Dato for udgivelse
22 Sep 2014 09:25
SKM-nummer
SKM2014.655.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
12-0228028
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
godtgørelse, medhold, omkostninger
Resumé

Ved vurdering af, om en person omfattet af skatteforvaltningslovens § 53 beløbsmæssigt har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, er det afgørende, om de påklagede forhøjelser af indkomsterne, er nedsat med mere end 50 %. Der er ikke belæg for at lægge vægt på den skatteværdi ændringerne har for den pågældende.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 52

Henvisning

-

Sagens emne
SKAT har alene godkendt omkostningsgodtgørelse på 50 % af ansøgte udgifter til sagkyndig bistand.

Skatteankestyrelsen stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Landsskatteretten traf ved kendelse af 27. januar 2012 afgørelse om klagerens skatteansættelser for 2005 - 2008.

Skatteankenævnet havde ved den påklagede afgørelse ansat klagerens personlige indkomster og aktieindkomster for de nævnte indkomstår således:

Indkomståret 2005
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets manglende fakturering af materialer (vinduer) til Y1, 146.278 kr.

Indkomståret 2006
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets betaling af beklædning, 25.146 kr.
Maskeret udlodning vedrørende selskabets manglende fakturering af arbejdstimer på Y1, 6.375 kr.

Indkomståret 2007
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets betaling af beklædning, 15.100 kr.

Indkomståret 2007
Personlig indkomst
Værdi af fri båd, 144.157 kr.

Indkomståret 2008
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets manglende fakturering af arkitektudgifter, 147.131 kr.

Maskeret udlodning vedrørende selskabets manglende fakturering af arbejdstimer mv. vedr. sommerhus Y2, 103.417 kr.

Indkomståret 2008
Personlig indkomst
Værdi af fri båd, 197.267 kr.

Der var for så vidt angår forhøjelsen af aktieindkomsten for 2005 over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at ansættelsen skulle annulleres som ugyldig. For så vidt angår forhøjelserne af aktieindkomsten for 2006, 2007 og 2008 var der nedlagt påstand om, at forhøjelserne skulle nedsættes til 0 kr., og for så vidt angår forhøjelserne af klagerens personlige indkomster for 2007 og 2008 med værdi af fri båd var der tillige nedlagt påstand om, at forhøjelserne skulle nedsættes til 0 kr.

Landsskatteretten stadfæstede ved kendelsen følgende af de påklagede forhøjelser:

Indkomståret 2005
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets manglende fakturering af materialer (vinduer) til Y1, 146.278 kr.

Indkomståret 2006
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets betaling af beklædning, 25.146 kr.

Indkomståret 2007
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets betaling af beklædning, 15.100 kr.

Indkomståret 2008
Aktieindkomst
Maskeret udlodning vedrørende selskabets manglende fakturering af arkitektudgifter, 147.131 kr.

Maskeret udlodning vedrørende selskabets manglende fakturering af arbejdstimer mv. vedr. sommerhus Y2, 103.417 kr.

Den påklagede forhøjelse af klagerens aktieindkomst for 2006, der af ankenævnet var ansat til 6.375 kr., blev derimod af Landsskatteretten nedsat til 5.525 kr.

De påklagede forhøjelser af klagerens personlige indkomster vedrørende værdi af fri båd, der for indkomstårene 2007 og 2008 var ansat til 144.157 kr. henholdsvis 197.267 kr. blev af Landsskatteretten i det hele nedsat til 0 kr.

Landsskatteretten udtalte ved afsigelsen af kendelsen, at resultatet i sagen ikke kunne anses for "medhold i overvejende grad".

Repræsentanten indgav den 25. april 2012 ansøgning om omkostningsgodtgørelse af klagerens udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klagesagen. Han anmodede herved om godtgørelse af 100 % af de udfakturerede udgifter, i alt 187.500 kr. inkl. moms.

Repræsentanten indsendte sammen med ansøgningen kopi af brev af 4. april 2012 fra Landsskatteretten til repræsentanten. Landsskatterettens kontor meddelte i dette, at udgangspunktet for vurderingen af, om der beløbsmæssigt er givet medhold i overvejende grad, er de påklagede beløb og ikke skatteværdien heraf.

