Dato for udgivelse
10 Oct 2014 08:59
SKM-nummer
SKM2014.696.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
13-0195443
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Erindring og rykker
Emneord
skattetillæg, selskab, selvangivelse
Resumé

Bevisbyrden for, at selvangivelse var foretaget rettidigt, var ikke løftet. Der var derfor med rette pålagt et skattetillæg. Ved beregning af skattetillægget skulle selvangivelsesfristens udløb anses for at være mandag den 1. april 2013, idet denne dag var en helligdag (2.påskedag), og idet helligdage fandtes at skulle behandles på samme måde som søndage. 

Reference(r)

Skattekontrolloven § 5

Henvisning

SKATs juridiske vejledning, afsnit A.B.1.1.9

SKAT har anset selskabet for forpligtet til at betale et skattetillæg på 2.400 kr., jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Skatteankestyrelsen ændrer SKATs afgørelse, således at selskabet kun er forpligtet til at betale et skattetillæg på 2.200 kr., jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1, jf. § 4, stk. 2 og 3, jf. SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.B.1.1.9 (skat.dk).

Faktiske oplysninger
H1 ApS (herefter benævnt selskabet) har regnskabsår fra den 1. oktober til den 30. september.

SKAT har lagt til grund, at selskabet derfor skulle selvangive for indkomståret 2012 senest søndag den 31. marts 2013.

Ved brev af 10. april 2013 rykkede SKAT selskabet for indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2012.

Ved mail af 15. april 2013 sendte selskabets revisor selskabets selvangivelse for indkomståret 2012 til SKAT som en vedhæftet fil til mailen. Mailen har følgende ordlyd:

"Genfremsendelse af selvangivelse for H1 ApS

Vi har den 12 marts fremsendt selvangivelse pr. post se vedhæftede følgeseddel. Da den beklageligvis må være blevet væk i posten anmoder vi om at selskabet kan få annulleret gebyret ved for sendt indsendelse af selvangivelsen."

SKAT har over for Skatteankestyrelsen fremlagt kopi af den modtagne selvangivelse. Selvangivelsen er underskrevet. Der er ikke angivet en dato ud for underskriften.

SKAT har registreret selskabets selvangivelse for indkomståret 2012 som modtaget mandag den 15. april 2013. SKAT har anset selvangivelsen for modtaget før normal kontortids begyndelse.

Med henvisning til at selskabets selvangivelse for indkomståret 2012 var afleveret for sent, meddelte SKAT i brev af 16. april 2013 selskabet, at selskabet skulle betale et skattetillæg på 2.400 kr., opgjort som 12 dage a 200 kr.

Skattetillægget på 2.400 kr. blev opkrævet på selskabets årsopgørelse for indkomståret 2012, der blev udskrevet den 3. oktober 2013.

Selskabets revisor har over for Skatteankestyrelsen fremlagt kopi af et følgebrev med teksten:

"Hermed fremsendes selvangivelse for H1 ApS".

Følgebrevet er dateret den 12. marts 2013 og adresseret til SKAT i Y1.

Endvidere har selskabets revisor over for Skatteankestyrelsen fremlagt udskrift fra Trafikstyrelsens hjemmeside over "Kvalitetstal, Resultat af målingerne af Post Danmarks brevkvalitet".

SKAT har behandlet selskabets mail af 15. april 2013 som en ansøgning om fritagelse for skattetillæg.

SKATs afgørelse
SKAT har afslået selskabets ansøgning.

Man kan blive fritaget for skattetillæg, hvis der foreligger særlige omstændigheder, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1. Særlige omstændigheder er fx pludselig opstået sygdom, eller at oplysninger, der er nødvendige for selvangivelsen, ikke kan skaffes til tiden. 

Efter SKATs opfattelse er selskabets begrundelse for ansøgningen ikke tilstrækkelig til at fritage for skattetillægget. Fritagelsesbestemmelsen administreres restriktivt, og det anses ikke for en særlig omstændighed, at man antog, at selvangivelsen var indsendt rettidigt.

Det påhviler den selvangivelsespligtige at godtgøre, at selvangivelsen er afsendt, således at den ved normal postgang ville være nået rettidigt frem til SKAT. Dokumentation kan fx bestå af en kvittering fra postvæsenet, mens en postbog eller en følgeseddel ikke er tilstrækkelig.

Der henvises til Landsskatterettens afgørelser af 25. oktober 2012, 26. oktober 2012 og 11. januar 2006, offentliggjort i henholdsvis SKM2013.46.LSR, SKM2013.47.LSR og SKM2006.221.LSR (skat.dk).

Der foreligger derfor ikke særlige omstændigheder, der kan fritage selskabet for skattetillægget.

Selskabets opfattelse
Selskabets revisor har fremsat påstand om, at selskabet skal fritages for skattetillægget.

Ifølge skattekontrollovens § 5, stk. 1, kan man fritages for skattetillæg, hvis der foreligger særlige omstændigheder. SKAT definerer særlige omstændigheder som sygdom, eller hvis man mangler vigtige oplysninger.

