelsesstyresignal om beskatning af beregnet afkast af domicilejendomme - udkast til styresignal2019-12-10 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
08-11-19Moms - faktura - leveringstidspunkt - fradrag - genoptagelse - udkast til styresignal2019-12-06 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
14-10-19Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse med ekspropriation for strukturskader. - udkast til styresignal2019-11-04 09:10Skattestyrelsen
Offentliggjort som
10-10-19Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal2019-10-31 13:46Skattestyrelsen
Offentliggjort som
21-08-19Genoptagelse af skatteansættelser, hvor aktiver og passiver er blevet udtaget fra virksomhedsordningen i strid med virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, og styresignalet SKM2017.622.SKAT2019-09-11 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
19-08-19Praksis vedrørende betaling af rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told mv. når en EU-forordning er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser2019-09-12 12:00 
Offentliggjort som
03-07-19Udkast til styresignal om rentefradragsbegrænsningsreglerne - praksisændringer2019-09-02 13:12Skattestyrelsen
Offentliggjort som
03-07-19Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven – udkast til styresignal2019-08-21 11:16 
Offentliggjort som
28-06-19Genoptagelse - praksisændring som følge af Højesterets dom SKM2018.77.HR, om ikke godkendte ændringer i en leasingaftale, som er uden betydning for tilladelsen - udkast til styresignal.2019-08-12 12:06 
Offentliggjort som
06-06-19Styresignal om ændring af vurdering af beboelsesejendomme vurderet med benyttelseskode 022019-07-05 08:44Vurderingsstyrelsen
Offentliggjort som
03-06-19Dækningsafgift af masser mv. med indhold af kakao - præcisering af praksis- udkast til styresignal2019-07-01 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
27-05-19Ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv.2019-06-28 10:49 
Offentliggjort som
14-05-19Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - udkast til styresignal2019-06-07 13:38Skattestyrelsen
Offentliggjort som
07-02-19Skatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - udkast til styresignal2019-02-28 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
31-01-19Betingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes - udkast til styresignal2019-02-20 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
22-01-19Udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for grundforbedringer - trærydning2019-02-12 23:59 
Offentliggjort som
08-01-19Vederlagsfrie transaktioner - konsekvenser for momsfradragsretten - præcisering - udkast til styresignal2019-01-29 23:59 
Offentliggjort som
17-12-18Udtagningsbeskatning ved salgsfremmeordninger - præcisering - udkast til styresignal2019-01-14 13:25 
Offentliggjort som
06-12-18Momsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - udkast til styresignal2019-01-10 13:12 
Offentliggjort som
21-11-18Værdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse.2018-12-12 09:25 
Offentliggjort som
05-11-18Udenlandske lærlinge, praktikanter og studerende - udkast til styresignal2018-11-27 10:48 
Offentliggjort som
01-11-18Genoptagelse af moderselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk datterselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - udkast til styresignal2018-11-22 07:30 
Offentliggjort som
27-08-18Økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal2018-09-17 13:42 
Offentliggjort som
06-07-18Moms - transport - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal2018-08-27 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
Offentliggjort som
06-07-18Momsfritagelse vedrørende skibe og disses faste udstyr – genoptagelse – udkast til styresignal2018-08-27 23:59 
Offentliggjort som
Offentliggjort som
27-06-18Udkast – Forenklet valgfri model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService2018-08-14 08:29 
Offentliggjort som
26-06-18Forvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - udkast til styresignal.2018-08-14 15:09 
Offentliggjort som
22-06-18Brugtmoms - praksisændring - begrebet "brugte varer" - salg af reservedele fra udrangerede køretøjer2018-08-13 00:00 
Offentliggjort som
19-06-18Praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - udkast til styresignal2018-08-07 00:00 
Offentliggjort som
18-06-18Moms - solcelleanlæg og husstandsvindmøller - opgørelse af salgsmoms - momsregistrering - genoptagelse - udkast til styresignal2018-08-08 12:00 
Offentliggjort som
