Dato for udgivelse
13 Oct 2014 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Aug 2014 11:46
SKM-nummer
SKM2014.704.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-0997-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundforbedring, varmeforsyning, hovedledning, stikledning, sagsværdi
Resumé

I en ankesag om fradrag i henhold til vurderingslovens dagældende § 17 vedrørende vurderingsårene 2004-2007 oplyste skatteyderen over for landsretten, at sagens værdi kunne opgøres til kr. 17.687,- svarende til værdien af det fradrag, som skatteyderen ville kunne opnå på baggrund af vurderingerne fra 2004-2012.

Landsretten bemærkede, at skatteyderen for byretten havde opgjort sagens værdi til kr. 7.572,-, og at der for landsretten var nedlagt samme påstand som for byretten.

På den baggrund fandt landsretten, at der ved fastsættelsen af sagens værdi ikke var grundlag for at inddrage vurderingerne for år, som ikke var omfattet af påstanden, hvorfor sagens værdi skulle fastsættes til kr. 7.572,-.

Da sagen herefter angik et krav, der ikke oversteg kr. 10.000,-, kunne byretsdommen, der blev afsagt den 1. maj 2014, ikke ankes uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt. Da en sådan tilladelse ikke forelå afviste landsretten ankesagen.

Reference(r)

Vurderingsloven § 17 (dagældende)
Vurderingsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 H.A.3.3.2

Parter

H1
(advokat Hans Elgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

John Lundum, Ida Skouvig og Henrik Præstgaard (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 1. maj 2014 afsagt dom i 1. instans (sag nr. BS 9-1294/2013).

Appellanten, H1, har gentaget sin påstand for byretten om, at indstævnte,

Skatteministeriets tilpligtes at anerkende, at den på bilag 1 markerede varmeforsyningsledning udgør en fradragsberettiget hovedledning i henhold til vurderingslovens § 17, og at fradragsansættelsen ved vurderingerne 2004, 2005, 2007 for ejendommen ...1 (ejendomsnummer ...) hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse.

Skatteministeriet har principalt påstået stadfæstelse.

Landsrettens begrundelse og resultat:

H1 har i forbindelse med sagens behandling for byretten oplyst, at værdien af sagen udgør 7.572 kr. Under ankesagens behandling har H1 oplyst, at værdien skal opgøres til 17.687 kr. svarende til værdien af det fradrag, som H1 vil opnå på baggrund af vurderingerne fra 2004 til 2012.

Der er for landsretten nedlagt samme påstand som for byretten, og der er på den baggrund ikke ved fastsættelse af sagens værdi grundlag for at inddrage vurderingerne for år, som ikke er omfattet af påstanden. På den baggrund finder landsretten, at sagens økonomiske værdi skal fastsættes til 7.572 kr.

Sagen angår herefter et krav, som efter påstanden for landsretten har en økonomisk værdi, der ikke overstiger 10.000 kr. Dommen kan derfor kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt. Da en sådan tilladelse ikke foreligger, afviser landsretten anken.

Da ankesagen afvises, skal H1 betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 4.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand. Beløbet er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne ankesag afvises.

H1 skal inden 14 dage i sagsomkostninger for landsretten betale 4.000 kr. til Skatteministeriet.