Særlige omstændigheder må imidlertid også være et tilfælde som det foreliggende, hvor revisionsfirmaet sendte et brev med Danmarks største postomdelingsvirksomhed, der i de seneste 5 år har haft en leveringssikkerhed på mellem 93,5 % og 95,7 %, jf. den fremlagte udskrift fra Trafikstyrelsens hjemmeside over "Kvalitetstal, Resultat af målingerne af Post Danmarks brevkvalitet" 

Med en leveringssikkerhed på omkring 95 % vil man kunne beregne en høj grad af god tro, når man indsender en selvangivelse med Post Danmark.

Der er klart fremlagt kopi af et følgebrev.

Fra selskabets side er man klar over, at Landsskatteretten i de af SKAT nævnte afgørelser har underkendt, at fremlæggelse af kopi af et følgebrev godtgør, at selvangivelsen blev indsendt rettidigt.

Fra selskabets side gøres imidlertid gældende, at man i stedet bør erkende brugerens gode tro ved brugen af Danmarks største postomdelingsvirksomhed Post Danmark.

Skatteankestyrelsens afgørelse
Efter skattekontrollovens § 1, stk. 1, er selskabet forpligtet til årligt at indgive selvangivelse til SKAT.

Skattekontrollovens § 4, stk. 2 og 3, har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Juridiske personer skal selvangive senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber indkomståret i perioden den 1. februar til den 31. marts, skal der selvangives senest den 1. august samme år."

Stk. 3. Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag."

Skattekontrollovens § 5, stk. 1, 1. punktum, har følgende ordlyd:

"Har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på 5.000 kr. i alt."

Af forarbejderne til bestemmelserne om skattetillæg (bemærkningerne til lovforslag nr. L 104 af 1. december 1995) fremgår:

"Selvangivelse er som udgangspunkt først foretaget, når de selvangivne oplysninger er modtaget hos skattemyndigheden, og ikke allerede når oplysningerne afgives af den skattepligtige.

Selvangivelsesfristerne udløber på bestemte datoer. Efter forslaget betyder dette, at en selvangivelse, der er indgivet til skattemyndigheden inden normal kontortids begyndelse dagen efter fristdagen, anses for rettidig.

Dette gælder også en selvangivelse, der på fristdagen rettidigt er indleveret til postbesørgelse med postvæsenet (Post Danmark), således at selvangivelsen modtages af skattemyndigheden fra postvæsenet med den ordinære post den følgende dag.

Efter forslaget (ligesom efter gældende ret) flyttes selvangivelsesfristen til den følgende søndag, hvis fristen ellers ville udløbe en fredag eller en lørdag."

Af SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.B.1.1.9 (skat.dk), fremgår:

"Skattetillægget skal beregnes fra den første dag ved fristens udløb. Hvis fristen udløber en fredag, beregnes der dog ikke skattetillæg, hvis selvangivelsen modtages af SKAT enten digitalt via skat.dk/TastSelv Borger ved normal kontortids begyndelse den følgende mandag (vejledende kl. 9) eller som selvangivelse på papir med den første ordinære postgang eller ved normal kontortids begyndelse den følgende mandag (vejledende kl. 9). Udløber fristen en søn- eller helligdag, anses selvangivelsen for rettidig, hvis den modtages den følgende hverdag også inden kl. 9.00. Det samme gælder for en selvangivelse, der indgives via skat.dk/TastSelv Borger.

Der beregnes skattetillæg for mellemliggende weekends, medmindre der selvangives den følgende mandag, som beskrevet ovenfor. Dvs. hvis selvangivelsesfristen udløber en onsdag, og der selvangives den følgende tirsdag, skal der også beregnes skattetillæg for lørdag og søndag." 

Teksten må forstås således, at SKAT ud fra en analogifortolkning finder, at bestemmelsen i skattekontrollovens § 4, stk. 3, også finder anvendelse, når der foreligger helligdage, dvs. at helligdage skal behandles på samme måde som søndage ved beregning af skattetillæg. Der er herved henset til, at der er anvendt udtrykket "søn- eller helligdag" i afsnittet om, hvorledes "Skattetillægget skal beregnes".

Skattetillægget skal derfor beregnes ud fra, at selvangivelsesfristen for selskabets selvangivelse for indkomståret 2012 udløb mandag den 1. april 2013, idet denne dag var 2. påskedag.

SKAT har registreret selskabets selvangivelse for indkomståret 2012 som modtaget mandag den 15. april 2013, og SKAT har anset selvangivelsen for modtaget før normal kontortids begyndelse.

Selskabets revisor har oplyst, at selvangivelsen tirsdag den 12. marts 2013 blev overgivet til postvæsenet til forsendelse til SKAT.

Højesteret har i blandt andet kendelse af 15. oktober 2012, offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 2013.165 udtalt, at sager med bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve hos den enkelte adressat forekommer på mange forskellige retsområder, og at når der træffes afgørelse i sådanne sager, må der i overensstemmelse med hidtidig højesteretspraksis tages udgangspunkt i de forhold, der kendetegner det enkelte retsområde.