13-06-18Genoptagelse - ændring af praksis - måling med tilbagevirkende kraft - efterregulering af overskudsvarmeafgift - udkast til styresignal2018-07-06 23:59 
Offentliggjort som
13-06-18Genoptagelse - ændring af praksis - overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser - udkast til styresignal2018-07-06 23:59 
Offentliggjort som
13-06-18Praksisændring - Genoptagelse - ændring af praksis - vederlag for overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse - udkast til styresignal2018-07-06 23:59 
Offentliggjort som
13-06-18Genoptagelse - praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - udkast til styresignal2018-07-06 23:59 
Offentliggjort som
30-05-18Aktindsigt i interne dokumenter - udkast til styresignal2018-06-20 23:59 
Offentliggjort som
08-05-18Fusionsdato ved grænseoverskridende fusion - udkast til styresignal2018-06-01 23:59 
Offentliggjort som
16-03-18Genoptagelse som følge af SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier og andre værdipapirer, værdipapirerer er solgt inden der erhverves endelig ret - udkast til styresignal2018-04-06 10:21 
Offentliggjort som
12-02-18Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - udkast til styresignal2018-03-05 23:59 
Offentliggjort som
09-02-18Genoptagelse - lempelse for dobbeltbeskatning - udkast til styresignal2018-03-02 23:59 
Offentliggjort som
08-02-18Gløgg tilsat spiritus - genoptagelse - udkast til styresignal2018-02-28 23:59 
Offentliggjort som
07-02-18Regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift.2018-02-27 23:59 
Offentliggjort som
15-01-18Moms i forbindelse med privatpersoners import af varer via andre EU-lande - udkast til styresignal2018-02-05 23:59 
Offentliggjort som
11-10-17Præcisering - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - udkast til styresignal2017-11-01 00:00Skattestyrelsen
Offentliggjort som
03-10-17Havneydelser - fast ejendom - leveringssted - udkast til styresignal2017-10-26 00:00 
Offentliggjort som
02-10-17Leasing - betaling af forholdsmæssig registreringsafgift - udkast til styresignal2017-10-23 00:00 
Offentliggjort som
15-09-17Genoptagelse - Flytning af registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til eftermonteret udstyr eller byttebiler - udkast til styresignal2017-09-23 00:00 
Offentliggjort som
13-09-17Korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - udkast til styresignal2017-10-05 12:00 
Offentliggjort som
06-09-17Ændring af retningslinjerne for SKATs henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal2017-10-04 12:00 
Offentliggjort som
Offentliggjort som
11-08-17Udkast til styresignal om omlægning af indkomstår2017-09-01 23:59 
Offentliggjort som
08-08-17Moms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - præcisering - styresignal2017-09-01 12:00 
Offentliggjort som
13-07-17Genoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - udkast til styresignal2017-08-09 23:59 
Offentliggjort som
07-07-17Udkast til styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning2017-07-31 23:59 
Offentliggjort som
03-07-17Forvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - udkast til styresignal.2017-08-25 12:00 
Offentliggjort som
03-07-17Udkast til styresignal - Forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService2017-08-25 12:00 
Offentliggjort som
Offentliggjort som
26-06-17Moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - udkast til styresignal2017-08-09 23:59 
Offentliggjort som
15-06-17Styresignal - Praksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 102017-07-07 23:59 
Offentliggjort som
09-06-17Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler2017-06-30 23:59 
Offentliggjort som
01-06-17Leasingtager - momsfradrag - importmoms - udkast til styresignal2017-06-18 23:59 
Offentliggjort som
23-05-17Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker2017-06-13 23:59 
Offentliggjort som
23-05-17Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv.2017-06-13 23:59 
Offentliggjort som
19-05-17Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder2017-05-31 23:59 
Offentliggjort som
11-05-17Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve - Udkast til styresignal2017-05-26 23:59 
Offentliggjort som
05-05-17Udkast til styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver2017-05-26 23:59Skattestyrelsen
Offentliggjort som
03-05-17Udkast til styresignal - ubenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven2017-05-24 23:59 
Offentliggjort som
30-03-17Udkast til styresignal - skatteaftale - Øresund2017-04-13 10:50 
Offentliggjort som
09-03-17Ændring af SKM2015.119.SKAT - Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering - Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning - udkast til styresignal2017-03-23 23:59 
