Indhold

Dette afsnit beskriver konkursboers fradragsret for moms af udgifter ved boets administration.

Afsnittet indeholder:

Skifteretten fastsætter vederlaget til kurator, jf. KL § 239. Kuratorsalæret vedrører kurators samlede arbejde i forbindelse med konkursboets behandling. Kuratorsalæret indgår derfor som udgangspunkt i konkursboets generelle udgifter, der ikke kan henføres direkte til enten momspligtige, momsfritagne eller virksomheden uvedkommende formål.

Konkursboets fradragsret for kuratorsalæret skal derfor vurderes i forhold til samtlige aktiviteter i den konkursramte virksomhed.

Hvis Skifteretten har fastsat bestemte beløb for bestemte opgaver, som kurator har udført i forbindelse med bobehandlingen, skal det fremgå af kurators faktura til boet, og fradragsretten skal vurderes særskilt for hver enkelt ydelse på baggrund af anvendelsen af de konkrete ydelser. Det samme gælder, hvis kurator opkræver særskilte beløb for specifikke ydelser.

I det omfang kurators opgaver med behandlingen af boet omfatter opgaver i forbindelse med momsfritaget salg af fast ejendom som nævnt i afsnit D.A.20.4.3, skal der ske en opdeling af det samlede kuratorsalær i ydelser af generel karakter og specifikke ydelser vedrørende salget af fast ejendom.

Se også