Dato for udgivelse
23 Feb 2015 10:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. december 2014
SKM-nummer
SKM2015.140.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0008161
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Optioner, overdragelse, holdingselskab
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en medarbejder med skattemæssig virkning kan overdrage sin ret til at få tildelt optioner til erhvervelse af B-kapitalandele i arbejdsgiverselskabet, til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab, forinden tildeling af optionerne sker. Medarbejderen beskattes af værdien af retten til at få tildelt optioner i Selskab A som personlig indkomst på tidspunktet for afståelsen af retten til at få tildelt optioner til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab.

Efter overdragelse af optioner til medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab, beskattes selskabet af optionerne og de for optionerne erhvervede kapitalandele efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, og ikke efter reglerne i kursgevinstloven. Medarbejderen beskattes derimod ikke efterfølgende, hverken i forbindelse med endelig retserhvervelse af optionerne, tildeling af optionerne, udnyttelse af optionerne eller afståelse af de for optionerne erhvervede kapitalandel.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, stk. 1, ligningslovens § 16, kursgevinstlovens § 29, stk. 1, og § 30, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, 4 og 6 og aktieavancebeskatningslovens §§ 4 C og 8.

Henvisning

C.A.5.17.2.2.1.2       

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at en medarbejder i Selskab A med skattemæssig virkning kan overdrage sin ret til efter medarbejderoptionsaftalen at få tildelt optioner til erhvervelse af B-kapitalandele i Selskab A, til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab, forinden tildeling af optionerne sker?
 2. Kan det bekræftes, at medarbejderen i det i spørgsmål 1 nævnte tilfælde, beskattes af værdien af retten til at få tildelt optioner i Selskab A som personlig indkomst, på tidspunktet for afståelsen af retten til efter medarbejderoptionsaftalen at få tildelt optioner til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab?
 3. Kan det bekræftes, at medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab, når overdragelsen som nævnt i spørgsmål 1 har fundet sted, beskattes af optionerne og de for optionerne erhvervede kapitalandele i Selskab A efter aktieavancebeskatningsloven, således at beskatning ikke skal ske efter kursgevinstloven?
 4. Kan det bekræftes, at medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab, når overdragelsen som nævnt i spørgsmål 1 har fundet sted, hverken beskattes i forbindelse med endelig retserhvervelse af optionerne, tildeling af optionerne, udnyttelse af optionerne eller afståelse af de for optionerne erhvervede kapitalandele?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at indgå en aftale med syv ledende medarbejdere i datterselskabet Selskab A om betinget tildeling af optioner, der giver ret til at købe B-kapitalandele i Selskab A på nærmere angivne vilkår. 

Som grundlag for denne betingede tildeling af optioner, er der udarbejdet en medarbejderoptionsaftale, der påtænkes indgået mellem Spørger og de pågældende medarbejdere. Samtidig hermed påtænkes indgået en ejeraftale, mellem Spørger og de pågældende medarbejdere via individuelle tiltrædelsesaftaler.

Selskab A er et dansk ikke-børsnoteret aktieselskab.

Selskabskapitalen i Selskab A udgør nominelt kr. xx. Forinden tildeling af optioner til medarbejderne i Selskab A vil selskabskapitalen blive opdelt i nominelt kr. xx A-kapitalandel og nominelt kr. xx B-kapitalandele. 

Det fremgår af medarbejderoptionsaftalen, at såfremt nærmere beskrevne betingelser er opfyldt, får medarbejderne tildelt de pågældende optioner vederlagsfrit på følgende tidspunkter:

 • 1. juni til 30. juni 2014
 • 1. juni til 30. juni 2015
 • 1. juni til 30. juni 2016
 • 1. juni til 30. juni 2017
 • 1. juni til 30. juni 2018
 • 1. juni til 30. juni 2019. 

Efter tildeling af optionerne, er det yderligere en betingelse for medarbejderens udnyttelse af optioner, at medarbejderen ikke er ophørt med at være ansat i Selskab A som "bad leaver", jf. således også aktieoptionslovens §§ 4 og 5.

Som følge heraf får medarbejderne tildelt optionerne på det tidspunkt, hvor betingelserne for tildeling er endeligt opfyldt, og hvor medarbejderen samtidig kan udnytte optionerne.

