Indhold

Dette afsnit handler om indeholdelse af udbytteskat.

Afsnittet indeholder:

 • Indeholdelsespligt
 • Egne aktier og andele
 • Andre undtagelser
 • Udbytteskat på 22 %
 • Udbytteskat på 15 %
 • Særligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning
 • Særligt for investeringsselskaber
 • Særligt for kontoførende investeringsforeninger
 • Særligt for udbytte til modtagere, der er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i lande på EU’s sortliste over skattely
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indeholdelsespligt

Selskaber eller foreninger m.v. skal indeholde udbytteskat på 27 pct. af det samlede udbytte i forbindelse med enhver vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbytte af aktier eller andele. Se KSL § 65, stk. 1.

Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af KSL § 65, stk. 2, eller 4-6, eller følger af stk. 12, jf. dog stk. 13, eller af regler, der er fastsat i medfør af KSL § 65, stk. 3. Se KSL § 65, stk. 1, som ændret ved § 2 i lov nr. 788 af 4. maj 2021, § 5 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021 og § 1 i lov nr. 832 af 14. juni 2022.

Indeholdelsespligten gælder kun for selskaber eller foreninger m.v., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2e, 2h, 4 og 5a. Se KSL § 65, stk. 1.

Opkøb af egne aktier eller andele sidestilles med en beslutning om udbetaling eller godskrivning. Se KSL § 65, stk. 1.

Beløb omfattet af LL § 16 A, stk. 2, og udlodning af likvidationsprovenu foretaget i kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, når en af betingelserne i LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a-d, er opfyldt, henregnes til udbytte. Se KSL § 65, stk. 1.

Indeholdelsen går forud for andre krav mod det pågældende udbytte, herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Se KSL § 46, stk. 3 og KSL § 65, stk. 1.

Egne aktier og andele

Der skal ikke indeholdes udbytteskat i udbytte af selskabets egne aktier eller andele. Se KSL § 65, stk. 2.

Andre undtagelser

Der skal ikke indeholdes udbytteskat i udbytte, som et selskab, der er hjemmehørende i udlandet, modtager fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet, når det pågældende udbytte ikke er omfattet af skattepligten efter SEL § 2, stk. 1, litra c. Se KSL § 65, stk. 4.

Der skal heller ikke ske indeholdelse i udbytte m.v., der er skattefrit for modtageren i henhold til LL § 16 A, stk. 4, nr. 2, eller LL § 16 B, stk. 5. Se KSL § 65, stk. 5.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indeholdes udbytteskat i udbytter, der ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst, og om offentliggørelse af en database over selskaber og foreninger m.v., som er berettiget til at modtage udbytte uden indeholdelse af udbytteskat. Se KSL § 65, stk. 3.

Reglerne findes i KSLbek kap. 9, ►som ændret ved bekendtgørelse nr. 1084 af 23. juni 2022 med virkning fra og med indkomståret 2023◄.

Skatteministeren kan desuden fastsætte regler om nødvendig dokumentation for foreninger m.v., som er berettiget til at modtage udbytte uden indeholdelse af udbytteskat efter SEL § 2, stk. 1, litra c, 9. pkt. Se KSL § 65, stk. 3, som ændret ved § 5 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021.

Skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at der enten slet ikke skal foretages indeholdelse, eller at der skal foretages indeholdelse med en sats, der er mindre end 22 pct., hvis Danmark og den stat, hvor udbyttemodtageren er hjemmehørende, har aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, at udbyttebetalinger fra kilder her i landet til modtagere i den pågældende stat ikke kan beskattes eller kun beskattes med en sats, der er lavere end 22 pct. Se KSL § 65 C, stk. 2, og KSL § 65, stk. 3. Se desuden bekendtgørelse nr. 1442 af 20. december 2005 om indeholdelse af udbytteskat og royaltyskat samt styresignal SKM2012.117.SKAT om tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat. Styresignalet omhandler muligheden for at opnå tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytter, der udloddes af danske selskaber til begrænset skattepligtige fysiske personer, som er hovedaktionærer.

Udbytteskat på 22 pct.

Der kan indeholdes udbytteskat på 22 pct. af udbytte af aktier eller andele, som modtages af selskaber og foreninger m.v. og fonde m.v., der er skattepligtige efter SEL § 1 eller FBL. Se KSL § 65, stk. 6.