Offentliggjort som
06-03-17Genoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR – udkast til styresignal2017-03-20 23:59 
Offentliggjort som
06-03-17Økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal2017-03-20 23:59 
Offentliggjort som
27-02-17Rentetilskrivninger til aktionærlån2017-03-16 14:21 
Offentliggjort som
15-02-17Udkast til styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien2017-03-01 23:59 
Offentliggjort som
10-02-17Udkast til styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året2017-03-10 23:59 
Offentliggjort som
10-01-17Præcisering af praksis for indretning af lastbiler afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, litra a, - udkast til styresignal2017-01-27 13:18 
Afsluttet uden
styresignal
05-01-17Ny formel til fuldstændig denaturering af alkohol - udkast til styresignal2017-01-20 10:11 
Offentliggjort som
22-12-16Transaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde2017-01-16 11:47 
Offentliggjort som
21-12-16Moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - udkast til styresignal2017-01-17 10:17 
Offentliggjort som
21-12-16Genoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - udkast til styresignal2017-01-16 08:20 
Offentliggjort som
19-12-16GSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling- udkast til styresignal2017-01-16 10:28 
Offentliggjort som
07-12-16Masse, chokoladeafgiftsloven - udkast til styresignal2016-12-22 10:14 
Offentliggjort som
01-12-16Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme - ligningslovens § 15 J, stk. 12016-12-16 11:14 
Offentliggjort som
10-11-16Genoptagelse - praksisændring som følge af Højesterets dom af 2. september 2016 om, at grillbetræk ikke skal anses for at være presenninger i pvc-afgiftslovens forstand2016-11-25 23:59 
Offentliggjort som
28-10-16Præcisering af reglerne for afgiftsfritagelse ved registrering af nybygget skib - tinglysningsafgiftslovens § 11, stk. 3 - udkast til styresignal2016-11-14 13:09 
Afsluttet uden
styresignal
14-10-16Moms på salg af byggegrunde2016-11-04 23:59 
Offentliggjort som
14-10-16Moms på fast ejendom - salg efter udlejning2016-11-04 23:59 
Offentliggjort som
30-09-16Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - udkast til styresignal2016-10-24 12:00 
Offentliggjort som
12-09-16Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - udkast til styresignal2016-09-26 23:59 
Offentliggjort som
18-08-16Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - udkast styresignal2016-09-01 23:59 
Offentliggjort som
12-07-16Styresignal om "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse2016-08-05 12:00 
Offentliggjort som
30-06-16Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal2016-08-01 23:59 
Offentliggjort som
20-06-16Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten2016-07-04 23:59 
Offentliggjort som
20-06-16Udkast til styresignal - GSP-ordningen (det generelle præferencesystem) - attestering af erstatningcertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling2016-07-04 23:59 
Offentliggjort som
26-05-16Genoptagelse -Ændring af praksis ved afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer - udkast til styresignal2016-06-09 23:59 
Offentliggjort som
03-05-16Chokoladeafgift - genoptagelse - udkast til styresignal2016-05-17 23:59 
Offentliggjort som
03-05-16Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - udkast til styresignal2016-05-23 12:00 
Offentliggjort som
19-04-16Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.2016-05-16 12:00 
Offentliggjort som
12-04-16Skadesforsikringsafgift af vejhjælpsabonnementer - udkast til styresignal2016-04-27 23:59 
Offentliggjort som
18-03-16Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 12016-04-08 23:59 
Offentliggjort som
18-03-16Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C2016-04-14 23:59 
Offentliggjort som
16-03-16Udkast til styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 332016-04-01 23:59 
Offentliggjort som
08-03-16Præcisering af reglerne for udstedelse af historisk nummerplader - udkast til styresignal2016-03-23 23:59 
Offentliggjort som
26-02-16Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal2016-03-16 23:59 
Offentliggjort som
28-01-16Udkast til styresignal - Fjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande2016-02-11 23:59 
Offentliggjort som
27-01-16Udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse2016-02-10 23:59 
Offentliggjort som
25-01-16Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal2016-02-08 23:59 
Offentliggjort som