Medarbejderne får tildelt optionerne, erhverver ret hertil og kan udnytte optionerne på følgende tidspunkter:

 • Fra 1. juni til 30. juni 2014
 • Fra 1. juni til 30. juni 2015 
 • Fra 1. juni til 30. juni 2016
 • Fra 1. juni til 30. juni 2017
 • Fra 1. juni til 30. juni 2018
 • Fra 1. juni til 30. juni 2019.

Tildeling af optionerne er alene betinget af, at medarbejderen ved udnyttelsesperiodens indtræden fortsat er ansat i Selskab A. Hvis medarbejderen er fratrådt som såkaldt "Good Leaver", dvs. at medarbejderen er ophørt med at være ansat i Selskab A af andre årsager end de årsager, der er angivet i medarbejderoptionsaftalen, bevares retten til at udnytte de allerede optjente og tildelte optioner, mens der ikke optjenes ret til tildeling af yderligere optioner efter fratrædelsestidspunktet.

Efter medarbejderoptionsaftalen får medarbejderen ved begyndelsen af udnyttelsesperioden den 1. juni 2016 - 30. juni 2016 tildelt yderligere optioner. Antallet af optioner, som medarbejderen tildeles, afhænger af, om værdien af den samlede selskabskapital i Selskab A opgjort efter medarbejderoptionsaftalen, kan opgøres til de i medarbejderoptionsaftalens nævnte værdier.

Betingelsen for tildeling af de i medarbejderoptionsaftalen angivne optioner er således dels, at medarbejderen ved indtræden af de pågældende udnyttelsesperioder fortsat er ansat i Selskab A. Herudover er det en betingelse for tildeling, at værdien af den samlede selskabskapital i Selskab A opgjort efter medarbejderoptionsaftalen, kan opgøres til de i medarbejderoptionsaftalen nævnte værdier.

Det er i medarbejderoptionsaftalen fastsat, at såvel retten efter medarbejderoptionsaftalen som optionerne kan overdrages til et af medarbejderen 100 % ejet selskab mod medarbejderens opretholdelse af 100 % ejerforhold til det pågældende selskab.

Visse af medarbejderne i Selskab A ønsker efter indgåelse af medarbejderoptionsaftalen og ejeraftalen, men inden optionerne tildeles efter medarbejderoptionsaftalen, at overdrage den betingede ret til efter medarbejderoptionsaftalen at få tildelt optionerne til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab.

Forinden medarbejderoptionsaftalen og ejeraftalen indgås med de pågældende medarbejdere, ønsker Selskab A det derfor afklaret, om medarbejderen med skattemæssig virkning kan overdrage den betingede ret efter medarbejderoptionsaftalen til sit 100 % personligt ejede holdingselskab, og til hvilken værdi overdragelse i så fald skal ske.

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Vedrørende spørgsmål 1

Det bedes forudsat, at medarbejderens betingede ret til at få tildelt optioner efter medarbejderoptionsaftalen overdrages til et dansk aktie- eller anpartsselskab, der er 100 % ejet af den medarbejder, der har indgået medarbejderoptionsaftalen med Spørger.

Medarbejderne har efter medarbejderoptionsaftalen erhvervet en ret til at få tildelt og udnytte optionerne i Selskab A, i de nærmere angivne udnyttelsesperioder, hvis betingelserne herfor opfyldes.

Retten til at få tildelt optioner til køb af nominelt kr. xx B-kapitalandele svarende til 2,13 % af selskabskapitalen i Selskab A på de nærmere angivne tidspunkter er som udgangspunkt ubetinget, idet der ikke stilles økonomiske betingelser for tildelingen af disse optioner. Tildelingen er dog betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse, idet tildeling af optionerne sker samtidig med indtræden af de i medarbejderoptionsaftalen angivne udnyttelsesperioder.

Retten til at få tildelt yderligere optioner til køb af nominelt kr. xx B-kapitalandele, svarende til 4,8 % af selskabets selskabskapital, er yderligere betinget. Optionerne tildeles således til medarbejderen, såfremt betingelserne angivet i medarbejderoptionsaftalen om økonomiske mål og om fortsat ansættelse er opfyldt i de pågældende udnyttelsesperioder.

Det er min opfattelse, at medarbejderens betingede ret efter medarbejderoptionsaftalen repræsenterer en økonomisk værdi, som derfor af medarbejderen kan overdrages til tredjemand og derfor tillige til et af medarbejderen 100 % personligt ejet holdingselskab.