Uanset dette kan der af udbytte af skattefri porteføljeaktier efter SEL § 13, stk. 2, indeholdes 15,4 pct. udbytteskat. Se KSL § 65, stk. 6.

Udbytteskat på 15 pct.

Der kan indeholdes 15 pct. i udbytteskat af udbytte af aktier og andele, som modtages af et dansk investeringsselskab efter SEL § 3, stk. 1, nr. 19, eller et dansk investeringsinstitut med minimumsbeskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c. Se KSL § 65, stk. 6, som ændret ved § 2 i lov nr. 1181 af 8. juni 2021.

Der kan desuden indeholdes udbytteskat på 15 pct. af udbytte og andele, når modtageren af udbyttet er en forening m.v., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Se KSL § 65, stk. 6, som ændret ved § 5 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021. Indeholdelse med den nedsatte sats vil forudsætte, at skatteministeren fastsætter regler om dokumentation for, at en sådan indeholdelse kan finde sted.

Særligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, skal indeholde udbytteskat på 27 pct. af det samlede udbytte ved udbetaling eller godskrivning af udbytte. Se KSL § 65, stk. 7.

Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af KSL § 65, stk. 6, 1., 4. og 5. pkt., eller stk. 8 eller af regler, der er fastsat i medfør af KSL § 65, stk. 3. Se KSL § 65, stk. 7, som ændret ved § 2 i lov nr. 1181 af 8. juni 2021.

Der skal heller ikke indeholdes udbytteskat af udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, der udelukkende investerer i:

 • fordringer omfattet af kursgevinstloven,

 • aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsinstituttets administration,

 • afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom og

 • beviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C, der udelukkende investerer i aktiver som nævnt i denne bestemmelse.

Se KSL § 65, stk. 8.

Der skal desuden ikke indeholdes udbytteskat af udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, når udbyttemodtageren er enten et dansk investeringsselskab efter SEL § 3, stk. 1, nr. 19, eller et andet dansk investeringsinstitut med minimumsbeskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c

Der skal for disse investeringsinstitutter heller ikke indeholdes udbytteskat af udbytte af egne aktier.

Se KSL § 65, stk. 8, som ændret ved § 2 i lov nr. 1181 af 8. juni 2021.

Indeholdelsen går forud for andre krav mod det pågældende udbytte, herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Se KSL § 46, stk. 3, og KSL § 65, stk. 7.

Særligt for investeringsselskaber

Investeringsselskaber, der er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, skal indeholde udbytteskat på 27 pct. af det samlede udbytte ved udbetaling eller godskrivning af udbytte. 

Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af KSL § 65, stk. 6, 1., 4. og 5. pkt., eller af regler der er fastsat i medfør af KSL § 65, stk. 3.

Se KSL § 65, stk. 9, som ændret ved § 2 i lov nr. 1181 af 8. juni 2021.

Der skal ikke indeholdes udbytteskat af udbytte fra investeringsselskaber, der er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, til investeringsselskaber omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, eller til et investeringsinstitut med minimumsbeskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c. Se KSL § 65, stk. 10, som ændret ved § 2 i lov nr. 1181 af 8. juni 2021.

Der skal heller ikke indeholdes udbytteskat i udbytte af et investeringsselskabs egne aktier, hvis investeringsselskabet er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19. Se KSL § 65, stk. 10.

Særligt for kontoførende investeringsforeninger

En kontoførende investeringsforening skal indeholde udbytteskat efter reglerne i KSL § 65, stk. 1, 7 eller 9, medmindre andet er følger af KSL § 65, stk. 2, 4, 5, 8 eller 10, eller af regler fastsat i medfør af KSL § 65, stk. 3. Se KSL § 65, stk. 11, som ændret ved § 5 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021.

Dette gælder kun, hvis den kontoførende investeringsforening erhverver ret til udbytte, hvori der ikke skal indeholdes udbytteskat efter regler, som er fastsat i medfør af KSL § 65, stk. 3, eller hvori der indeholdes udbytteskat efter KSL § 65, stk. 6, 1. pkt. Se KSL § 65, stk. 11, som ændret ved § 5 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021.

I disse tilfælde forfalder udbytteskatten til betaling på tidspunktet for retserhvervelsen. Reglerne i KSL § 66 finder tilsvarende anvendelse. Se KSL § 65, stk. 11, som ændret ved § 5 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021. Reglerne i KSL § 66 er beskrevet i afsnit A.B.4.1.4.1.2.

