Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for boets momspligt ved salg af boets aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af aktiver for hvilke der har været fuld eller delvis fradragsret
  • Salg af pantsatte aktiver.

Salg af aktiver for hvilke der har været fuld eller delvis fradragsret

Konkursboet skal opkræve moms ved salg af konkursboets aktiver, hvis der har været fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktiverne, medmindre salget sker som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, som er momsfri efter ML § 4, stk. 5. Se D.A.4.1.8.

Ved "virksomhedens aktiver" forstås "den samlede aktivmasse". Det vil sige inventar og andre driftsmidler, immaterielle rettigheder mv. samt omsætningsaktiver i form af varelagre mv.

Momspligten gælder konkursboets salg såvel i fri handel som på tvangsauktion. Se tillige afsnit D.A.20.3.2.4.

Pligten til at betale moms af salget af konkursboets aktiver er uafhængig af, om den konkursramte virksomhed rent faktisk har foretaget fradrag ved indkøb, fremstilling mv. Det afgørende er, om fallenten har haft fradragsret efter momsloven. Til eksempel kan nævnes en situation, hvor en virksomhed har købt en PC af en privatperson. Den indkøbte PC anvendes af virksomheden til momspligtige aktiviteter. Virksomheden har som udgangspunkt fradragsret for moms ved indkøb af PC'en, men da den er købt af en privatperson, er der ikke moms på købsfakturaen, og dermed ikke nogen moms, som kan fratrækkes. Konkursboet skal alligevel opkræve moms, når konkursboet sælger PC'en. Se afsnit D.A.4.5.2.

Hvis leverancen i sig selv er momsfritaget skal der ikke beregnes moms ved salget. Hvis salget sker inden for den i ML § 44, stk. 1, fastsatte periode på 10 år for fast ejendom, skal der ske regulering af den moms, der er fradraget ved anskaffelsen af den faste ejendom, jf. ML § 43, stk. 3, nr. 4, medmindre der er tale om en ny bygning, fx. en domicilejendom, hvor byggeriet er påbegyndt og salget sker efter den 1. januar 2011.

Se også

Salg af pantsatte aktiver

Konkursboet skal afregne moms ved salg af konkursboets aktiver, uanset om det er konkursboet eller panthaver, der forestår salg af aktivet.

Se også

  • afsnit D.A.20.3.2.4 Salg af fast ejendom på tvangsauktion,
  • afsnit D.A.20.3.2.3 om den momsmæssige behandling af honorar for salg af pantsatte aktiver og
  • afsnit D.A.20.3.2.3 om panthaverregnskab.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

 Skatterådet

SKM2021.381.SR

Skatterådet kan bekræfte, at salg af besætningen i forbindelse med et interessentskabs konkurs udgør en momspligtig transaktion, og at salgsmomsen skal afregnes af interessentskabets konkursbo, idet besætningen har indgået i interessentskabets landbrugsdrift, selvom besætningen indgår som et aktiv i interessenternes personlige konkurser.

Det bekræftes endvidere, at interessentskabets konkursbo kan opnå momsfradrag for kuratorsalæret, der vedrører salg af besætningen samt den erhvervsmæssige anvendelse af landbrugsejendommen. Det kan dog ikke bekræftes, at der kan opnås fradrag for den del af kuratorsalæret, der kan henføres til stuehuset, idet denne har været anvendt som privat bolig af interessenterne.

Skatterådet kan bekræfte, at interessentskabets konkursbo kan opnå momsfradrag for udgifter til ejendomsmægler, når udgiften knytter sig til den momspligtige udlejningsaktivitet, og udgiften vedrører aktiverne, der er nødvendige for at videreføre udlejningsvirksomheden. Det kan dog ikke bekræftes, at der kan opnås fradrag for den del af udgifterne, der kan henføres til stuehuset, idet denne har været anvendt som privat bolig af interessenterne.

Skatterådet afviser besvarelsen af spørgsmål 4, idet spørgsmålet ikke vedrører en konkret påtænkt disposition.