Medarbejderens overdragelse af den betingede ret til at få tildelt optioner efter medarbejderoptionsaftalen er efter min opfattelse sammenlignelig med en overdragelse af allerede tildelte betingede optioner.

Der henvises til SKM2002.540 LR. I sagen var den spørgende direktørs udnyttelse af tildelte tegningsrettigheder (warrants) i det selskab, hvor den pågældende direktør var ansat, betinget af direktørens fortsatte ansættelse. Ligningsrådet svarede, at erhvervelsen af tegningsrettighederne var suspensivt betingede, og at direktøren først erhvervede ret til tegningsrettighederne på tidspunktet for betingelsens opfyldelse. Ligningsrådet accepterede herefter, at den suspensivt betingede aftale om modtagelse af tegningsrettigheder på et fremtidigt tidspunkt med skattemæssig virkning kunne overdrages til direktørens personligt ejede holdingselskab.

Styrelsen udtalte følgende, som blev tiltrådt af ligningsrådet:

"Afståelsesbeskatningen skal ske som personlig indkomst efter personskattelovens § 3, da det, der overdrages, ikke er endeligt tildelte warrants, men en suspensivt betinget aftale om modtagelse af warrants på et fremtidigt tidspunkt. Det er Styrelsens opfattelse, at der ikke er tale om warrants, før de suspensive betingelser er opfyldt, og der hermed er optjent endelig ret til de pågældende warrants." 

I SKM2008.614.SR bekræftede Skatterådet tillige, at en direktør kunne overdrage en betinget aftale om tildeling af performace- og bonusaktier til direktørens personligt ejede holdingselskab. Det bemærkes, at tildelingen af performanceaktier i SKM2008.614.SR var betinget af selskabets økonomiske udvikling, ligesom det er tilfældet i nærværende situation.

Forskellen mellem de to ovennævnte bindende svar og nærværende situation er, at medarbejderen i Selskab A først får tildelt optionerne, når og hvis medarbejderoptionsaftalens betingelser bliver opfyldt.

Skattemæssigt er tildelingstidspunktet imidlertid ikke afgørende for behandlingen af aktieoptioner, tegningsrettigheder mv., idet det beskatningsmæssigt relevante tidspunkt er retserhvervelsestidspunktet, med mindre beskatningen er udskudt efter de i ligningsloven fastsatte særregler.

Tildelingstidspunktet for medarbejderne i Selskab A, er således sammenfaldende med både retserhvervelsestidspunktet og udnyttelsestidspunktet for optionerne.

Det er derfor min opfattelse, at nærværende situation er fuldt ud sammenlignelig med situationen i sagerne refereret i SKM2002.540.LR og SKM2008.614.SR, idet overdragelsen af de relevante aktielønsinstrumenter skete inden den endelige erhvervelse af retten hertil.

Det følger desuden af de ovennævnte bindende svar i SKM2002.540.LR og SKM2008.614.SR, at den rettighed, som den ansatte direktør eller medarbejder blev anset for at have overdraget til sit holdingselskab, ikke var selve de betingede tegningsrettigheder eller performance- og bonusaktier, men derimod den betingede aftale, der gav ret til på et senere tidspunkt at erhverve tegningsrettigheder eller aktier, såfremt betingelserne blev opfyldt.

Det er derfor min opfattelse, at der ikke er noget til hinder for, at medarbejderne i Selskab A kan overdrage selve retten til efter medarbejderoptionsaftalen til at få tildelt optionerne, uanset at optionerne først tildeles, når betingelserne opfyldes.

Jeg mener derfor at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende.

Vedrørende spørgsmål 2

Indledende bemærkes, at det er min opfattelse, at selve indgåelsen af medarbejderoptionsaftalen ikke udløser beskatning for medarbejderen af de endnu ikke tildelte optioner. 

Det er min opfattelse, at beskatningen af medarbejderen, hvis der ikke foretages overdragelse til medarbejderens holdingselskab inden tildelingen, skal ske efter ligningslovens § 28, således at medarbejderen først beskattes af de tildelte optioner på tidspunktet for enten udnyttelse eller afståelse heraf. 

Uanset om optionerne ikke måtte være omfattet af ligningslovens § 28, vil beskatning i det tilfælde først indtræde, når der erhverves endelig ret til optionerne.   

