Dato for udgivelse
11 Nov 2014 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Nov 2014 09:44
SKM-nummer
SKM2014.773.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-0181042
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
EU-handel, varer, afhentningskøb, kontantsalg, dokumentation
Resumé

Med virkning fra den 1. januar 2015 skærpes kravene til den dokumentation, som SKAT vil kræve for, at sælger kan anvende momsfritagelsen for EU-interne leverancer af varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande ved afhentningskøb.

Hjemmel

LBK nr 106 af 23/01/2013

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.10.1.1.3.

Sammenfatning

Fra den 1. januar 2015 skærpes kravene til den dokumentation, som SKAT vil kræve, når en dansk sælger ønsker momsfritagelse for et salg, hvor varerne af køber angives at skulle transporteres til et andet EU-land af køber selv, der er momsregistreret i et andet EU-land, i det følgende benævnt afhentningskøb, og hvor sælger kræver fuld betaling før eller i forbindelse med købers afhentning af varerne.

Som afhentningskøb anses tilfælde, hvor køber eller købers repræsentant transporterer varerne med eget transportmiddel, og tilfælde, hvor tredjemand for købers regning, forsender eller transporterer varerne til et andet EU-land.

De skærpede krav vedrører dokumentationen for:

 • forsendelsen eller transporten af varerne til det andet EU-land 
 • købers eller købers repræsentants identitet, herunder verifikation af købers momsnummer

Dokumentation for forsendelsen eller transporten af varerne skal foreligge senest 3 måneder efter udløbet af den måned, hvori leveringen har fundet sted.

Hvis dokumentationen ikke er modtaget på dette tidspunkt opfylder sælger ikke betingelsen om, at varen er blevet forsendt eller transporteret til et andet EU-land. Sælger skal derfor betale moms af leveringen på dette tidspunkt, jf. momslovens § 23, stk. 2.

SKATs opfattelse

Der er momsfritagelse for leverancer af varer, som af sælgeren eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land.

To betingelser skal være opfyldt:

 • Varerne skal faktisk forsendes eller transporteres til et andet EU-land.
 • køberen skal være registreret for moms i et andet EU-land efter regler svarende til ML §§ 47, 49-50 a eller 51-51 a.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, så kan varen ikke leveres uden dansk moms.

Begrebet "forsendes" i Momssystemdirektivets artikel 138, stk. 1, betyder, at momsfritagelsen for levering inden for EU først kan anvendes, når retten til som ejer at råde over varen er overdraget til erhververen, og når sælgeren har godtgjort, at varen er blevet forsendt eller transporteret til et andet EU-land, og at varen - efter denne forsendelse eller transport - fysisk har forladt det første EU-lands område. Se præmis 42 i EU-domstolens dom i sag C-409/04, Teleos m.fl.

Teleos-dommen fastslår samtidig, at en sælger, der handler i god tro, ikke må nægtes momsfritagelse i forbindelse med leveringer inden for EU. En sælger i god tro skal derfor ikke kunne nægtes momsfritagelse, når erhververen har fremlagt falske beviser for, at varerne er udført af sælgerens EU-land og ind i erhververens EU-land. Det er dog en betingelse, at sælgeren har gjort alt, hvad der stod i hans magt for at sikre en korrekt anvendelse af bestemmelserne om moms. Hvis erhververen har angivet erhvervelsesmoms på sin momsangivelse, kan dette udgøre et supplerende bevis for, at varerne faktisk har forladt sælgerens EU-land, men det er ikke et afgørende bevis i spørgsmålet om momsfritagelse. Se præmis 68 og 72 i EU-domstolens dom i sag C-409/04, Teleos m.fl.

Domstolen udtalte i dommen i C-563/12, BDV Hungary Trading Kft., at det i princippet er tilladt medlemsstaterne at fastsætte en rimelig frist for udførsel som tager hensyn til handelspraksis på området for at sikre, at en vare, som er bestemt til udførsel, faktisk har forladt EU (præmis 34).

En national lovgivning, der underlægger fritagelsen for udførsel en frist for udførsel med det formål bl.a. at bekæmpe skatteunddragelse og -svig uden at give de afgiftspligtige mulighed for at godtgøre, at betingelsen om udførsel er opfyldt efter denne frists udløb, med henblik på at kunne drage fordel af fritagelsen og uden at give de afgiftspligtige ret til godtgørelse for den moms, som allerede er betalt på grund af den manglende overholdelse af den pågældende frist, når de har godtgjort, at varen har forladt EU, går dog videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette formål (præmis 39).

Momssystemdirektivets artikel 131 og artikel 146, stk. 1, er derfor til hinder for en national lovgivning, hvorefter de varer, der er bestemt til at blive udført fra EU, skal have forladt EU inden for en sådan frist, når en enkel overskridelse af fristen medfører, at den afgiftspligtige endeligt mister retten til fritagelse for denne levering (præmis 42).

Det er SKATs opfattelse, at direktivets artikel 131 tilsvarende tillader, at medlemsstaterne fastsætter krav med hensyn til sælgers forpligtelser efter direktivets artikel 138, stk. 1, herunder fastsætter en passende frist for sælger til at tilvejebringe dokumentation af forsendelsen eller transporten af varer, der er bestemt til levering i et andet EU-land.