15-01-16Udkast til styresignal om omlægning af indkomstår2016-01-30 23:59 
Offentliggjort som
13-01-16Udkast - Styresignal - Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde2016-01-27 23:59 
Offentliggjort som
07-01-16Beregning af UCITS-investeringsforeningernes delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - udkast til styresignal2016-01-21 23:59 
Offentliggjort som
06-01-16Udkast til styresignal - Moms - ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders anvendelse af udlægsreglerne2016-01-29 23:59 
Offentliggjort som
06-01-16Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd2016-01-20 23:59 
Offentliggjort som
21-12-15Underskrift på fakturaer, til brug for nedsættelse af antidumpingtold2016-01-15 23:59 
Offentliggjort som
11-12-15Genoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal2016-01-07 23:59 
Offentliggjort som
12-11-15Udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn2015-12-07 23:59 
Offentliggjort som
06-11-15Kantinemoms - administrativt forenklede ordninger2015-11-23 23:59 
Offentliggjort som
23-10-15Udkast til styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang2015-11-23 23:59 
Offentliggjort som
22-10-15Godtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - udkast til styresignal2015-11-06 23:59 
Offentliggjort som
02-10-15Udkast til styresignal - moms - udlevering af overskudsfødevarer2015-10-16 23:59 
Offentliggjort som
29-09-15Moms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - udkast til Styresignal2015-10-19 23:59 
Offentliggjort som
25-09-15Anvendelse af "effekt-reglen" i elafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 3, som alternativ til måling af elforbruget i campinghytter - udkast til styresignal.2015-10-09 23:59 
Offentliggjort som
09-09-15Moms - konkursboer - fradragsret - omkostninger ved gældssanering i konkurs og honorarer for kurators arbejde med pålæg af konkurskarantæne2015-09-26 23:59 
Offentliggjort som
28-08-15Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen2015-09-11 23:59 
Offentliggjort som
13-08-15Udkast til styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning2015-09-10 23:59 
Offentliggjort som
11-08-15Momsfritagelse af undervisning - underleverandørydelser - praksisændring2015-08-25 23:59 
Offentliggjort som
13-07-15Genoptagelse - ændring af praksis for leveringsstedet for kurser af længere varighed - moms - udkast til styresignal2015-08-24 23:59 
Offentliggjort som
10-07-15Udkast til Styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver2015-08-21 23:59 
Afsluttet uden
styresignal
06-07-15Genoptagelse som følge af SKM2015.259.BR om godtgørelse af afgiften på elektricitet til ventilation af lokaler ved forarbejdning af smeltet metal og smeltet glas – Udkast til styresignal2015-08-05 23:59 
Offentliggjort som
03-07-15Præcisering af begrebet ”kraftvarmekapacitet” i el-patronordningen - Udkast til styresignal2015-08-07 23:59 
Offentliggjort som
01-07-15Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Udkast til styresignal2015-07-31 23:59 
Offentliggjort som
30-06-15Tatovørers udøvelse af kunstnerisk virksomhed - Udkast til styresignal2015-07-20 12:00 
Offentliggjort som
25-06-15Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende indberetnings- og betalingspligten for el-cykelbatterier i henhold til batteribekendtgørelsens §§ 16 og 17 - udkast til styresignal2015-07-15 23:59 
Offentliggjort som
24-06-15Præcisering af praksis vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 -udkast til styresignal2015-07-15 23:59 
Offentliggjort som
23-06-15Udkast til Styresignal om genoptagelse som følge af SKM2014.538.ØLR om fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien2015-07-21 23:59 
Offentliggjort som
17-06-15International sambeskatning - udkast til styresignal2015-08-07 23:59 
Offentliggjort som
17-06-15Subsambeskatningskredse - udkast til styresignal2015-08-07 23:59 
Offentliggjort som
17-06-15Anvendelse af underskud ved afbrydelse af sambeskatning ved omstrukturering - udkast til styresignal2015-08-07 23:59 
Offentliggjort som
17-06-15Omlægning af indkomstår - udkast til styresignal2015-08-07 23:59 
Offentliggjort som
17-06-15Ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip - udkast til styresignal2015-08-07 23:59 
Offentliggjort som
08-06-15Skadesforsikringsafgift - lovændring fra 1. juli 2015 - vejhjælps-abonnementer, som udbydes sammen med andre ydelser uden særskilt vederlag - udkast til styresignal2015-06-22 23:59 
Offentliggjort som
08-06-15Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - Udkast til styresignal2015-06-29 12:00 
Offentliggjort som
08-06-15SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - udkast til styresignal2015-06-29 12:00 