Det er min opfattelse, at betingelserne i medarbejderoptionsaftalen for tildeling og udnyttelse af optionerne udgør suspensive betingelser, der udskyder det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt til tidspunktet for betingelsernes opfyldelse.

Det følger af Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.2.5.3.4, at en aftale anses for suspensivt betinget, når betingelserne er af en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført eller ej.

Tildelingen af optionerne er betinget af henholdsvis medarbejderens fortsatte ansættelse eller ophør heraf som "good-leaver" i udnyttelsesperioderne, samt for en del af optionerne tillige af økonomiske kriterier for værdien af den samlede selskabskapital i Selskab A.

Det er således min opfattelse, at der er reel usikkerhed om betingelsernes opfyldelse, hvorfor beskatningstidspunktet under alle omstændigheder vil være udskudt.

Da medarbejderne i Selskab A påtænker at overdrage retten til efter medarbejderoptionsaftalen at få tildelt optioner, forinden de i medarbejderoptionsaftalen anførte betingelser er opfyldt, og således inden retserhvervelsestidspunktet, indtræder beskatning således ikke inden overdragelsen, uanset om ligningslovens § 28 finder anvendelse eller ej.

Efter de ovennævnte bindende svar refereret i SKM2002.540.LR og SKM2008.614.SR er det fastslået, at overdragelse en betinget ret til senere at erhverve henholdsvis tegningsrettigheder til aktier og aktier udløser beskatning af værdien af den betingede ret på overdragelsestidspunktet.

Det er min opfattelse, at der ikke i denne relation er forskel på overdragelsen af en betinget ret til erhvervelse af tegningsrettigheder til aktier, en betinget ret til at erhverve aktier og - som i dette tilfælde - en betinget ret til at erhverve optioner. Den betingede ret repræsenterer en økonomisk værdi for den, der har modtaget den betingede ret, og som overdrager denne.

Det er derfor min opfattelse at en medarbejder i Selskab A, der overdrager den betingede ret efter medarbejderoptionsaftalen til at få tildelt og udnytte de i medarbejderoptionsaftalens angivne optioner, skal beskattes af værdien af denne betingede ret på tidspunktet for overdragelsen.

Det er derfor min opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares bekræftende.

Vedrørende spørgsmål 3

Ved overdragelse af den betingede ret til at få tildelt optioner efter medarbejderoptionsaftalen til medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab, betaler holdingselskabet for værdien af retten til at få tildelt optioner, såfremt betingelserne opfyldes.

Medarbejderens holdingselskab forudsættes som nævnt at være et dansk aktie- eller anpartsselskab. Beskatningen af den betingede ret efter medarbejderoptionsaftalen, optionerne og de underliggende kapitalandele skal herefter opgøres efter reglerne for beskatningen af selskaber.

Det er min opfattelse, at holdingselskabet ikke skal beskattes af den hverken retten efter medarbejderoptionsaftalen eller optionerne efter kursgevinstloven, forudsat at holdingselskabet ikke afstår retten efter medarbejderoptionsaftalen til medarbejderen eller til tredjemand. Til støtte herfor henvises til, at medarbejderoptionsaftalen alene kan opfyldes ved udnyttelse af optionerne og ikke ved kontant udligning, ligesom der ikke er indgået modgående finansielle kontrakter.

Det følger herefter af kursgevinstlovens § 30, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 3 og 5, at der ikke skal ske kursgevinstbeskatning.

Det er herefter min opfattelse, at medarbejderens beskatning af den betingede ret til at få tildelt optioner, optionerne samt de kapitalandele, der er erhvervet ved udnyttelse af optionerne, skal opgøres efter aktieavancebeskatningsloven, og at spørgsmål 3 dermed skal besvares bekræftende.

Vedrørende spørgsmål 4

Der henvises til det i afsnit 5 vedrørende spørgsmål 3 anførte, hvorefter det er min opfattelse, at Medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab skal beskattes af såvel den betingede ret efter Medarbejderoptionsaftalen, Optionerne og de underliggende kapitalandele efter aktieavancebeskatningsloven.

Det er derfor min opfattelse, at hverken den endelige retserhvervelse af optionerne, tildelingen heraf eller udnyttelsen heraf udløser beskatning for medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab.

Det er dermed udgangspunktet, at beskatning skal ske ved afståelse af de kapitalandele, som er erhvervet ved udnyttelse af optionerne.

