Indhold

Dette afsnit handler om tilbagebetaling af overskydende skat.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er overskydende skat?
  • Procentgodtgørelse ved tilbagebetaling
  • Tidspunktet for tilbagebetaling
  • Overdragelse af overskydende skat

Hvad er overskydende skat?

Overskydende skat er det beløb som slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3, og af eventuel afgift omfattet af PBL § 25 A, stk. 5-9, er mindre end de foreløbige skatter, der modregnes efter KSL § 60. Se KSL § 62, stk. 1.

Procentgodtgørelse ved tilbagebetaling

Ved tilbagebetaling af overskydende får den skattepligtige en procentgodtgørelse af beløbet. Se KSL § 62, stk. 2.

Procentgodtgørelsen beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i OPKL § 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 5,2 procentpoint afrundet til en decimal. Procentgodtgørelsen kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,0 procent af den overskydende skat. Se KSL § 62, stk. 2. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er angivet i afsnit A.B.4.6.2.

I det omfang overskydende skat modsvares af frivillige betalinger af forskudsskat efter KSL § 59, ydes der ingen godtgørelse. Betalt rente af indbetalinger efter KSL § 59 tilbagebetales dog, i det omfang indbetalingen modsvares af overskydende skat. Ved flere indbetalinger efter KSL § 59 anses de seneste indbetalinger i størst muligt omfang at modsvares af overskydende skat. Se KSL § 62, stk. 2.

Der ydes ingen godtgørelse for et beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer og efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. Se KSL § 62, stk. 2.

Tidspunktet for tilbagebetaling

Tilbagebetaling af overskydende skat med procentgodtgørelsen sker i tiden fra den 1. marts til den 1. september i året efter indkomståret. Se KSL § 62, stk. 3.

Den skattepligtige har ret til en rente, der svarer til renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned regnet fra den 1. september, hvis tilbagebetaling sker efter denne dato. Se KSL § 62, stk. 3. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er angivet i afsnit A.B.4.6.2.

Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter. Se KSL § 62, stk. 3.

Overskydende skat inkl. procentgodtgørelsen og eventuel rentegodtgørelse udbetales kun som hele kronebeløb. Se KSL § 62, stk. 4.

Overdragelse af overskydende skat

Krav på tilbagebetaling af overskydende skat m.v. kan ikke overdrages før udløbet af det indkomstår, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige. Se KSL § 62, stk. 5.