Spilleloven er gældende for alt spil, som udbydes eller arrangeres i Danmark, og som ikke er selvstændigt reguleret ved anden lovgivning.

Lovens geografiske anvendelsesområde omfatter også skibe og fly, som er registreret i Danmark, eller som gør stop i en dansk havn eller lufthavn. Se SPILL § 2, stk. 1.

Rettet mod Danmark

Spil via internettet eller anden fjernkommunikation anses for at være udbudt i Danmark, hvis spillet er rettet mod det danske marked. Se fx bilag 11 til L 202 (FT 2009/2010).

Spillemyndigheden foretager en konkret vurdering af, hvornår hjemmesider er rettet mod Danmark. Følgende er eksempler på faktorer, der kan indgå i vurderingen og tale for, at en hjemmeside er rettet mod det danske marked:

  • Hjemmesiden er tilgængelig på dansk.
  • Hjemmesiden tilbyder råd og vejledning på dansk (dansk kundeservice).
  • Hjemmesiden udbyder væddemål, hvor det fremgår, at spillet er rettet mod danske spillere og/eller danske begivenheder.
  • Hjemmesiden modtager indsatser fra danske spillere.
  • Hjemmesiden tilbyder at spillere kan vælge dansk valuta.
  • Hjemmesiden anvender Danmark som "default" ved registreringen.

Særligt for skinbetting hjemmesider blev det ved kendelse af 6. februar 2018 ved Retten på Frederiksberg fastlagt, at spil som udbydes af hjemmesider, hvortil Steam formidler adgang - og som er afhængige af Steam-platformen - må anses for at være udbudt her i landet, jf. SPILL § 2, stk. 1.

Reklame for og formidling til spil hvor deltagelse i spillet kræver, at spilleren opholder sig fysisk i et andet land, fx et landbaseret kasino i et andet land, vil ikke være i strid med lovgivningen.

Bopælsland ikke afgørende

Spilleloven omfatter alle personer, som der udbydes spil til inden for det geografiske område, og er således ikke afhængig af, om personen har permanent bolig i Danmark.

En turists spil i Danmark er derfor også omfattet af spilleloven.

Bemærk

Hverken Grønland eller Færøerne er omfattet af spilleloven.

Se også

  • Afsnit J.A.2.1.2 Lov for Grønland om visse spils geografiske anvendelsesområde
  • Afsnit J.A.2.1.3 Pokerlovens geografiske anvendelsesområde.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Byretsdomme
SKM2014.307.BR

Sagen vedrører 5 hjemmesider, som i strid med spilleloven udbød spil her i landet uden tilladelse fra Spillemyndigheden.

Internetudbyderen formidlede adgang til de pågældende hjemmesider.

Spillemyndigheden nedlagde påstand om, at der blev meddelt forbud mod, at internetudbyderen formidlede adgang til de pågældende hjemmesider, og at det blev internetudbyderen påbudt at etablere blokering af hjemmesiderne.

Allerede fordi de pågældende hjemmesider var på dansk, lagde retten til grund, at der var tale om udbud af spil i Danmark, jf. SPILL § 2, stk. 1. Da der ikke forelå tilladelse fra Spillemyndigheden, var det ulovligt, at spilleudbyderne udbød spil her i landet.

Det var derfor i strid med SPILL § 65, at internetudbyderen formidlede adgang til de pågældende hjemmesider. Da de øvrige betingelser for meddelelse af forbud og påbud også var opfyldt, fulgte retten Spillemyndighedens påstand.

SKM2021.120.BR

Sagen vedrørte et forbud mod, at de indstævnte teleselskaber måtte formidle adgang til 24 hjemmesider med udbud af pengespil uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Af disse 24 hjemmesider var seks hjemmesider såkaldte skinbetting hjemmesider.

Retten fandt, at skins ikke er omfattet af undtagelsen i spillelovens § 3, stk. 2 (om spil uden indsats), i det skins er den indsats, der betales med, og at de har en økonomisk værdi.

Retten fandt endvidere, at da spillerne skal have en steamkonto for at kunne spille på skinbetting hjemmesiderne, og da dette mellemled - steamplatformen - er affattet på dansk, må spiludbuddet på de omtalte skinbetting hjemmesider anses for at være udbudt i Danmark.

Retten fandt, at de øvrige 18 hjemmesider udbød spil omfattet af spilleloven samt rettede sig mod det danske marked.Teleselskaberne blev således påbudt at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering til de 24 hjemmesider.

Det centrale i sagen var, hvorvidt skinbetting hjemmesiderne rettede sig mod det danske marked, da selve teksten på hjemmesiderne ikke havde danske elementer, samt om et skin kan siges at have en økonomisk værdi.

Retten fandt, at steamplatformen er et "mellemled" mellem spiller og spilsiden. Eftersom at steamplatformen er affattet på dansk ved dansk sprog og dansk kundeservice, fandt retten, at de spil der udbydes med steamplatformen som mellemled udbydes i Danmark. Retten fandt også, at de skins der anvendes som indsats/gevinst på skinbetting hjemmesider, har - eller kan have - en økonomisk værdi.

Landsretsdomme

SKM2021.328.ØLR

Sagen vedrørte et forbud mod, at det indstævnte teleselskab måtte formidle adgang til 55 hjemmesider med udbud af pengespil uden tilladelse fra Spillemyndigheden.

Retten fandt ud fra en samlet vurdering af hjemmesidernes indhold, sammenholdt med forarbejderne til spilleloven og de heri nævnte hensyn, særligt det fremtrædende forbrugerbeskyttelseshensyn, at de pågældende hjemmesider udbød online spil til danske spillere, som er omfattet af spillelovens § 2, stk. 1, og at der i den forbindelse ikke stilles krav om, at Spillemyndigheden skal kunne bevise, at danske spillere faktisk har foretaget indsatser eller indskud.

Landsretten stadfæstede herefter Byrettens kendelse. Teleselskabet blev således påbudt at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering til de 55 hjemmesider.

Det centrale var fortolkningen af spillelovens udbudsbegreb, mere specifikt at der ikke kan stilles krav til, at spillere i Danmark faktisk har foretaget et pengeindskud på en spilleside, for at der kan statueres udbud i Danmark.