Holdingselskabets afståelse af de B-kapitalandele i Selskab A, som holdingselskabet har erhvervet ved udnyttelse af optionerne, vil imidlertid være skattefri, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. § 4C.

De erhvervede B-kapitalandele i Selskab A er ikke optaget til handel på et reguleret marked, og vil være ejet af medarbejderens holdingselskab, som er et dansk aktie- eller anpartsselskab. Kapitalandelene vil således være skattefri porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4C.

Det er derfor min opfattelse, at spørgsmål 4 skal besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en medarbejder i Selskab A med skattemæssig virkning kan overdrage sin ret til efter medarbejderoptionsaftalen at få tildelt optioner til erhvervelse af B-kapitalandele i Selskab A, til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab, forinden tildeling af optionerne sker. 

Lovgrundlag

Lov nr. 149 af 10/04/1922 (Statsskatteloven) § 4, stk. 1:  

"Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

...

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning,.."

Ligningslovens (lbkg. nr. 1017 af 28/10 2011 ) § 16:

(Bestemmelsen vedrører bl.a. den skattemæssige behandling af aktieoptioner i et ansættelses- eller honorarlignende forhold)

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes [...] vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, [...] når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

....................

Stk.3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. [...]. [...]. [...]. Værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., beskattes uden hensyn til grundbeløbet i 3. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet. [...]. Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). [...]."

Praksis

SKM2002.540.LR

Ligningsrådet tog stilling til den skattemæssige behandling af en direktørs overdragelse af betingende tegningsretter til et personligt ejet holdingselskab. Ligningsrådet fandt, at afståelsesbeskatningen skulle ske som personlig indkomst, da det, direktøren overdrog, ikke var endelig tildelte tegningsretter, men en suspensiv betinget aftale om at modtage tegningsretter på et fremtidigt tidspunkt. Der var ikke tale om tegningsretter, før de suspensive betingelser var opfyldt, og de pågældende tegningsretter var retserhvervet.

SKM2008.614.SR

Skatterådet bekræfter, at der skattemæssigt ikke er noget til hinder for, at en direktør kunne overdrage en betinget aftale om tildeling af performace- og bonusaktier til direktørens personligt ejede holdingselskab.  

Begrundelse

SKAT henviser til SKM2002.540.LR og SKM2008.614.SR, hvor der accepteres, at medarbejdere med skattemæssig virkning overdrager en betinget aftale om ret til aktieløn til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab.  

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja". 

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at medarbejderen i det i spørgsmål 1 nævnte tilfælde, beskattes af værdien af retten til at få tildelt optioner i Selskab A som personlig indkomst, på tidspunktet for afståelsen af retten til efter medarbejderoptionsaftalen at få tildelt optioner til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab. 

Lovgrundlag

Der henvises til lovgrundlag under besvarelsen af spørgsmål 1. 

Praksis

SKM2008.614.SR

Skatterådet bekræfter, at der skattemæssigt ikke er noget til hinder for, at en direktør kunne overdrage en betinget aftale om tildeling af performace- og bonusaktier til direktørens personligt ejede holdingselskab. Direktøren er skattepligtig af den betingede aftales værdi på overdragelsestidspunktet. 

Begrundelse

Medarbejderne modtager aflønning fra Selskab A i form af medarbejderoptionsaftaler, der overdrages til deres respektive 100 % personligt ejede holdingselskaber. I overensstemmelse med læren om rette indkomstmodtager anses medarbejderne for at have modtaget en økonomisk fordel, som bliver beskattet ved afståelsen af medarbejderoptionsaftalen. Medarbejderne er skattepligtige af den betingede medarbejderoptionsaftales værdi på overdragelsestidspunktet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab, når overdragelsen som nævnt i spørgsmål 1 har fundet sted, beskattes af optionerne og de for optionerne erhvervede kapitalandele i Selskab A efter aktieavancebeskatningsloven, således at beskatning ikke skal ske efter kursgevinstloven. 

Lovgrundlag

Kursgevinstlovens § 29, stk. 1, og § 30, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, 4 og 6:

§ 29. Skattepligtige omfattet af § 2, eller § 12 skal medregne gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab medregnes efter de regler, der er angivet i dette kapitel og i kapitel 7.

(...)

§ 30. § 29 anvendes ikke på 

(...) 

5) aftaler om køb og salg af aktier,

(...)

