Dato for udgivelse
10 Feb 2015 08:41
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
15-0522813
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Nye tariferingsforordninger vedr. pos 3404, 3824 og 2103 samt ophævelse og ændring af tidligere tariferingsforordninger vedr. pos. 3212 og 1902.


Kommissionen har henholdsvis den 30. januar og 2. februar 2015 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • nr. 2015/181 vedrørende tarifering af et pulver beregnet til anvendelse som emulgator i fødevareindustrien under KN-kode 3404 90 00
  • nr. 2015/184 vedrørende tarifering af silicagel pakket i små papirposer eller i plastkapsler under KN-kode 3824 90 96
  • nr. 2015/185 vedrørende tarifering af et tyktflydende jordbærprodukt, der anvendes som sauce til desserter (topping), under KN-kode 2103 90 90.
  • Kommissionen har desuden den 2. februar 2015 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om henholdsvis ophævelse og ændring af forordninger om tarifering af varer:
  • nr. 2015/182 om ophævelse af forordning nr. 827/2011 pga. sag C-480/13 fra Den Europæiske Unions Domstol, hvorefter et polymethinfarvestof (fluorescerende farvestof) i en blanding af opløsningsmidler skal tariferes under pos. 3822 og ikke under pos. 3212, som fastlagt i forordningen
  • nr. 2015/183 ændring af forordning nr. 635/2005, da punkt 1 i forordningen er blevet overflødigt pga. Kommissionens forordning nr. 767/2014 vedr. tarifering af en nudelret under KN-kode 1902 30 10. (Se Nyhedsbrev af 17. juli 2014).

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L31 af 7. februar 2015 og træder i kraft den 27. februar 2015.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en ny tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare. BTO'er, der påvirkes af ophævelse eller ændring af forordninger, kan ikke benyttes fremover.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret