Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenserne, hvis en virksomhed ikke betaler rettidigt.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyr
  • Renter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Gebyr

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for hver rykker (såkaldte erindringsskrivelser) vedrørende betaling efter opkrævningsloven. Se OPKL § 6.

Renter

Hvis et beløb på skat eller afgift ikke betales rettidigt, eller der er givet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente. Se OPKL § 7, stk. 1.

Renten efter OPKL § 7, stk. 1.  beregnes dagligt fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales.

Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1, udgør basisrenten efter OPKL § 7, stk. 2, med et tillæg på 0,7 procentpoint. Se OPKL § 7, stk. 1.

Basisrenterne offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Den offentliggjorte rentesats gælder hele kalenderåret. Se OPKL § 7, stk. 2.

Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se OPKL § 7, stk. 1.

Der gælder særlige regler for forrentning af skattekontoen. Se OPKL § 7, stk. 1. Reglerne om forrentning af skattekontoen er omtalt i afsnit A.B.4.5.3.

Ifølge dommen SKM2021.409.ØLR skulle der tillægges rente fra 14 dage efter Skatteforvaltningens afgørelse, uanset at Landsskatteretten havde omgjort Skatteforvaltningens afgørelse. Det forhold, at selskabet under retssagen havde forespurgt Skatteministeriet om muligheden for at deponere det omtvistede beløb, afskar heller ikke rentetilskrivning efter lovens bestemmelser (dissens). Landsretten afviste herudover selskabets subsidiære påstand om, at forrentningen af kravet skulle ske efter opkrævningslovens § 7, således at kravet ikke skulle indgå på skattekontoen efter reglerne om én skattekonto i opkrævningslovens kapitel 5.  

Bemærk

Der findes også særlige renteregler for told, bøder og civilretlige krav.

Her finder du en samlet oversigt over renteregler på krav under opkrævning: Renteoversigt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen
SKM2019.608.SKTST

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2020

 
SKM2018.560.SKTST

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2019

SKM2017.644.SKAT

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2018.

SKM2016.490.SKAT

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2017.

SKM2015.760.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2016  
Landsretten
SKM2021.409.ØLR Det beløb, som et indeholdelsespligtigt selskab var ansvarlig for betaling af, i anledning af at selskabet havde forsømt en indeholdelsespligt, skulle tillægges rente fra 14 dage efter SKATs afgørelse om selskabets ansvar. Dette gjaldt, uanset at Landsskatteretten havde omgjort SKATs afgørelse. Det forhold, at selskabet under retssagen havde forespurgt Skatteministeriet om muligheden for at deponere det omtvistede beløb, afskar ikke rentetilskrivning efter lovens bestemmelser (dissens). Landsretten afviste selskabets subsidiære påstand om, at forrentningen af kravet skulle ske efter opkrævningslovens § 7, således at kravet ikke skulle indgå på skattekontoen efter reglerne om én skattekonto i opkrævningslovens kapitel 5.