Dato for udgivelse
16 Feb 2015 14:27
SKM-nummer
SKM2015.127.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
14-3718440
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Modregning, restskat, renter
Resumé

En klage over SKATs modregning i klagerens overskydende skat til dækning af gæld vedrørende boligsikring, restskat, renter og gebyr blev afvist af Skatteankestyrelsen for så vidt angår modregningen til dækning af gæld vedrørende boligsikring og gebyr til Udbetaling Danmark og i øvrigt stadfæstet.

 

Reference(r)

Forvaltningsloven § 19, stk. 1
Forældelsesloven § 3, stk. 1, § 18, stk. 4 og § 19, stk. 6, 2. pkt.
Inddrivelsesloven § 17
Kildeskatteloven § 62, stk. 3.
Skatteforvaltningsloven § 19, stk. 1 og stk. 5, nr. 4, § 20, stk. 1 og § 35 b, stk. 3, 1. pkt.  

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit G.A.2.2.2.1

SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2013 til dækning af gæld vedrørende boligsikring, restskat, renter og gebyr.

Skatteankestyrelsen afviser klagen for så vidt angår modregningen til dækning af gæld vedrørende boligsikring og gebyr til Udbetaling Danmark og stadfæster i øvrigt SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren har offentlig gæld vedrørende bl.a. restskat for 2007 og 2012. Gælden vedrørende restskat blev den 19. maj 2014 opgjort således: 

"Restskat, rente 2007        

865,38 kr.

Inddrivelsesrenter vedr. restskat 2007     

635,30 kr.

Restskat 2007                    

739,63 kr.

Restskat 2012                    

227,09 kr.

Restskat rente 2012           

0,91 kr.

Restskat 2012

227,09 kr."

Restskat, rente 2007 på 865,38 kr. havde forfaldsdato den 1. juli 2009 og blev overdraget til SKAT Inddrivelse den 11. august 2013. Der er beregnet inddrivelsesrente vedrørende restskat 2007 for perioden 1. august 2013 til 3. september 2014.

Restskat 2007 på 11.089,62 kr. havde forfaldsdato den 1. juli 2009 og blev overdraget til SKAT Inddrivelse den 11. august 2013.

Restskat 2012 på 227,09 kr. og restskat, rente 2012 på 0,91 kr. havde forfaldsdato den 1. marts 2014 og blev overdraget til SKAT Inddrivelse den 4. april 2014.

Restskat 2012 på 227,09 kr. havde forfaldsdato den 1. februar 2014 og blev overdraget til SKAT Inddrivelse den 10. marts 2014. 

SKAT traf den 8. september 2010 afgørelse om lønindeholdelse vedrørende bl.a. restskat 2007. Det fremgår af afgørelsen, at forældelse blev afbrudt ved underretningen om lønindeholdelse, og at en ny forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører eller den har været i bero i 1 år.

SKAT har oplyst, at restskatten for 2007 blev nedbragt ved lønindeholdelsen.  

Klagerens årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2013, som var tilgængelig i skattemappen den 11. april 2014, udviste en overskydende skat på 4.017 kr.

SKATs afgørelse
SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2013 med 4.017 kr. til dækning af gæld vedrørende boligsikring, restskat, renter og gebyr. 

Det fremgår af afgørelsen, at klageren vil få en opgørelse fra Udbetaling Danmark vedrørende modregningen til boligsikring og opkrævningsgebyr, og at opgørelsen vil indeholde en klagevejledning.

Ved genvurderingen i forbindelse med klagen har SKAT fastholdt afgørelsen og oplyst følgende:

"Modregningen er gennemført efter dansk rets almindelige regler om modregning. Dette betyder, at krav og modkrav skal være udjævnelige, afviklingsmodne, gensidige og retskraftige.

Udjævnelig
Da både fordringen, der modregnes i og fordringen der modregnes til, er pengefordringer, er fordringerne udjævnelige.

Afviklingsmodne
Da fordringen, der modregnes i, er frigivet til udbetaling, og da fordringen der modrenes til, er forfalden, er fordringerne afviklingsmodne.

Gensidige
Da klager har krav på SKAT vedrørende den overskydende skat for 2013 og da SKAT har et krav på restskat for 2007 og 2012 er både krav og modkrav gensidige.

