Dato for udgivelse
22 Dec 2014 13:35
Til
Virksomheder registreret for diverse punktafgifter, og andre berørte virksomheder
Sagsnummer
14-5318024
Resumé

Folketinget har vedtaget en række ændringer af afgiftslovene, som blandt andet forenkler registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, indfører mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffer banderoler på spiritus, giver adgang til løssalg af groftskåret tobak, og ændrer afgiftspligtens indtræden for fyldt afgiftspligtig emballage.


Indledning

Folketinget har den 19. december 2014 vedtaget et lovforslag L64A, som blandt andet ændrer chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love.

Dette nyhedsbrev gennemgår følgende ændringer vedr. punktafgifter i lovforslaget:

Afskaffelse af banderoler på spiritus

 • Adgang til salg af groftskåret røgtobak i løssalg

 • Afgift af eksporterede biocidmidler kan godtgøres på et beregnet grundlag

 • En etapevis indførelse af målerreglen i NOx-afgift for stempelmotorer og turbiner (10-30 MW)

 • Forenkling af reglerne om gasmålinger hos kogekunder

 • Elektricitet, der anvendes til belysning

 • CO2-afgift af metanol

 • Emballageafgift - afgiftspligtens indtræden for fyldt afgiftspligtig emballage

  Ændringerne i pkt. 1-8 har virkning fra 1. januar 2015.

 • Registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport

  Ændringerne i pkt. 9 har virkning fra 1. juli 2015.

  1. Afskaffelse af banderoler på spiritus.

  Kravet om banderolering af spiritusafgiftspligtige varer er ophævet fra den 1. januar 2015. Virksomheder skal derefter ikke længere indkøbe banderoler, påføre banderoler på spiritusafgiftspligtige varer, inden de udleveres til forbrug, og føre regnskab med indkøb og påsætning af banderoler på spiritusafgiftspligtige varer.

  Spiritusafgiftspligtige varer, der inden den 1. januar 2015 er forsynet med en banderole, kan efter den 1. januar 2015 fortsat udleveres i banderoleret stand.

  Registrerede virksomheder kan til og med den 1. april 2015 ansøge SKAT om at få godtgjort købsprisen af ikke påsatte banderoler, som virksomheden har på lager. Det samlede godtgørelsesbeløb skal udgøre mindst 500 kr.

  Ansøgningen foretages ved at udfylde ansøgningsblanketten og lageropgørelsen over ubrugte banderoler til spiritus på blanket 22.081 og indsende den elektronisk til SKAT ved brug af kontaktformularen i TastSelv Erhverv på skat.dk. I kontaktformularen til SKAT anvendes emnet Punktafgifter og undergruppen Andet vedr. punktafgifter.

  Når virksomheden har modtaget godtgørelsen fra SKAT, skal virksomheden selv destruere banderolerne.

  2. Adgang til salg af groftskåret røgtobak i løssalg

  Det følger af tobaksafgiftsloven, at virksomheder, der ikke er autoriserede, ikke må modtage eller opbevare afgiftspligtige varer, der ikke er pakket i forskriftsmæssigt lukkede og behørigt stemplede pakninger, ligesom enkeltsalg og salg i løs vægt af afgiftspligtige varer er forbudt.

  Fra 1. januar 2015 undtages groftskåret røgtobak fra forbuddet mod løssalg af røgtobak, for så vidt angår salg af portioner til brug på salgsstedet. Heraf følger naturligt også en undtagelse fra forbuddet om modtagelse og opbevaring af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal i deres regnskab kunne redegøre for det senere salg af groftskåret røgtobak i enkeltportioner.

  Ændringen gør det muligt at sælge vandpibetobak til rygning i vandpibecaféer.

  3. Afgift af eksporterede biocidmidler kan godtgøres på et beregnet grundlag

  Fra den 1. januar 2015 og med virkning fra den 1. juli 2013 kan afgiftens størrelse ved eksport af biocidmidler bestemmes og godtgøres på et beregnet grundlag, såfremt det kun er fakturaprisen (detailprisen), der kendes. På den måde er det muligt for virksomheder ved eksport i senere omsætningsled at få afgiften tilbagebetalt, når virksomhederne kan dokumentere, at afgiften er betalt, men ikke kan dokumentere afgiftens størrelse.

  Afgiftsgrundlaget fastsættes til varens detailsalgspris med fradrag af 20 pct., jf. princippet i bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 8, stk. 2, hvor det lægges til grund, at avancen i detailleddet er 20 pct. Det vil på den måde være muligt at fastsætte varens engrospris inklusive afgift for derefter at beregne afgiftens størrelse.

  4. En etapevis indførelse af målerreglen i NOx-afgift for stempelmotorer og turbiner (10-30 MW).

  Der er sket en ændring af reglerne om NOx-afgift for så vidt angår tidspunktet for, hvornår målergrænsen fra 30 MW effekt nedsættes til 10 MW effekt for energianlæg i form af stempelmotorer eller turbiner.

