Dato for udgivelse
01 Oct 2014 15:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2014 14:06
SKM-nummer
SKM2014.680.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3027146
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Trust, transparent, arv
Resumé

B, bosiddende i England og far til spørger A, oprettede den 4. april 2002 "The xx Family Trust".

B afgik ved døden i England den 16. juli 2013, hvorfor boet skiftes der.

Skatterådet finder, at der efter danske regler ikke foreligger en definitiv og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til afdøde.

Derfor er det opfattelsen, at trusten skattemæssigt anses for at være transparent, og trustens midler må efter dansk ret anses for at henhøre under afdødes formuesfære.

Skatterådet bekræfter, at spørgers modtagelse af aktiver anses som arv og derfor afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Hjemmel

Boafgiftsloven § 9, stk. 2

Reference(r)

Boafgiftsloven § 9, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.B.2.15.2. Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

Spørgsmål

  1. Vil modtagelsen af de beskrevne aktiver være at betragte som modtagelse af arv og således fritaget fra betaling af arveafgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

B, gennem mange år bosiddende i England og fader til A (spørger), oprettede den 4. april 2002 The xx Family Trust. Beneficianter i henhold til fundatsen (Deed of Settlement) var B, A, E og F tillige med børn efter B og C, født efter oprettelsen af trusten, hvilket medfører, at D, født 20. juni 2003, ligeledes er beneficiant.

Ovenstående fremgår af fundatsen for trusten. Ligeledes fremgår af pkt. 3, at trusten er oprettet på kanaløen Guernsey.

Af fundatsens indledning ("Recitals") pkt. C, fremgår at "The Principal Benificiary is currently entitled to the income of the entire Trust Fund".

Af fundatsens pkt. 1.2, fremgår at B har været fondens "primary Beneficiary". Efter det oplyste, er der ikke sket ændringer i fundatsen siden stiftelsen.

Af fundatsens pkt. 2.1, fremgår følgende: “the Trust Period: the period commencing on the date of this Settlement and ending on the earlier of:

(1)                 9 March 2069

(2)                 such day (if any) which the Trustees declare in writing not being earlier than the date of that declaration;".

Af fundatsens pkt. 8,  fremgår følgende: "Subject as above the Trust Fund and its income shall be held upon trust absolutely for B".

Af fundatsens pkt. 14.4 og 14.5, fremgår, at trustee kan blive udskiftet eller suppleret, og at bemyndigelsen til sådan udskiftning/udnævnelse alene beror hos B.

Af fundatsens pkt. 17.1 og 18.1 fremgår at beneficianter kan tilføjes eller ekskluderes med Bs forudgående samtykke.

B afgik ved døden i England den 16. juli 2013. B havde oprettet et "Letter of Wishes". Heraf fremgår, at B anmodede om, at der i hans levende live blev disponeret over trustens aktiver i overensstemmelse med hans ønsker, således som han "from time to time" udtrykte disse overfor Trustee.

Det fremgår videre, at B ønskede, at der efter hans død blev disponeret over aktiverne til lige fordel mellem hans børn.

Endelig fremgår: "I would request that my Trustees consult with each of my adult children and the Protector to determine their likely requirements."

Eftersom trusten (efter spørgers opfattelse) er skattemæssigt transparent efter danske regler, medfører Bs død, at spørger afgiftsmæssigt anses for at have modtaget sin forholdsmæssige del af aktiverne i trusten.

De omhandlede aktiver er efter det oplyste en mindre post aktier i M Holding A/S, et eventualkrav og et kontant beløb, der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort. Det kan dog ved besvarelsen lægges til grund, at der ikke er tale om "ejendomme og tilbehør hertil, samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet".

Ved nærværende ønskes det således bekræftet, at modtagelsen af arven efter B er undtaget fra pligten til at betale arveafgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at The xx Family Trust skattemæssigt må anses for transparent, og at spørgers modtagelse af de omhandlede aktiver således vil være modtaget fra dennes afdøde fader som arv.

Spørgers fader, der har boet i England i mange år, havde hjemting i England, og spørgers modtagelse af arven er således undtaget fra arveafgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Vedrørende spørgsmålet om trustens skattemæssige transparens, skal i det hele henvises til de faktiske omstændigheder, der er beskrevet under sagsfremstillingen og til fundatsen for trusten.

Der kan videre henvises til SKM2013.764.SR, hvor SKAT - i forlængelsen af almindelig gældende praksis - i begrundelsen anfører, at det er en betingelse for, at en trust kan anerkendes efter danske skatteregler, at kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Herved forstås, at de til trusten overførte midler - både kapitalen og afkastet - aldrig må kunne tilbageføres til stifteren eller dennes familie, hvilket igen forudsætter, at midlerne er overført til trusten på en sådan måde, at stifteren er helt afskåret fra at råde over kapitalen og afkastet.

I nærværende sag har stifteren af trusten været den primære og den eneste beneficiant i levende live, og stifteren har været "entitled to the income of the entire Trust Fund".

Stifteren af trusten har de facto bestemt over, hvorledes der skulle forholdes med aktiverne og afkastet herfra, jf. også Letter of Wishes, hvoraf fremgår, at B afgav instruktioner på, hvorledes der skulle forholdes med trustens aktiver, både mens han selv var i live og efter hans død.

B har således haft en de facto kontrol med og rådighed over trustens aktiver og den udskilte kapital.