Stk. 3. Det er en betingelse i stk. 1, nr. 3, 5, 6 og 8, at kontrakten eller aftalen kun kan opfyldes ved levering. Det er endvidere for hver af parterne en betingelse, at kontrakten eller aftalen ikke afstås. Reglerne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for køberetter til aktier, der er omfattet af ligningslovens § 28. For så vidt angår kurssikring ved rentetilpasning, omfatter stk. 1, nr. 3, uanset 1. og 2. pkt., kontrakter og aftaler vedrørende lån med sikkerhed som nævnt i § 22, stk. 1, 5. pkt., ydet af et selskab eller af en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering, der i forbindelse med overdragelse af fast ejendom overtages af en anden debitor, opsiges på vilkår som nævnt i § 22, stk. 3, 2.-4. pkt., eller opsiges i tilfælde som nævnt i § 22, stk. 4.

Stk. 4. Uanset reglerne i stk. 1, nr. 5, 6 og 7, finder § 29 dog anvendelse, hvis der er indgået modgående kontrakter eller forretninger. Er der indgået modgående kontrakter eller forretninger i forhold til køberetter til aktier, der er omfattet af ligningslovens § 28, finder § 29 dog kun anvendelse for de modgående kontrakter eller forretninger, der ikke er omfattet af ligningslovens § 28. Som modgående kontrakter eller forretninger betragtes også modgående kontrakter eller forretninger, der er indgået af den skattepligtiges ægtefælle eller af et koncernforbundet selskab, jf. § 4, stk. 2, og modgående kontrakter eller forretninger, der er indgået af et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, eller omvendt.

(...)

Stk. 6. Kontrakter, der efter stk. 1-5 ikke omfattes af § 29, behandles efter skattelovgivningens almindelige regler.

Begrundelse

Efter det oplyste kan optionerne kun opfyldes ved levering, og det er endvidere oplyst, at optionsaftalen ikke vil blive afstået, og at der ikke er indgået modgående kontrakter. 

Betingelserne i kursgevinstlovens § 30, stk. 3 og 4, for, at optionsaftalerne ikke er omfattet af kursgevinstlovens § 29, er herefter opfyldt. 

I henhold til kursgevinstlovens § 30, stk. 6, behandles optionsaftalerne herefter efter skattelovgivningens almindelige regler, dvs. reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja". 

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab, når overdragelsen som nævnt i spørgsmål 1 har fundet sted, hverken beskattes i forbindelse med endelig retserhvervelse af optionerne, tildeling af optionerne, udnyttelse af optionerne eller afståelse af de for optionerne erhvervede kapitalandele. 

Lovgrundlag 

Aktieavancebeskatningslovens §§ 4 C og 8:

§ 4 C. Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier, der er ejet af et livsforsikringsselskab.

Stk. 3. Det er en betingelse for, at aktier er omfattet af stk. 1, at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab, som er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab.

Stk. 4. Det er en betingelse for, at aktier er omfattet af stk. 1, at værdien af porteføljeselskabets beholdning af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, opgjort gennemsnitligt over det forudgående regnskabsår for porteføljeselskabet ikke overstiger 85 pct. af porteføljeselskabets egenkapital ved udgangen af samme regnskabsår. For porteføljeselskabets første regnskabsår anvendes dog det førstkommende regnskab som grundlag for opgørelsen. Hvis porteføljeselskabet har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, over et andet selskab, hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og egenkapital, som svarer til porteføljeselskabets direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.

Stk. 5. Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier omfattet af §§ 4 A og 4 B, konvertible obligationer eller tegningsretter til konvertible obligationer.

(...)

§ 8. Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier omfattet af § 4 C medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Begrundelse

Det forudsættes, at Medarbejdernes 100 % personligt ejede Holdingselskab har betalt et beløb svarende til værdien af den betingede Medarbejderoptionsaftales værdi på overdragelsestidspunktet. 

Der er herefter ikke lovhjemmel til at beskatte den endelige retserhvervelse af optionerne, den endelige tildeling af optionerne eller udnyttelsen heraf. 

Under forudsætning af, at aktierne ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og at værdien af porteføljeselskabets beholdning af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet direkte eller indirekte ikke overstiger 85 pct. af porteføljeselskabets egenkapital, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, stk. 3, er aktierne derfor skattefri porteføljeaktier, omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 C. Gevinst ved salg af disse aktier er herefter skattefri, medens tab ikke kan fradrages, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8.   

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.