  Målergrænsen på 10 MW for stempelmotorer og turbiner i NOx-afgiftsloven indføres herefter etapevist ligesom på Miljøstyrelsens område. Det betyder, at den nye målergrænse i NOx-afgiftsloven indføres fra og med den 1. januar 2015, men at de landbaserede stempelmotorer eller turbiner, som på det tidspunkt endnu ikke skal overholde denne målergrænse efter regler eller påbud fra Miljøstyrelsens område, først skal overholde målergrænsen på 10 MW i NOx-afgiftsloven, når de skal overholde den samme målergrænse efter regler eller påbud på Miljøstyrelsens område. 

  5. Forenkling af reglerne om gasmålinger hos kogekunder.

  Fra og med 1. januar 2015 får bygasselskaber mulighed for at foretage indirekte opgørelse af afgifter for leverancer af gas til kogebrug i boliger, når gassen afregnes efter fast takst.

  Ved indirekte opgørelse forstås, at den afgiftspligtige mængde gas til disse boliger opgøres på basis af relevante parametre, men uden at der kræves aflæsning af det målte individuelle gasforbrug, som registres på de installerede gasmålere. De relevante parametre kunne eksempelvis være repræsentative stikprøver af forbruget hos de omfattede kunder og målt gastilførsel til gasnettet korrigeret for både nettabet og det målte forbrug andre steder end i de omfattede boliger.

  SKAT giver tilladelsen til de bygasselskaber, der måtte ønske at benytte indirekte opgørelse.

  Bygasselskaber der ønsker tilladelse til at afregne afgiften af kogegassen (bygas) efter fast takst skal sende en ansøgning til SKAT. Ansøgningen skal sendes til SKAT ved at anvende kontaktformularen i TastSelv Erhverv, ved brug af Emnet Punktafgifter og undergruppen Andet vedr. punktafgifter

  6. Elektricitet der anvendes til belysning

  Forbruget af elektricitet til belysning anses fremover som forbrugt af den, der direkte forbruger elektriciteten, frem for af den, der forbruger belysningen.

  Det er kun den virksomhed, der anvender elektriciteten til at producere belysningen, som kan få afgiften godtgjort.

  Adgangen for belysningsvirksomheden til at få godtgjort afgiften sker i samme omfang, som virksomheden, der modtager den leverede belysning, selv ville have adgang til at få elafgiften af eget indkøb af elektricitet til belysning i virksomheden godtgjort, hvis virksomheden selv producerede belysningen ved anvendelsen af elektriciteten.

  Belysningsvirksomheden skal være bekendt med, om det er en godtgørelsesberettiget virksomhed, der leveres belysning til, hvis belysningsvirksomheden ønsker godtgørelse, og belysningsvirksomheden skal kunne dokumentere dette overfor SKAT.

  Det overvejes, om der skal fastsættes nærmere krav til dokumentationen.

  7. CO2-afgift af metanol

  Efter lov nr. 1174 af 5. november 2014 indføres der pr. 1. januar 2015 CO2-afgiftspligt af metanol, som ikke er fremstillet på basis af biomasse.

  Satsen pr. 1. januar 2015 er 11,9 kr./GJ eller 18,5 øre pr. liter.

  8. Emballageafgift - afgiftspligtens indtræden for fyldt afgiftspligtig emballage

  Fra 1. januar 2015 bliver det muligt for virksomheder, som er registreret efter emballageafgiftsloven for emballage til øl, vin, spiritus, mineralvand m.v. at modtage påfyldte emballager fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften skal betales ved modtagelsen.

  Det bliver således muligt for virksomheder, der driver mellemhandel med afgiftspligtige varer omfattet af emballageafgiftslovens § 1, dvs. emballage til øl, vin, spiritus, mineralvand m.v., at blive registreret for handel med fyldt afgiftspligtig emballage, således at afgiften først skal afregnes ved videresalg til ikke-registrerede virksomheder.

  Der sikres hermed en overensstemmelse mellem forfaldstidspunktet for afgiften af selve emballagen og afgiften af emballagens indhold, dvs. afgiften på øl, vin eller spiritus.

  Virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer eller virksomhedens forbrug af egne ubrugte varer i perioden - og nu også for påfyldte emballager.

  9. Registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport.

  Registrerede varemodtagere har mulighed for at få godtgjort afgiften af en punktafgiftspligtig vare, der er betalt afgift af og som efterfølgende leveres til udlandet.

  Fra den 1. juli 2015 bliver det muligt for registrerede varemodtagere selv at angive den samlede afgift på varer, som leveres til udlandet inden for den pågældende afgiftsperiode.

  SKAT vil udsende nærmere information om fremgangsmåden, men det er hensigten, at der oprettes en rubrik på den månedlige angivelse for indberetning af de pågældende afgifter, hvor godtgørelsesbeløbet kan fratrækkes i det afgiftspligtige beløb for måneden.