Dato for udgivelse
06 Jan 2015 13:06
SKM-nummer
SKM2015.2.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-6430260
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
beskatning, legat
Resumé

Et legat blev ikke anset for skattefrit, ligesom beskatning ikke kunne ske i forhold til ligningslovens § 7 O, stk. 2.  

 

Reference(r)

Ligningsloven §§ 7, 7 K og 7 O

Henvisning

-

Indkomstår: 2012             

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Beskatning af legat

25.000 kr.

0 kr.

25.000 kr.

 

 

 

 

Faktiske oplysninger
Klageren har den 14. juni 2012 fået tildelt et legat på 25.000 kr. fra G1 Fonden.

Af brev af 24. oktober 2012 fra institutleder D.P., ved G2 fremgår:

"A indstilles, fordi han er et skuespillertalent der er i stand til at blande en stor evne til indlevelse med et temperament og en nerve, der ikke alene giver et stort nærvær men også en stilsikker scenisk form.

Han har gennem uddannelsen udfordret sig selv med disciplin og appetit, og har samtidig vist entreprenante evner til også at skabe muligheder for sig selv og andre uden for skolen.

Således har han været primus på et udendørsteater, der nu er sat i søen og som denne sommer producerede "X" i Y1, og som har mulighed for at vokse sig til at blive et vægtigt kulturtilbud på Fyn. Dette vovemod og denne dedikation gør en markant forskel for studiemiljø og scenekunsten som helhed.

Af tildelingsskrivelse af 14. juni 2012 fra fonden fremgår:

"
G1 Fonden
"Fondens formål er at stille midler til rådighed for løsning af kommunikationsopgaver med samfundsorienteret sigte, samt at støtte kulturelle aktiviteter på Fyn. "

I 2012 har fonden valgt at give legater til studerende og elever i udøvende kunstarter ved følgende uddannelsessteder på Fyn:

G2
G3
G4

Til studerende og elever der gør en særlig indsats for at opnå udvikling og færdigheder til fælles gavn og glæde for andre. Vi håber at legatet kan være med til at honorere din indsats og motivere til endnu mere.

Det er med glæde at vi kan fortælle at du A vil modtage kr. 25.000

INDSTILLING til legatet er foretaget af ledere ved hver af ovennævnte institutioner.

ANVENDELSE forudsættes at ske til rejseformål i forbindelse med videreuddannelse og / - eller instrument køb eller tilsvarende udstyr der er nødvendigt i uddannelsesøjemed.
..."

SKATs afgørelse
SKAT har ikke anset legatet for at være skattefrit, idet det ikke er en betingelse, at legatet fra G1 Fonden anvendes til en studierejse i udlandet, jf. ligningslovens § 7 K, stk. 3.

Legatet er uddelt til elever, som har gjort en særlig indsats. Ved legatets tildeling er fondens indstilling, at legatet anvendes til rejseformål i forbindelse med videreuddannelse og/eller instrumentkøb eller tilsvarende udstyr, der er nødvendigt i uddannelsesøjemed.

Det er intet krav i tildelingen, at rejsen foretages til udlandet, Grønland eller Færøerne. Klageren bestemmer selv, hvortil studierejsen skal foretages, og om han overhovedet vil anvende legatet til en studierejse.

Af ligningslovens § 7 K fremgår, at legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet. Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet, jf. stk. 2.

Selvom klageren foretager en studierejse til udlandet, vil legatet ikke blive skattefrit, og klageren vil ikke kunne opnå fradrag for udgiften.

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at legatet er skattefrit.

Klageren har uddannet sig som skuespiller på G2 i Y1 og er blevet færdig i 2013.

Under hensyn til undervisningen på Skuespillerskolen kunne klageren først rejse i 2013. Klageren har i december måned 2013 opholdt sig i Y2, hvor han undervises i Voice and speech ved G5.

Klageren blev indstillet til legatet som en anerkendelse af hans fortjenester inden for skuespillerfaget.

Afgørelsen er begrundet i, at det ikke udtrykkeligt fremgår af tildelingen, at uddelingen skal anvendes til en studierejse, jf. ligningslovens § 7 K, stk. 1.

