Indhold

Dette afsnit handler om mulighederne for at blive fritaget for gebyrer og renter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

  • Retningslinjer

  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skatteforvaltningen kan fritage for betaling af:

Se OPKL § 8, stk. 1.

Dette kan Skatteforvaltningen gøre, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. Se OPKL § 8, stk. 1.

Det er forudsat, at bestemmelsen skal administreres restriktivt. Se bemærkningerne til lovforslag nr. 19 af 6. oktober 1999.

Retningslinjer

De nærmere retningslinjer er fastsat i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Det er her bestemt, at Skatteforvaltningen kan fritage for betaling af de nævnte afgifter, gebyrer og renter, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen enten:

  • skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling, eller

  • er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde, eller

  • der foreligger undskyldelige forhold.

Ukendskab til regler og betalingsfrister medfører ikke fritagelse for afgifter, gebyrer og renter. Se SKM2013.472.LSR, SKM2012.268.LSR og SKM2010.628.LSR.

Medarbejderes ferie og sygdom medfører heller ikke fritagelse for afgifter, gebyrer og renter. Se SKM2010.330.BR og SKM2012.478.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser m.m. på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Kommentarer
Byretsdomme
SKM2010.671.BR Overskridelse af betalingsfrist med 4 dage. Havde tidligere overskredet af betalingsfrister. Ikke førstegangstilfælde, da der ikke kunne bortses fra tidligere fristoverskrivelser ud fra tidsmæssigt aspekt. Ikke fritagelse.  
SKM2010.330.BR

Overskridelse af betalingsfrist med 23 dage. Ferie og udskiftning af personale i økonomiafdeling ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse. Ikke fritagelse.

 
Landsskatteretskendelser
►SKM2021.464.LSR◄ ►Sagen drejede sig om fritagelse for betaling af renter og gebyrer tilskrevet skattekontoen. Landsskatteretten fandt, at det følger af ordlyden og forarbejderne til den dagældende bestemmelse i opkrævningslovens § 16 a, stk. 6, at en negativ angivelse skal krediteres på skattekontoen, når Skattestyrelsen modtager virksomhedens negative angivelse og har mulighed for at opgøre angivelsen efter opkrævningslovens § 12. Det var derfor Landsskatterettens opfattelse, at når der ikke var grundlag for at benytte kontrolforanstaltningerne i opkrævningslovens § 12, så havde Skattestyrelsen pligt til at kreditere en virksomheds negative angivelse på skattekontoen på modtagelsestidspunktet. Som følge heraf skulle selskabets første negative momsangivelse have været krediteret selskabets skattekonto den 5. juli 2017, mens selskabets anden negative momsangivelse skulle have været krediteret selskabets skattekonto den 22. november 2017. Da tidspunktet for registreringen af de negative momsangivelser måtte anses for at have betydning for beregningsgrundlaget for forrentningen, skulle der foretages en ny renteberegning. Landsskatteretten fandt herefter, at det var med rette, at selskabet var blevet pålagt en rente efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, og et gebyr på 65 kr. for en rykkerskrivelse. Der var hverken grundlag for at fritage selskabet for betaling heraf eller eftergive selskabet de pålagte krav. Ikke fritagelse.◄  
►SKM2021.462.LSR◄ ►Sagen drejede sig om fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag i et tilfælde, hvor der var sket registrering for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag med tilbagevirkende kraft. Landsskatteretten fandt, at der ikke kunne ske fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag efter opkrævningslovens § 8, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter mv. Der blev herved bl.a. henset til, at det ikke var muligt for selskabet at indberette til de almindeligt gældende indberetningsfrister i henhold til dagældende § 4 i indkomstregisterloven, da selskabets indberetningspligt blev registreret med tilbagevirkende kraft. Ved en udvidende fortolkning af dagældende § 4 i indkomstregisterloven skulle der derfor gives selskabet en frist på 10 dage til at foretage den manglende indberetning for de omhandlede måneder. På trods heraf fandtes overskridelsen af indberetningsfristen ikke for at være en fristoverskridelse på få dage. Betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2, var således heller ikke opfyldt. 

Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt selskabet var berettiget til at få eftergivet de pålagte krav om betaling af A-skat og AM-bidrag efter inddrivelseslovens § 13, stk. 6. Henset til, at det måtte anses for en fejl fra SKATs side, at der blev fremsendt en påmindelse til selskabet om, at afgiften kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme, på et tidspunkt, hvor de foreløbige fastsættelser allerede var foretaget af SKAT, pålagde Landsskatteretten Skattestyrelsen at eftergive de pålagte afgifter. Der blev herved lagt vægt på, at det syntes urimeligt at fastholde afgifterne, når selskabet havde handlet i overensstemmelse med det af SKAT oplyste om, at afgifterne kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme. Ikke fritagelse.◄

 
SKM2021.143.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke i medfør af opkrævningslovens § 8, stk. 2, nr. 4, var grundlag for at fritage selskabet for renterne af restskatten, da overskridelsen af betalingsfristen ikke skyldes pludseligt opståede hændelser, som selskabet ikke havde haft indflydelse på. Desuden var overskridelsen af betalingsfristen heller ikke på få dage. Endvidere fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for i medfør af inddrivelseslovens § 13, stk. 6, at eftergive renterne, idet Landsskatteretten lagde til grund, at selskabet kunne have undgået rentetilskrivningen ved at indbetale restskatten på anden måde end over skattekontoen, hvilket selskabet ikke havde forsøgt.

 
SKM2013.472.LSR Overskridelse af betalingsfrist med mellem 5 måneder og 1 år. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, da selskabet selv skal holde sig orienteret om betalingsfrister. Ikke fritagelse.  

SKM2012.478.LSR

Overskridelse af betalingsfrist med 13 dage pga. ansvarlig medarbejders sygdom og backup-medarbejders ferie. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse. Ikke overskridelse på få dage. Ikke fritagelse.

 

SKM2012.268.LSR

Overskridelse af betalingsfrist i forbindelse med omregistrering fra lille til stor virksomhed. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, da selskab var informeret om ændret betalingsfrist, da selskab var bekendt med ændrede frister, uanset evt. underretning fra SKAT. Ikke særlig omstændighed, at selskabet ikke var opmærksom på afregningsfrister, uanset lønbureau. Ikke fritagelse.

SKM2011.608.LSR

Overskridelse af betalingsfrist pga. ændrede betalingsfrister. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, da selskab var informeret om ændret betalingsfrist. Manglende information til lønbureau ikke undskyldeligt forhold. Ikke fritagelse.

SKM2011.598.LSR

Gebyr for foreløbig fastsættelse og overskridelse af betalingsfrist med 1 måned og 5 dage. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, at likvidator returnerede girokort til SKAT. Ikke undskyldeligt forhold, at likvidator var ubekendt med reglerne, eller at likvidator antog, at det ikke var nødvendigt at indsende angivelser. Ikke fritagelse.

SKM2011.376.LSR

Overskridelse af betalingsfrist med 2 dage. Førstegangstilfælde. Fritagelse.

SKM2010.628.LSR

Overskridelse af betalingsfrist med 5 dage. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, at selskabet ikke var opmærksom på gradvis indfasning af de normale betalingsfrister. Ikke førstegangstilfælde eller undskyldeligt forhold. Ikke fritagelse.

SKM2007.645.LSR

Overskridelse af betalingsfrist pga. tidligere økonomidirektørs svigagtige angivelser. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse. Ikke overskridelse på få dage. Ikke fritagelse.

Skatteankestyrelsesafgørelser

SKM2014.442.SANST

Overskridelse af betalingsfrist med 9 dage i forbindelse med påsken. Førstegangstilfælde. Fritagelse.