Retskraftig
Der er den 8. september 2010 truffet afgørelse om lønindeholdelse for blandt andet skyldig restskat for 2007.
Afgørelse om lønindeholdelse er forældelsesafbrydende jf. § 18 stk. 4 i Forældelsesloven.
Herefter afbrydes forældelsen hver gang, der foretages indbetaling via lønindeholdelsen. Dog kun på den fordring der er indbetalt på. For øvrige fordringer omfattet af lønindeholdelsen, påbegyndes en ny forældelsesperiode 1 år efter at afgørelsen har været i bero, jf. Forældelseslovens § 19 stk. 6. 2. pkt.
Restskat 2007 forælder således tidligst fra 8. september 2014, og restskat 2012 forælder tidligt fra den 1. september 2016
Da kravene ikke er forældet eller bortfaldet på anden måde, er disse fordring retskraftig.

Klagen er begrundet med at klager ikke er enig i gældens størrelse. Klage over gældens størrelse er videresendt til SKAT, fordringshaver.

Da indsigelser fra skyldner over fordringens eksistens eller størrelse som hovedregel ikke har opsættende virkning for inddrivelse af fordringen, ses klagen ikke at indeholde oplysninger som medfører en ændret afgørelse af den foretagne modregning.

Det fremgår endvidere af juridisk litteratur, Bernhard Gomard, Obligationsret, 3. del, 2. udgave, side 214 1. afsnit, at "det næppe kan kræves, at modfordringen er klar eller uomtvistet", for at der kan ske modregning.

For så vidt angår den foretagne modregning til Boligsikring og Udbetaling Danmarks opkrævningsgebyr fremgår det af SKAT, Inddrivelses brev af 19. maj 2014, at klager vil modtage en opgørelse fra fordringshaver, i dette tilfælde Udbetaling Danmark, som vil indeholde klagevejledning.

Med hensyn til klagers bemærkning om at modregningen skulle varsles, skal det bemærkes, at der i henhold til Skatteforvaltningslovens § 19 stk. 5 ikke skal foretages obligatorisk høring forud for afgørelse, der kan påklages til Skatteankestyrelsen. Dog skal der alligevel foretages partshøring efter Forvaltningslovens § 19, såfremt

  • Parten ikke ved, at vi har bestemte oplysninger, om sagens faktiske omstændigheder, og
  • Oplysningerne er til ugunst for parten, og

  • Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Det er SKATs opfattelse, at ovennævnte betingelser ikke er opfyldt ved modregning, hvorfor der ikke sendes varsel forud for afgørelsen."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at modregningen ophæves, og at beløbet udbetales. Han har ved brev af 8. juni 2014 gjort følgende gældende:

"Undertegnede skal herved klage over afgørelsen om tilbageholdes og modregning af skat for bl.a. 2007.

  1. Skat har modregnet i gæld undertegnede ikke har haft og som berør på et grundlag der stammer fra gammel kumuleret gæld som endnu ikke er tilbage ført af SKAT

  2. gælden er aldrig konstateret eller accepteret og har været fastslået ved retten dels i Østerlandsret i 2008 samt i Y1 ret i 2011

  3. Skat har ikke oplyst at man har, ville foretage oplyste modregning inden denne blev foretaget og har overskredet grænserne for hvad der er lovhjemlet i Forvaltningslover om bl.a. kontradiktion.

  4. Gælden er forældet da den hviler på et udokumenteret grundlag samt ikke har været forfulgt hverken ved Fogde eller retsligt fastslået og den er ej heller anerkendt fra min side.

Denne og øvrige sager siden og før 2011 er efter den nye forældelseslov forældet samtidig med at rente og gebyrer ikke er lovligt fastsatte, men beror fra en fejlvurdering fra Skats' side og er ikke forlagt eller fortaget efter en proceduremæssigt forskrevet måde hvorfor sagen bør gå om og at hensynet til forældelsen bør tages til følge.

I øvrigt rejser det spørgsmål om hvornår Skat har tænkt sig at nulstille min skattegæld som følge af fejlbehandling i mine sager fra 1998, 1999 og 2000, som er skyld i den omtalt kumulering af min skattegæld eller rettere urigtig ansatte skattegæld fra disse år og frem til i dag.

