Indhold

Dette afsnit handler om særlige regler om AM-bidrag for pensionskasser, forsikringsselskaber, ATP m.fl.

Afsnittet indeholder:

  • Indbetalinger til dansk pensionskasse m.fl.

  • Tilbagebetaling til arbejdsgiveren

  • Overførsel til anden pensionskasse m.fl.

  • Indbetaling til udenlandsk forsikringsselskab m.fl.

Indbetalinger til dansk pensionskasse m.fl.

For indbetalinger som nævnt i KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1-4, opgør pensionskassen, herunder ATP, forsikringsselskabet eller pengeinstituttet, grundlaget for AM-bidraget og beregner AM-bidragets størrelse. Se KSL § 49 D, stk. 1.

For indbetalinger omfattet af KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 4, foretages opgørelsen på grundlag af arbejdsgiverens, den tidligere arbejdsgivers eller den offentlige myndigheds oplysninger om bidragspligtige beløb. Se KSL § 49 D, stk. 2.

Pensionsinstituttet kan for præmier og bidrag omfattet af KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 4, der indbetales til aldersforsikring (PBL § 10 A) eller en supplerende engangssum, jf. PBL § 29 A, indeholde en foreløbig skat i det indbetalte eller forfaldne beløb efter KSL § 48, stk. 11. Det samme gælder for indbetalinger omfattet af KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 4, der indbetales til aldersopsparing, jf. PBL § 12 A. Se KSL § 46, stk. 6.

For indbetalinger omfattet af KSL § 49 A, stk. 3, nr. 2 og 3, foretages opgørelsen på grundlag af oplysninger om det bidragspligtige beløb, som gives af den offentlige myndighed eller andre, som foretager indbetaling til ATP, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen. Se KSL § 49 D, stk. 3.

Ved indbetalinger til visse udenlandske forsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter gælder i stedet reglen i KSL § 49 D, stk. 4. Se KSL § 49 D, stk. 1.

Tilbagebetaling til arbejdsgiveren

Tilbagebetaling til arbejdsgiveren m.v. som nævnt i PBL § 21 A, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 4. pkt., sker inklusiv AM-bidraget. Se KSL § 49 D, stk. 1.

Overførsel til anden pensionskasse m.fl.

Ved overførsel til en anden pensionskasse, et andet forsikringsselskab eller et andet pengeinstitut som nævnt i PBL § 21 A, stk. 1 og 2 sker overførslen eksklusiv AM-bidraget.

Pligten til at beregne og indeholde bidraget fastholdes hos det pensionsselskab, som oprindelig har modtaget pensionsindbetalingen.

Se KSL § 49 D, stk. 1.

Indbetaling til udenlandsk forsikringsselskab m.fl.

Arbejdsgiveren, den tidligere arbejdsgiver eller offentlige myndighed opgør grundlaget for AM-bidraget og beregner AM-bidragets størrelse for indbetalinger som nævnt i KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1-4, der indbetales til et udenlandsk forsikringsselskab, pensionskasse eller kreditinstitut, som

  • er godkendt af Skatteforvaltningen, og

  • efter tilladelse i et land inden for EU/EØS udøver livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed dér.

Se KSL § 49 D, stk. 4.