Indhold

Dette afsnit handler om indbetalinger til skattekontoen.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Rykker

Hovedregel

Når der indbetales et beløb til skattekontoen, skal der ikke angives, hvad betalingen skal dække. Se OPKL § 16 b, stk. 1.

Undtagelse

Ved frivillig indbetaling af acontoskat efter SEL § 29 B, stk. 6, eller PAL skal det fremgå af indbetalingen, at der er tale om frivillig indbetaling af acontoskat. Se OPKL § 16 b, stk. 2.

Foretages der sådanne frivillig indbetaling af acontoskat efter PAL, anvendes beløbet alene til dækning af frivillig acontoskat, hvis der ikke består en debetsaldo på indbetalingstidspunktet. Se OPKL § 16 b, stk. 3.

Rykker

Overstiger en debetsaldo for en virksomhed 5.000 kr., skal hele beløbet indbetales straks, og Skatteforvaltningen udsender et rykkerbrev herom til virksomheden. Se OPKL § 16 c, stk. 4.

Skatteforvaltningen udsender ikke rykkerbreve om en debetsaldo på 5.000 kr. eller derunder. Rykkerbrev udsendes dog til ophørte virksomheder, også hvor debetsaldoen er større end 200 kr. og mindre end 5.000 kr. Se OPKL § 16 c, stk. 4.

Betales beløbet ikke inden den frist, der er fastsat i rykkerbrevet, kan beløbet overgives til inddrivelse. Se OPKL § 16 c, stk. 4.

Et beløb, der overgives til inddrivelse, vil fremgå af skattekontoen. Der pålægges gebyr efter OPKL § 6 ved udsendelse af rykkerbrev. Se OPKL § 16 c, stk. 4 og afsnit A.B.4.6.2 om gebyr for rykkerbreve.

Ubetalte krav til Skatteforvaltningen, der er oversendt til inddrivelse, behandles efter reglerne i inddrivelseslovgivningen. Se OPKL § 16 a, stk. 9.