Dato for udgivelse
20 Jan 2015 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Dec 2014 08:36
SKM-nummer
SKM2015.52.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3101050
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattepligt
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kan købe bolig i Danmark med eller uden bopælspligt, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørger må opholde sig i denne bolig i ferier, så længe varigheden af opholdene ikke er på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig. 

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 07/12/2010 (Kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven §§ 1 og 7, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål

  1. Kan jeg købe bolig i Danmark med eller uden bopælspligt, uden at jeg bliver fuldt skattepligtig?
  2. Må jeg opholde mig i denne bolig i ferier, så længe varigheden af opholdene ikke er på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, uden at jeg bliver fuldt skattepligtig?

 

Svar 

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst følgende:

Spørger arbejder for A-Selskab og har boet i X-land siden 2011. SKAT har anset spørgers fulde skattepligt for ophørt ved udrejsen.

Inden årets udgang (2014) har spørger til hensigt at arbejde offshore for A-Selskab på en olieproduktionsplatform i (...).  Arbejdet her foregår ved, at man er 28 dage på en platform efterfulgt af 28 dages fri. I friperioderne vil der skulle afholdes diverse kurser i X-land og lejlighedsvis i andre lande herunder Danmark, disse kurser har i gennemsnit en varighed af 3-5 dage. Normalt afholdes alle kurser i X-lands hovedstad, men det kan hænde at et kursus vil foregå i Danmark. Hvis spørger skal sætte tal på vil det blive maksimalt 5 dage årligt i Danmark, men oftest 0 dage. Der vil også være friperioder, hvor spørger vil holde ferie i andre lande end Danmark.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med "Ja", hvilket er i overensstemmelse med lovgivningen.

Ad spørgsmål 2.

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares med "Ja", da lovgivningen under de givne forhold tillader, at spørger må opholde sig i Danmark, så længe varigheden af opholdene ikke er på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder om året, og fordi den givne arbejdsrotation, kurser samt rejsetid gør, at spørger maksimalt vil komme til at opholde sig i Danmark i omkring 120-150 dage.

Eventuelle kurser afholdt i Danmark vil blive indberettet til SKAT via spørgers selvangivelse.  

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan købe bolig i Danmark med eller uden bopælspligt, uden at han bliver fuldt skattepligtig.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1 (uddrag)

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

  1. personer, der har bopæl her i landet

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Se Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2

Begrundelse

Spørgers fulde skattepligt er ophørt, men han har en helårsbolig her i landet, som han lejer ud.

Det forudsættes her, at spørger køber en bolig (mere) i Danmark, men ikke tager fast ophold i boligen.

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende anses ikke for ophold i Danmark. Se kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet.

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her. Se kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende".

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her. 

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Enkeltstående møder tæller for en arbejdsdag, uanset mødets varighed.

Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Det gælder fx, når arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

Grænsen for egentligt arbejde på 10 dage inden for en 12 måneders periode gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

SKAT forudsætter, at spørgers uafbrudte ophold her i landet ikke har en varighed på mere end 3 måneder.

Der er her tale om, at spørgers eneste erhvervsmæssige aktivitet her i landet er kurser, som han af og til skal deltage i. Der er tale om 0-5 kursusdage om året, oftest 0 dage. Normalt afholdes kurserne i X-land, men det kan hænde, at et kursus vil foregå i Danmark. SKAT finder på denne baggrund, at spørgers erhvervsmæssige aktivitet her i landet er begrænset til enkeltstående dage, der ikke medfører fuld skattepligt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opholde sig i denne bolig i ferier, så længe varigheden af opholdene ikke er på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, uden at han bliver fuldt skattepligtig.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.