Offentliggjort som
07-05-15Genoptagelse af sager, hvor radiofradraget for brugte importerede biler er nedsat med urette - styresignal2015-05-22 12:00 
Offentliggjort som
07-05-15Mandskabsvogne - Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed - udkast til styresignal2015-05-22 12:00 
Offentliggjort som
20-04-15Udkast til styresignal for genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten2015-05-04 23:59 
Offentliggjort som
17-04-15Udkast - Genoptagelse af en nærmere afgrænset type sager i SKATs indsatsprojekt ”Flytning af avance på biler” som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2014.718.LSR - styresignal2015-05-06 23:59 
Offentliggjort som
10-04-15Momsregistrering af konkursboer2015-04-27 23:59 
Offentliggjort som
10-04-15Ophævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C2015-04-24 23:59 
Offentliggjort som
27-03-15Udkast til styresignal - den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler2015-04-10 23:59 
Offentliggjort som
20-03-15Udkast til styresignal til fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession2015-04-10 23:59 
Offentliggjort som
18-03-15Udkast til styresignal - Genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 20122015-04-10 23:59 
Offentliggjort som
13-03-15Høring - udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering2015-04-10 23:59 
Offentliggjort som
12-03-15Udkast til styresignal - genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningsloven § 33 D stk. 5 og genbeskatning efter § 15 stk. 9, lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningsloven § 33 D, stk. 52015-03-26 23:59 
Offentliggjort som
27-02-15Præcisering af SKATs krav til indretning af campingbiler (autocampere) indregistreret efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift - styresignal2015-03-16 23:59 
Offentliggjort som
23-12-14Udkast - Retningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 12015-01-19 23:59 
Offentliggjort som
23-12-14Udkast - Ændring af retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovns § 38, stk. 12015-01-19 23:59 
Offentliggjort som
27-11-14Moms på fast ejendom – salg efter kortere tids udlejning2014-12-12 23:59 
Offentliggjort som
24-11-14Udkast til styresignal - Erhvervsskoler - Museer - Zoologiske haver - Moms - Delvis fradragsret - Tilskud - EU-domstolens dom af 27. marts 2014 i sag C-151/13, Le Rayon d’Or SARL - Praksisændring.2014-12-15 23:59 
Offentliggjort som
20-11-14Udkast til styresignal - Vederlag for værgemål - momsfritagelse2014-12-04 23:59 
Offentliggjort som
17-11-14Udkast til styresignal - dokumentationskrav ved transport af bekæmpelsesmidler - styresignal2014-12-03 23:59 
Offentliggjort som
12-11-14Motorbrændstof til fly og skibe - præcisering af anvendelsesområdet for afgiftsfritagelse - styresignal2014-11-27 23:59 
Offentliggjort som
04-11-14Udkast til Styresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven2014-11-19 23:59 
Offentliggjort som
13-10-14Udkast - Leasingtager - momsfradrag - importmoms - styresignal2014-10-29 23:59 
Offentliggjort som
10-10-14Udkast til styresignal - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning2014-10-24 23:59 
Offentliggjort som
30-09-14Udkast - den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler - styresignal2014-10-23 23:59 
Offentliggjort som
26-09-14Udkast til styresignal - Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter2014-10-10 23:59 
Offentliggjort som
04-09-14Fjernsalg eller ej i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal2014-09-19 23:59 
Offentliggjort som
13-08-14Udkast til styresignal - Moms - Tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v. - styresignal2014-09-15 23:59 
Offentliggjort som
13-08-14Udkast til styresignal om aktionærlån2014-08-27 23:59 
Offentliggjort som
17-07-14Udkast til styresignal - Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal2014-08-21 23:59 
Offentliggjort som
11-07-14Udkast til styresignal - Genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2010 - 2013 som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet2014-08-08 12:00 
Offentliggjort som
08-07-14Udkast til styresignal - Moms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - EU-domstolens dom af 7. november 2013 i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulicâ og Plavosin2014-08-15 23:59 
Offentliggjort som
08-07-14Udkast til styresignal - Moms - EU-handel med varer - dokumentationskrav ved afhentningskøb2014-08-15 23:59 
Offentliggjort som
02-07-14Udkast til styresignal - Anonyme anmeldelser - præcisering af retningslinjerne2014-08-04 12:00 
Offentliggjort som