Jeg forlanger derfor at sagen hastebehandles og at hele beløbet bliver tilbagebetalt, da SKAT ingen hjemmel har til modregningen. Sagen beror således på fejlvurdering og er fra gæld der for længst skulle have været reguleret af skat selv."

Klageren har endvidere ved brev til Skatteankestyrelsen af 29. juli 2014 gjort følgende gældende:

"Undertegnede skal herved endnu engang klage over Jeres afgørelsen om modregning af skat for bl.a. 2007. Jeg ved ikke om I stadig har tænkt Jer at manipulere med forholdenes faktiske omstændigheder eller I har så meget rod i Jeres postgang, at hvad I får tilsendte dokumenter til simpelthen at forsvinde.

Jeg vedlægger som jeg allerede gjorde det den 8-6-14 og Jeres såkaldte afgørelse som alene var meddelelse om at I havde modtaget 4.017,- kr. — altså uden forudgående varsel om at i ville foretage modregning og herved et brud på almene forvaltningsmæssige principper. Dette bør laves om straks.

Jeres krav er ulovhjemlet og bl.a. er skat fra 2007 forældet samtidig med at denne gæld aldrig har eksisteret eller fastslået. Desuden er den nævnte boligsikring en fejlberegning fra Y2 kommune, da den havde baggrund i en forkert ansættelse med baggrund i omtalte retssager fra 2007 og 2011, som jeg jo vandt, og som derfor skulle have været reguleret men aldrig er blevet det.

Det er jo slående at kommunen ikke har afgørelserne selv og altså fundamentet for hvorfor jeg skulle skylde kommunen for boligsikring. De beder oven i købet mig komme med gamle papirer, som man ikke engang selv er i besiddelse af. Mig bekendt er det et alment retsprincip af den der mener at have et krav selv skal stille med fundamentet — dette har SKAT ingenlunde gjort og ignoreret, at jeg har bedt dem stille med dette fundament som jeg selv næsten 10 år efter skal fremtrylle, selv en forespørgelse til kommunen om at fremvise beregningen og afgørelsen undskyldes med at de ikke har dem og at det vil være besværligt for kommunen at fremfinde disse????? Men hvordan skal vi borgere så kunne fremtrylle disse, når ikke engang kommunen har disse. Et eller andet sted må Skat, Kommunen etc. kunne fremlægge deres bevis for den skyldige gæld!

Jeg forventer at få det overskydende udbetalt snarest og skal samtidig henlede opmærksomheden på, at jeg agter at klage til folketingets ombudsmand over mangel på respekt for forvaltningsloven hos SKAT i denne forbindelse og ligeledes klage over det rod I har siden ikke kan se de afgørelse i selv har truffet og “som ikke er vedlagt" dette er en sandhed med visse modifikationer som ansvaret alene beror hos skats egen procedure for undertegnede har send Jeres brev som jo alene er en meddelelse ikke den afgørelse som jeg skulle have modtaget og derfor en procedurefejl hos Jer som heller ingen retslig baggrund har og derfor en ulovlig tilbageholdelse at mit tilgodehavende.

Jeg skal endnu engang gentage at denne og øvrige sager siden og før 2011 er efter den nye forældelseslov forældet inkl, renter og gebyrer ikke er lovligt fastsatte, men beror fra en fejlvurdering fra Skats' side og er ikke forlagt eller fortaget efter en proceduremæssigt forskrevne måde, hvorfor sagerne bør gå om og at hensynet til forældelsen bør tages til følge.

I øvrigt rejser det spørgsmål om hvornår Skat har tænkt sig at nulstille min skattegæld som følge af fejlbehandling mine sager fra før 1992 samt især for 1998, 1999 og 2000, som er skyld i den omtalt kumulering af min skattegæld eller rettere urigtig ansatte skattegæld fra disse år og frem til i dag.

Jeg forlanger derfor at sagerne hastebehandles og at hele beløbet bliver tilbagebetalt, da SKAT ingen hjemmel har til modregningen. Sagen beror på en fejlvurdering og er gæld der for længst skulle have været nulstillet af skat selv."

Skatteankestyrelsens afgørelse
Indledningsvis bemærkes det, at SKAT har overført en del af klagerens overskydende skat til Udbetaling Danmark til dækning af klagerens gæld vedrørende boligsikring og opkrævningsgebyr. Udbetaling Danmark er indtrådt i retten til udbetalinger fra staten, og det betyder, at det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om modregning. Klageren får (eller har fået) en modregningsmeddelelse med klagevejledning fra Udbetaling Danmark.