Repræsentanten indsendte også sålydende beregninger, foretaget af revisionsfirmaet R1, der er fremsendt til repræsentanten den 27. marts 2012:

Beregning af medholdsgrad vedr. afgørelse i landsskatteretten

Historiske skattesatser (marginal):

2005

2006

2007

2008

Aktieindkomst

43 %

43 %

43 %

45 %

Personlig indkomst / topskat

60 %

60 %

60 %

60 %

AM-bidrag

8 %

8 %

8 %

8 %

Forkortelser

(AI) = Aktieindkomst

(PI) = Personlig indkomst/topskat

Skatteværdi

Skatteværdi

Indkomståret 2005

Påstand

Afgørelse

påstand

afgørelse

Vinduer

Y1 (AI)

146.278

146.278

56.405

56.405

Skatteberegning

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 28 %

43.300

43.300

12.124

12.124

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 43 %

102.978

102.978

44.281

44.281

I alt

146.278

146.278

56.405

56.405

Heraf vedrører det hele forhøjelsen vedr. vinduer Y1

Indkomståret 2006

Påstand

Afgørelse

Skatteværdi

påstand

Skatteværdi

afgørelse

Beklædning (AI)

25.146

25.146

10.813

10.813

Arbejdstimer Y1 (AI)

6.375

5.525

2.741

2.376

Skatteberegning

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 28 %

88.600

24.808

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 43 %

37.200

30.671

15.996

13.189

I alt

125.800

30.671

40.804

13.189

Heraf aktieindkomst, der ikke vedrører afgørelsen DKK 95.129.

Da dette beløb overstiger grundbeløbet på DKK 88.600 beregnes skatten vedrørende medhold med 43 %.

Indkomståret 2007

Påstand

Afgørelse

Skatteværdi

påstand

    Skatteværdi

     afgørelse

Beklædning (AI)

15.100

15.100

6.493

       6.493

Værdi af fri båd (PI)

144.157

90.988

Skatteberegning

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 28 %

91.000

25.480

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 43 %

21.928

15.100

9.429

      6.493

I alt

112.928

15.100

34.909

      6.493

Heraf aktieindkomst, der ikke vedrører afgørelsen DKK 97.828.

Da dette beløb overstiger grundbeløbet på DKK 91.000 beregnes skatten vedrørende medhold med 43 %.

Topskattegrænse, jf. årsopgørelse

327.200

Marginalskat, jf. årsopgørelse

59,00 %

Hertil ligges kirkeskat, jf. årsopg.

0,91 %

Am-bidrags-procent, jf. årsopg.

8,00 %

Personlig indkomst, jf. åropgørelse

598.575

Da den personlige indkomst ligger over topskattegrænsen vil afgørelsen kunne have betydet, at den personlige indkomst vil blive øget. Skattebeløbet er derfor beregnet med den højeste marginalskat (59 %).

Værdi af fri båd

144.157

Am-bidrag heraf

- 11.533

11.533

Værdi af fri båd, efter AM-bidrag

132.624

Skat heraf, 59,91 %

-79.455

79.455

I alt

90.988

 

Indkomståret 2008

Påstand

Afgørelse

Skatteværdi

påstand

Skatteværdi

afgørelse

Arkitektudgifter (AI)

147.131

147.131

64.411

64.411

Arbejdstimer sommerhus (AI)

103.417

103.417

32.244

32.244

Værdi af fri båd (PI)

197.267

124.509

Skatteberegning

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 28 %

93.400

81.501

26.152

22.820

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 43 %

111.800

111.800

48.074

48.074

Aktieindkomst, jf. årsopgørelse, 45 %

57.247

57.247

25.761

25.761

I alt

262.447

250.548

99.987

96.655

Heraf aktieindkomst, der ikke vedrører afgørelsen DKK 11.899

Da dette beløb ikke overstiger grundbeløbet beregnes skatten vedrørende medhold med 28 %, 43 % og 45 %. Bundgrænserne er overført fra ægtefælle, jf. årsopgørelsen.

Topskattegrænse, jf. årsopgørelse

335.800

Marginalskat, jf. årsopgørelse

59,00 %

Hertil ligges kirkeskat, jf. årsopg.

0,91 %

Am-bidrags-procent, jf. årsopg.

8,00 %

Personlig indkomst, jf. åropgørelse

551.095

Da den personlige indkomst ligger over topskattegrænsen vil afgørelsen kunne have betydet, at den personlig indkomst vil blive øget. Skattebeløbet er derfor beregnet med den højeste marginalskat (59 %).