Bevisbyrdefordelingen skal således fastlægges ud fra de forskellige forhold, herunder bagvedliggende hensyn, der er på de forskellige områder, blandt andet ud fra at interessen for at afsende og modtage forsendelser hos afsender og modtager er forskellige, afhængigt af hvilken type forsendelse, der er tale om, dvs. hvad forsendelsen indeholder og har af retsvirkninger.

I nærværende tilfælde er der tale om en pligtmæssig indsendelse af en udarbejdet selvangivelse til en offentlig myndighed.   

Bestemmelserne om skattetillæg blev indsat ved lov nr. 1104 af 20. december 1995. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 104 af 1. december 1995) fremgår, at hovedformålet med lovforslaget var at styrke skatteadministrationen. Formålet med bestemmelserne om skattetillæg er at sikre, at der indgives selvangivelse rettidigt, således at der kan ske en så korrekt og tidsnær skatteligning som muligt.

På baggrund heraf påhviler det efter fast praksis den selvangivelsespligtige at godtgøre, at der er indgivet selvangivelse rettidigt, jf. blandt andet Landsskatterettens afgørelser af 11. januar 2006, 25. oktober 2012 og 26. oktober 2012, offentliggjort i henholdsvis SKM2006.221.LSR, SKM2013.46.LSR og SKM2013.47.LSR (skat.dk).

At bevisbyrden for, at selvangivelse er foretaget rettidigt, påhviler den selvangivelsespligtige blev fastslået allerede i 1927 af Østre Landsret, jf. Østre Landsrets dom af 29. april 1927, offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1927.771.

Dokumentation for rettidig selvangivelse kan bestå i kvittering for rettidig indberetning i TastSelv-systemet, kvittering for overgivelse af den pågældende selvangivelse til forsendelse med postvæsenet på et tidspunkt, hvor selvangivelsen med normal postgang ville komme rettidigt frem, eller kvittering fra SKAT eller den kommunale borgerbetjening, jf. bekendtgørelse nr. 1007 af 20. oktober 2005, § 5 og § 1, stk. 2, 2. punktum, for rettidig modtagelse af den pågældende selvangivelse ved aflevering personligt eller ved brev mv.

Efter Skatteankestyrelsens opfattelse har selskabet ikke godtgjort, at selskabet rent faktisk indgav selvangivelse for indkomståret 2012 tirsdag den 12. marts 2013 eller i øvrigt før mandag den 15. april 2013. Det bemærkes herved, at selskabet ikke har fremlagt dokumentation for, at der rent faktisk tirsdag den 12. marts 2013 skete overgivelse til postvæsenet af selskabets selvangivelse for indkomståret 2012 til forsendelse til SKAT. Der foreligger ej heller andre omstændigheder i sagen, der kan udgøre bevis for, at dette rent faktisk skete.

SKAT har derfor med rette pålagt selskabet at betale et skattetillæg, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1, 1. punktum. Overskridelsen af selvangivelsesfristen udgør imidlertid kun 11 dage, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 2 og 3, jf. SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.B.1.1.9 (skat.dk) vedrørende sidestilling af søndage og helligdage.

Det pålagte skattetillæg nedsættes derfor fra 2.400 kr. til 2.200 kr., jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1, 1. punktum.  

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste punktum, kan der efter ansøgning gives hel eller delvis fritagelse for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Med særlige omstændigheder forstås ifølge fast praksis, at der forud for selvangivelsesfristens udløb indtræffer begivenheder, som den selvangivelsespligtige ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og som hindrer rettidig indgivelse af selvangivelse, jf. blandt andet Østre Landsrets dom af 16. december 2004, offentliggjort i SKM2005.24.ØLR (skat.dk). I dommen udtalte Østre Landsret, at fritagelsesbestemmelsen skal administreres restriktivt. Se endvidere tilsvarende udtalelse i Retten i Aalborgs dom af 17. januar 2011, offentliggjort i SKM2011.166.BR (skat.dk).

I sagens oplysninger foreligger der ikke omstændigheder, der kan begrunde hel eller delvis fritagelse for skattetillægget. Det bemærkes herved, at bevisbyrdefordelingen i relation til indsendelse af selvangivelser og den restriktive administration af fritagelsesbestemmelsen i skattekontrollovens § 5, stk. 1, har været offentligt kendt i en lang årrække. Selskabets revisor og selskabets ledelse har derfor haft anledning til at sikre sig bevis for, at selvangivelsen blev afleveret rettidigt, såfremt man ikke ønskede at bære nogen risiko for, at selskabet blev pålagt at betale skattetillæg.

SKAT har således med rette anset selskabet for ikke at være berettiget til fritagelse for skattetillægget efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste punktum.

Den påklagede afgørelse ændres derfor, således at selskabet kun er forpligtet til at betale et skattetillæg på 2.200 kr., jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1, jf. § 4, stk. 2 og 3, jf. SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.B.1.1.9 (skat.dk).