Dokumentation for fysisk forsendelse eller transport

Skærpelsen af dokumentationskravene vedrører afhentningskøb, hvor en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land køber varer her i landet og selv afhenter varerne hos den danske sælger. Det vil sige tilfælde, hvor køber eller købers repræsentant transporterer varerne med eget transportmiddel, herunder i tilfælde, hvor tredjemand for købers regning, forsender eller transporterer varerne til et andet EU-land, og sælger kræver fuld betaling for varerne inden afhentning af varerne eller i forbindelse hermed (kontant, herunder med kreditkort, dankort eller andet debetkort).

Skærpelse af krav til købererklæring

Dokumentationen af, at en vare er forsendt eller transporteret af køber til et andet EU-land skal som minimum bestå i en erklæring fra køberen med oplysning om:

 • at varen er forsendt eller transporteret fra Danmark
 • varens bestemmelsessted
 • transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel
 • at varen er modtaget på leveringsadressen

Når det er relevant som følge af transportruten, skal der vedlægges dokumentation for selve transporten, f.eks. i form af færgebilletter, brokvitteringer eller lignende, evt. i kopi.

SKAT vil acceptere, at dokumentation for forsendelsen eller transporten af varerne, jf. ovenfor, foreligger senest 3 måneder efter udløbet af den måned, hvori leveringen fandt sted.

Hvis dokumentationen ikke er modtaget på dette tidspunkt opfylder sælger ikke betingelsen om, at varen er blevet forsendt eller transporteret til et andet EU-land. Sælger skal derfor betale moms af leveringen på dette tidspunkt, jf. momslovens § 23, stk. 2. Hvis sælger efterfølgende får dokumentationen fra køber, kan sælger anmode om genoptagelse af momstilsvaret, jf. Skatteforvaltningslovens § 31.

Erklæringer med samme eller tilsvarende indhold som ovenfor, der forlanges afgivet af køber til brug for anden lovgivning på f.eks. det veterinære område (handel med levende dyr), kan udgøre dokumentationen for forsendelsen eller transporten i henhold til momsloven.

Sælger kan fremlægge alternativ dokumentation, såfremt den i øvrigt har en tilsvarende robusthed, som den krævede købererklæring. 

Dokumentation for købers identitet, herunder verifikation af momsnummer m.v.

Den person, der afhenter varerne, skal allerede i forbindelse med udleveringen af varerne forsyne sælgeren med supplerende oplysninger, som gør det muligt at identificere den, der afhenter varerne.

Det kan f.eks. være i form af kopi af kørekort eller lignende dokumentation. Hvis ikke dokumentationen er forsynet med læselig underskrift, skal personen derudover kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne.

Hvis personen, der afhenter varerne, ikke er indehaver af den udenlandske virksomhed, skal personen også fremlægge fuldmagt til at købe og afhente varerne på købers vegne.

Verifikation af købers momsnummer, navn og adresse

Sælger skal sikre sig, at køber er momsregistreret. Se den praksis, som er beskrevet i Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.10.1.1.3.

Sælger skal verificere, om det momsnummer i det andet EU-land, som køber har oplyst, er gyldigt.

Sælger skal ikke alene sikre sig, at det momsnummer i det andet EU-land, som køber har oplyst, er gyldigt. Sælger skal også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Købers land fastsætter, hvordan den elektroniske bekræftelse af købers navn og adresse finder sted. Det kan f.eks. være i VIES.

Med hensyn til undersøgelse af købers navn og adresse har sælger først pligt til at anvende faciliteten, når kundens medlemsstat stiller den til rådighed. Af tekniske grunde kan danske virksomheder endnu ikke tjekke spanske og tyske køberes navne og adresser i VIES.

Opbevaring af dokumentation

Sælger skal opbevare købererklæring og dokumentation for købers henholdsvis købers repræsentants identitet, herunder dokumentation for at sælger har verificeret momsnummeret på salgstidspunktet i 5 år, jf. 93, stk. 1, i momsbekendtgørelsen (BEK nr. 814 af 24/06/2013).

Efterfølgende anmodning om momsfritagelse (tilbagebetaling)

Hvis sælger ønsker at få et salg omfattet af momsfritagelsen i ML 34, stk. 1, nr. 1 efter udløbet af fristen på 3 måneder, skal sælger:

 • anmode SKAT om genoptagelse af momstilsvaret for den pågældende momsperiode, 
 • dokumentere, at varerne rent faktisk blev forsendt eller transporteret til et andet EU-land, samt 
 • dokumentere, at erhververen var registreret for moms i et andet EU-land.

Se endvidere Den juridiske vejledning, D.A.10.1.1.3 Levering af varer til momsregistrerede virksomheder ML § 34, stk. 1, nr. 1, og A.A.8.3.1.2.1 Genoptagelsesfristen.

Virkningstidspunkt

Skærpelsen af dokumentationskravene gælder fra og med den 1. januar 2015, og skrives ind i Den juridiske vejledning 2015-1 (januar 2015). Dette styresignal bortfalder derfor den 1. februar 2015.