Dato for udgivelse
29 Sep 2014 13:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Sep 2014 13:38
SKM-nummer
SKM2014.671.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-3856784
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Fjernsalg - involvering i transporten - momspligt
Resumé

SKAT supplerer sin opfattelse af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande kan ske uden, at det omfattes af reglerne om fjernsalg i momsloven, hvorved der ikke skal beregnes dansk moms.

Oplistning af en eller flere fragtmænd på den udenlandske hjemmeside, hvorfra man sælger varer til danske kunder, vil isoleret set ikke betyde, at sælgeren kan anses for at være direkte eller indirekte involveret i transporten med den konksekvens, at leverancen bliver anset for et fjernsalg, som skal faktureres med dansk moms.

Må en internetsælger imidlertid anses for at have sammenkørt sin hjemmeside med en eller flere af de oplistede transportørers hjemmesider således, at køberen eksempelvis blot skal godkende transporten på transportørens hjemmeside for, at der er indgået en transportaftale, så må sælgeren anses for at være indirekte involveret i transporten med den konsekvens, at salget skal faktureres med dansk moms, hvis omsætningsgrænsen overskrides. Se SKM2014.606.SR.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2 & 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.6.1.6.

Sammenfatning

SKAT supplerer sin opfattelse af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande kan ske uden, at det omfattes af reglerne om fjernsalg i momsloven, hvorved der ikke skal beregnes dansk moms.

Oplistning af en eller flere fragtmænd på den udenlandske hjemmeside, hvorfra man sælger varer til danske kunder, vil isoleret set ikke betyde, at sælgeren kan anses for at være direkte eller indirekte involveret i transporten med den konsekvens, at leverancen bliver anset for et fjernsalg, som skal faktureres med dansk moms.

Må en internetsælger imidlertid anses for at have sammenkørt sin hjemmeside med en eller flere af de oplistede transportørers hjemmesider således, at køberen eksempelvis blot skal godkende transporten på transportørens hjemmeside for, at der er indgået en transportaftale, så må sælgeren anses for at være indirekte involveret i transporten med den konsekvens, at salget skal faktureres med dansk moms, hvis omsætningsgrænsen overskrides. Se SKM2014.606.SR.

Baggrund og problemstilling

Skatteministeriet har i SKM2011.217.SKAT anført retningslinjer for fortolkningen af reglerne om fjernsalg i momsloven.

Der har imidlertid efterfølgende vist sig et behov for at foretage yderligere præciseringer af, hvad der forstås med indirekte involvering af transporten i relation til opfyldelsen af betingelserne for at være omfattet af reglerne om fjernsalg. Se bl.a. SKM2014.606.SR.

Dette styresignal supplerer SKM2011.217.SKAT, og retningslinjerne angivet i SKM2011.217.SKAT er derfor stadig gældende.

Det retlige grundlag

Når en vare forsendes eller transporteres af en leverandør, en kunde eller af tredjemand, så vil leveringsstedet i momsmæssig henseende være det sted, hvor varen befinder sig på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til kunden påbegyndes, jf. momssystemdirektivets artikel 32, stk. 1.

Som undtagelse til denne hovedregel gælder reglen om fjernsalg, hvor leveringsstedet er det sted, hvor varen befinder sig, når forsendelsen eller transporten afsluttes. Reglen fremgår af momssystemdirektivets artikel 33, stk. 1, og den er implementeret i Danmark i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3. Af bestemmelsen fremgår følgende:

"§ 14. Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

..............

3) Når varen forsendes eller transporteres her til landet, og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning, eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3."

Fjernsalg defineres nærmere i momslovens § 14, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., hvoraf følgende fremgår:

"Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret."

Ved fjernsalg er leveringsstedet altså der, hvor varerne befinder sig ved transportens afslutning, når sælgeren af varerne er direkte eller indirekte involveret i transporten.Reglerne er nærmere omtalt i Den juridiske vejledning, afsnit D.A.6.1.6.

SKATs opfattelse

Ikke fjernsalg

Det er SKATs opfattelse, at udgangspunktet som anført i SKM2011.217.SKAT er, at der ikke er tale om fjernsalg, når sælgeren af varerne foretager en oplistning af mulige transportører på sin hjemmeside eller lignende i forbindelse med salget, såfremt denne oversigt blot er udtryk for, at sælgeren selv har undersøgt, hvilke transportører der kan tænkes at ville forestå transporten og derefter ønsker at informere sine kunder herom som en service.