Værdi af fri båd

197.267

Am-bidrag heraf

-15.781

15.781

Værdi af fri båd, efter AM-bidrag

181.486

Skat heraf, 59,91 %

-108.728

108.728

I alt

124.509

Opsummering vedr. medholdsgrad

Total

769.771

427.497

382.111

166.249

Medhold i DKK

342.274

215.863

Medhold i %

44,5 %

56,5 %

Repræsentanten indsendte endelig kopi af de i opgørelsen nævnte og anvendte årsopgørelser.

Skattecenterets afgørelse
SKAT har alene godtgjort 50 % af udgifterne til sagkyndig bistand, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Der er ud fra en samlet vurdering ikke givet medhold i overvejende grad. Det er de påklagede beløb, og ikke skatteværdien deraf, der er udgangspunktet for medholdsvurderingen.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens advokat har nedlagt påstand om, at klageren skal have omkostningsgodtgørelse på 100 % af de afholdte udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling ved Skatteankenævnet og Landsskatteretten.

Landsskatteretten har ved kendelse af 27. januar 2012 givet klageren medhold i overvejende grad i henseende til medholdsvurderingen efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, da medholdsgraden med udgangspunkt i skatteværdien af indkomstbeløbene udgør 56,5 %.

Der skal derfor ydes godtgørelse på 100 % af udgifterne til sagkyndig bistand.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit A.A.13.6, om "vurdering af graden af medhold":

"Graden af medhold

Hvis den skatte- eller afgiftspligtige beløbsmæssigt har fået medhold med over 50 %, har vedkommende som udgangspunkt fået medhold i overvejende grad. Hvis den skatte- eller afgiftspligtige beløbsmæssigt har fået medhold med præcis 50 %, er det derfor ikke medhold i overvejende grad.

Har den skatte- eller afgiftspligtige fået beløbsmæssigt medhold med 50 % eller derunder, eller kan den beløbsmæssige værdi ikke eller kun vanskeligt opgøres, kan en række andre forhold m.m. dog betyde, at den skatte- eller afgiftspligtige efter en skønsmæssig vurdering af sagen må anses for at have fået overvejende eller fuld medhold.

Kriterier for vurdering

Hovedreglen for vurderingen af graden af medhold er den beløbsmæssige værdi i den materielle sag.

Hvis den skatte- eller afgiftspligtige ikke har fået beløbsmæssigt medhold med over 50 %, kan en række andre kriterier tillægges vægt og medføre, at den skatte- eller afgiftspligtige må vurderes til at have opnået medhold i overvejende grad."

Det fremgår således klart af SKATs egen vejledning, at hovedreglen for vurderingen af graden af medhold er den beløbsmæssige værdi i den materielle sag.

Det er ved skrivelse af 27. marts 2012 udarbejdet af statsaut. Revisor VO med tilhørende bilag dokumenteret, at der ved Landsskatterettens kendelse er givet medhold med mere end 50 % af den beløbsmæssige værdi i den materielle sag.

Henset til, at skattesagen vedrører korrektion af både klagerens personlige indkomst og aktieindkomst for de omhandlede indkomstår - samt henset til, at skatteværdien af henholdsvis aktieindkomst og personlig indkomst som bekendt er forskellig - bør man ved medholdsvurderingen i nærværende sag efter vores klare opfattelse med støtte i SKATs egen vejledning tage udgangspunkt i skatteværdien af korrektionerne, og ikke blot selve indkomstbeløbene.

Skatteankestyrelsens bemærkninger og begrundelse
Af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, fremgår:

"Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v., som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad."

Den skattepligtige har ifølge vejledning om omkostningsgodtgørelse af 6. december 2002 og de af repræsentanten påberåbte afsnit i SKATs juridiske vejledning fået medhold i overvejende grad, når der beløbsmæssigt er givet medhold med over 50 %.

Ved vurderingen af, om en person omfattet af skatteforvaltningslovens § 53 beløbsmæssigt har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, er der hverken i loven, den tidligere skattestyrelseslov eller i forarbejderne hertil belæg for at antage, at der skal lægges vægt på, hvilken skatteværdi en ændring har for den pågældende. Selvom Landsskatterettens ændring af klagerens indkomstforhold måtte have bevirket, at klagerens skattetilsvar vedrørende de påklagede punkter blev nedsat med mere end 50 %, er det afgørende, om de påklagede forhøjelser af indkomsterne blev nedsat med mere end 50 %.

Klageren har dermed ikke ved Landsskatterettens kendelse fået medhold i overvejende grad.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.