Dato for udgivelse
02 Dec 2014 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Nov 2014 09:59
SKM-nummer
SKM2014.811.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-206-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
Fejlindsætning, fordringsret
Resumé

Anpartsselskab, der havde et tilbagesøgningskrav (conditio indebiti) i et konkursbo, havde ikke separatiststilling i konkursboet, men alene et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97. Anpartsselskabet havde den 11. juli 2012 betalt kr. 345.000 til en bankkonto tilhørende en person, som anpartsselskabet skyldte kr. 345,-. Tidligere samme dag var der fra anden side overført 260.000 kr. til bankkontoen, der efter overførslen af de 345.000 kr. havde et indestående på 605.155,29 kr.

Senere samme dag blev der fra kontoen udbetalt henholdsvis 7.000 kr., 13.000 kr. og 50.000 kr., hvorefter der indestod 535.155,29 kr. Den 12. juli 2012 blev bankkontoen spærret, hvilket indebar, at kontohaveren ikke længere kunne disponere over kontoen. Den 17. juli 2012 fik SKAT foretaget arrest i indeståendet på kontoen. Den 30. juli 2012 indgav anpartsselskabet konkursbegæring mod kontohaveren på grundlag af et tilbagesøgningskrav på kr. 344.655 svarende til det fejlagtigt betalte beløb. Den 21. august 2012 blev kontohaveren taget under konkursbehandling. Sagen handlede om, hvorvidt anpartsselskabet havde separatiststilling for så vidt angår kr. 344.655 ud af kontoens indestående på konkurstidspunktet. Landsretten fandt, at der ved indsættelsen af beløbet på 345.000 kr. på bankkontoen skete der en sammenblanding med de penge, der i forvejen var på kontoen.

Anpartsselskabets tilbagesøgningskrav måtte herefter anses som en fordringsret med den virkning, at kravet alene skulle anerkendes som et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97. Et af anpartsselskabets påberåbt synspunkt om, at manglende separatiststilling ville føre til, at boets øvrige kreditorer opnåede en ugrundet berigelse på anpartsselskabets bekostning blev ikke taget til følge.

Reference(r)

Konkursloven § 97

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 G.A.3.4.1.4.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 G.A.3.4.1.4.8.5

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten ved advokat Morten Plannthin)

mod

H1 ApS
(advokat Lotte Lundin).

Afsagt af landsdommerne

Gitte Rubæk Pedersen, Dorthe Wiisbye og Karoline Normann (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Skifterettens dom af 6. januar 2014 (BS 11-749/2013) er anket af SKAT med påstand om, at indstævnte, H1 ApS, skal anerkende, at det af indstævnte anmeldte separatistkrav på 344.655 kr. i konkursboet efter KN skal anerkendes som et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97.

H1 ApS har principalt påstået stadfæstelse, subsidiært at det af firmaet anmeldte krav anerkendes med 274.655 kr. som separatistkrav i KNs konkursbo.

Ankesagen drejer sig således alene om, hvorvidt firmaets krav i konkursboet har status som separatistkrav ifølge konkurslovens § 82 eller som simpelt krav i medfør af konkurslovens § 97.

Supplerende om sagens omstændigheder

For landsretten er dokumenteret brev af 12. juli 2012 fra SKAT, til Nordea Bank med anmodning om, at KNs konto spærres for udbetaling af indestående på ca. 535.000 kr. Af brevet fremgår, at SKAT snarest vil anmode kammeradvokaten om at foretage formel arrest i kontoens indestående.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Dog har SKAT for landsretten anerkendt, at H1 ApS har et tilbagesøgningskrav på 344.655 kr. mod KN, nu under konkurs.

H1 ApS har endvidere anført, at konkursboet og dermed også SKAT vil opnå en ugrundet berigelse, hvis firmaet ikke opnår separatiststilling vedrørende de 344.655 kr., som direkte og udelukkende stammer fra firmaets fejlindbetaling på KNs konto.

Til støtte for den subsidiære påstand for landsretten har H1 ApS anført, at firmaet i alt fald har et separatistkrav på 274.655 kr., svarende til det fejlindbetalte beløb på 344.655 kr. med fradrag af de i alt 70.000 kr., som den 11. juli 2012 blev hævet af tre gange på kontoen.

Landsrettens begrundelse og resultat

For landsretten er det ubestridt, at H1 ApS har et tilbagesøgningskrav på 344.655 kr. i relation til den indbetaling af 345.000 kr., som H1 ApS via sin bank foretog til KNs bankkonto.

Overførslen af de 345.000 kr. fandt sted med virkning fra den 11. juli 2012. Tidligere samme dag var der overført 260.000 kr. til kontoen, der efter overførslen af de 345.000 kr. havde et indestående på 605.155,29 kr. Senere samme dag blev der fra kontoen udbetalt henholdsvis 7.000 kr., 13.000 kr. og 50.000 kr., hvorefter der indestod 535.155,29 kr. Der er enighed mellem parterne om, at der herefter ikke var yderligere bevægelser på kontoen.

Det fremgår af kontoudtoget for KNs bankkonto, at der også i perioden forud for den 11. juli 2012 var hyppige indsættelser i form af pengeoverførsler og hyppige udbetalinger. At der efter den 11. juli 2012 ikke var bevægelser på kontoen må ses som et udslag af, at SKAT den 12. juli 2012 anmodede om, at kontoen blev spærret, og den 17. juli 2012 fik foretaget arrest i indeståendet på kontoen.

Ved indsættelsen af beløbet på 345.000 kr. på KNs bankkonto skete der en sammenblanding med de penge, der i forvejen var på kontoen, og landsretten finder i den foreliggende situation, at H1 ApSs tilbagesøgningskrav herefter må anses som en fordringsret med den virkning, at kravet alene skal anerkendes som et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97.

Der er ikke i konkursloven fastsat særlige regler om tilbagesøgningskrav. Henset til sagens omstændigheder finder landsretten, at det af H1 ApS påberåbte om ugrundet berigelse ikke kan føre til, at H1 ApS kan få separatiststilling vedrørende nogen del af tilbagesøgningskravet.

Herefter tager landsretten SKATs påstand til følge og ændrer byrettens dom som nedenfor anført.

Ved afgørelsen af spørgsmålet om sagens omkostninger har landsretten henset til sagens værdi, forløb og udfald i hver instans, set i forhold til de nedlagte påstande i henholdsvis byret og landsret. Herefter finder landsretten, at H1 ApS skal betale 44.000 kr. i delvise sagsomkostninger for begge retter til SKAT. Beløbet omfatter godtgørelse for betalt retsafgift på 4.000 kr. samt dækning af udgift til advokatbistand inkl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres således, at det af H1 ApS anmeldte separatistkrav, stort kr. 344.655 kr., i konkursboet efter KN alene skal anerkendes som et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97.

I delvise sagsomkostninger for begge retter skal H1 ApS inden 14 dage betale 44.000 kr. til SKAT.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.