Tildelingsskrivelsen er en standardskrivelse, der anvendes til alle legater, jf. indledningen: ".. har fonden valgt at give legater til studerende og elever i udøvende kunstarter ved følgende uddannelsessteder på Fyn". Ligeledes er den efterfølgende tekst møntet på alle modtagerne. Det er således anført, at legatet kan anvendes til "instrumenter" - dette er naturligvis tiltænkt musikstuderende og ikke skuespillere. Disse skal derimod anvende legatet til rejseformål i forbindelse med videreuddannelse. Når det ikke er præciseret, at rejsen skal ske til udlandet, er det fordi, at selve rejsebegrebet i den forbindelse sker til et andet land. Man taler ikke i dagens Danmark om, at en "rejse" går til København, Jylland eller Lolland.

Der er fremlagt en erklæring af 2. december 2012 fra D.P., der var medlem af fondens bestyrelse, og som har underskrevet erklæringen efter godkendelse af fondens formand. Af erklæringen fremgår:

"Til hvem det måtte vedrøre

På given foranledning kan vi bekræfte, at det legat på 25.000 kr., som G1 Fonden har uddelt til A i juni 2012, er tildelt som en anerkendelse af A's talent og virke for skuespillerfaget som sådan. Ved tildelingen har det været fondens hensigt, at legatet skulle anvendes til en eller flere studierejser i udlandet.

Den skrivelse, hvori tildelingen meddeles A, er en standardskrivelse, som også er brugt til musikstuderende. Det er naturligvis beklageligt, at tildelingen ikke er tilrettet til den enkelte modtager. Det skal derfor understreges, at legatet er dedikeret til anvendelse til studierejser i udlandet. Når der i tildelingen alene er nævnt rejseformål, skyldes det, at en rejse i vores optik nødvendigvis må være til et land uden for Danmark".

Det fremgår af ligningslovens § 7 K, stk. 1, at legater, der skal anvendes til studierejser i udlandet, er skattefri. Som det fremgår af ovenstående, har det været fondens hensigt, at legatet for klagerens vedkommende skulle anvendes til en studierejse i udlandet, hvorfor betingelsen om skattefrihed er opfyldt. Det bør ikke komme legatmodtageren til skade, at fonden har anvendt samme skrivelse til alle modtagerne. Der blev uddelt ni legater i 2012.

Endvidere vil legatet formentlig falde ind under bestemmelserne i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, idet det udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagernes kunstneriske fortjenester.

Subsidiært er legatet skattefrit, jf. ligningslovens § 7 O, stk. 2. Det fremgår heraf, at beløb op til 25.000 kr. er skattefri. Bestemmelsen omfatter legater, der udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, jf. stk. 1. Der henvises til formuleringen i indstillingen til legatet.

Legatet kan i øvrigt ikke søges, og det kan kun modtages én gang.

Repræsentanten har henvist til SKM2013.856.HR vedrørende forståelsen af ligningslovens bestemmelser om beskatning af legater.

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår af ligningslovens § 7 K, stk. 1, at legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet samt til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet.

Det fremgår bl.a. af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, at til den skattepligtige indkomst medregnes ikke hæderspriser, der udbetales af kulturelle fonde eller lignende, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er en betingelse, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb.

Af ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, fremgår bl.a., at skattepligtige personer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregne legatbeløb, der er ydet som et engangsbeløb af kulturelle fonde og lignende, når legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtageres fortjenester.

Af ligningslovens § 7 O, stk. 2, fremgår, at af den del af summen i de i stk. 1 nævnte indkomster, der overstiger et grundbeløb på 25.000 kr. (2010-niveau) medregnes 85 % til den skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten finder, at legatet, der er givet til klageren under hans uddannelse til skuespiller, ikke kan anses for et rejselegat, idet tildelingen ikke er sket udelukkende til dette formål. Endvidere finder retten, at legatet ikke kan anses for en hæderspris, der udelukkende har karakter af en anerkendelse af klagerens kunstneriske fortjenester, idet legatet tillige må anses for givet til talentudvikling samt til støtte af aktiviteter på Fyn.

Legatet kan således ikke anses for et skattefrit legat, ligesom beskatning ikke kan ske i henhold til ligningslovens § 7 O, stk. 2, jf. stk. 1.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.