Da Skatteankestyrelsen således ikke er rette klageinstans for denne del af modregningen, afvises klagen for så vidt angår dækningen af krav vedrørende boligsikring og opkrævningsgebyr.

Ifølge inddrivelseslovens § 17, stk. 1, kan klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer mv., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører spørgsmålet om restanceinddrivelsesmyndighedens administration, indbringes for Landsskatteretten.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, 1. pkt. og § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om afgørelse af visse sager i Skatteankestyrelsen, afgøres klager over afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten efter inddrivelseslovens § 17 af Skatteankestyrelsen.

Afgørelsen vedrører SKATs modregning. Der kan derfor ikke i denne afgørelse tages stilling til indsigelser vedrørende klagerens skatteansættelser, herunder skatteansættelser for indkomstår før 1992, indkomstårene 1998, 1999, 2000 samt 2007.  SKAT Inddrivelse har oplyst, at klagerens indsigelser vedrørende kravets størrelse er sendt til SKAT som fordringshaver.

Tilgodehavender hos det offentlige kan have en sådan karakter, at modregning heri er udelukket. Tilgodehavender i form af overskydende skat har imidlertid ikke en sådan karakter.

Det fremgår af Højesterets dom, som er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1955, side 14, at det ikke er en betingelse for at foretage modregning, at modfordringen, dvs. modregnerens krav, er erkendt af debitor.

Selv om klageren således bestrider kravet, hindrer det ikke, at der kan foretages modregning i hans tilgodehavende i form af overskydende skat.

Det fremgår af kildeskattelovens § 62, stk. 3, at der - inden tilbagebetaling af skat finder sted - skal ske modregning af eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter.

Der er derfor med rette, at SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat til dækning af gæld vedrørende restskat.

Ad formaliteten
Klageren har gjort gældende, at han ikke forud for afgørelsen om modregning har modtaget et varsel om modregningen.

Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det følger af forvaltningslovens § 19, stk. 1.

Der er ikke grundlag for at antage, at klageren ikke var bekendt med, at SKAT var i besiddelse af oplysningerne om klagerens overskydende skat og klagerens gæld vedrørende restskat.

Der fremgår desuden af skatteforvaltningslovens § 19, stk. 1, at SKAT, før der træffes en afgørelse, skal udarbejde en sagsfremstilling.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, skal SKAT underrette den selvangivelsespligtige og eventuelle andre parter, såfremt man agter at træffe en afgørelse om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat på et andet grundlag end det, der er selvangivet. Det samme gælder, i det omfang en selvangivelsespligtig har undladt at selvangive og ansættelsen som følge deraf skal ske skønsmæssigt.

Skatteforvaltningslovens § 19, stk. 1, finder ikke anvendelse vedrørende afgørelser, når klage herover skal afgøres af skatteankeforvaltningen, jf. § 19, stk. 5, nr. 4, og skatteforvaltningslovens § 20 vedrører ikke afgørelser om modregning.

SKAT var således ikke forpligtet til at foretage partshøring eller udsende varsel forud for modregningen.

Forældelse
Det fremgår af lov nr. 1063 af 20.08.2013 om forældelse af fordringer (forældelseslovens) § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år, med mindre andet følger af andre bestemmelser. Kravet vedrørende restskat for 2007 forfaldt den 1. juli 2009.

Det fremgår af § 18, stk. 4 i loven, at forældelsen bliver afbrudt på det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden giver skyldneren underretning om afgørelsen om lønindeholdelse. Det fremgår af § 19, stk. 6, 2. pkt., at den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører, eller senest fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero 1 år.

Den 8. september 2010 traf SKAT afgørelse om lønindeholdelse for klagerens gæld vedrørende bl.a. restskat for 2007. Skatteankestyrelsen anser denne lønindeholdelse for at have forældelsesafbrydende virkning. 

Skatteankestyrelsen bemærker, at der ikke er indtrådt forældelse for så vidt angår renter, inddrivelsesrenter eller restskat 2012 i øvrigt og stadfæster herefter SKATs afgørelse.