Et typisk eksempel herpå er, når sælgeren på hjemmesiden oplyser, at såfremt man ikke selv har mulighed for at afhente varerne på sælgerens lager, så kan man kontakte en af følgende fragtmænd (som i eksemplet alle er fiktive): 

  • Jens Jensen - Tlf.: 12345678 (kører 1 gang om ugen) 
  • TTT Transport - Tlf.: 23456789 (kører kun i Sønderjylland) 
  • Hans Hansen A/S - Tlf. 34567890 - Hans@hansen.dk (kører alle dage i ugen) 
  • Spedition A/S - Tlf.: 45678901 - www.spedition.dk 

Som anført kan der ud over almindlige kontaktoplysninger ligeledes medtages enkelte generelle oplysninger om den enkelte fragtmand, som kan have betydning for, hvem der for køberen er relevant at kontakte med henblik på at aftale en transport.

Fjernsalg

Det er SKATs opfattelse, at udgangspunktet, som anført i SKM2011.217.SKAT, er, at der er tale om fjernsalg, når sælgeren som led i en helhedsløsning eksempelvis på sin hjemmeside oplister navnene på en eller flere fragtmænd, og det på baggrund af en konkret helhedsbedømmelse kan konstateres, at sælgeren reelt organiserer transporten i samarbejde med transportøren.

Som supplement til de forhold, som i henhold til SKM2011.217.SKAT taler for at statuere fjernsalg, kan det tillægges afgørende vægt, hvis sælgeren og en eller flere oplistede transportører har sammenkørt deres hjemmesider således, at oplysningerne om det konkrete køb automatisk overføres til den transportørs hjemmeside, som køberen vælger, og transportørens hjemmeside på denne baggrund automatisk kan oplyse pris, leveringtid mv., således at køberen blot skal godkende transporten for, at der er indgået en transportaftale. Se SKM2014.606.SR.

Herved skabes en situation, hvor samarbejdet går videre end blot, at der teknisk gives mulighed for overførelse af data for fragten fra sælgers hjemmeside til den transportør, som kunden måtte vælge at benytte sig af, jf. SKM2011.207.SR.

Skal en af de oplistede fragtmænd vælges - og fragtaftalen indgås - som led i købsprocessen hos sælgeren, dvs. inden købet af varen er afsluttet, vil dette kunne være en indikation af, at sælgeren er indirekte involveret i transporten.

Ligeledes vil det forhold, at man som led i købsprocessen hos sælgeren løbende kan blive opdateret om den samlede fragtpris for de valgte varer hos en eller flere af de oplistede fragtmænd, kunne være en indikation af, at sælgeren er indirekte involveret i transporten, såfremt det kan lægges til grund, at denne service forudsætter en eller anden form for forudgående samarbejde mellem sælgeren og fragtmændene.

Sælgeren kan dog uden at blive involveret i transporten løbende i købsprocessen oplyse kunden om det samlede købs vægt og mål, idet dette ikke forudsætter noget samarbejde mellem sælgeren og fragtmændene.

Det skal understreges, at ovenstående forhold alene er eksempler, og der er herved ikke tale om en udtømmende liste i forhold til, hvilke forhold, der taler for at statuere fjernsalg.

Det er SKATs samlede opfattelse, at det med baggrund i oplistningen af transportørerne hos sælger som udgangspunkt er op til køberen selv at 

  • tage kontakt til en af transportørerne 
  • oplyse, hvad der ønskes transporteret 
  • oplyse, hvorfra og hvortil det ønskes transporteret 
  • få oplyst pris 
  • få oplyst leveringstid 
  • få oplyst betingelser for afhentning og levering 

og på baggrund heraf indgå en endelig aftale med transportøren om transport af de købte varer. I dette tilfælde vil sælgeren som udgangspunkt ikke kunne anses for involveret i transporten.

De praktiske konsekvenser

Hvis f.eks. en tysk virksomhed sælger dagligvarer til danske kunder via virksomhedens tyske hjemmeside, og køberen som led i købsproceduren skal klikke på den fragtmand, som man ønsker at indgå en aftale med, hvorefter man automatisk viderestilles til fragtmandens hjemmeside, hvor information om fragten, leveringsadresse, pris og leveringtid automatisk er udfyldt, hvorefter Spørger blot skal trykke på godkend.

Det er SKATs opfattelse, at denne procedure vil forudsætte et vist form for forudgående samarbejde mellem sælgeren og transportøren, og sælgeren må herved efter en konkret vurdering anses for at være indirekte involveret i transporten.

Leveringsstedet for varerne vil i denne situation i momsmæssig henseende være i Danmark, og varerne skal derfor faktureres med dansk moms.

Gyldighed

Dette styresignal er en præcisering af praksis, jf. SKM2014.606.SR.

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit D.A.6.1.6.

Styresignalet bortfalder derfor den 1. februar 2015.