Dato for udgivelse
16 Sep 2014 12:02
Til
Virksomheder og kommuner der er registreret for afgift af spildevand
Sagsnummer
14-4177556
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Afgiften på spildevand forhøjes pr. 1. oktober 2014, og grænsen for, hvornår virksomheder kan opnå godtgørelse, bliver ligeledes forhøjet.


Ved lov nr. 522 af 12. juni 2009 vedtog Folketinget  

  • en forhøjelse på 50 pct. af samtlige afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven og
  • en forhøjelse af bundgrænserne fra 20.000 kr. til 30.000 kr. for, hvornår der kan opnås særlig godtgørelse på henholdsvis 70 og 80 pct. af den betalte afgift  

Forhøjelsen af afgifterne på spildevand medfører, at værdien af godtgørelsesmulighederne stiger, hvorfor forhøjelserne i spildevandsafgiftsloven, skulle godkendes af EU Kommissionens statsstøtteenhed.

EU Kommissionens godkendelse af forhøjelsen af afgifterne på spildevand foreligger nu.

Forhøjelsen sættes i kraft pr. 1. oktober 2014, jf. bekendtgørelse nr. 984 af 8. september 2014.

Ændringens indhold

Afgiftssatser

Ved lov nr. 522 af 12. juni 2009 forhøjes samtlige afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven.

Afgiften for stoffer indeholdt i spildevandet:

Indtil 1. oktober 2014

Fra og med 1. oktober 2014

Totalnitrogen

20 kr./kg

30 kr./kg

Totalfosfor

110 kr./kg

165 kr./kg

Organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret))

11 kr./kg

16,5 kr./kg

For spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, kan afgiftsbetalingen opgøres ved brug af standardbetalinger fremfor efter det faktiske indhold.

Standardbetalingen:

Indtil 1. oktober 2014

Fra og med 1. oktober 2014

1

Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering

0,50 kr./m3

0,75 kr./m3

2

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering

0,60 kr./m3

0,90 kr./m3

3

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning

1,00 kr./m3

1,50 kr./m3

4

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation

1,10 kr./m3

1,65 kr./m3

5

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning

1,30 kr./m3

1,95 kr./m3

6

Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation

1,40 kr./m3

2,10 kr./m3

7

Både mekanisk og biologisk rensning

1,60 kr./m3

2,40 kr./m3

8

Både mekanisk rensning og kemisk fældning

1,90 kr./m3

2,85 kr./m3

9

Andre

3,80 kr./m3

5,70 kr./m3

Ændring i godtgørelsesbestemmelse

Momsregistrerede virksomheder kan indtil 1. oktober 2014 få godtgjort 80 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 20.000 kr., og som vedrører virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til

  1. forarbejdningen af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf,
  2. fremstillingen af cellulose, eller
  3. fremstillingen af rør- og roesukker på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.

Pr. 1. oktober 2014 kan disse virksomheder alene få godtgørelse af den del afgiften, der årligt oversigter 30.000 kr.

Momsregistrerede virksomheder, kan indtil 1. oktober 2014 få godtgjort 70 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 20.000 kr., og som vedrører virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til

  1. organiske pigmenter og præparater i forbindelse hermed,
  2. pektinstoffer, pektinater og pektater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU's kombinerede nomenklatur eller
  3. vitaminer.

Pr. 1. oktober 2014 kan disse virksomheder alene få godtgørelse af den del afgiften, der årligt overstiger 30.000 kr.

Afregningsperiode ikke afsluttet d. 1. oktober 2014

For løbende leverancer af vand, hvoraf skal afregnes spildevandsafgift, og hvor afregningsperioden er påbegyndt inden 1. oktober 2014, og afsluttes efter 1. oktober 2014, skal den afgiftspligtige mængde fordeles forholdsmæssigt på perioden inden 1. oktober 2014 og perioden efter. Med SKATs tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Hvis en afregningsperiode fx løber fra 1. januar til 31. december skal der ske en opdeling af den udledte mængde med 75 pct. til afgiftssatsen gældende indtil 1. oktober 2014 og med 25 pct. på afgiftssatsen gældende fra 1. oktober 2014.

Anmodning om tilladelse indsendes til SKAT via kontaktformularen vedrørende Punktafgifter i TastSelv Erhverv.