Særligt for udbytte til modtagere, der er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i lande på EU’s sortliste over skattely

Der skal indeholdes 44 pct. i udbytteskat af udbytte af aktier omfattet af ABL §§ 4, 4 A eller 4 B, når udbyttemodtageren er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret efter reglerne i et af de lande, der er anført i LL § 5 H, stk. 2, som ændret ved § 2 i lov nr. 2613 af 28. december 2021. Dette gælder også, hvis modtageren af udbyttet ikke er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret efter reglerne i et af de lande, der er anført i LL § 5 H, stk. 2, men udbyttemodtageren ikke er udbyttets retmæssige ejer, og udbyttet videreføres til en modtager, som er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret efter reglerne i et af de lande, der er anført i LL § 5 H, stk. 2. Se KSL § 65, stk. 13 (nu stk. 12), som indsat ved § 2  i lov nr. 788 af 4. maj 2021 og LL § 5 H, stk. 2, som ændret ved § 2 i lov nr. 2613 af 28. december 2021.

Der skal dog ikke indeholdes 44 pct. i udbytteskat, hvis den indeholdelsespligtige godtgør, at udbyttets retmæssige ejer er skattemæssigt hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, eller som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Se KSL § 65, stk. 14 (nu stk. 13), som indsat ved § 2 i lov nr. 788 af 4. maj 2021 og ændret ved § 1 i lov nr. 832 af 14. juni 2022.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretten
SKM2022.266.LSR

SKAT havde ikke imødekommet klagerens anmodning om refusion af udbytteskat på 15%.

Landsskatteretten fandt, at klageren måtte sidestilles med et hjemmehørende investeringsselskab, der ikke har valgt beskatning efter LL § 16 C.

Landsskatteretten bemærkede, at en række formelle og materielle betingelser skal være opfyldt for at blive omfattet af LL § 16 C. Klageren havde ikke anmodet om at blive beskattet efter LL § 16 C, ligesom klageren ikke havde opgjort en minimumsindkomst efter bestemmelsen. Det var endvidere ikke godtgjort, at klagerens indkomst var beskattet hos medlemmerne i LL § 16 C´s forstand. Det fandtes således ikke godtgjort, at klageren, herunder særligt med hensyn til opgørelse og beskatning af udbytte, virkede på samme måde og under de samme regler som en dansk investeringsforening.

Landsskatteretten fandt herefter, at klageren ikke kunne kvalificeres som udloddende i LL § 16 C´s forstand. Landsskatteretten henviste til Østre Landsrets dom, gengivet i SKM2019.383.ØLR. Den af repræsentanten påberåbte dom fra EU-Domstolens i sag C-156/17 (Köln-Aktienfonds Deka) kunne ikke føre til et andet resultat. Sammenfattende fandt Landsskatteretten, at klageren ikke havde krav på tilbagebetaling af de resterede 15 pct. udbytteskat, hvorfor SKATs afgørelse blev stadfæstet.

Se også afsnit C.D.1.1.10.4 og C.D.1.1.10.8.2
Styresignaler
SKM2022.322.SKTST

Styresignalet beskriver den underkendelse af national dansk lovgivning vedrørende indeholdelse af udbytteskat, når danske selskaber udlodder udbytte til udenlandske investeringsinstitutter, som fandt sted ved EU-Domstolens dom af 21. juni 2018 i sag C-480/16 mod Skatteministeriet. EU-Domstolens dom i den præjudicielle forelæggelse medfører, at dansk lovgivning og den tilknyttede praksis, som Skattestyrelsen har fulgt, er blevet underkendt, jf. Højesteretsdom offentliggjort som SKM2021.353.HR

Styresignalet fastsætter retningslinjerne for, at udenlandske investeringsinstitutter, som er beliggende i et EU- eller EØS-land, der har fået udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, kan få refunderet hele udbytteskatten. Dermed skal de ligesom danske minimumsbeskattede investeringsinstitutter (tidligere betegnet udloddende investeringsforeninger) ikke betale udbytteskat af udbytter fra danske selskaber.

Se nærmere i afsnit C.D.1.1.10.8.2
 SKM2012.117.SKAT Styresignalet omhandler muligheden for at opnå tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytter, der udloddes af danske selskaber til begrænset skattepligtige fysiske personer, som er hovedaktionærer.