Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af slutskat.

Slutskatten er de beløb af skatter, som udskrives efter kalenderårets udløb. Se KSL § 42.

I den slutskat, der for et år udskrives for den skattepligtige, med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3, og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter KSL § 62 C, stk. 2, 2. pkt., modregnes en række beløb vedrørende samme år. Se KSL § 60, stk. 1. Beløbene er opregnet i KSL § 60, stk. 1.

For personer, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, modregnes de i beløb, som er nævnt i KSL § 60, stk. 1, litra c-f og litra j og k, samt stk. 2, litra a-b. Se KSL § 60, stk. 2.

Ved opgørelsen af det beløb, der skal modregnes, fradrages skatter, der måtte være tilbagebetalt efter KSL § 55. Se KSL § 60, stk. 3.