Dermed har kapitalen ikke været effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, hvilket også støttes af, at B fra fondens oprettelse og til hans død nød økonomisk fordel af hans stilling som "Primary Benificiary".

Under disse konkrete forhold, må The xx Family Trust efter dansk ret anses for at være skattemæssigt transparent.

De aktiver, der efter Bs død modtages af spørger, må derfor behandles som værende modtaget som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark. Modtagelsen af denne arv skal således ikke belægges med arveafgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2, idet der ikke er tale om "faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet".

A får udlagt de omhandlede aktiver fra trusten, hvorefter trusten ophører.

I England løber skatteåret fra 5. april til 4. april. Derfor forbereder den engelske bobestyrer i øjeblikket en selvangivelse for perioden 5. april 2013 til dødstidspunktet 16. juli 2013. Ligeledes vil den engelske bobestyrer udarbejde en selvangivelse for boet for perioden 16. juli 2013 til 16. juli 2014, da dødsboet efter oplysninger modtaget fra den engelske bobestyrer er skattepligtigt.

Selvangivelsen for boet dækker tiden fra dødstidspunktet til det tidspunkt, hvor bobestyrer blev udpeget High Court of Justice - District Probate Registry at Ipswich.

Selvangivelsen dækker således tiden fra 16. juli 2013 til 16. juli 2014.

Y blev den 16. juli 2014 formelt udnævnt til bobestyrer og blev da i stand til at foretage uddeling i henhold til vedtægterne for trusten og i henhold til afdødes testamente. Det er oplyst, at Y uden yderligere unødigt ophold vil foretage udlodning af de aktiver, der skal tilgå spørger.

Det er på denne baggrund - med henvisning til almindelige danske principper omkring retserhvervelse fra dødsboer - repræsentantens opfattelse, at det tidligste tidspunkt, hvor A kan anses for at have retserhvervet de omhandlede aktiver må anses for at være den 16. juli 2014.

Det bemærkes, at der fra dette tidspunkt formentlig vil gå yderligere nogle få uger med praktisk ekspedition fra bobestyrerens side, og at den 16. juli 2014 derfor må anses for at være det tidligste tidspunkt, retserhvervelsen kan ske.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at modtagelsen af de beskrevne aktiver vil være at betragte som modtagelse af arv og således fritaget fra betaling af arveafgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Lovgrundlag

Boafgiftslovens § 9, stk. 2:

"Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet."

Praksis

SKM2013.764.SR:

Skatterådet bekræftede, at udbetalinger fra trusten til beneficianter med bopæl i Danmark ved stifterens død skulle behandles som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2, bortset fra afgiftspligt vedrørende faste ejendomme samt faste driftssteder i Danmark.

Hertil lagde Skatterådet vægt på, at der efter danske regler ikke forelå en endelig og effektiv udskillelse af trustens midler, idet stifteren kunne få midler tilbage fra trusten, og stifteren kunne ændre og ophæve den.

Dermed anses trusten skattemæssigt for at være transparent, og trustens midler måtte efter dansk ret således fortsat anses for at henhøre under stifterens formuesfære.

Begrundelse

Besvarelsen forudsætter blandt andet en skattemæssig kvalifikation af trusten efter dansk ret.

En skattemæssig kvalifikation af trusten efter SKATs opfattelse følger nedenfor:

Det må undersøges, om kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifters formuesfære.

Begrebet definitivt betyder, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, således at den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Begrebet effektivt betyder, at stifteren ikke må have fortsat rådighed over den udskilte kapital.

Såfremt en af disse betingelser ikke er opfyldt, kan trusten ikke skattemæssigt anerkendes.

Kapitalens definitive og effektive udskillelse fra stifterens formuesfære

Ved bedømmelsen af kapitalens definitive og effektive udskillelse forstås, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren eller dennes familie. Dette gælder både trustens kapital og afkastet af denne.

Det vil sige, at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren er helt afskåret fra at råde over disse.

I nærværende sag er det oplyst, at trusten er oprettet således, at afdøde er trustens primære begunstigede, der har ret til at modtage hele afkastet af trustformuen, jf. fundatsens indledning pkt. C og pkt. 1.2. Endvidere fremgår af fundatsens pkt. 14.4 og 14.5, at trustee kan udskiftes eller suppleres af afdøde. Afdøde kan også tilføje og ekskludere beneficianter efter fundatsens pkt. 17.1 og 18.1.

SKAT finder, at der efter danske regler ikke foreligger en definitiv og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til afdøde.

Derfor er det SKATs opfattelse, at trusten skattemæssigt anses for at være transparent, og trustens midler må efter dansk ret anses for at henhøre under afdødes formuesfære.

Trusten anses i nærværende sag for at indgå i afdødes bo, og afdøde var bosiddende i England ved sin død den 16. juli 2013, hvorfor hans bo skiftes der.

Idet boet skiftes i England, og der ikke indgår aktiver i boet i form af fast ejendom eller virksomhed med fast driftssted i Danmark, skal der ikke betales boafgift til Danmark i forbindelse med arveerhvervelsen.

Det fremgår, at spørger får udlagt de omhandlede aktiver fra trusten, hvorefter aktiverne ikke forbliver i trusten.

SKAT bemærker, at såfremt der er tilgået afdødes bo aktiver under bobehandlingen, vil indkomst i boet være omfattet af de engelske skatteregler. Provenuet efter eventuel skat indgår i boet som et aktiv.

Arven, som udloddes til spørger, bliver herefter hans formue, og afkast heraf beskattes hos ham.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.